Citáty o psech… aby vaše angličtina nebyla pod psa!

cytaty o psach, psie idiomy, angielski, piękne, śmieszne i ciekawe cytaty o psach do nauki języka angielskiego online

Poznejte roztomilé a trefné anglické citáty o psech slavných lidí, abyste zlepšili svou angličtinu a aby vaše angličtina nebyla… pod psa!


Učení angličtiny z citátů

Učení angličtiny nemusí být nudným mučením se nad gramatickými pravidly! Naopak! Učení se celých vět v angličtině je mnohem efektivnější způsob, jak se naučit anglicky, o čemž však téměř nikdo nemluví.

Je to však ještě zábavnější, pokud jsou věty a fráze, které se učíme vtipné, krásné a moudré!

A o tom jsou právě následující citáty o psech, které si přečtete přímo v anglickém originále a v mém trestuhodném doslovném překladu!

roztomilé memy se psy
„Můžu to vysvětlit…“ Viz také: Roztomilé memy se psy.

Krásné citáty o psech

 • The greatest pleasure of a dog is that you may make a fool of yourself with him and not only will he not scold you, but he will make a fool of himself too. Samuel Butler

Největší potěšení (mít) psa je, že ze sebe můžete udělat blázna v jeho přítomnosti a nejen že vám nebude nadávat, ale také ze sebe udělá blázna.

 • A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself. Josh Billing

Pes je jediná „věc“ na světě, která vás miluje víc než sebe.

 • If dogs could talk, perhaps we would find it as hard to get along with them as we do with people. Čapek

Kdyby psi mohli mluvit, možná by pro nás bylo stejně těžké s nimi žít, jako s lidmi.

[Všimněte si druhého kondicionálu s modálním slovesem v této větě.]

 • If there are no dogs in Heaven, then when I die I want to go where they went. Will Roger

Pokud v nebi nejsou psi, pak až umřu, chci jít tam, kam šli.

 • No one appreciates the very special genius of your conversation as much as the dog does. Christopher Morley

Nikdo neocení velmi zvláštního génia vašeho rozhovoru (vašich argumentů) stejně jako váš pes.

 • A dog is one of the remaining reasons why some people can be persuaded to go for a walk. Orlando Aloysius Battista

Pes je jedním z dalších (pouze) důvodů, proč mohou být někteří lidé přesvědčeni, aby šli na procházku.

otázky tagy, krásné, vtipné a zajímavé citace o psech, aby se naučili anglicky online
Viz také: Question tags, neboli otázky na konci věty, no ne?

Roztomilé citáty o psech

 • If your dog doesn’t like someone you probably shouldn’t either. Unknown Author

Pokud se vašemu psu někdo nelíbí, pravděpodobně by se vám také neměl líbit. Neznámý autor.

 • I think we are drawn to dogs because they are the uninhibited creatures we might be if we weren’t certain we knew better. They fight for honor at the first challenge, make love with no moral restraint, and they do not for all their marvelous instincts appear to know about death. Being such wonderfully uncomplicated beings, they need us to do their worrying. George Bird Evans

Myslím, že jsme přitahováni psy, protože jsou to tvorové bez zábran, (kterými) bychom mohli být, kdybychom si nebyli jisti, že to víme lépe („víme“, ne „věděli jsme“, protože → podmínkové věty). Bojují o čest při první výzvě, milují se bez morálních omezení a navzdory svým úžasným instinktům se zdá, že o smrti nevědí. Být tak úžasně nekomplikované bytosti, potřebují, abychom udělali (ty všechny) starosti za ně (o všechno).

 • Dogs are our link to paradise. They don’t know evil or jealousy or discontent. To sit with a dog on a hillside on a glorious afternoon is to be back in Eden, where doing nothing was not boring – it was peace. Milan Kundera

Psi jsou naše spojení s rájem. Neznají žádné zlo, žárlivost nebo nespokojenost. Sedět se psem na kopci při „vítězném“ (nádherném) odpoledni je být zpět v Edenu, kde nicnedělání (to znamená: nicnedělání – v angličtině se vyhýbáme dvojímu záporu) nebylo nudné – byl to mír.

že tato, demonstrativní zájmena, indikovaná zájmena
Viz také: Zájmena ukazovací: this, that, these, those.

Citáty o psech v angličtině

 • I’ve seen a look in dogs‘ eyes, a quickly vanishing look of amazed contempt, and I am convinced that basically dogs think humans are nuts. John Steinbeck

Viděl jsem pohled v očích psů (všimněte si, že apostrof je po s ne dříve, to znamená množné číslo), rychle mizející pohled překvapeného odsouzení a jsem přesvědčen, že v podstatě si psi myslí, že lidé jsou blázni (doslova: „ořechy“)

 • Dogs have given us their absolute all. We are the center of their universe. We are the focus of their love and faith and trust. They serve us in return for scraps. It is without a doubt the best deal man has ever made. Roger Caras

Psi nám dali své absolutní všechno. Jsme středem jejich vesmíru. Jsme (na co) se zaměřuje jejich láska, víra a důvěra. Slouží nám výměnou za odpad. To je nepochybně nejlepší obchod, jaký kdy člověk udělal.

 • If you think dogs can’t count, try putting three dog biscuits in your pocket and then giving Fido only two of them. Phil Pastore

Pokud si myslíte, že psi nemohou počítat, zkuste si dát tři „psí sušenky“ do kapsy a pak dát Fidovi pouze dvě z nich.

krásné, vtipné a zajímavé citace o psech pro učení angličtiny online
„Ztráta zubů za 3..2..1…. Viz také: Čísla a počty v angličtině!

Citáty o psech pro výuku angličtiny

 • Dogs are not our whole life, but they make our lives whole. Roger Caras

Psi nejsou celý náš život, ale dělají (že) naše životy jsou kompletní (plné).

 • Once you have had a wonderful dog, a life without one, is a life diminished. Dean Koontz

Jakmile jste měli skvělého psa, život bez jednoho (psa) je menší (méně kvalitní) život.

 • I have found that when you are deeply troubled, there are things you get from the silent devoted companionship of a dog that you can get from no other source. Doris Gray

Zjistila jsem, že když jste „hluboce problémoví“ (máte vážný problém), existují věci (které) dostanete od tichého, oddaně doprovázejícího psa, který (ne) dostanete z žádného jiného zdroje.

 • Dogs never bite me. Just humans. Marilyn Monroe

Psi mě nikdy nekousnou. Jen lidé.

psi, krásné, vtipné a zajímavé citace o psech pro výuku angličtiny online
„Tohle všechno je moje… Nejdřív na to musím čůrat.“ Viz také: Moje, moje! Anglická zájmena přivlastňovací.
 • If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you. This is the principal difference between a dog and man. Mark Twain

Pokud „zvednete“ hladovějícího psa a prosperuje, nebude vás kousat. To je principiální rozdíl mezi psem a člověkem.

 • Petting, scratching, and cuddling a dog could be as soothing to the mind and heart as deep meditation and almost as good for the soul as prayer. Dean Koontz

Hlazení, škrábání a objímání psa může být stejně uklidňující k mysli a srdci jako hluboká meditace a téměř stejně dobré pro duši jako modlitba.

 • A dog teaches a boy fidelity, perseverance, and to turn around three times before lying down. Robert Benchley

Pes učí chlapce věrnosti, vytrvalosti a třikrát se rozhlédnout před spaním.

kdy užíváme do did doing done, scooby dooby do
Přečtěte si také: Do? Does? Did? Done? Doing? Scooby Dooby Doo!

Moudré citáty o psech

 • Dogs are wise. They crawl away into a quiet corner and lick their wounds and do not rejoin the world until they are whole once more. Agatha Christie

Psi jsou chytří. Plazí se do klidného rohu a olizují si rány a nevrátí se na svět, dokud nebudou „znovu“ (opět) „celí“ (zdraví).

 • The world would be a nicer place if everyone had the ability to love as unconditionally as a dog. M.K. Clinton

Svět by byl hezčím místem, kdyby každý měl schopnost milovat v nepodmíněném (způsobu) jako pes.

 • Dogs love their friends and bite their enemies, quite unlike people, who are incapable of pure love and always have to mix love and hate. Sigmund Freud

Psi milují své přátele a kousají své nepřátele, na rozdíl od lidí, kteří nejsou schopni čisté lásky a vždy musí míchat lásku s nenávistí.

krásné, vtipné a zajímavé citace o psech pro učení angličtiny online
Viz také: Vtipné popisy v angličtině na Tinderu.
 • You think dogs will not be in heaven? I tell you, they will be there long before any of us. Robert Louis Stevenson

Myslíš si, že psi nebudou v nebi? Říkám ti, že tam budou dlouho před námi.

 • A dog will teach you unconditional love. If you can have that in your life, things won’t be too bad. Robert Wagne

Pes vás naučí bezpodmínečnou lásku. Pokud ji můžete mít ve svém životě, věci nebudou tak špatné (nikdy to nebude opravdu špatné).

 • Money can buy you a fine dog, but only love can make him wag his tail. Kinky Friedma

Peníze vám mohou koupit dobrého psa, ale jen láska ho může přimět vrtět ocasem.

krásné, vtipné a zajímavé citace o psech pro učení angličtiny online
Víš proč se lížu po kulkách? Protože můžu!“ Viz také: Tři životy modálního slovesa can can’t cannot

Učení angličtiny z citátů o psech

 • A bone to the dog is not charity. Charity is the bone shared with the dog, when you are just as hungry as the dog. Jack London

Kost pro psa není charita. Charita je kost rozdělená se psem, když máte (sám) hlad jako pes.

 • The average dog is a nicer person than the average person. Andy Roone

Průměrný pes je hezčí člověk než průměrný člověk.

 • I love dogs. They live in the moment and don’t care about anything except affection and food. They’re loyal and happy. Humans are just too damn complicated. David Duchovny

Miluju psy. Žijí v okamžiku („tady a teď“) a nestarají se o nic jiného než o lásku / přátelství a jídlo. Jsou loajální a šťastní. Lidé jsou prostě příliš komplikovaní.

Co dělat, aby vaše angličtina nebyla pod psa?

No, jak už víme z jednoho z výše uvedených citátů se psy, náš čtyřnohý mazlíček nás může naučit… vytrvalosti. A to je to, co tolik potřebujeme, abychom se naučili anglicky!

Není třeba se ptát, proč se nemohu naučit anglicky. Neexistuje nic jako jazykový antitalent! Každý, kdo se učí anglicky, se dříve nebo později anglicky naučí!

Abychom však mohli štěkat z angličtiny, potřebujeme také dobrý a zajímavý kurz, kde se rychle, efektivně, ale také příjemně naučíme mluvit anglicky.

Zde doporučuji online kurz angličtiny Speakingo!

Bez zbytečné teorie, jako se dítě učí mluvit svým rodným jazykem, na něm mluvíte s plnými, správnými větami v angličtině. Zajímavé je, že konverzujete s počítačem nebo telefonem, který vám díky Speakingo rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás dokonce opravuje! Díváte se na roztomilé obrázky, posloucháte rodilého mluvčího a „pouze“ odpovídáte – a veškerá gramatika a slovní zásoba vám vstupuje do hlavy sama!

A co je nejdůležitější, učíte se mluvením, takže v reálných situacích budete mluvit bez váhání! Nebudete vzpomínat „jaký je to čas“ nebo „na které stránce učebnice bylo to slovo“ – jen správně řekněte, co chcete říct, a to je vše!

Každopádně vyzkoušejte si tuto metodu na týden zdarma a bez jakýchkoli závazků.

Uvidíte, že – kromě psa, samozřejmě – angličtina se stane vaším nejlepším přítelem!


Konec psího života bez angličtiny!

Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!

A znáte nějaké pěkné citáty o psech? Pokud ano, podělte se o ně prosím do komentáře!

Výše uvedené citáty o psech vypůjčených z webových stránek Wise Old Sayings.

 

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Dlaczego nie mogę nauczyć się języka angielskiego
Proč se nemůžu naučit anglicky?

Neexistuje nic takového jako jazykový anti-talent. Pokud se nemůžete naučit anglicky, znamená to, že někde děláte chybu. Podívejme se, jaké jsou možné důvody, proč lidé říkají, že se nemohou naučit anglicky.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail