Inverze: 2 verze anglického převráceného slovosledu

V souvislosti s výukou angličtiny se slovo „inverze“ týká dvou různých témat. Může jít o převrácený slovosled, který z otázek znají i začínající studenti, nebo o stylistickou inverzi, což elegantní procedura, která zkrášlí práci těch, kteří jsou již pokročilejší.


Co je anglická inverze?

Inverze, v angličtině inversion. Označuje záměnu slov na začátku věty, takže proto ji též nazýváme převrácený slovosled.

Ale proč dělat něco takového?

Jsou pro to dva důvody a zajímavé je, že spolu nemají absolutně nic společného… mimo názvu „inverze“.

Dvě tváře anglické inverze

V tomto textu popíšu oba typy inverze v angličtině.

První je základní informace již pro začínající studenty, protože vám umožňuje klást nejjednodušší otázky v angličtině.

Druhý typ – inverze jako elegantní stylistický postup – bude pro pokročilejší a užijete ho v psaní slohu a pěkných elaborátů.

 1. Inverze pro začátečníky jako anglický převrácený slovosled v otázkách.
 2. Stylistická inverze jako literární postup pro slohovou práci z angličtiny.
 3. Jak cvičit inverzi v anglických větách?
Viz také: Převrácený slovosled v anglických otázkách, gramatické časy, joda
Viz také: Převrácený slovosled v anglických otázkách (v jednotlivých gramatických časech).

1. Inverze (inversion) jako anglický převrácený slovosled v otázkách

Při pokládání otázek v angličtině nestačí změnit intonaci hlasu a na konci věty dát otazník.

Proto angličané museli přemýšlet trochu jinak o tom, jak klást otázky!

Co když tedy chcete položit nejjednodušší možnou otázku, například:

 • Jsi šťastná?

Inverze (převrácený slovosled) s pomocným slovesem to be (být)

Oznamovací věta bude:

 • She is happy. (Je šťastná.)

Změna samotné intonace (She is happy?) může fungovat na ulici, ale není to „správná“ verze.

Tak co máme dělat?

Tady jsme v angličtině, takže převracíme slovosled neboli provádíme inverzi.

Formálně „nahrazujeme pomocné sloveso (to be, to have,to do nebo modální sloveso) podmětem“ – v praxi však jednoduše přehodíme první dvě slova.

To je:

 • Is she happy? (Je šťastná?)

A teď.

Jak víme, anglické sloveso „být“ (to be) má různé formy, ale to není problém, protože při vytváření otázek s inverzí s ním nic nekombinujeme, jednoduše ho přehodíme:

 • You are happy. → Are you happy?

(Jste šťastní. → Jste šťastní?)

 • I am sad. → Am I sad?

(Jsem smutný. → Jsem smutný?)

V otázkách ale nepoužíváme zkrácené formy (‚m, ‚s, ‚re) pomocných sloves:

 • She‚s a beautiful woman. → Is she a beautiful woman?

(Jeto krásná žena. Je to krásná žena?)

 • You‘re an intelligent girl. → Are you an intelligent girl?

(Jsi inteligentní dívka. Jsi inteligentní dívka?)

Podobně bude převrácený slovosled použit i pro další pomocná a modální slovesa.

am is are, to be
Viz také: Kdy použít „am“, „is“ a kdy „are“. Rocková lekce pro začátečníky.

Inverze (převrácený slovosled) s pomocným slovesem to have got (mít)

Pokud něco máme, použijeme také inverzi v otázkách v čase present simple.

Jen si všimněte, jak se chová got:

 • I have got a car. → Have I got a car?

(Mám auto. Mám auto?)

Pro on, ona, ono (he, she, it) v čase present simple místo have máme has:

 • She‚s got a truck. → Has she got a truck?

(Má náklaďák. Má náklaďák?)

Jen si všimněte, že v oznamovacích větách got nic neznamená a je ho možné vynechat, nicméně v otázce ho již musíme použít.

Stejně jako v tomto příkladu:

 • They have a good job. → Have they got a good job? (Mají dobrou práci. Mají dobrou práci?)
anglicky have got a to be nebo to be
Viz také: Být nebo mít? Obměna „to be“ & „to have (got)“.

Inverze (převrácený slovosled) s pomocným slovesem to do (dělat) v čase present simple

V případě vět, ve kterých je pomocné sloveso „dělat“ (to do) musíme prokázat náznak detektivní zvídavosti.

Je to proto, že v oznamovacích větách je to do skryté.

Například v krásné větě:

 • I love you!

(Miluji tě!)

Zdá se, že tahle věta nemá nic moc společného s to do.

Ale to je omyl!

Pokud bychom chtěli zdůraznit, že někoho opravdu milujeme, můžeme k tomu dostat na světlo dne to do.

Kromě toho tímto způsobem zdůrazňujeme, že tomu tak skutečně je (empháze):

 • I do love you!

(Opravdu tě miluji!)

Proto bychom již neměli být překvapeni, proč bude otázka znít:

 • Do you love me?

(Miluješ mě?)

Samozřejmě, v závislosti na tom, s kým mluvíme, musíme použít příslušné zájmeno (já, ty, on, mě, ji atd.).

Kromě toho musíme pamatovat o does pro třetí osobu jednotného čísla (she, he, it = ona, on, ono), která vymaže -s:

 • She likes me. → She does like me. → Does she like me?

(Líbím se jí. Opravdu mě má ráda. Má mě ráda?)

Do nebo have?

Někdy si můžete vybrat, zda dáme přednost otázce s inverzí to do nebo have got:

 • I have a book.= I have got a book.

(Mám knihu.)

 • Have you got a book? = Do you have a book?

(Máte knihu?)

Význam těchto otázek je stejný.

kdy užíváme do did doing done, scooby dooby do
Přečtěte si také: Do? Does? Did? Done? Doing? Scooby Dooby Doo!

Inverze (převrácený slovosled) s modálními slovesy

Také, pokud se v naší větě objeví jedno z modálních sloves, například can (moci) nebo should (měl bys) či could (mohl bys), při položení otázky použijeme také převrácený slovosled nazvaný inverze:

 • She can do it. → Can she do it?

(Dokáže to. → Dokáže to?)

 • You should go now. → Should you go now?

(Už byste měli jít → Měli byste už jít?)

 • I could give you a lift. → Could you give me a lift?

(Mohl bych tě vzít → Mohl bys mě vzít?)

Na modálních slovesech je skvělé, že jsou stejné pro všechny osoby (já, my, ona atd.).

can cannot cant modalni slovesa
„Kdo to může udělat? Ty to můžeš udělat!“ Viz také: Tři životy modálního slovesa can, can’t, cannot.

Inverze (převrácený slovosled) v jiných gramatických časech

Většina výše popsaných možností se bude vyskytovat ve všech 12 anglických gramatických časech.

Například:

(V tuto chvíli tančím. → Tančím – v tuto chvíli?)

(Políbila ho. → Políbila ho?)

(Viděli ji. → Viděli ji?)

 • Future simple: She will do it form me. → Will she do it for me?

(Udělá to pro mě. → Udělá to pro mě?)

 • Going to: We are going to meet there. → Are we going to meet there?

(Setkáme se tam. → Setkáme se tam?)

Až na situace v past simple:

 • I had a dream. → Did I have a dream?

(Měl jsem sen. → Měl jsem sen?)

I když je to teoreticky stále správná konstrukce, dnes už nebudeme říkat: Had I a dream?

I když ukryté do v čase past simple je samozřejmě did:

 • He went there. (= He did go there.) Did he go there?

(Šel tam. → Šel tam?)

V otázkách „bez inverze“ není žádná inverze?

Na druhou stranu můžete použít takzvané “ wh-questions „ neboli slov, které se nám na počátku velmi pletou a začínají písmeny wh.

Například:

(Kolik je hodin?)

 • Who is it?

(Kdo to je?)

 • Where did you put it?

(Kam jste to dal?)

Jak klást "wh-otázky" v present and past simple?
Viz také: Jak klást otázky „wh- questions“ v present and past simple?

Nebo se můžeme zeptat dvěma způsoby na počet:

(Kolik to stojí?)

(Kolik mil jste ujeli?)

Znamená to, že v těchto otázkách není žádná inverze (přehozený slovosled)?

Ale je!

Oznamovací věta bude vypadat takhle:

 • It is twelve o’clock.

(Je 12 hodin.)

 • What time is it?

(Kolik je hodin?)

nebo:

 • It is $100.

(Stojí to 100 USD.)

 • How much is it?

(Kolik to stojí?)

To znamená, že i v takových otázkách existuje inverze (převrácený slovosled)!

kdy přidáme koncovku -ing v angličtině, sufix, ending
Viz také: 4 situace, kdy přidáme koncovku -ing v angličtině.

Pokud je pro vás vše, co se psalo výše, jasné a srozumitelné, můžeme se pomalu začít přemisťovat k stále zajímavějším „oříškům“.

Pokud máte pocit, že to už stačilo, je nejlepší se jít procvičovat na první úroveň online kurzu angličtiny Speakingo!

Obrácená inverze (reverse inversion) v nepřímých otázkách (indirect questions)

Pokud chceme být zdvořilí, neptáme se přímo, ale předcházíme otázku slovy „změkčujícími“ jako:

 • Could you tell me if.. (Mohl byste mi říci zda…)
 • Do you happen to know… (Nevíte náhodou…)
 • I was wondering whether… (Zajímalo by mě jestli…)

a tak dále.

Pak se stane zajímavá věc.

Pak se vrátíme ke vzoru oznamovací kladné věty, to znamená, že přeuspořádáme náš převrácený slovosled!

Například:

 • It is 11 o’clock A.M. (Je 11 ráno. – Oznamovací věta, jednoduchý slovosled.)
 • What time is it? (Kolik je hodin? – Otázka, převrácený slovosled.)
 • She wants to know what time it is. (Ptá se, kolik je hodin. – Nepřímá otázka, „obrácený“ převrácený slovosled, to znamená normální slovosled.)

Tento typ otázek otevírá téma časové posloupnosti v nepřímé řeči, ale o tom samostatném textu o nepřímých otázkách (indirect questions).

No dobře.

Pojďme se tak dostat k druhé tváři anglické inverze, která je mnohem obtížnější, ale pokročilejším studentům tento typ převráceného slovosledu umožní získat více bodů na zkouškách a je užitečný pro různé slohy v anglickém jazyce.

inverze, převrácený slovosled, jak vytvářet otázky, angličtina, stylistická inverze
Inverze v angličtině: v otázkách, ve slohu.

2. Stylistická inverze (stylistic inversion) v literárních dílech v angličtině

Stylistická inverze zásadně nemění význam našeho projevu, jednoduše dělá náš projev elegantnějším.

S takovými větami se prakticky nesetkáme v řeči, ale pouze písemně, je to takový druh oficiálního, literárního anglického slohu.

Na druhou stranu stylistická inverze kvůli své „nepřirozenosti“ přitahuje pozornost posluchače, zdůrazňuje význam našeho projevu, to znamená, že je to jedna z metod emfáze.

Stylistickou inverzi můžeme aplikovat v následujících případech.

Stylistická inverze ve větách, které začínají negativními příslovci (negative adverbs).

Chcete-li ve větě použít jedno z „negativních příslovcí“, například:

 • seldom, rarely – zřídka
 • scarcely, hardly – téměř nikdy
 • never – nikdy

Můžete je umístit na začátek věty, ale pak musíte použít převrácený slovosled.

To znamená, že místo:

 • We have hardly witnessed acts of such a great generosity. (Zřídka jsme byli svědky takové štědrosti.)

můžeme napsat:

 • Hardly have we witnessed acts of such a great generosity.

Nebo:

 • One seldom hears a politician say ‘sorry’. (Jeden zřídka slyší, že by politik řekl „omlouvám se“.)
 • Seldom does one hear a politician say ‘sorry’.

Nebo jak řekl Winston Churchill ve svém slavném děkovném projevu pilotům bránícím Británii v roce 1940 (navíc v trpném rodě):

 • Never was so much owed by so many to so few. (Nikdy tak mnoho „nebylo zavděčeno za tak mnoho“ tak málu.)
negative questions, anglicky, otázky
„Proč nepracujete? Nevšiml jsem si, že jste vešel.“ Viz také: Pozitivně o „negativních otázkách“!

Stylistická inverze po jiných výrazech a frázích

Podobně uděláme, pokud větu zahájíme slovy jako:

 • Little (málo)
 • Such (takový)
 • So (tak)

Například:

 • Little did the Hobbit know about the journey that was awaiting him. (Hobbit nevěděl hodně o cestě, která na něj čekala.)
 • So strong was the wind that we couldn’t open the window. (Vítr byl tak silný, že jsme nemohli otevřít okno.)
 • Such was the wind that we couldn’t open the window. (ten samý význam)

V případě as používáme také stylistickou inverzi, ale ne na začátku věty:

 • Italy produces many excellent wines, as does Spain. (Itálie vyprodukuje hodně dokonalých vín, stejně jako Španělsko.)
alkohol vám pomůže naučit se anglicky
Viz také: Alkohol vám pomůže naučit se anglicky

Stylistická inverze po not nebo no na začátku věty

Stylistickou inverzi použijeme, když se rozhodneme začít s no nebo not nebo celými výrazy s nimi:

 • Not even once (Ani jednou)
 • On no occasion (Nikdy)
 • At no time (Nikdy)
 • On no account (V žádném případě)
 • In no way (V žádném případě)
 • Under no circumstances (Za žádných okolností)

Například:

 • Not a sound did the children make. (Děti nevydaly ani hlásku.)
 • Not even once was she at home when I phoned. (Nebyla ani jednou doma, když jsem volal.)
 • Under no circumstances are you (allowed) to walk home from school alone. (V žádném případě nemáš dovoleno jít domů ze školy sám.)
Plačící děti v legračních memech v angličtině
„Chce jet autobusem. Tím v televizi“ Viz také: Plačící děti ve 22 vtipných memech v angličtině.

Dvoudílná stylistická inverze

 • No sooner… than… (ne dříve… než… )
 • not only … but also (nejen … ale také… )

Například následující věta velmi jasně ukazuje sled událostí (s past perfect):

 • No sooner had they started their walk than it started to rain. (Až když vyšli na procházku začalo pršet.)

nebo:

 • Not only was it raining all day at the wedding but also the band was late. (Ne jen, že celý den na jejich svatbě pršelo, ale také kapela se zpozdila.)

Všimněte si, že podle anglická interpunkce před but nedáváme čárku.

Stylistická inverze v přitakávání (neither, so)

Když zdvořile přikývneme a krátkými slovy přitakáme, v naší odpovědi s neither nebo so užijme převráceného slovosledu:

 • My mother doesn’t approve of this. (Moje matka to neschvaluje.)
 • Neither does mine. (Moje také ne.)

Stylistická inverze v podmínkových větách

Stylistickou inverzi můžeme také vplést do podmínkových vět (conditionals):

V prvním kondicionálu jen namísto toho, abychom použili if, použijeme should, což lze tvrdohlavě považovat za inverzi a náš projev hned bude znít více výmluvně.

To znamená, že místo:

 • If you see her, tell her I love her! (Když ji uvidíš, řekni jí, že ji miluju!)

Elegantně řekneme:

 • Should you see her, tell her I love her! (Totéž jen více aristokraticky.)

Ve druhém kondicionálu podobně podmínkovou spojku if nahradíme elegantním were:

 • If I went to the dentist, I wouldn’t be talking to you right now. (Kdybych šla k zubaři, teď bych s tebou nemluvila.)
 • Were I to go to the dentist, I wouldn’t be talking to you right now. (Význam je stejný)

Podle mého názoru se „skutečná“ stylistická inverze děje až ve třetím kondicionálu:

 • If she had known, she would have done something about it! (Kdyby to věděla, něco by s tím udělala!)
 • Had she known, she would have done something about it!
Real and unreal conditionals, angličtina, podmíněné způsoby
Viz také: Real and unreal conditionals – jak reálné jsou anglické kondicionály?

Stylistická inverze s here & there

A konečně stojí za to připomenout, že stylistickou inverzi lze použít ve větách s here & there:

 • Here comes the bus! (Ach, autobus jede!)
 • Here’s your tea. (Tady je tvůj čaj.)
 • He opened the door and there stood his beloved dog, all covered in mud. (Otevřel dveře a tam stál jeho milovaný pes, celý od bláta.)
 • He looked out and there was Anna, kissing his best friend Josef. (Podíval se z okna a tam Anna líbala svého nejlepšího přítele Josefa.)

3. Cvičení pro stylistickou inverzi a jednoduchý převrácený slovosled v anglických větách

Ať už vás více zajímá převrácený slovosled v jednoduchých otázkách nebo pokročilá stylistická inverze k psaní slohu, nejúčinnějším způsobem, jak prohloubit své znalosti angličtiny, je praxe!

Tato praxe je založena na učení se angličtiny na kurzu Speakingo!

Více než 2 500 vět obsahuje veškerou gramatiku, kterou potřebujete, stejně jako 2 000 nejoblíbenějších slov. Na kurzu Speakingo se však nenaučíte suchou gramatiku a neučíte se nazpaměť slovíčka, ale mluvíte pomocí správných struktur, takže se vám dostanou pod kůži. Tímto způsobem se rozpustí jazyková blokáda a v praktických situacích začnete mluvit správně, aniž byste o tom přemýšleli!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat dvěma kliknutími níže a vyzkoušet si tuto online metodu výuky angličtiny zdarma a bez závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Je již vše jasné o převráceném slovosledu v anglických otázkách a o tématu stylistické inverze? Pokud něco stále není jasné, položte své otázky v komentářích, rád vám odpovím!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail