cytaty o przyjazni

43 najpiękniejsze cytaty o przyjaźni po angielsku

Poniższy wybór 43 najpiękniejszych cytatów o przyjaźni z tłumaczeniem pomoże Ci nie tylko kultywować to piękne uczucie, lecz również podszkolić język angielski!


Przyjaźń po angielsku i po słowiańsku

Na początek kilka moich przemyśleń, z którymi nie trzeba się zgadzać.

Według mnie przyjaźń po polsku i przyjaźń po angielsku to dwie różne sprawy. Niby mamy słowo „friend”, które tłumaczymy jako „przyjaciel”. Jak dla mnie jednak lepszym odpowiednikiem tego, co Anglosasi rozumieją pod tym pojęciem będzie raczej „kumpel” czy „znajomy”.

Mam wrażenie, że szczególnie dla Słowian przyjaźń jest czymś dużo głębszym – polski Przyjaciel to bardziej „soulmate” czyli „bratnia dusza”.

Generalnie jednak trudno mówić o przyjaźni po angielsku… Raczej każdy człowiek jest tam samotną wyspą, przyjacielską, ale odizolowaną. Anglicy nie odwiedzają się za bardzo w swoich domach, „uprzejmie” nie rozmawiają na głębokie tematy. Prawdopodobnie dlatego tak trudno jest nam się odnaleźć na emigracji i tak tęsknimy za domem… za naszymi Przyjaciółmi…

komunukacja miedzykulturowa co anglik mówi
Patrz również: Komunikacja międzykulturowa – co Anglik mówi, a co tak naprawdę ma na myśli

 

Cytaty o przyjaźni w języku angielskim

Nie znaczy to wcale, że nie da się znaleźć kilku ciekawych cytatów o przyjaźni po angielsku – w marketing są oni nie do pobicia!

A przynajmniej mam nadzieję, że zapamiętasz po lekturze tego wpisu z cytatami, że po angielsku zaprzyjaźniać się to… „robić przyjaciół” (make friends)!

Poniżej mój subiektywny wybór najpiękniejszych cytatów o przyjaźni po angielsku z polskim tłumaczeniem – jak zwykle w celach dydaktycznych karygodnie dosłownym! Dlatego polecam czytać angielskie oryginały a tłumaczeniem posiłkować się tylko wtedy, gdy czegoś nie zrozumiesz!

słodkie cytaty o miłości po angielsku
Patrz również: 42 słodkie cytaty o miłości po angielsku

Najpiękniejsze cytaty o przyjaźni 1-10

 • “You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you.” – Dale Carnegie

Możesz „zrobić” więcej przyjaciół w dwa miesiące poprzez zostanie zainteresowanym w innych ludziach, niż możesz w dwa lata poprzez próbowanie zainteresowania innych ludzi tobą.

 • “If you go looking for a friend, you’re going to find they’re very scarce. If you go out to be a friend, you’ll find them everywhere.” – Zig Ziglar

Jeśli pójdziesz szukać przyjaciela, odkryjesz że jest ich bardzo niewielu. Jeśli pójdziesz być przyjacielem, znajdziesz ich wszędzie.

 • “It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.” – Friedrich Nietzsche

To nie brak miłości, ale brak przyjaźni tworzy nieszczęśliwe małżeństwa.

 • “Some of the biggest challenges in relationships come from the fact that most people enter a relationship in order to get something: they’re trying to find someone who’s going to make them feel good. In reality, the only way a relationship will last is if you see your relationship as a place that you go to give, and not a place that you go to take.” – Anthony Robbins

Niektóre z największych wyzwań w związkach pochodzą z faktu, że większość ludzi wchodzi w związek po to, by coś dostać: próbują znaleźć kogoś, kto sprawi, że poczują się dobrze. W rzeczywistości jedyną drogą (na której) związek może trwać jest jeśli widzisz związek, do którego idziesz by dawać, a nie miejsce, do którego się udajesz by brać.

 • “A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.” – Unknown

Przyjaciel jest kimś kto rozumie twoją przeszłość, wierzy w twoją przyszłość i akceptuje cię dokładnie takim, jakim jesteś. (Autor) nieznany

podstawowe angielskie zwroty dla poczatkujacych
Patrz również: Podstawowe angielskie zwroty
 • “A true friend never gets in your way unless you happen to be going down.” – Arnold H. Glasgow

Prawdziwy przyjaciel nigdy nie wchodzi ci w drogę dopóki przypadkiem okaże się, że idziesz właśnie w dół (pakujesz się w tarapaty).

 • “You can always tell a real friend: when you’ve made a fool of yourself he doesn’t feel you’ve done a permanent job.” – Laurence J. Peter

Zawsze poznasz prawdziwego przyjaciela (po tym, że) gdy zrobiłeś właśnie z siebie głupka on nie czuje, że wykonałeś trwałą robotę.

 • “A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow. ” – William Shakespeare

Przyjaciel jest tym, kto zna cię jakim jesteś, rozumie gdzie byłeś, akceptuje czym się stałeś i ciągle, łagodnie pozwala ci wzrastać.

 • “Love all, trust a few, do wrong to none.” – William Shakespeare, All’s Well That Ends Well

Kochaj wszystkich, ufaj kilku, czyń źle nikomu.

 • “There is nothing I would not do for those who are really my friends. I have no notion of loving people by halves, it is not my nature.” – Jane Austen, Northanger Abbey

Jest nic (pamiętaj – w języku angielskim nie używamy podwójnych przeczeń!) czego bym nie zrobiła dla tych, którzy naprawdę są moimi przyjaciółmi. Nie mam pojęcia (nie mam w zwyczaju) kochania ludzi połowicznie, to nie (leży w) mojej naturze.

madre cytaty o zyciu po angielsku
Patrz również: Mądre cytaty o życiu po angielsku

Najpiękniejsze cytaty o przyjaźni po angielsku 11-20

 • “A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.” – Jim Morrison

Przyjaciel jest kimś, kto daje ci całkowitą wolność bycia sobą.

 • “A friend is someone who knows all about you and still loves you.” – Elbert Hubbard

Przyjaciel jest kimś, kto wie wszystko o tobie i ciągle cię kocha.

 • “I think if I’ve learned anything about friendship, it’s to hang in, stay connected, fight for them, and let them fight for you. Don’t walk away, don’t be distracted, don’t be too busy or tired, don’t take them for granted. Friends are part of the glue that holds life and faith together. Powerful stuff.” – Jon Katz

Myślę, (że) jeśli nauczyłem się czegokolwiek o przyjaźni, to jest nie poddawać się, pozostać w kontakcie, walczyć o nich i pozwolić im, by walczyli o ciebie. Nie odchodź, nie bądź rozproszony, nie bądź zbyt zajęty czy zmęczony, nie uważaj ich za rzecz osobistą, pewnik. Przyjaciele to część kleju, który trzyma życie i wiarę razem („w kupie”). Mocna rzecz.

 • “A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.” – Walter Winchell

Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto wchodzi gdy reszta świata wychodzi.

 • “Friendship is born at that moment when one person says to another, ‘What! You too? I thought I was the only one.” – C.S. Lewis

Przyjaźń rodzi się w chwili gdy jedna osoba mówi do drugiej, „Co! Ty też? Myślałem, że jestem jedyny”

[Zwróć uwagę na następstwo czasów w mowie zależnej: „I am the only one” → I though I was the only one.)

mowa zależna w języku angielskim
Patrz również: Jak mowa zależna (reported speech) przydaje się w plotkowaniu.
 • “True friendship comes when the silence between two people is comfortable.” – David Tyson

Prawdziwa przyjaźń przychodzi gdy milczenie między dwojgiem ludzi jest wygodne (nie jest niezręczne).

 • “Keep away from those who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you believe that you too can become great.” – Mark Twain

Trzymaj się z dala od tych, którzy próbują umniejszać twoim ambicjom. Mali ludzi zawsze tak robią, jednak (ci) naprawdę wielcy sprawiają, że wierzysz, że ty też możesz stać się wielki.

 • “Friends are those rare people who ask how we are and then wait to hear the answer.” – Ed Cunningham

Przyjaciele to ci rzadcy ludzie, którzy pytają jak się mamy i następnie czekają by wysłuchać odpowiedzi

[W języku angielskim na dżentelmeńskie „How do you do?” – jak się masz – odpowiadamy pytaniem „How do you do?” – to tylko uprzejmość i nikogo nie obchodzi, jak ktoś naprawdę się miewa…)

 • “Anybody can sympathize with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathize with a friend’s success.” – Oscar Wilde

Każdy może współczuć cierpieniu przyjaciela, ale wymaga bardzo dobrej natury sympatyzowanie z przyjaciela sukcesem.

 • “A good friend can tell you what is the matter with you in a minute. He may not seem such a good friend after telling.” – Arthur Brisbane

Dobry przyjaciel potrafi powiedzieć o co chodzi z tobą (w czym problem) w ciągu minuty. Może nie wyglądać na tak dobrego przyjaciela po powiedzeniu (tego tobie na głos).

Jak szybko i skutecznie można nauczyć się języka angielskiego samemu?
Patrz również: Jak szybko i skutecznie nauczyć się języka angielskiego samemu?

Najpiękniejsze cytaty o przyjaźni po angielsku z tłumaczeniem 21-30

 • “I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.” – Plutarch

Nie potrzebuję przyjaciela, który zmienia (się) gdy ja (się) zmieniam i przytakuje gdy ja przytakuję; mój cień robi to wiele lepiej.

 • “Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.” – Oprah Winfrey

Mnóstwo ludzi chce jechać z tobą limuzyną, ale (tym) czego ty chcesz jest ktoś kto weźmie z tobą autobus gdy twoja limuzyna się popsuje.

 • “They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel.” – Carl W. Buechner

Może zapomną co powiedziałaś, ale nigdy nie zapomną jak sprawiłaś, że się poczuli.

 • “Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget.” – Unknown

Prawdziwie wspaniali przyjaciele są trudni do znalezienia, trudni do opuszczenia i niemożliwi do zapomnienia. (Autor) nieznany

 • “Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend.” – Albert Camus

Nie idź przede mną, mogę nie pójść za tobą. Nie idź za mną, mogę nie poprowadzić. Jedynie chodź obok mnie i bądź moim przyjacielem.

Seneca the younger Quotes, Cytaty Seneki Młodszego po angielsku
Patrz również: Seneca Quotes: Cytaty Seneki Młodszego… po angielsku!
 • “In everyone’s life, at some time, our inner fire goes out. It is then burst into flame by an encounter with another human being. We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit.” – Albert Schweitzer

W życiu każdego (człowieka), w pewnym czasie, nasz wewnętrzny ogień wygasa. Zostaje wtedy „wybuchnięty w płomień” poprzez spotkanie z inną ludzką istotą. Powinniśmy wszyscy być wdzięczni za tych ludzi, którzy rozpalają powtórnie naszego wewnętrznego ducha.

 • “Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. And a time to prepare to pick up the pieces when it’s all over.” – Gloria Naylor

Czasami bycie przyjacielem oznacza doprowadzenia do mistrzostwa sztuki „tajmingu” (robienia rzeczy we właściwym momencie). Jest czas na milczenie. Czas puszczania i pozwalania ludziom rzucić się (w objęcia) ich własnego przeznaczenia. I czas by przygotować się do pozbierania kawałków (metaforycznie tego co zostało z naszego przyjaciela) gdy to się już wszystko skończyło.

 • “There’s not a word yet for old friends who’ve just met.” – Jim Henson

Nie ma jeszcze słowa na starych przyjaciół, którzy właśnie się poznali.

 • “It is not so much our friends’ help that helps us, as the confidence of their help.”- Epicurus

Nie tyle naszych przyjaciół pomoc (jest tym co) nam pomaga, jak pewność ich pomocy. Epikur.

 • “Whenever you’re in conflict with someone, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship and deepening it. That factor is attitude.” – William James

Gdykolwiek jesteś z kimś w konflikcie, jest jeden czynnik który może stworzyć różnicę między zniszczeniem twojego związku a pogłębieniem go. Tym czynnikiem jest postawa/podejście.

inspirujące cytaty motywacyjne po angielsku z tłumaczeniem
Patrz również: Inspirujące cytaty motywacyjne po angielsku.

Najpiękniejsze cytaty o przyjaźni z tłumaczeniem na polski 31-43

 • “Do I not destroy my enemies when I make them my friends?” – Abraham Lincoln

Czyż nie niszczę swoich wrogów gdy czynię ich swymi przyjaciółmi?

 • “Don’t make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up.” – Thomas J. Watson

Nie „rób przyjaciół” (zaprzyjaźniaj się z ludźmi), którzy są wygodni do bycia z (typowe w języku angielskim przeniesienie przyimka withpreposition – na koniec zdania). „Rób przyjaciół”, którzy zmuszą cię do rozwoju. (Lever to dźwignia, więc chodzi o to, że swoją krytycznością podniosą cię jak na dźwigni w górę.)

 • “One measure of friendship consists not in the number of things friends can discuss, but in the number of things they need no longer mention.” – Clifton Fadiman

Jedna miara przyjaźni składa się nie z ilości rzeczy, (o których) przyjaciele mogą podyskutować, ale o liczbie rzeczy, (o których) nie muszą już wspominać.

 • “Never idealize others. They will never live up to your expectations. Don’t over-analyze your relationships. Stop playing games. A growing relationship can only be nurtured by genuineness.” – Leo F. Buscaglia

Nigdy (nie) idealizuj innych (znowu: w języku angielskim unikamy podwójnych przeczeń!). Nie prze-analizowuj swoich związków. Przestań grać w gry. Wzrastający związek może tylko być karmiony autentycznością.

 • “Life is partly what we make it, and partly what it is made by the friends we choose.” – Tennessee Williams

Życie jest częściowo (tym), czym je zrobimy, a częściowo czym zostaje zrobione przez przyjaciół (których) wybieramy.

znasz angielski
Patrz również: A teraz wyobraź sobie, że znasz już język angielski…
 • “If it’s very painful for you to criticize your friends — you’re safe in doing it. But if you take the slightest pleasure in it, that’s the time to hold your tongue.” – Alice Duer Miller

Jeśli jest bardzo bolesnym dla ciebie krytykowanie przyjaciół – jesteś bezpieczny w robieniu tego (możesz spokojnie dalej to robić). Jeśli jednak bierzesz z tego (choćby) najmniejszą przyjemność, to czas by powstrzymać swój język.

 • “The best time to make friends is before you need them.” – Ethel Barrymore

Najlepszym czasem na „robienie przyjaciół” jest zanim ich potrzebujesz.

 • “Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.” – Aristotle

Życzenie bycia przyjaciółmi to szybka robota, ale przyjaźń to wolno dojrzewający owoc. – Arystoteles

 • „There is nothing on this earth more to be prized than true friendship”. Thomas Aquinas

Jest nic na tej ziemi (podwójne przeczenia!) bardziej do cenienia niż prawdziwa przyjaźń.

 • „It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.” – Ralph Waldo Emerson

To jest jedno z błogosławieństw (posiadania) starych przyjaciół, że możesz pozwolić sobie na bycie przy nich głupim.

 • “It is only the great hearted who can be true friends. The mean and cowardly, can never know what true friendship means”. – Charles Kingsley

Tylko ludzie o wielkich sercach mogą być prawdziwymi przyjaciółmi. Podli i tchórzliwi nigdy nie wiedzą/nie dowiedzą się co prawdziwa przyjaźń oznacza.

 • “Friendship is unnecessary, like philosophy, like art… It has no survival value; rather it is one of those things that give value to survival.” C. S. Lewis

Przyjaźń jest niepotrzebna, tak jak filozofia, jak sztuka (…) Nie posiada wartości (z punktu widzenia) przetrwania; raczej jest to jedna z tych rzeczy, które nadają wartości przetrwaniu.

 • “It is more shameful to distrust our friends than to be deceived by them”. Confucius

Większy wstyd nie udać naszym przyjaciołom niż być oszukanym przez nich.

Cytaty o przyjaźni po angielsku przebrałem spośród wielu sentencji na stronie Positivity Blog

czasowniki modalne angielski
Muszę już iść, moi ludzie mnie potrzebują

Zaprzyjaźnij się z językiem angielskim!

Jak widzisz z tych karkołomnych przekładów, najlepiej jest czytać cytaty w angielskim oryginale! Tak samo będzie z filmami, książkami, nauką i wszystkim innym!

Co więcej, tyle rzeczy nie zostało jeszcze nawet przetłumaczone na język polski – i może nawet nigdy nie będzie!

Dlatego naucz się języka angielskiego online!

Nie tylko polepszysz w ten sposób swoje zdrowie i finanse, ale świat stanie przed Tobą otworem i będziesz mogła czy mógł „robić przyjaciół” na całym świecie!

Na kursie języka angielskiego online Speakingo możesz to zrobić zupełnie bez stresu i nawet jeśli masz mało czasu i to o bardzo dziwnych porach. Dlaczego? Ponieważ uczysz się tu rozmawiać po angielsku… ze swoim telefonem lub komputerem, który rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby poprawia. A Ty oglądasz śliczne zdjęcia, słuchasz native speakera i „tylko” odpowiadasz – a cała zawarta w metodyce kursu gramatyka i słownictwo same wchodzą Ci do głowy, zupełnie jak dziecku dopiero uczącemu się mówić.

Taka nauka jest nie tylko niezwykle skuteczna, ale również zwyczajnie przyjemna!

Zresztą najlepiej przekonaj się o tym sama lub sam! Zarejestruj się dwoma kliknięciami poniżej, żeby za darmo i bez żadnych zobowiązań wypróbować tę fenomenalną metodę nauki języka angielskiego!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Zaprzyjaźnij się z angielskim!


A jakie są Wasze ulubione inspirujące i najpiękniejsze cytaty o przyjaźni po angielsku? Przytoczcie je proszę w komentarzach!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
jak wymawiać nazwy angielskich firm, marki, brands
Jak się wymawia nazwy firm po angielsku?

Angielska wymowa płata nam figle również w przypadku nazw popularnych amerykańskich czy angielskich firm. Jak wymawiać Mercedes czy Levis? Z tego wpisu i wideo dowiesz się i usłyszysz jak się wymawia nazwy różnych firm po angielsku.

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!