Co to je důraz (emphasis) v angličtině?

důraz, empháze, angličtina, nauka

Poznejte 17 způsobů, jak klást důraz (emphasis) v anglických větách a prohlášeních a zjistěte, co to vůbec ta emfáze je.

Co je to emfáze?

Emfáze podle slovníku PWN je „důraz na prohlášení nebo jeho část – v řeči pomocí intonace, písemně prostřednictvím interpunkce nebo typografického rozlišení; takže zvyšuje citové zabarvení výroku.“

S emfází je možné něco deklamovat nebo je možné propadnout teatrální emfázi.

Emfáze v angličtině je emphasis

Zajímavé je, že slovo emfáze není vůbec anglicizmem, nepochází od anglického slova emphasis. Obě tato slova pocházejí z latinského emphasis, protože v dávných dobách byly důrazy používány ve filozofických debatách nebo divadle ¹. Hovorově může emfáze také odkazovat na falešnou vznešenost, slovní nadsázku.

Z angličtiny je slovo emphasis často přeloženo do češtiny jako: důraz, zvýraznění, přízvuk.

Podívejme se nyní, jak prakticky – písemně (1), v řeči (2) a v gramatice (3) – můžeme zdůrazňovat (emphasise) naše výroky v angličtině.

praktický kurz angličtiny
Viz také: Kurz praktické angličtiny… Nebo jaký?

1. Emfáze (emphasis) písemně v angličtině

Pokud píšeme nebo čteme text, můžeme se setkat s emfází (emphasis) prostředníctvím způsobů jako:

1.1. Exclamation mark (vykřičník)

Ne každá věta s emfází musí mít vykřičník, ani každá věta s vykřičníkem nemusí být emfáze, ale často může pomoci.

porovnejte:

 • This is important that you learn it. (Je důležité, aby ses to naučil.)
 • This is important that you learn it! (Je důležité, aby ses to naučil!)

1.2.Capital letters (velká písmena)

Velké písmeno je často nadužívané na internetu nebo esemeskách, máme dojem, že někdo křičí:

 • I REALLY WANT TO KNOW HOW TO USE EMPHASIS IN ENGLISH. (OPRAVDU CHCI VĚDĚT, JAK UŽÍT EMFÁZI V ANGLIČTINĚ.)

1.3. Italics (kurzíva)

 • It was her. (To byla ona.)

1.4. Underline (podtržení)

 • No, it was him. (Ne, byl to on.)

1.5. Bold (tučné)

 • Actually, it was me! (Ve skutečnosti jsem to byl !)

1.6. Highlight (zvýraznění)

Samozřejmě můžeme použít zaznačení, zakroužkování nebo psát barevně, abychom zdůraznili důležitost konkrétního textu.

 • Words written in colour stand out. (Slova napsaná v barvě „nás bijou do očí„.)
důraz, emfáze angličtina, výuka
Jestli si myslíš, že to dokážeš líp než já, tak se smrtelně mýlíš. Zdůrazňuji slovo „smrtelně“. Viz také: Nejčastější chyby při učení angličtiny.

2. Emfáze (emphasis) v anglickém projevu

Máme také několik způsobů, jak zdůraznit náš mluvený projev v angličtině.

2.1 Stress some words (zaakcentování některých slov)

Můžeme zdůraznit význam toho, co chceme říci intonací vyslovených slov. To, na která slova dáme důraz (emphasis), může zcela změnit význam našeho projevu!

 • Do you WANT TO talk to me? (CHCEŠ se mnou mluvit?)
 • Do YOU want to talk to me? (TY chceš se mnou mluvit?)
 • Do you want to TALK to me? (Chceš MLUVIT se mnou?)
 • Do you want to talk TO ME? (Chceš mluvit SE MNOU?)

2.2 Body language (řeč těla)

Myslím, že tohle není potřeba nikomu vysvětlovat. Naše gestikulace, postoj, stejně jako tón hlasu často říkají více než slova sama. Zvláště pokud mluvíme s Italem!

Proto je tak snadné mít nedorozumění v e-mailech nebo na online fórech…

Někdy můžeme také zdůraznit naše prohlášení gestem pocházejícím z anglické kultury, které je dnes známé na celém světě.

Anglické nadávky, vulgární výrazy, fuck, swear words
Viz také: Nadávky a vulgární výrazy v angličtině.

3. Emfáze (emphasis) v anglické slovní zásobě a gramatice

Skutečná zábava však začíná, když jsme schopni hrát si s jazykem natolik, abychom zdůraznili a zvýraznili obsah naší řeči pomocí anglické gramatiky a slovní zásoby.

3.1 To do / did v oznámeních

Ve větách kladných oznamovacích je to do obvykle přehlíženo:

 • I love you! (Miluji tě!)

Pokud však nechceme zanechat stín pochybností a s poněkud divadelní emfází zdůraznit sílu našeho citu, řekneme:

 • I do love you! (Opravdu tě miluji!)

Řekneme také:

 • He does like her! (On ji má opravdu rád.)
 • I did pay the bill. (Opravdu jsem zaplatit účet.)

Nebo jako na autentické plaketě v dublinské zoo:

 • Do not climb the fence. (Zákaz přelézání plotu.)
emfáze důraz zoo angličtina
Nestavit se, nesedět, nelézt ani se neopírat o ploty v zoo. Když spadneš, zvířata tě sní a může jim z toho být špatně. 

3.2 Úplné tvary sloves

Angličané rádi všechno zkracují, zejména v řeči, ale také v textech, které nejsou příliš formální. Proto, když používáme plných forem, dodává to našemu projevu formality, to znamená, že zdůrazňujeme vážnost situace.

 • I haven’t taken it. (Nevzal jsem to.)
 • I have not taken it! (Nevzal jsem to! – Tato věta je více důrazná.)

A v jiných stažených formách, například:

 • She does not need to worry about it. (Opravdu si s tím nemusí dělat starosti.)
 • It is very kind of you. (Je to od vás velmi milé.)
 • I would not do it, if I were you. (Na tvém místě bych to nedělal.)

3.3 Používejte zvýrazňující slova

Chcete-li něco zvýraznit, můžete přidat následující slova:

3.3.1 Very (velmi)

porovnejte:

 • This is expensive. (Je to drahé.)
 • This is very expensive. (Je to velmi drahé.)

Stejné to bude s ostatními zvýrazňujícími slovy.

3.3.2 So (tak)
 • He is so in love with her. (Je do ní tak zamilovaný.)
so that, so as to, so & such, so am I, so do I, neither do I, I think so, I guess so, I expect so, I hope so, I suppose so nebo I don't think so
Viz také: Vše o anglických frázích se slovem „so“.
3.3.3 Extremely (krajně)
 • He is extremely exhausted. (Je krajně vyčerpaný.)
3.3.4 Simply (jednoduše)
 • It is simply a matter of taste. (Je to jednoduše otázka vkusu.)
3.3.5 Literally (doslova)
 • He literally banged his head against the wall. (Doslova se praštil hlavou o zeď.)
3.3.6 Total, totally (celkově, úplně)
 • The gig was a total disaster. (Koncert byl totální katastrofou/neúspěchem.)
 • He totally lost his mind. (Úplně se zbláznil.)
Anglická přídavná jména
Možná také: Anglická přídavná jména – jsi nudný nebo znuděný?
3.3.7 Highly (vysoce)
 • This is highly unusual. (Je to vysoce neobvyklé.)
3.3.8 Fully (plně)
 • I am fully aware of the consequences of my actions. (Jsem si plně vědom důsledků svých činů.)
3.3.9 Terrible / terribly (strašný / strašně)
 • I am terribly sorry for the inconvenience. (Strašně se omlouvám za nepříjemnosti.)
3.3.10 Far too („přespříliš“)
 • This car is far too expensive. (Toto auto je přespříliš drahé.)
 • There are far too many people in the hall. (V místnosti je přespříliš mnoho lidí.)
3.3.11 Even (dokonce / ještě)
 • Her decision will bring even better results. (Její rozhodnutí povede k ještě lepším výsledkům.)
3.3.12 Absolutely (absolutně)
 • There’s absolutely no chance that I will mary him. (Není absolutně žádná šance, že si ho vezmu.)
3.3.10 Really (opravdu)
 • It is really important. (To je opravdu důležité.)
anglické věty, učení se psát, práce, sopka, kočka
Viz také: Jak pěkně vytvářet věty a psát sloh ve 4 krocích

3.4 Repetition (opakování)

Můžeme také zopakovat klíčové slovo:

 • It is really, really important. (To je opravdu, opravdu důležité.)
 • She was very, very nice. (Byla velmi, velmi milá.)
 • It is spicy-spicy. (Je to velmi, velmi ostré.)

Můžete opakovat a zdůraznit nejen samotné slovo, ale celou myšlenku pomocí jiných slov²:

 • How could he ask which of them I truly loved? It was him. It had always been him.

(Jak se mohl zeptat, kterého z nich opravdu miluji? Byl to on. Vždycky to byl on.)

[Všimněte si pěkného použití minulého času past perfect v poslední větě]

3.5 Idiomatické výrazy: What the hell / heck / on Earth

Populární idiomatické výrazy, například:

 • Where the hell were you? (Kde jsi sakra byl?)
 • What the heck did you do? (Co jsi sakra provedl? – Zdvořilejší než what the hell, ale znamená to samé)
 • Who on Earth did you go with? (S kým jsi „na Zemi“ šla?)

3.6 Zdůrazňující věty.

Celé věty mohou působit jako zdůraznění, jde o způsob jejich skladby:

 • I decided to find out if playing football in a glass factory was a bad idea. It was.

(Rozhodl jsem se zjistit, jestli hrát fotbal ve sklárně je špatný nápad. Byl.)

3.7 Very much, so much, a lot na konci věty

 • She looks like her sister very much. (Vypadá velmi podobně jako její sestra.)
 • I want to sleep soooo much! (Chce se mi hrozně spát!)
 • I like it a lot. (Moc se mi to líbí.)
much many lots of
Viz také: Spousta toho much, many, lots of…

3.8 Používejte such (a) – takové, jako…

Such s množným číslem podstatného jména:

 • She has such beautiful eyes! (Má tak krásné oči!)

Naproti tomu such a s jednotným číslem podstatného jména:

 • He’s such a great musician. (Je skvělým muzikantem.)

3.9 Příslovce na začátku věty

Již víme, že přidání přídavných jmen nebo příslovcí může posílit náš projev:

 • It is important to check your tires in winter. (V zimě je důležité zkontrolovat pneumatiky.)
 • It is important to check your tires, especially in winter. (Je důležité zkontrolovat pneumatiky, zejména v zimě.)

Pokud však přesunete frázi s podstatným jménem na začátek věty, informace získá další posílení:

 • Especially in winter, it is important to check your tires. (Zejména v zimě je důležité zkontrolovat pneumatiky ve vašem autě.)

Podobně použijeme:

 • Remarkably, he did not get cold. (Co je nezvyklé, nebyla mu zima / nenastydl se.)
 • Most importantly, we need to remember about the kids. (A co je nejdůležitější, musíme mít na paměti děti.)
 • And above all, we need to practice emphasis if we want to be able to use it in practice! (Ale především musíme cvičit emfázi, pokud ji chceme umět používat v praxi!)

3.10 Stylistická inverze

Předchozí odstavec můžeme dotáhnout o krok dál a pokusit se o úplnou stylistickou inverzi:

 • No sooner had the company launched its new product than it went bankrupt. (Společnost zkrachovala, jakmile byl její nový produkt uveden na trh.)
 • Hardly had I arrived home when my phone rang. (Sotva jsem přišel domů, když mi zazvonil telefon.)

Cvičení pro emfázi (emphasis) v anglických větách

Význam angličtiny není třeba zdůrazňovat!

Znalost angličtiny znamená zajímavější práci, více příležitostí k rozvoji a ještě lepší zdraví.

Nejdůležitější věcí v angličtině není teorie, ale praxe!

Tak co z toho, že víme jak napsat test, když při rozhovorech nám nejdou slova na jazyk?

To je důvod, proč je online kurz angličtiny Speakingo založen 100% na konverzaci!

Vždy si můžete přečíst o gramatice zde na blogu, ale nejdůležitější je praktikovat všechny tyto gramatické struktury v praxi, v ústech a ne očima!

V online kurzu Speakingo odpovídáte na otázky položené hlasem native speakera a počítač vám rozumí, chválí vás nebo v případě potřeby opravuje. Tímto způsobem se učíte anglicky jako dítě, které se učí mluvit – takové učení je nejen rychlé a efektivní, ale také velmi příjemné!

Každopádně je nejlepší vyzkoušet si sami, jestli vám takový způsob výuky angličtiny vyhovuje!

První týden po registraci dvěma kliknutími níže stejně dostanete zcela zdarma a bez závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už víte, co je emfáze a jak aplikovat důraz v anglických větách? Pokud něco ještě není jasné, zeptejte se v komentáři – rád odpovím!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Anglické idiomy se psy

Anglické idiomy jsou takové zákeřné výrazy, které jsou velmi obtížně pochopitelné, protože znamenají něco úplně jiného, než slova, která jsou vyslovena. Proto je učení anglických idiomů tak důležité. Dnes se dozvíme o anglických idiomech se psy.

Číst dále »
future in the past, perfect, continuous, casy, anglicky, gramatika
Future in the past – Gramatický návrat do budoucnosti?

Dnes vás zvu, abyste cestovali zpět v čase, nebo spíše zpět v anglických časech! Konstrukce future in the past umožňuje v nepřímé řeči propojovat věty „po faktu“, který jsme řekli ve future simple, present continuous future perfect a dalších budoucích časech. Jak to tedy bude vypadat s tímto gramatickým návratem

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail