Vtipy v angličtině o Honzíku (Johnny) ve škole

Jak se v hodině angličtiny blýsknout humorem? Zlepšit náladu na společenském setkání v zahraničí? K naší úlevě k nám mohou přijít oblíbené Honzíkovy vtipy, tedy nevinné vtipy v angličtině o škole.


„Bezpečné“ vtipy v angličtině

Zde je několik vtipů v angličtině, které jsou ve většině případů bezpečné. Zde najdete více než tucet vtipů v angličtině o škole v originálním znění s překladem.

Snažte se číst samotný anglický text a na překlad se podívejte pouze v případě nejasností.

V tomto příspěvku se naše vtipy v angličtině o škole budou točit kolem tématu spíše raného dětského vzdělávání a legendárního Honzíka neboli anglicky Johnnyho.

vtipne vtipy v anglictine
Přečtěte si také: 12 vtipů v angličtině pro každou příležitost

Honzíkovy vtipy v angličtině – Proč jdeš pozdě Honziku?

 • Teacher: “Why are you late, Johnny?”

(Učitelka: „Proč jdeš pozdě, Honzíku?“)

 • Johnny: “Because of a sign down the road.”

(Honzík: „Podle značky na silnici“.)

 • Teacher: “What does a sign have to do with you being late?”

(Učitel: „Co má cedule společného s pozdním příchodem?“)

 • Johnny: “The sign said, ‘School Ahead, Go Slow!’”

(Honzík: „Na ceduli bylo napsáno ‚Před vámi škola, zpomalte‘.“)

16 anti-vtipů anglického anti-humoru.
„Proč to kuře šlo přes ulici? Protože se chtěl dostat na druhou stranu!“

Vtipy v angličtině o škole – lekce zeměpisu

 • The teacher of the earth science class was lecturing on map reading.

(Učitel přírodopisu přednáší o čtení map).

 • After explaining about latitude, longitude, degrees and minutes the teacher asked:

(Po vysvětlení zeměpisné šířky, délky, stupňů a minut se učitel zeptal:)

 • “Suppose I asked you to meet me for lunch at 23 degrees, 4 minutes north latitude and 45 degrees, 15 minutes east longitude…?”

(Předpokládejme, že vás požádám o schůzku na oběd na 23 stupních a čtyřech minutách severní šířky a patnácti minutách východní délky…?) – mluvíme zde o přítomnosti, proto druhý podmiňovací způsob).

 • After a confused silence, a voice volunteered, “I guess you’d be eating alone.”

(Po tichu plném zmatku se ozval hlas: „Asi bys to snědl sám.“)

vtipy v angličtině o škole

Vtipy v angličtině o škole – lekce fyziky

 • Physics Teacher: “Isaac Newton was sitting under a tree when an apple fell on his head and he discovered gravity. Isn’t that wonderful?”

(Učitel fyziky: „Isaac Newton seděl pod stromem, když mu na hlavu spadlo jablko a on objevil gravitaci. Není to úžasné?“)

 • Johnny: “Yes sir, if he had been sitting in class looking at books like us, he wouldn’t have discovered anything.”

(Honzík: „Kdyby seděl ve třídě a díval se do knih jako my, nic by neobjevil.“)

Všimněte si, jak pěkně je studentova odpověď sestavena. Protože spekulujeme o minulosti, a ne o přítomnosti, použil správně třetí, a ne druhý podmiňovací způsob! Takže tohle hledání v knihách mu nejspíš nevyšlo tak špatně! 😉

ústní maturita v angličtině
1. Ve které bitvě Napoleon zemřel. Jeho poslední. 2. Kde byla podepsána Deklarace nezávislosti/ Na konci listu. 3. V jakém státě teče řeka Ravi? V kapalném stavu (státě). 4. Co je hlavní příčinou rozvodu. Manželství. (F – Fail, neuspěl, tj. zkouška se nezdařila…)

Vtipy v angličtině o škole – Zlobivý kluk a režisérova dcera

 • “Isn’t the principal a dummy!” – a boy told a girl.

(„Jaký je ten ředitel školy hlupák!“ – řekl chlapec dívce).

 • “Well, do you know who I am?” – asked the girl.

(„Hmm, víš, kdo jsem?“ zeptala se dívka.)

 • “No.” – replied the boy.

(„Ne,“ odpověděl chlapec.)

 • “I’m the principal’s daughter.” – said the girl.

(„Jsem dcera ředitele školy,“ řekla dívka.)

 • “And do you know who I am?” – asked the boy.

(„A víš, kdo jsem já?“ zeptal se chlapec.)

 • “No.” – she replied.

(„Ne,“ odpověděla.)

 • “Thank goodness!” – said the boy with a sign of relief.

(„Díky bohu!“ řekl chlapec se zjevnou úlevou).

Plačící děti v legračních memech v angličtině
„Chce jet autobusem. Tím, který je v televizi.“ Viz také: v 22 vtipných memech v angličtině.

Vtipy v angličtině o Honzíkovi – Země je placatá!

 • Teacher asked Johhny: “How can you prove the earth is round?”

(Učitel se Honzíka zeptal: „Jak můžete dokázat, že je Země kulatá?“)

 • Johnny replied: “I can’t. Besides, I never said it was!”

(Honzík odpověděl: „Nemohu. A kromě toho jsem nikdy neřekl, že je!“)

Zde si všimněte užití závislé řeči (reported speech) v Honzíkově odpovědi (I never said it was). V češtině máme přítomný čas („Země je placatá“), v angličtině se řídíme pravidlem „jeden čas zpět“.

nepřímá řeč v angličtině
Přečtěte si také: Plotting versus dependent speech in English.

Vtipy v angličtině o škole – Matematický úkol 1

 • Teacher: “Here is a math problem. If your dad earned $300 dollars a week and he gave your mother half, what should he have?”

(Učitel: „Úkol z matematiky. Pokud tvůj otec vydělával 300 dolarů týdně a dal tvé mamince polovinu, kolik by mu mělo zůstat?“)

 • Student: “A heart attack.”

(Student: „Infarkt“)

Zde se to nepřekládá úplně pěkně, protože v angličtině používáme slovo have v obou případech: have money a have a heart attack. V tomto, stejně jako v následujícím matematickém vtipu v angličtině, si můžeme opět dokonale procvičit druhý podmiňovací způsob, tj. uvažování o přítomnosti.

vtipy v angličtině medical honzíka
Píšu čitelně. Pacienti mi nevěří, že jsem opravdu lékař..

Vtipy v angličtině o škole – Matematický úkol 2

 • Teacher: “If you had one dollar and you asked your father for another, how many dollars would you have?”

(Učitel: „Kdybys měl jeden dolar a požádal svého otce o další, kolik dolarů bys měl?“)

 • Johnny: “One dollar.”

(Honzík: „Jeden dolar.“)

 • Teacher: “You don’t know your arithmetic.”

(Učitel: „Ty neumíš počítat“).

 • Johnny: “You don’t know my father.”

(Honzík: „To vy neznáte mého otce.“)

Všimněte si, že ačkoli v angličtině říkáme per ‚you‘ (vy), je to v tomto kontextu ekvivalent českého ‚pane‘, ‚paní‘.

Vtipy v angličtině o škole – Matematický úkol 3

 • Teacher: “John, why are you doing your math multiplication on the floor?”

(Učitelka: „Honzíku, proč děláš násobilku na zemi?“)

 • John: “You told me to do it without using tables.”

(Honzík: „Říkal jsi, že se to má obejít bez talířů.“)

I zde se jedná o nepřeložitelnou slovní hříčku: table je „stůl“, ale také „tabulka“. Proto jsou maths tables nebo multiplication tables „násobilkovými tabulkami“. Ha, ha, ha 😉

Viz také: Trestné překlady v online kurzu angličtiny Speakingo?

Honzíkovy vtipy v angličtině – Esej o psovi

 • Teacher: “This essay on your dog is, word for word, the same as your brother’s.”

(Učitel: Tato esej o tvém psovi je slovo od slova stejná jako esej tvého bratra.)

 • Johnny: „Yes, sir, it is the same dog.”

(Honzík: „Ano, pane, je to ten samý pes.“)

povely pro vašeho psa

Honzíkovy vtipy v angličtině – Psaní ve tmě

 • Johnny: “Dad, can you write in the dark?”

(Honzík: „Tati, umíš psát potmě?“)

 • Dad: “I think so. What do you want me to write?”

(Táta: „Myslím, že ano. Co mám napsat?“)

 • Johnny: “Your name on my report card.”

(Honzík: „Moje jméno na vysvědčení“).

kevin mccallister, kevin sam w domu, home alone
Viz také: Byli rodiče Kevina Sám doma z mafie?

Vtipy v angličtině o škole – Absence

 • Mother: “Why did you get such a low mark on that test?”

(Matka: „Proč jsi z toho testu dostal tak nízkou známku?“)

 • Johnny: “Because of absence.”

(Honzík: „Z důvodu nepřítomnosti“.)

 • Mother: “You mean you were absent on the day of the test?”

(Matka: „Chceš říct, že jsi v den testu chyběl?“)

 • Johnny: “No, but the kid who sits next to me was.”

(Honzík: „Ne, ale ten kluk, co obvykle sedí vedle mě.“)

den na anglické základní škole
Přečtěte si také: Jak vypadá den v anglické základní škole?

Vtipy v angličtině o škole – Millenials

 • Teacher: “Johnny, name one important thing we have today that we didn’t have ten years ago.”

(Učitel: „Honzíku, řekni jednu důležitou věc, kterou dnes máme a kterou jsme před deseti lety neměli.

 • Johnny: “Me.”

(Honzík: “ Já“)

Vtipy v angličtině o škole – Nespravedlivý trest?

 • A little girl came home from school and said to her mother:

(Dívka přišla ze školy a řekla to matce.)

 • “Mommy, today in school I was punished for something that I didn’t do.”

(„Mami, dnes jsem byl ve škole potrestán za něco, co jsem neudělal.“)

 • The mother exclaimed, “But that’s terrible! I’m going to have a talk with your teacher about this … by the way, what was it that you didn’t do?

(Matka vykřikla: „To je hrozné! Už si o tom jdu promluvit s tvým učitelem….. a mimochodem, co jsi neudělal?“)

 • The little girl replied, “My homework.”

(Dívka odpověděla: „Můj domácí úkol.“)

anglická slovesa průběhová
Viz také: Anglický průběhový tvar slovesa

A jak ti jde domácí úkol z angličtiny?

Podařilo se vám pochopit všechny ty vtipy o škole v angličtině, aniž byste je překládali do češtiny?

Máte důvěru mluvit anglicky?

Pokud chcete zlepšit svou angličtinu, zejména své řečnické dovednosti, zvu vás na online kurz angličtiny Speakingo!

Učení zde nespočívá v odříkávání školních pravidel nebo v biflování nudných slovíček před testem, ale v konverzaci v plných a správných větách v angličtině. Tímto způsobem se naučíte jedno i druhé zároveň a navíc při mluvení nepřemýšlíte, které pravidlo použít, ale prostě mluvíte. Učíte se anglicky, jako když se dítě učí mluvit.

Zajímavé na kurzu Speakingo English je, že mluvíte…. s počítačem nebo telefonem, který vám – což je ještě zajímavější – rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje. Tento druh výuky je proto nejen rychlý a efektivní, ale také příjemný – v neposlední řadě díky krásným obrázkům, příjemnému hlasu rodilého mluvčího nebo vtipům a humoru, které se objevují v každé lekci.

Proto je nejlepší se na kurz zaregistrovat dvěma kliknutími níže a nezávazně si ověřit, zda vám vyhovuje. S ním budete brzy vyprávět vtipy v angličtině jako profesionální komik!

Vtipy v angličtině o škole půjčené

ze vzdělávacího webu Academic Tips

A jaké jsou vaše oblíbené vtipy v angličtině o škole? Napište do komentářů své oblíbené Honzíkovy vtipy v angličtině!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Vyzkoušejte si ji na týden zdarma!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail