Инверсия: 2 лица на английския обърнат словоред

В контекста на изучаването на английски език думата „инверсия“ се отнася до две различни теми. Тя може да бъде обърнат словоред, който трябва да бъде познат на всички начинаещи, както и елегантен стилистичен начин за разкрасяване на писмените работи на напредналите


Какво е Английска инверсия (обърнат словоред)?

Инверсията е на английски inversion. Означава сменяне на местата на думите в началото на изречението, за това я наричаме също и обърнат словоред.

Но защо правим нещо такова?

Има две причини за това, и интересното е, че те нямат абсолютно нищо общо помежду си освен наименованието – „инверсия“.

Двете лица на английската инверсия

В този текст ще опиша и двата типа инверсия на английски език.

Първият тип е един от основните, познат дори аа начинаещите студенти, защото позволява да зададете най-простите въпроси на английски език.

Вторият тип – инверсия като елегантен стилистичен начин на изказване – ще е необходим на по-напредналите при приготвянето на писмени работи и красноречиви изявления.

 1. Инверсия за начинаещи като обърнат словоред при задаване на въпроси.
 2. Стилистична инверсия като литературна процедура за приготвяне на писмени работи на английски език.
 3. Как да упражняваш инверсията в английските изречения?
Вижте също: Обърнат словоред на английски въпроси, граматически времена, Йода
Вижте също: Обърнат словоред при английски въпроси (в различните граматически времена).

1. Инверсията(inversion) като английски обърнат словоред в въпросите

На английски няма дума като „дали“? Също така не е достатъчно да се добави частицата „ли“ и да се постави въпросителна в края на изречението.

Затова англичаните е трябвало да измислят как да задават въпроси!

И какво трябва направим, за да зададем най-простия възможен въпрос, например:

 • Дали си щастлива?
срамни преводи на английски-български език
Снимка от първия урок на онлайн курса по английски език Speakingo.

Инверсия (обърнат словоред) със спомагателен глагол to be (да бъда)

Тук съобщителното изречение ще звучи:

 • She is happy. (Тя е щастлива.)

На български език ще добавим само „дали“ в началото на изречението, за да го превърнем във въпросително. На английски език обаче не можем да направим това. Промяната на самата интонация (She is happy?) може да работи на улицата, но това не е „правилната“ версия.

И така, какво да направим?

Тук на помощ идва точно английският обърнат словоред или инверсия.

прости вицове за изучаване на английски език за начинаещи, ниво A1 A2 B1, с животни
Вижте също: Прости вицове за научаване на английски език за начинаещи (A1 A2 ниво)

Формално „ние заменяме местата на спомагателния глагол ( да (to be, to have, to do или модалния глагол ) с подлога“ – на практика, ние просто разменяме първите две думи.

Тоест:

 • Is she happy?(Щастлива ли е?)

И готово!

Както знаем, английският глагол „да бъда“ (to be) има различни форми, но това не е проблем, защото при създаването на въпроси с инверсия ние не правим нищо друго, освен да разменим местата както трябва:

 • You are happy. → Are you happy?

(Щастлив си. → Щастлив ли си?)

 • I am sad. →Am I sad?

(Тъжен съм. → Тъжен ли съм?)

В някои въпроси не използваме съкратените форми (‘m ‘s, ‘re) наспомагателните глаголи:

 • She‘s a beautiful woman. → Is she a beautiful woman?

(Тяе красива жена. Тя красива жена ли е?)

 • You‘re an intelligent girl. → Are you an intelligent girl?

(Ти си интелигентно момиче. Ти интелигентно момиче ли си?)

По същия начин, обърнат словоред ще се използваме и при други помощни и модални глаголи.

am is are, to be, iedy
Вижте също: Кога да използваме „am“, „is“ , а кога „are“. Урок по рок за начинаещи.

Инверсия (обърнат словоред) със спомагателен глагол to have got (имам)

Ако имаме нещо, във въпросите в present simple ще използваме също инверсия.

Обърнете внимание как се държи got:

 • I have got a car. → Have I got a car?

(Имам кола. Имам ли кола?)

За това при той, тя, то (he, she, it) в present simple вместо have ще използваме has:

 • She‘s got a truck. →Has she got a truck?

(Тя има камион. Тя има ли камион.)

Обърни внимание, че в съобщителните изречения с have нищо незначещото got можем да подминем, но при адаването на въпроса ще трябва да го използваме все пак.

Както в този пример:

 • They have a good job. → Have they got a good job? (Те имат добра работа. Имат ли добра работа?)
английски have got i to be или to be
Вижте също: Да бъдеш или да имаш? Спрягане на“to be“ & „to have (got)“.

Инверсия (обърнат словоред) със спомагателен глагол to do (да направя) в present simple

В случай на изречения, в които спомагателният глагол е „да направя“ (to do) трябва да покажем малко детективската любознателност.

Това е така, защото в съобщителните изречения to do е скрито.

Например, в това красиво изречение:

 • I love you!

(Обичам те!)

Очевидно това изречение няма нищо общо с to do.

Няма как да сбъркате повече от това!

Ако искаме да подчертаем, че наистина обичаме някого, можем да открием скритото в него to do.

Допълнително, ние подчертаваме по този начин, че това е наистина така(емфаза):

 • I do love you!

(Наистина те обичам!)

Ето защо, ние не трябва да се учудваме защо въпросът ще бъде:

 • Do you love me?

(Обичаш ли ме?)

Разбира се, в зависимост от това кой на кого говори трябва да използваме подходящото местоимение (аз, ти, той, аз, тя и т.н.).

Допълнително трябва да помним за does за 3л.ед.ч.(she, he, it = тя, той, тя), което изтрива -s:

 • She likes me. → She does like me. → Does she like me?

(Тя ме харесва. Тя наистина ме харесва. Харесва ли ме?

Do или have?

Понякога можете да изберете дали предпочитате да зададете въпрос с инверсия, използвайки to do или have got:

 • I have a book.= I have got a book.

(Имам книга)

 • Have you got a book? = Do you have a book?

(Имате ли книга?)

Смисълът на тези въпроси е еднакъв.

кога ползваме do did doing done, scooby dooby do
Прочетете също: Do? Does? Did? Done? Doing? Scooby Dooby Doo!

Инверсия (обърнат словоред) с модални глаголи

Също така, ако в изречението ни се появи един от модалнитеглаголи, например can (мога), should(трябва) или could(би могъл), задавайки въпрос, ще използваме обърнат словоред, наречен инверсия:

 • She can do it. → Can she do it?

(Тя може да го направи. → Може ли да го направи?)

 • You should go now. → Should you go now?

(Трябва да си вървите сега. → Трябва ли да отидете вече?)

 • I could give you a lift. →Could you give me a lift?

(Мога да те взема. → Ще ме вземеш ли?)

В модални глаголи, готиното е, че те са еднакви за всички (аз, ние, тя и т.н.).

can cannot cant модални глаголи
„Кой може да направи това? Ти можеш да го направиш!“ Вижте също: Три живота на модалния глагол can, can’t, cannot.

Инверсия (обърнат словоред) в други граматически времена

Повечето от възможностите, описани по-горе, ги има във всички 12 английски граматически времена.

Например:

(Аз – в момента – танцувам, → Дали аз – в този момент – танцувам?)

(Тя го целува, → Тя целува ли го?)

(Те я видяха. → Дали са я виждали?)

 • Future simple: She will do it form me. → Will she do it for me?

(Тя ще го направи за мен. → Ще го направи ли за мен?)

 • Going to: We are going to meet there. → Are we going to meet there?

(Ще се срещнем там. → Ще се срещнем ли там?)

Освен може би ситуацията в past simple:

 • I had a dream. → Did I have a dream?

(Сънувах. → Сънувах ли?)

Въпреки че на теория все още е правилна конструкция, днес не бухме казали: Had I a dream?

Макар че скритото do във past simpleразбира се е did:

 • He went there. (= He did go there.) Did he go there?

(Той отиде там. → Той отиде ли там?)

Английски време компилация
Вижте също: Сравняване на английските времена – великолепната 12-ка!

Дали във въпросите „без инверсия“ няма инверсия?

От друга страна, можете да използвате така наречените wh-questions или иначе казано – въпроси, които много ни объркват, които започват с буквите wh.

Например:

(Колко е часа?)

 • Who is it?

(Кой е това?)

 • Where did you put it?

(Къде го сложи?)

Как да задаваме "wh-въпроси" в present & past simple?
Вижте също: Как да задаваме въпроси „wh- questions“ в present & past simple?

Или по два начина можем да попитаме „колко“ е нещо:

(Колко струва?)

(Колко мили изминахте?)

Това означава ли, че няма инверсия (обърнат словоред) в тези въпроси?

Има я, разбира се!

Вижте, че съобщителното изречение изглежда така:

 • It is twelve o’clock.

(12 часае.)

 • What time is it?

(Колко е часа?)

или:

 • It is $100.

(Това струва $100.)

 • How much is it?

(Колко струва?)

Това означава, че дори и в такива въпроси има инверсия (обърнат словоред)!

кога добавяме окончанието -ing на английски, sufix, ending
Вижте също: 4 ситуации, когато добавяме окончанието -ing на английски език.

Ако всичко по-горе е ясно и разбираемо за вас, можем бавно да започнем да преминаваме към все по-интересни „нещица“.

Ако смятате, че все пак това е достатъчно информация за един път, най-добре е да отидете да се поупражнявате на първо ниво на онлайн курса по английски език Speakingo!

Обратна инверсия (reverse inversion) при непреки въпроси(indirect questions)

Ако искаме да бъдем учтиви, не задаваме въпроса си директно, а го предхождаме с „омекотяващи“ думи като:

 • Could you tell me if.. (Бихте ли ми казали, ако…)
 • Do you happen to know… (Случайно да знаете…)
 • I was wondering whether… (Чудех се дали може би…)

и така нататък.

Тогава се случва нещо интересно.

Връщаме се към модела на съобщителното изречение, т.е. пренареждаме отново нашия обърнат словоред!

Например:

 • It is 11 o’clock A.M. (Часът е 11 сутринта. – Съобщително изречение с нормален словоред.)
 • What time is it? (Колко е часа? – Въпрос, обърнат словоред.)
 • She wants to know what time it is. (Тя пита колко е часа. – Непряк въпрос, „обърнат“ обърнат словоред, т.е. отново е нормален словоред.)

Такива въпроси често включват и последователност на времената в непряката реч,но в отделни непреки въпроси (indirect questions).

Добре.

Нека преминем към второто лице на английската инверсия, което е много по-трудна, но на по-напредналите студентите обратният словоред позволява да изкарат повече точки на изпитите и е полезно за различни писмени работи на английски.

инверсия, обърнат словоред, как да творим въпроси, английски, stylistic inversion
Инверсия на английски език: в въпроси, в писмени работи.

2. Стилистична инверсия (stylistic inversion) или обърнат словоред в литературните и писмени работи на английски език

Стилистичната инверсия не променя фундаментално смисъла на нашето изказване, а просто го прави да изглежда по-елегантно.

Ние практически не се срещаме с такива изречения при говорене, а само в писмена форма – един вид официална, уж литературна – особено в писмените работи на английски .

От друга страна, стилистичната инверсия, поради своята „неестественост“, привлича вниманието на слушателя, подчертава важността на нашия израз, т.е. това е един от методите за подчертаване (емфаза).

Можем да приложим стилистична инверсия в следните случаи.

Стилистична инверсия в изречения, които започват с отрицателни наречия (negative adverbs)

Ако искате да използвате някое от „отрицателните наречия“ в изречението си, като например:

 • seldom, rarely – рядко
 • scarcely, hardly – почти никога
 • never – никога

можете да ги поставите в началото на изречението, но след това трябва да приложите обърнат словоред.

Това означава, че вместо:

 • We have hardly witnessed acts of such a great generosity. (Рядко сме били свидетели на толкова голяма щедрост.)

ние можем да напишем:

 • Hardly have we witnessed acts of such a great generosity.. (Същото значение.)

Или:

 • One seldom hears a politician say ‘sorry’. (Рядко се чува политик да казва „съжалявам“.)
 • Seldom does one hear a politician say ‘sorry’. (като по-горе)

Или както Уинстън Чърчил казва в своята известна благодарствена реч от 1940 г. за пилотите, защитаващи Великобритания (допълнително в страдателен залог):

 • Never was so much owed by so many to so few (Никога не е било дължано толкова от много от толкова много на толкова малко.)
negative questions, английски, въпроси
„Защо не работиш? Не забелязах, че идвате“. Вижте също: Позитивно за „negative questions“!

Стилистична инверсия след други фрази

Ние правим по подобен начин, ако започваме изречението с думи като:

 • Little (малко)
 • Such (толкова)
 • So (така)

Например:

 • Little did the Hobbit know about the journey that was awaiting him.(Хобитът малко знаеше за пътуването, което го очаквало.)
 • So strong was the wind that we couldn’t open the window. (Толкова силен беше вятърът, че не можехме да отворим прозореца.)
 • Such was the wind that we couldn’t open the window. (както по-горе)

Използвайки as също ползваме и стилистична инверсия, но не и в началото на изречението:

 • Italy produces many excellent wines, as does Spain. (Италия произвежда много отлични вина, както и Испания.)
алкохол ви помага да научите английски
Вижте също: Алкохолът ви помага да научите английски език [naukowcy potwierdzają!]

Стилистична инверсия след not или no в началото на изречението

Ще използваме стилистична инверсия, когато решим да започнем изречението с no или not :

 • Not even once (Нито веднъж)
 • On no occasion (Никога)
 • At no time (Никога)
 • On no account (По никакъв начин)
 • In no way (По никакъв начин)
 • Under no circumstances (При никакви обстоятелства)

Например:

 • Not a sound did the children make. (Нито звук не е издаден от децата.)
 • Not even once was she at home when I phoned. (Дори и веднъж не ми се обади.)
 • Under no circumstances are you (allowed) to walk home from school alone. (При никакви обстоятелства не е позволено да се прибирате сами от училище.)
Плачещи деца в смешни мемета на английски
„Той иска да отиде с автобус. Този от телевизията“ Вижте също: Плачещи деца в 22 смешни меми на английски език.

Двучленна стилистична инверсия

 • No sooner… than… (не по-рано… от… )
 • not only … but also (не само … но също така… )

Например следното изречение много ясно показва последователността на събитията (с past perfect):

 • No sooner had they started their walk than it started to rain. (Веднага щом отидоха на разходка, започна да вали.)

или:

 • Not only was it raining all day at the wedding but also the band was late. (Не само че вали на сватбата им цял ден,но групата също закъсня.)

Имайте предвид, че според английската пунктуация преди but не се пише запетая.

Стилистична инверсия при съгласие (neither, so)

Когато учтиво кимаме, накратко ние сме съгласни с нашия събеседник , също и в нашия отговор с neither или soизползваме стилистична инверсия:

 • My mother doesn’t approve of this. (Майка ми не го одобрява.)
 • Neither does mine. (Моята също.)
Как е "аз също" на английски: Me too? So am I? Neither do I?
„Не съм учил за изпита“ „Не съм и аз. „ Вижте също: Как е „аз също“ на английски: Me too? So am I? Neither do I?

Стилистична инверсия в условно наклонение

Разбира се, стилистичната инверсия може да бъде преплетена и в нашето чудене,използвайки различни условни наклонения(conditionals):

Е, може би в първо условено наклонение говоренето за инверсия е малко трудно,там само вместо if използваме should,което бихме могли да счетем за инверсия и със сигурност ще направи нашето изявление по-красноречиво.

Това означава, че вместо:

 • If you see her, tell her I love her! (Ако я видиш, кажи й, че я обичам!)

Елегантно ще кажем:

 • Should you see her, tell her I love her! (Същото е, само по-аристократично.)

Във второ условно наклонение е подобно – условната връзка if сменяме с елегантното wereи изглежда така:

 • If I went to the dentist, I wouldn’t be talking to you right now. (Ако бях отишъл на зъболекар,сега нямаше да говоря с вас.)
 • Were I to go to the dentist, I wouldn’t be talking to you right now. (както по-горе)

По мое мнение „истинската“ стилистична инверсия се случва само в трето условно наклонение:

 • If she had known, she would have done something about it! (Ако тя знаеше, тя щеше да направи нещо по въпроса!)
 • Had she known, she would have done something about it! (както по-горе)
Real and unreal conditionals, английски, условни наклонения
Вижте също: Real and unreal conditionals – колко реални са условните наклонения на английски?

Стилистична инверсия с here & there

И накрая, си струва да запомните, че стилистична инверсия може да се прилага в изреченията here & there:

 • Here comes the bus! (O, автобусът идва!)
 • Here’s your tea. (Моля, чаят ви.)
 • He opened the door and there stood his beloved dog, all covered in mud. (Той отвори вратата и там стоеше любимото му куче, цялото в кал.)
 • He looked out and there was Anna, kissing his best friend Andrey. (Той погледна през прозореца и там беше Анна, целуваща най-добрия му приятел Андрей.)
Пожелания за свети валентин, Властелинът на пръстените, мемета, средна земя
Вижте също: Пожелания за Свети Валентин (на английски) от Средната земя!

3. Упражнения за стилистична инверсия и обърнат словоред на английски

Независимо дали се интересувате повече от обърнатия словоред в прости въпроси или от напредналата стилистична инверсия – за да се справите, най-ефективният начин е да се задълбочите в английските си умения с практика!

А практиката се базира на изучаването на английски език на курса Speakingo!

Повече от 2500 изречения съдържат цялата граматика, от която се нуждаете, както и 2000 от най-популярните думи. На курса Speakingo обаче не се учи суха граматика, не се зубрят думи, а просто се говори с правилните структури, така че те да ви се вкара в навик. Това е начинът, по който езиковата блокада се отваря и в практическите ситуации започвате да чувате, че говорите правилно, без дори да мислите за това!

Както и да е, най-добре е да се регистрирате с две кликвания по-долу, за да опитате този онлайн метод за изучаване на английски безплатно и без никакви задължения!


Регистрирайте се за онлайн курс по английски Speakingo!

Искаш ли да разбереш англичаните? Започни да говориш като тях!


Всичко ли е ясно за обърнатия словоред при въпросите на английски език и темата за стилистична инверсия? Ако нещо все още не е ясно, задайте вашите въпроси в коментарите, аз ще се радвам да отговоря!

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
Have to & must. Трябва да ги знаете на английски!

В английския език има два основни начина, по които можем да кажем, че трябва да направим нещо: have to и must. Интересно е, че have to (has to) е много по-близко до нашето „трябва“, отколкото до самото „must“. Как и кога ги използваме и каква е разликата между тях?

Прочети повече »
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail