43 nejkrásnějších citátů o přátelství v angličtině

citace o přátelství

Následující výběr 43 nejkrásnějších citátů o přátelství s překladem vám pomůže nejen pěstovat tento krásný cit, ale také oprášit angličtinu!


Přátelství v angličtině a slovanštině

Na úvod několik mých myšlenek, se kterými nemusíte souhlasit.

Podle mého názoru jsou přátelství v češtině a přátelství v angličtině dvě různé věci. Zdá se, že máme slovo „friend„, které překládáme jako „přítel“. Pro mě by však bylo lepším ekvivalentem toho, co anglosasové tímto pojmem myslí, spíše „kamarád“ nebo „známý“.

Mám dojem, že zejména pro Slovany je přátelství něco mnohem hlubšího – český Přítel je spíše „soulmate“ nebo „spřízněná duše“.

Přátelství v angličtině vypadá trochu jinak. Každý člověk je zde spíše osamělým ostrovem, přátelským, ale izolovaným. Angličané se doma příliš nenavštěvují, nemluví „zdvořile“ o hlubokých tématech. To je pravděpodobně důvod, proč je pro Evropany tak těžké ocitnout se v exilu a proč se jim tak stýská po domově….. po přátelích…

mezikulturní komunikace toho, co angličan říká
Viz také: Mezikulturní komunikace – co angličtina říká a co tím skutečně myslí.

 

Citáty o přátelství v angličtině

To neznamená, že není možné najít zajímavé citáty o přátelství v angličtině!

Nebo alespoň doufám, že si po přečtení tohoto příspěvku vzpomenete na citáty, které v angličtině udělat si přátele…. „to make friends“!

Níže uvádím svůj subjektivní výběr nejkrásnějších citátů o přátelství v angličtině s českým překladem – jako obvykle pro didaktické účely ostudně doslovným! Doporučuji proto přečíst si anglický originál a překlad použít pouze v případě, že něčemu nerozumíte!

sladké citáty o lásce v angličtině
Viz také: 42 sladkých citátů o lásce v angličtině.

Nejkrásnější citáty o přátelství 1-10

 • “You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you.” – Dale Carnegie

Za dva měsíce si můžete získat více přátel tím, že se začnete zajímat o jiné lidi, než za dva roky tím, že se budete snažit, aby se jiní lidé zajímali o vás.

 • “If you go looking for a friend, you’re going to find they’re very scarce. If you go out to be a friend, you’ll find them everywhere.” – Zig Ziglar

Pokud se vydáte hledat přítele, zjistíte, že jich je velmi málo. Pokud se vydáte za přítelem, najdete je všude.

 • “It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.” – Friedrich Nietzsche

Nešťastná manželství nevznikají kvůli nedostatku lásky, ale kvůli nedostatku přátelství.

 • “Some of the biggest challenges in relationships come from the fact that most people enter a relationship in order to get something: they’re trying to find someone who’s going to make them feel good. In reality, the only way a relationship will last is if you see your relationship as a place that you go to give, and not a place that you go to take.” – Anthony Robbins

Jedny z největších problémů ve vztazích pramení z toho, že většina lidí vstupuje do vztahu, aby něco získala: snaží se najít někoho, s kým se budou cítit dobře. Jediný způsob, jak může vztah vydržet, je ten, že ho vnímáte jako místo, kam jdete dávat, a ne jako místo, kam jdete brát.

 • “A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.” – Unknown

Přítel je člověk, který rozumí vaší minulosti, věří ve vaši budoucnost a přijímá vás přesně takového, jaký jste. (Autor) neznámý

základní anglické fráze pro začátečníky
Viz také: Základní anglické fráze.

 • “A true friend never gets in your way unless you happen to be going down.” – Arnold H. Glasgow

Opravdový přítel se vám nikdy nepostaví do cesty, dokud náhodou nezjistíte, že právě klesáte (dostáváte se do potíží).

 • “You can always tell a real friend: when you’ve made a fool of yourself he doesn’t feel you’ve done a permanent job.” – Laurence J. Peter

Opravdového přítele poznáte vždy (podle toho), že když jste ze sebe právě udělali hlupáka, nemá pocit, že jste odvedli trvalou práci.

 • “A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow. ” – William Shakespeare

Přítel je ten, kdo vás zná takové, jací jste, chápe, kde jste byli, přijímá to, čím jste se stali, a neustále vám jemně umožňuje růst.

 • “Love all, trust a few, do wrong to none.” – William Shakespeare, All’s Well That Ends Well

Milujte všechny, věřte jen několika málo lidem, nikomu nečiňte zlo.

 • “There is nothing I would not do for those who are really my friends. I have no notion of loving people by halves, it is not my nature.” – Jane Austen, Northanger Abbey

Není nic (nezapomeňte – v angličtině nepoužíváme dvojí zápor!), co bych neudělal pro ty, kteří jsou opravdu mými přáteli. Nemám (ve zvyku) milovat lidi napůl, není to (v) mé povaze.

madre cituje o životě v angličtině
Viz také: Moudré citáty o životě v angličtině.

Nejkrásnější citáty o přátelství v angličtině 11-20

 • “A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.” – Jim Morrison

Přítel je někdo, kdo vám dává naprostou svobodu být sám sebou.

 • “A friend is someone who knows all about you and still loves you.” – Elbert Hubbard

Přítel je někdo, kdo o vás ví všechno a má vás neustále rád.

 • “I think if I’ve learned anything about friendship, it’s to hang in, stay connected, fight for them, and let them fight for you. Don’t walk away, don’t be distracted, don’t be too busy or tired, don’t take them for granted. Friends are part of the glue that holds life and faith together. Powerful stuff.” – Jon Katz

Myslím, že jestli jsem se něco naučil o přátelství, tak je to nevzdávat se, zůstat v kontaktu, bojovat za ně a nechat je bojovat za vás. Neodcházejte, nenechte se rozptylovat, nebuďte příliš zaneprázdnění nebo unavení, neberte je jako samozřejmost, neberte je jako samozřejmost. Přátelé jsou součástí lepidla, které drží život a víru pohromadě. Silná věc.

 • “A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.” – Walter Winchell

Opravdový přítel je ten, kdo zasáhne, když zbytek světa ustoupí.

 • “Friendship is born at that moment when one person says to another, ‘What! You too? I thought I was the only one.” – C.S. Lewis

Přátelství se rodí, když jeden člověk řekne druhému: „Cože! Vy také? Myslel jsem, že jsem jediný.“

[Všimněte si střídání časů v závislé řeči: „Jsem jediný“. → I though I was the only one.)

nepřímá řeč v angličtině
Viz také: Jak je závislá řeč (hlášená řeč) užitečná při drbání.

 • “True friendship comes when the silence between two people is comfortable.” – David Tyson

Skutečné přátelství vzniká, když je ticho mezi dvěma lidmi příjemné (ne trapné).

 • “Keep away from those who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you believe that you too can become great.” – Mark Twain

Držte se dál od těch, kteří se snaží bagatelizovat vaše ambice. Malí lidé to dělají vždycky, ale ti opravdu velcí vás přesvědčí, že i vy se můžete stát velkými.

 • “Friends are those rare people who ask how we are and then wait to hear the answer.” – Ed Cunningham

Přátelé jsou ti vzácní lidé, kteří se zeptají, jak se máme, a pak čekají na odpověď.

[Anglicky, na gentlemanské „How do you do?“ (Jak se máte?) – „How do you do“ – se odpovídá otázkou „How do you do?“. – je to jen zdvořilost a nikoho nezajímá, jak se komu skutečně daří…)

 • “Anybody can sympathize with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathize with a friend’s success.” – Oscar Wilde

Každý může soucítit s utrpením přítele, ale soucítit s úspěchem přítele vyžaduje velmi dobrou povahu.

 • “A good friend can tell you what is the matter with you in a minute. He may not seem such a good friend after telling.” – Arthur Brisbane

Dobrý přítel vám během minuty řekne, co se s vámi děje (jaký je problém). Možná nebude vypadat jako dobrý přítel, když vám to řekne nahlas.

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Viz také: Jak se rychle a efektivně naučit anglicky sami?

Nejkrásnější citáty o přátelství v angličtině s překladem 21-30

 • “I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.” – Plutarch

Nepotřebuji přítele, který se mění (když se měním já) a přikyvuje, když přikyvuji já; můj stín to zvládá mnohem lépe.

 • “Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.” – Oprah Winfrey

Spousta lidí chce jet s vámi limuzínou, ale vy chcete někoho, kdo s vámi pojede autobusem, když se limuzína porouchá.

 • “They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel.” – Carl W. Buechner

Možná zapomenou, co jste řekli, ale nikdy nezapomenou, jak se díky vám cítili.

 • “Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget.” – Unknown

Opravdu skvělé přátele je těžké najít, těžké je opustit a nemožné na ně zapomenout. (Autor) neznámý

 • “Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend.” – Albert Camus

Nechoď přede mnou, možná tě nebudu následovat. Nechoďte za mnou, možná vás nepovedu. Jen jdi vedle mě a buď mým přítelem.

 • “In everyone’s life, at some time, our inner fire goes out. It is then burst into flame by an encounter with another human being. We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit.” – Albert Schweitzer

V životě každého z nás (lidí) někdy náš vnitřní oheň vyhasne. Poté „vzplane“ při setkání s jiným člověkem. Všichni bychom měli být vděční za lidi, kteří v nás znovu rozněcují ducha.

 • “Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. And a time to prepare to pick up the pieces when it’s all over.” – Gloria Naylor

Být přítelem někdy znamená zvládnout umění „timingu“ (dělat věci ve správný čas). Je čas na mlčení. Čas uvolnění a umožnění lidem vrhnout se (do náruče) svého vlastního osudu. A je čas připravit se na to, že až bude po všem, budeme sbírat kousky (obrazně řečeno to, co z našeho přítele zbylo).

 • “There’s not a word yet for old friends who’ve just met.” – Jim Henson

O starých přátelích, kteří se právě setkali, zatím nepadlo ani slovo.

 • “It is not so much our friends’ help that helps us, as the confidence of their help.”- Epicurus

Nepomáhá nám ani tak pomoc našich přátel, jako spíše jistota jejich pomoci. Epikuros.

 • “Whenever you’re in conflict with someone, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship and deepening it. That factor is attitude.” – William James

Kdykoli jste s někým v konfliktu, existuje jeden faktor, který může rozhodnout o zničení vašeho vztahu nebo o jeho prohloubení. Tímto faktorem je postoj/přístup.

Nejkrásnější citáty o přátelství s překladem do češtiny 31-43

 • “Do I not destroy my enemies when I make them my friends?” – Abraham Lincoln

Nezničím snad své nepřátele, když si z nich udělám přátele?

 • “Don’t make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up.” – Thomas J. Watson

Nepřátelte se s lidmi, se kterými je vám příjemné být (typické v angličtině přenesení předložky withpreposition– na konci věty). „Najděte si přátele“, kteří vás budou nutit k růstu. (Lever je páka, takže jde o to, že vás svou kritičností zvedne jako na páce nahoru).

 • “One measure of friendship consists not in the number of things friends can discuss, but in the number of things they need no longer mention.” – Clifton Fadiman

Jedno z měřítek přátelství nespočívá v počtu věcí, o kterých (si) přátelé mohou povídat, ale v počtu věcí, o kterých (si) už nemusí povídat.

 • “Never idealize others. They will never live up to your expectations. Don’t over-analyze your relationships. Stop playing games. A growing relationship can only be nurtured by genuineness.” – Leo F. Buscaglia

Nikdy (nikdy) neidealizujte druhé (opět: v angličtině se vyhýbáme dvojí negaci!). Své vztahy příliš neanalyzujte. Přestaňte si hrát. Rostoucí vztah může být živen pouze autenticitou.

 • “Life is partly what we make it, and partly what it is made by the friends we choose.” – Tennessee Williams

Život je zčásti takový, jaký si ho uděláme, a zčásti takový, jaký si ho udělají přátelé, které si vybereme.

umíš anglicky
Viz také: Nyní si představte, že již umíte anglicky…
 • “If it’s very painful for you to criticize your friends — you’re safe in doing it. But if you take the slightest pleasure in it, that’s the time to hold your tongue.” – Alice Duer Miller

Pokud je pro vás velmi bolestivé kritizovat své přátele – můžete to dělat bezpečně (můžete to klidně dělat dál). Pokud z toho však máte (byť jen) sebemenší potěšení, je načase, abyste se krotili.

 • “The best time to make friends is before you need them.” – Ethel Barrymore

Nejlepší čas na získání přátel je předtím, než je budete potřebovat.

 • “Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.” – Aristotle

Přát si být přáteli je rychlá práce, ale přátelství je pomalu zrající ovoce. – Aristoteles

 • „There is nothing on this earth more to be prized than true friendship”. Thomas Aquinas

Na světě není nic, čeho bychom si měli vážit víc než opravdového přátelství (dvojí negace!).

 • „It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.” – Ralph Waldo Emerson

To je jedno z požehnání (mít) staré přátele, že si před nimi můžete dovolit být hloupí.

 • “It is only the great hearted who can be true friends. The mean and cowardly, can never know what true friendship means”. – Charles Kingsley

Jen lidé s velkým srdcem mohou být opravdovými přáteli. Podlí a zbabělí lidé se nikdy nenaučí, co znamená opravdové přátelství.

 • “Friendship is unnecessary, like philosophy, like art… It has no survival value; rather it is one of those things that give value to survival.” C. S. Lewis

Přátelství je zbytečné, stejně jako filosofie, jako umění (…) Nemá žádnou hodnotu (z hlediska) přežití; je spíše jednou z těch věcí, které dávají hodnotu přežití.

 • “It is more shameful to distrust our friends than to be deceived by them”. Confucius

Je větší hanbou zklamat své přátele, než být jimi podveden.

Citáty o přátelství v angličtině, které jsem vybral z mnoha vět na webu Positivity Blog.

Anglická modální slovesa
Musím jít, moji lidé mě potřebují.

Spřátelte se s angličtinou!

Jak je vidět z těchto krkolomných překladů, je nejlepší číst citáty v anglickém originále! Stejné to bude s filmy, knihami, vědou a vším ostatním!

A co víc, mnoho věcí ještě nebylo přeloženo do češtiny – a možná ani nikdy nebude!

Proto se učte anglicky online!

Nejenže si tak zlepšíte zdraví a finance, ale otevře se vám svět a budete moci nebo můžete „získat přátele“ po celém světě!

V online kurzu angličtiny Speakingo to můžete udělat zcela bez stresu, a to i v případě, že máte málo času a ve velmi zvláštní dobu. Proč? Protože se zde učíte mluvit anglicky…. S telefonem nebo počítačem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje. Díváte se na pěkné obrázky, posloucháte rodilého mluvčího a „jen“ odpovídáte – a veškerá gramatika a slovní zásoba obsažená v metodice kurzu vám prostě naskočí v hlavě, stejně jako když se dítě právě učí mluvit.

Tento způsob učení je nejen mimořádně efektivní, ale také prostě příjemný!

Každopádně je nejlepší se o tom přesvědčit sama nebo sám! Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a vyzkoušejte si tento fenomenální způsob učení angličtiny zdarma a bez jakýchkoli závazků!

A jaké jsou vaše oblíbené inspirativní a nejkrásnější citáty o přátelství v angličtině? Citujte je prosím v komentářích!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Najděte si přátele v angličtině!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
intensifiers, intensifying adverbs adjectives
Něco k posílení: Intensifiers

Pokud chceme přidat sílu do našeho prohlášení v angličtině, můžeme se pokusit použít jeden z takzvaných Intensifiers, slov jako quite, very really (intensifying adverbs) nebo big, deep, strong (intensifying adjectives).

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail