Co jsou to pomocná slovesa (auxiliary verbs)?

Auxiliary verbs jsou pomocná slovesa v angličtině. Pomáhají „obyčejnému“ slovesu (verb) v odpovídajícím gramatickém čase přesně vyjádřit to, co chceme říci v angličtině. Jaká jsou tato slova a kdy jindy je použít?


1. Co jsou pomocná slovesa?

Vezměme si jako příklad české slovo „půjdu“. Když vidíme pouze toto sloveso, již víme, že mluvíme o budoucnosti (dokonavé). Pokud však chceme hovořit o vidu nekonovavém v češtině, řekneme „budu chodit“. Toto „budu“ je pomocné sloveso (auxiliary verb).

V češtině máme pouze jedno pomocné sloveso – a to „být“ v různých formách času budoucího (kdysi existovala také „česká verze past perfect“, tj. předminulý čas, ale již vymyzela).

V angličtině jsou až tři základní pomocná slovesa. Někdy se také objevují jako „duchové“, protože je nemůžete vidět na první pohled ve větě!

Co to jsou auxiliary verbs?

Tři základní pomocná slovesa auxiliary verbs v angličtině jsou:

 1. to be
 2. to do
 3. to have
 4. Kromě toho máme také modální pomocná slovesa – modal auxiliary verbs.

Kdy a zejména v jakých gramatických časech je používáme?

1.1 Pomocné sloveso „to be“

Předpokládám, že již známe časování „to be“, pokud ne, pak odkazuji na níže uvedený záznam. Správně vyčasované pomocné sloveso to be se obvykle nachází v časech průběhových (continuous nebo v americe progressive).

Pomocné sloveso to be v čase present continuous:

 • I am learning English.(Já jsem učící se anglicky.)
 • Is she dancing?(Je tančící?)
 • We aren’t hugging.(My nejsme objímající se.)

Pomocné sloveso to be v čase v past continuous:

 • I was learning English.(Já jsem byl učící se anglicky.)
 • Was she dancing?(Ona byla tančící?)
 • We weren’t hugging.(My jsme nebyli objímající se.)
am is are, to be
Viz také: Kdy použít „am“, „is“ a kdy „are“. Rocková lekce pro začátečníky. tedyvariace „to be“ v čase minulém.

1.2. Pomocné sloveso „to do“

Jak vidíte, pomocná slovesa hrají velkou roli při kladení otázek s inverzí (přehození prvních dvou slov ve větě), stejně jako v záporu. To je zejména případ pomocného slovesa do / does, které je „skryto“ jako duch v kladných oznamovacích větách (více o tom na konci záznamu o emphasis), ale objevuje se i v otázkách a záporu.

Například není v kladné větě v čase present simple:

 • I like tea. (Mám rád čaj. – Na první pohled nevidíme žádné do.)

Nicméně, v záporu:

 • I don’t like tea. (Nemám rád čaj.)

(a does pro třetí osobu jednotného čísla)

 • He doesn’t like tea. (Nemá rád čaj.)
nejoblíbenější chyby při učení angličtiny, kávy nebo čaje
„Káva nebo čaj?“ „Káva.“ „Špatně, tohle je čaj.“ Viz také:Nejčastější chyby při učení angličtiny.

Do/does se také objevuje v otázkách:

 • Do you like tea? (Máš rád čaj?)
 • Does she like tea? (Má ráda čaj?)

Také v otázkách s „what“ (co?):

 • What do you like? (Co se ti líbí?)

Pomocné sloveso (auxiliary verb) to do v čase past simple

Podobně to bude v čase past simple. Je to tu mnohem jednodušší, protože did bude pro všechny osoby stejné:

Nebude viditelné v kladné větě:

 • I went there. (Šel jsem tam. – Není tam did.)

Ale bude v záporu:

 • We didn’t go there. (Nešli jsme tam.)
 • He didn’t go there. (Nešel tam.)

A v otázkách:

 • Did you like it? (Líbilo se vám to?)
 • Did she like it? (Líbilo se jí to?)
 • What did you do? (Co jsi dělal?)
kdy užíváme do did doing done, scooby dooby do
Přečtěte si také: Do? Does? Did? Done? Doing? Scooby Dooby Doo!

1.3. Pomocné sloveso „to have“

Pomocné sloveso auxiliary verb have/has se vyskytuje v časech typu perfect.

Abychom zde věci příliš nekomplikovali, podívejme se, jak to vypadá v nejoblíbenějším z nich, v čase present perfect:

 • I have had enough! (Už toho mám dost!)

První have je pomocné sloveso, a druhé have (ve „třetí formě“ past participle jako had) znamená „mít“.

Ve třetí osobě jednotného čísla (on, ona, ono) se have mění na has:

 • She has had three burgers already! (Už snědla tři hamburgery!)

A v záporu…

 • I haven’t seen this movie. (Tento film jsem neviděl.)
 • We haven’t done anything! (Nic jsme neudělali!)

… a otázkách.

 • Have you seen my glasses? (Viděl jsi moje brýle?)
 • Has it been raining? (Pršelo?)
 • What have you thought?! (Na co jsi myslel?!)

1.4. Modální pomocná slovesa: can, should, must…

Pokud se podíváte pozorně, modální slovesa (modal verbs) jsou také pomocná slovesa (auxiliary verbs). Jejich úkolem je ukázat, že něco chceme, můžeme, měli bychom nebo musíme. A dělají to úpravou hlavního slovesa.

Například:

 • I go to school. -> I can go to school. (Chodím do školy. -> Mohu chodit do školy.)
 • She danced. -> She could dance. (Ona tančila. -> Ona uměla tančit.)
 • We are talking. -> We should talk. (Mluvíme. -> Měli bychom mluvit.)

Jak vidíte, modální slovesa jsou docela příjemným tématem – jsou stejná pro všechny osoby (já, ona, my atd.)

Dozvíte se o nich více ze samostatného záznamu o anglických modálních slovesech:

Anglická modální slovesa
Viz také:Anglická modální slovesa.

2. K čemu používáme pomocná slovesa (auxiliary verbs)

Kromě vytváření jednotlivých gramatických časů, jak je uvedeno výše, budou pomocná slovesa (auxiliary verbs) použita také pro

 1. vytvoření trpného rodu (passive voice),
 2. krátké odpovědi (short answers),
 3. kladení otázek na konci věty (question tags) a
 4. důraz na důležitost našeho prohlášení (emphasis).

2.1. Pomocná slovesa (auxiliary verbs) v trpném rodě (passive voice)

Trpný rod jsou ty věty, kdy místo „něco dělám“ říkáme, že se „něco dělá“.

Například:

Pomocná slovesa v trpném rodě v čase present simple:

 • I clean my room every day. -> My room is cleaned every day.

(Každý den uklízím svůj pokoj. – > Můj pokoj je uklízen každý den.)

 • They never invite me to parties. -> I‚m never invited to parties.

(Nikdy mě nepozvou na večírky. -> Nikdy nejsem pozván na večírky.)

 • They send many emails. -> Many emails are sent.

(Posílají mnoho e-mailů. – > Mnoho e-mailů je posláno.)

Podobně, v čase minulém past simple:

 • I cleaned my room. -> My room was cleaned.

(Uklidil jsem si pokoj. – > Můj pokoj byl uklizen.)

 • They never invited me to parties. -> I was never invited to parties.

(Nikdy mě nepozvali na večírky. -> Nikdy jsem nebyl pozván na večírky.)

 • They sent many emails. -> Many emails were sent.

(Poslali mnoho e-mailů. -> Bylo posláno mnoho e-mailů.)

passive voice trpný rod postatné jméno
Viz také: Trpný rod čili případ anglického diplomata.

2.2. Pomocná slovesa (auxiliary verbs) v krátkých odpovědích (short answers).

Když v angličtině chceme někomu stručně odpovědět, bude neslušné odvětit pouze lakonické „ano“ nebo „ne“.

Anglická kultura vyžaduje short answer, které jsou… trochu delší. A k tomu použijeme pomocné sloveso (auxiliary verb) obvykle stejné, jaké bylo použito v otázce:

Například:

 • Is she happy? Yes, she is. (Je šťastná? Ano, je.)
 • Were you hungry? No, I wasn’t. (Měl jsi hlad? Ne, neměl.)
 • Have they danced? Yes, they have. (Tančili? Ano, tančili.)

Více o krátkých odpovědích short answers v příspěvku jim věnovaném:

krátké odpovědi představují minulé jednoduché dokonalé
Viz také: Co jsou to krátké odpovědi? Ano, to jsou ony.

2.3. Pomocná slovesa (auxiliary verbs) v „otázkách na konci věty“ (question tags)

Situace je velmi podobná u question tags, tj. krátkých otázek na konci věty, které jsou zaměřeny na zdvořilé vyjádření zájmu a udržení konverzace. Velmi důležité v anglickém umění konverzace.

Zde budeme také používat pomocná slovesa (auxiliary verbs), ty samé, která se vyskytují v hlavní části věty. Jedinou věcí je, že v kladné větě je otázka záporná a v záporné větě je otázka kladná – to znamená prostě naopak.

Například:

 • They weren’t dancing, were they? (Netančili, nebo ano?)
 • She doesn’t love him, does she? (Ona ho nemiluje, nebo ano?)
 • You (do) like it, don’t you? (Líbí se ti to, nebo ne?)
question tags
Viz také: Question tags – anglické otázky na konci věty, no ne?

2.4. Pomocná slovesa (auxiliary verbs) do / does… jako zdůraznění významu našeho prohlášení (emphasis)

Možná jste si všimli, že v poslední větě jsem dal pomocné sloveso (auxiliary verb) to be do závorek.

Proč?

Protože je volitelné – jedná se o „pomocné sloveso duchů“, která jsem zmínil dříve. Jsou skryta ve větě, neviditelná pouhým okem!

Například můžeme říci – a obvykle to tak řekneme:

 • I like you. (Mám tě rád.)

Pokud na druhé straně existují důvody pochybovat o upřímnosti našich záměrů a citů, nebo to naše chování nenaznačuje, můžeme význam a pravdivost našeho prohlášení navíc zdůraznit (to emphasise) pomocí našeho skrytého pomocného slovesa (auxiliary verb):

 • I do like you. (Mám tě „opravdu“ rád.)

Podobně u třetí osoby jednotného čísla:

 • He does play well, it’s just not his day today. (Hraje opravdu dobře, dnes prostě není jeho den.)

A v minulém čase:

 • I did switch off the light! (Ale já jsem opravdu zhasnul světlo!)

Samozřejmě to není jediný způsob, jak uplatnit důraz v angličtině.

důraz, emphase, angličtina, věda
Viz také: Co je důraz (emfáze) v angličtině?

Posiluje se vaše angličtina online kurzem?

Věž nevědomosti je nejlépe napadena ze všech možných stran!

Pokud se učíte anglicky, nestojí za to omezit se pouze na jednu metodu. Všechny jsou dobré, pokud je používáte. Pokud máte angličtinu ve škole nebo v práci – to je skvělé. Vždy však stojí za to podívat se na film v angličtině, poslechnout si anglické rádio nebo se zaregistrovat do online kurzu.

Online kurzy angličtiny jsou skvělou metodou výuky – obvykle jako doplněk k tradičnějším typům výuky, protože ty vás ne vždy učí mluvit a vedou tak k pasivní znalosti angličtiny.

Výjimkou je však  kurz angličtiny Speakingo, který se skládá z konverzace!

V tomto zajímavém kurzu se naučíte anglicky jako dítě, které se učí mluvit – mluvíte, opakujete, dokud najednou nezjistíte, že umíte mluvit tak, jak chcete!

To je díky užití moderní technologie rozpoznávání řeči s osvědčenou didaktikou Přímé Metody.

A prostě to funguje!

jak a kde se začít učit angličtinu na online kurzu speakingo
Viz také: Jak a kde začít učit angličtinu v kurzu Speakingo?

Ale nemusíte mi věřit – můžete si vyzkoušet tento fantastický kurz na týden zcela zdarma a bez jakýchkoli závazků!

Stačí se zaregistrovat níže – protože angličtina se sama nenaučí!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Je již vše jasné o našich pomocných slovesech tedy v angličtině auxiliary verbs? Pokud ne, neváhejte se zeptat v komentářích!

A mimochodem, pokud připojujete kabel z počítače k reproduktorům, často používáte zásuvku AUX, což je zkratka pro AUXiliary!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
future in the past, perfect, continuous, casy, anglicky, gramatika
Future in the past – Gramatický návrat do budoucnosti?

Dnes vás zvu, abyste cestovali zpět v čase, nebo spíše zpět v anglických časech! Konstrukce future in the past umožňuje v nepřímé řeči propojovat věty „po faktu“, který jsme řekli ve future simple, present continuous future perfect a dalších budoucích časech. Jak to tedy bude vypadat s tímto gramatickým návratem

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail