42 sladkých citátů o lásce v angličtině

sladké citáty o lásce v angličtině

Láska v sobě nese obrovskou sílu – kterou můžeme využít i při učení angličtiny! Objevte 42 moudrých, smutných a milých citátů o lásce v angličtině s českým překladem.


 

Citáty o lásce

Největší lidská štěstí a tragédie se odehrávají v oblasti lásky. Veškerá literatura a poezie popisuje ten pocit, kdy se nám zamlží brýle a srdce začne bít rychleji.

Níže je výběr sladkých citátů o lásce s českým překladem – jako obvykle příliš doslovným pro didaktické účely. Učení se celých vět v angličtině – například citátů o lásce – je vynikajícím způsobem, jak se naučit anglicky.

A možná se vám dokonce podaří někomu zrychlit tep, když mu do ucha pošeptáte jeden z následujících citátů o lásce….. v angličtině!

 Láska v sobě nese obrovskou sílu - kterou můžeme využít i při učení angličtiny! Objevte 42 moudrých, smutných a milých citátů o lásce v angličtině s českým překladem
Viz také: Otázky k předmětu a objektu (subject and object questions) pro Romeo a Julie

Sladké citáty o lásce 1-10

 • “You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.” -Dr. Suess

Víte, že jste zamilovaní, když nemůžete usnout, protože realita je nakonec lepší než vaše sny.

 • “Love does not consist of gazing at each other, but in looking outward together in the same direction.”― Antoine de Saint-Exupéry, Airman’s Odyssey

Láska nespočívá v tom, že se na sebe díváme, ale v tom, že se společně díváme ven stejným směrem.

 • “I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.” – Marilyn Monroe

Jsem sobecká, netrpělivá a trochu nejistá. Dělám chyby, neovládám se a někdy je těžké se mnou jednat. Pokud mě však nedokážeš zvládnout, když jsem v nejhorším stavu (náladě, chování), pak si mě určitě nezasloužíš, když jsem v nejlepším stavu (náladě).

Anglické idiomy o lásce
„Dovol mi spočítat, kolika způsoby Tě miluji. (Už) jsem to popletl (protože to je tak velké číslo). Viz také: 54 anglických idiomů o lásce.
 • “Never love anyone who treats you like you’re ordinary.” – Oscar Wilde

Nikdy nemilujte nikoho, kdo se k vám chová, jako byste byli (někdo) obyčejní.

 • “He that falls in love with himself will have no rivals.” -Benjamin Franklin

Kdo se zamiluje sám do sebe, nebude mít soupeře.

 • “You may not be her first, her last, or her only. She loved before she may love again. But if she loves you now, what else matters? She’s not perfect—you aren’t either, and the two of you may never be perfect together but if she can make you laugh, cause you to think twice, and admit to being human and making mistakes, hold onto her and give her the most you can. She may not be thinking about you every second of the day, but she will give you a part of her that she knows you can break—her heart. So don’t hurt her, don’t change her, don’t analyze and don’t expect more than she can give. Smile when she makes you happy, let her know when she makes you mad, and miss her when she’s not there.” – Bob Marley

Nemusíte být její první, poslední ani jediná. Už dříve milovala a může milovat znovu. Pokud vás však miluje, na čem jiném záleží? Není dokonalá – vy také ne, a vy dva možná nikdy nebudete „dokonale spolu“ (dokonalý pár), ale pokud vás dokáže rozesmát, donutit vás něco přehodnotit (doslova: dvakrát si to rozmyslet) a přiznat, že je člověk a dělá chyby, zůstaňte s ní a dejte jí tolik, kolik můžete. Možná na vás nemyslí každou vteřinu dne, ale věnuje vám tu část sebe, o které ví, že jí můžete zlomit srdce. Proto ji neshromažďujte, neměňte, neanalyzujte a neočekávejte od ní víc, než vám může dát. Usmívejte se, když vám dělá radost, dávejte jí najevo, když vás rozčiluje (mad– může to znamenat jak milostné rozčilení, tak prostě… někoho naštvat), a stýskejte si po ní, když je pryč.

 • “The opposite of love is not hate; it’s indifference.” – Elie Wiesel

Opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost.

 • “To love and be loved is to feel the sun from both sides.” – David Viscott

Milovat a být milován znamená cítit slunce z obou stran.

 • “Love is an irresistible desire to be irresistibly desired.” – Robern Frost

Láska je nezastavitelná touha být nezastavitelně žádoucí.

 • “A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous.”- Ingrid Bergman

Líbání je milý trik, který příroda vymyslela, aby zastavila řeč, když se slova stanou zbytečnými.

anglicky tarzan
Přečtěte si také: Stydíte se jako Tarzan, když potřebujete něco říct v angličtině?

Citáty o lásce v angličtině 11-20

 • “I’m in love with you,“ he said quietly.
 • „Augustus,“ I said.
 • „I am,“ he said. He was staring at me, and I could see the corners of his eyes crinkling. „I’m in love with you, and I’m not in the business of denying myself the simple pleasure of saying true things. I’m in love with you, and I know that love is just a shout into the void, and that oblivion is inevitable, and that we’re all doomed and that there will come a day when all our labor has been returned to dust, and I know the sun will swallow the only earth we’ll ever have, and I am in love with you.” – John Green, The Fault in Our Stars

– „Jsem do tebe zamilovaný,“ řekl tiše.

– „Augusta,“ řekla jsem.

– „Jsem,“ řekl. Díval se na mě a já viděla, jak mhouří koutky očí. „Miluji tě a nemám zájem odepřít si prosté potěšení říkat pravdu. Zamiloval jsem se do tebe a vím, že láska je jen výkřik do nicoty, že zapomnění je nevyhnutelné, že jsme všichni předem odsouzeni k zániku a že přijde den, kdy se všechno naše úsilí obrátí v prach, a vím, že slunce pohltí jedinou zemi, kterou kdy budeme mít, a já jsem do tebe zamilovaný.“

 • “Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.” – Martin Luther King Jr.

Temnota se temnotě neubrání: to dokáže jen světlo. Nenávist se nedá zahnat nenávistí: to dokáže jen láska.

 • “Once upon a time there was a boy who loved a girl, and her laughter was a question he wanted to spend his whole life answering.” – Nicole Krauss, The History of Love

„Za sedmero horami“/Byl jednou jeden chlapec, který miloval dívku a její smích byl otázkou, na kterou chtěl celý život hledat odpověď.

 • “Love is a fire. But whether it is going to warm your hearth or burn down your house, you can never tell.” – Joan Crawford

Láska je oheň. Ale jestli vás zahřeje u srdce, nebo vám spálí dům, to nikdy nevíte.

Milostný bumerang v Back To You (Louis Tomlinson, Bebe Rexha)
Viz také: Love boomerang in Back To You (Louis Tomlinson, Bebe Rexha).
 • “Better to have loved and lost, than to have never loved at all.” – St. Augustine

Je lepší milovat a ztratit než nikdy nemilovat. Svatý Augustin

 • “Of all forms of caution, caution in love is perhaps the most fatal to true happiness.” – Bertrand Russell,The Conquest of Happiness

Ze všech druhů předvídavosti je předvídavost v lásce pro skutečné štěstí snad nejosudovější.

 • “What Is Love? I have met in the streets a very poor young man who was in love. His hat was old, his coat worn, the water passed through his shoes and the stars through his soul” – Victor Hugo , Les Misérables

Co je to láska? Na ulici jsem potkal velmi chudého mladíka, který byl zamilovaný. Měl starý klobouk, obnošený kabát, v botách vodu a v duši hvězdy.

 • “What is hell? I maintain that it is the suffering of being unable to love.” – Fyodor Dostoevsky, The Brothers Karamazov

Co to sakra je? Myslím, že je to utrpení z neschopnosti milovat.

 • “There are two basic motivating forces: fear and love. When we are afraid, we pull back from life. When we are in love, we open to all that life has to offer with passion, excitement, and acceptance. We need to learn to love ourselves first, in all our glory and our imperfections. If we cannot love ourselves, we cannot fully open to our ability to love others or our potential to create. Evolution and all hopes for a better world rest in the fearlessness and open-hearted vision of people who embrace life.” – John Lennon

Existují dvě hlavní motivační síly: strach a láska. Když se bojíme, odstupujeme od života. Když milujeme, otevíráme se všemu, co nám život nabízí, s vášní, nadšením a přijetím. Nejprve se však musíme naučit milovat sami sebe, v celé své kráse a nedokonalosti, nejsme schopni plně otevřít svou schopnost milovat druhé nebo svůj tvůrčí potenciál. Rozvoj a všechny naděje na lepší svět spočívají v nebojácnosti a vizi lidí s otevřeným srdcem, kteří přijímají (jsou otevření) život.

 • “I don’t trust people who don’t love themselves and tell me, ‚I love you.‘ … There is an African saying which is: Be careful when a naked person offers you a shirt.” – Maya Angelou

Nevěřím lidem, kteří nemají rádi sami sebe a říkají mi ‚Miluji tě‘ (…) Existuje jedno africké přísloví: Buď opatrný, když ti někdo nahý chce dát košili.

madre cituje o životě v angličtině

 

Sladké citáty o lásce v angličtině 21-30

 • “I want to do with you what spring does with the cherry trees.” – Pablo Neruda, Twenty Love Poems and a Song of Despair

Chci s vámi udělat to, co jaro dělá s třešněmi.

 • “If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. If they don’t, they never were.” – Kahlil Gibran

Pokud někoho milujete, nechte ho jít, protože pokud se vrátí, byl vždycky váš. Pokud nebyly, tak nikdy nebyly.

 • “Letting go doesn’t mean that you don’t care about someone anymore. It’s just realizing that the only person you really have control over is yourself.” – Deborah Reber, Chicken Soup for the Teenage Soul

Nechat někoho odejít neznamená, že vám na něm už nezáleží. Jde jen o to uvědomit si, že jedinou osobou, nad kterou máte skutečnou kontrolu, jste vy sami.

 • “We are all alone, born alone, die alone, and—in spite of True Romance magazines—we shall all someday look back on our lives and see that, in spite of our company, we were alone the whole way. I do not say lonely—at least, not all the time—but essentially, and finally, alone. This is what makes your self-respect so important, and I don’t see how you can respect yourself if you must look in the hearts and minds of others for your happiness.” – Hunter S. Thompson, The Proud Highway: Saga of a Desperate Southern Gentleman

Všichni jsme sami, sami se rodíme, sami umíráme a – na rozdíl od časopisů True Romance – se jednoho dne ohlédneme za svým životem a zjistíme, že navzdory naší společnosti jsme byli celou dobu sami. Neříkám, že sám – alespoň ne pořád – ale esencializovaný a nakonec sám. Proto je tak důležitá vaše sebeúcta/samostatnost a nechápu, jak si můžete vážit sami sebe, když se musíte dívat do srdcí a myslí druhých (při hledání) svého štěstí.

 • “It is easy to love people in memory; the hard thing is to love them when they are there in front of you.” – John Updike, My Father’s Tears and Other Stories

Je snadné milovat lidi ve vzpomínkách, těžší je milovat je, když jsou tady před vámi.

 • “Tears shed for another person are not a sign of weakness. They are a sign of a pure heart.” – José N. Harris, Mi Vida: A Story of Faith, Hope and Love

Slzy (prolité) pro druhého člověka nejsou známkou slabosti. Jsou znamením čistého srdce.

sex pomáhá při učení angličtiny
Přečtěte si také: 4 způsoby, jak vám sex pomůže naučit se anglicky.
 • “Have enough courage to trust love one more time and always one more time.” – Maya Angelou

Mějte dost odvahy (odvahy), abyste znovu a vždy znovu důvěřovali lásce.

 • “The beginning of love is the will to let those we love be perfectly themselves, the resolution not to twist them to fit our own image. If in loving them we do not love what they are, but only their potential likeness to ourselves, then we do not love them: we only love the reflection of ourselves we find in them” – Thomas Merton, No Man Is an Island

Na počátku lásky je ochota dovolit těm, které milujeme, aby byli dokonale sami sebou. Předsevzetí nepřekrucovat je k obrazu svému („podle svého“). Pokud ve své lásce nemilujeme to, kým jsou, ale jejich potenciální podobnost s námi, pak je nemilujeme: milujeme pouze odraz sebe sama, který v nich nacházíme.

 • “You don’t love someone because they’re perfect, you love them in spite of the fact that they’re not.” – Jodi Picoult, My Sister’s Keeper

Někoho nemilujete proto, že je dokonalý, ale přesto, že dokonalý není.

 • “You know, when it works, love is pretty amazing. It’s not overrated. There’s a reason for all those songs.” – Sarah Dessen, This Lullaby

Víte, jak to chodí, láska je úžasná. Není přeceňovaný. Všechny tyto písně mají svůj důvod.

rychlá výuka anglického jazyka

Čtěte také: Rychlé učení angličtiny podle vědy.

Citáty o lásce v angličtině 31-42

 • “For the two of us, home isn’t a place. It is a person. And we are finally home.” – Stephanie Perkins, Anna and the French Kiss

Pro nás dva domov není místo. Je to člověk. A konečně jsme doma.

 • “When we love, we always strive to become better than we are. When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.” – Paulo Coelho, The Alchemist

Když milujeme, vždy se snažíme být lepší, než jsme. Když se snažíme být lepší, než jsme, zlepšuje se i vše kolem nás.

 • „Sing like no one’s listening, love like you’ve never been hurt, dance like nobody’s watching, and live like its heaven on earth. “ – Mark Twain

Zpívejte, jako by vás nikdo neposlouchal, milujte, jako by vám nikdo neublížil, tančete, jako by se nikdo nedíval, a žijte, jako by to bylo nebe na zemi.

 • “Every heart sings a song, incomplete, until another heart whispers back. Those who wish to sing always find a song. At the touch of a lover, everyone becomes a poet.“ – Plato

Každé srdce zpívá neúplnou píseň, dokud mu jiné srdce neodpoví šepotem. Ti, kdo chtějí zpívat, si svou píseň vždy najdou. Po doteku milence se každý stane básníkem. – Platon

 • “You could have had anything else in the world, and you asked for me.“
  She smiled up at him. Filthy as he was, covered in blood and dirt, he was the most beautiful thing she’d ever seen.
  „But I don’t want anything else in the world.” Cassandra Clare, City of Glass

„Mohl jsi mít cokoli jiného na světě, ale chtěl jsi mě.“

Usmála se na něj. Byla špinavá, celá od krve a špíny a byla to ta nejkrásnější věc, jakou kdy viděla.

„Ale nic jiného na světě nechci.“

frázová slovesa angličtina
Viz také: Neslušná frázová slovesa, která se ve škole nenaučíte
 • “There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.” – Friedrich Nietzsche

V lásce je vždycky trocha šílenství. V tomto šílenství je však i špetka zdravého rozumu.

 • “We’re all a little weird. And life is a little weird. And when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall into mutually satisfying weirdness—and call it love—true love.” – Robert Fulghum, True Love

Všichni jsme trochu divní. A život je trochu zvláštní. A když najdeme někoho, jehož podivínství je kompatibilní s naším, spojíme se s ním (naše silné stránky) a propadneme vzájemně uspokojujícímu podivínství.

 • “Love takes off masks that we fear we cannot live without and know we cannot live within.” – James Baldwin

Láska sundává masky, bez kterých se bojíme žít a se kterými nedokážeme žít.

 • “I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you.” – Roy Croft

Miluji tě nejen pro to, kdo jsi, ale i pro to, kým jsem já, když jsem s tebou.

 • “Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.” – Lao Tzu

Hluboká láska vám dává sílu, zatímco hluboká láska vám dodává odvahu.

 • “Love doesn’t just sit there, like a stone, it has to be made, like bread; remade all the time, made new.” – Ursula K. Le Guin, The Lathe of Heaven

Láska nespočívá jen tak na místě jako kámen, musí být vytvořena, jako chléb, pokaždé od začátku, vytvořena znovu.

 • “Love is like the wind, you can’t see it, but you can feel it.” – Nicholas Sparks

Láska je jako vítr, nevidíš ji, ale cítíš ji.

Vybráno z tisíců sladkých citátů o lásce

na anglicky psaných stránkách Goodreads

A jaké jsou vaše oblíbené sladké (nebo možná smutné?) citáty o lásce v angličtině? Napište je do komentářů!

 

Zamiluj se do angličtiny!

Sladké citáty o lásce v angličtině, stejně jako moudré citáty o životě nebo vtipné vtipy jsou příkladem učení angličtiny v celých větách.

Takto vypadá výuka angličtiny v online kurzu Speakingo.

Inteligentně se na něm vypořádat s počítačem nebo telefonní. Učíte se anglicky jako dítě – nezatěžujete se gramatikou, ale ona a 2 000 nejoblíbenějších anglických slovíček v kurzu vám prostě naskočí v hlavě.

Zajímavé je, že nemluvíte do prázdna, ale Speakingo vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje, abyste si v hlavě neopravovali chybné konstrukce! Tento způsob učení je nejen velmi efektivní, ale také jednoduše přijatelný!

Můžete se učit, kdy chcete a kde chcete, bez dojíždění, bez velkých nákladů, bez časové a finanční zátěže, snadno a zábavně!

Vyzkoušejte online kurz angličtiny Speakingo na jeden týden zcela zdarma a nezávazně!


Přihlaste se do online kurzu angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Dlaczego nie mogę nauczyć się języka angielskiego
Proč se nemůžu naučit anglicky?

Neexistuje nic takového jako jazykový anti-talent. Pokud se nemůžete naučit anglicky, znamená to, že někde děláte chybu. Podívejme se, jaké jsou možné důvody, proč lidé říkají, že se nemohou naučit anglicky.

Číst dále »
future in the past, perfect, continuous, casy, anglicky, gramatika
Future in the past – Gramatický návrat do budoucnosti?

Dnes vás zvu, abyste cestovali zpět v čase, nebo spíše zpět v anglických časech! Konstrukce future in the past umožňuje v nepřímé řeči propojovat věty „po faktu“, který jsme řekli ve future simple, present continuous future perfect a dalších budoucích časech. Jak to tedy bude vypadat s tímto gramatickým návratem

Číst dále »
Present perfect passive voice, stavba, užití, trpný rod, anglická gramatika s mývalem
Present Perfect Passive (It has been done)

Seznamte se s konstrukcí a aplikací present perfect passive neboli trpného rodu v tomto zajímavém anglickém čase. Už se znáte pravděpodobně s frází It has been done! Následuje pár slov o kontroverzním present perfect continuous passive.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail