Malý princ citáty v angličtině

cytaty z Małego Księcia po angielsku Antoine de Saint-Exupéry

Podívejte se, jak je příjemné citovat následující citáty z Malého prince v angličtině v mezinárodní společnosti – i když Antoine de Saint-Exupéry napsal knihu francouzsky!


Na obrázku je popová hvězda Prince na asteroidu B-612, kde se nachází Malý princ z obálky slavné knihy Antoina de Saint-Exupéryho, kterou namaloval sám autor knihy.

Je Antoinův Malý princ kniha pro děti nebo pro dospělé?

Malý princ je fascinující kniha Antoina de Saint-Exupéryho, která je jen zdánlivě určena dětem. Malý princ (Antoine de Saint-Exupéry měl šlechtický původ) létá mezi různými planetami (autor byl povoláním vojenský pilot) a poznává svět a tajemství lidské povahy. Báseň je filozofickým, melancholickým a sebereflexivním příběhem pro dospělé o osamělosti, ztrátě, dospívání k lásce a přátelství – o tom svědčí i věnování na začátku knihy:

 • I ask children to forgive me for dedicating this book to a grown-up. I have a serious excuse: this grown-up is the best friend I have in the world. I have another excuse: this grown-up can understand everything, even books for children.

„Prosím děti, aby mi odpustily, že tuto knihu věnuji dospělému. Mám vážnou omluvu: tento dospělý je můj nejlepší přítel na světě. Mám (také) další výmluvu: tento dospělý rozumí všemu, dokonce i dětským knihám.“

Malý princ v angličtině

Málokdo ví, že první verze Malého prince byla vydána… v angličtině! Francouzský originál s názvem Le Petit Prince byl vydán až později! Celkem byla přeložena do 300 jazyků. Existuje více než tucet verzí překladu Malého prince do češtiny! Malého prince v češtině lze číst „pouze“ v sedmi různých překladech1.

Podívejme se tedy, jaká moudra můžeme vyčíst z Malého prince Antoina de Saint-Exupéryho – v angličtině a v češtině v tom bezpochyby nejhorším překladu, pro didaktické účely hanebně doslovném!

Malý princ – citáty v angličtině a češtině

Následující citáty z Malého prince v angličtině pocházejí z anglicky psaných stránek Goodreads, kde si čtenáři mohou vybrat, které věty se jim líbí nejvíce. Zde jsou ty nejoblíbenější:

 • And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.

„A nyní je tu mé tajemství, velmi prosté tajemství: „jeden“ (někdo, osoba) může vidět správně pouze srdcem; to, co je podstatné, je očím neviditelné.“

Karel III., britský král, princ
Umělec dosud známý jako „Prince“ Viz také: Kdo je nový britský král Karel III. (King Charles)?

Malý princ je také kritikou „dospělé“ lidské povahy, jak dokládá následující citát:

 • I have lived a great deal among grown-ups. I have seen them intimately, close at hand. And that hasn’t much improved my opinion of them.

„Žil jsem hodně (času) mezi dospělými. Viděl jsem je ‚intimně‘ (zblízka), na délku paže. A můj názor na ně (na ně) to (příliš) nezměnilo“.

 • Grown-ups never understand anything by themselves, and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them.

„Dospělí nikdy (ničemu) nerozumí sami a pro děti je únavné jim stále něco vysvětlovat.“

Všimněte si, jak se v angličtině vyhýbáme dvojí negaci: neveranything (místo nothing).

 • All grown-ups were once children… but only few of them remember it.

„Všichni dospělí byli kdysi (kdysi) dětmi…. ale jen málo z nich si to pamatuje.“

Všimněte si, že zde máme few – ve významu málo, a ne s předložkou a few, což znamená několik (od 1 do 10)).

a few few little a little
Kolega: Co takhle pár piv večer? | Já nemůžu, zítra musím pracovat. | O něco později… Viz také: Málo víš o little, a little, few, a few? Řeknu vám něco o rozdílu mezi nimi!

Malý princ citáty o růži a lásce

Malý princ je však především příběhem o intimních lidských vztazích:

 • It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important.

„Právě čas, který jsi (zatím) promarnil (to nám říká použití přítomného času dokonavého present perfect!) na svou růži, dělá tvou růži tak důležitou.“

Růže v knize Malý princ Antoina de Saint-Exupéryho je symbolem lásky, konkrétně autorovy manželky, s níž měl v té době problémy ve vztahu.

A z gramatického hlediska si všimněte, že v angličtině se před „that“ čárka nedělá, tj. that.

Nejznámější citát o přátelství z Malého prince

Nejprve je třeba uvést kontext:

 • „I am looking for friends. What does that mean – tame?“
 • „It is an act too often neglected,“ said the fox. „It means to establish ties.“
 • „To establish ties?“
 • „Just that,“ said the fox. „To me, you are still nothing more than a little boy who is just like a hundred thousand other little boys. And I have no need of you. And you, on your part, have no need of me. To you I am nothing more than a fox like a hundred thousand other foxes. But if you tame me, then we shall need each other. To me, you will be unique in all the world. To you, I shall be unique in all the world….”

“ – Hledám přátele. Co to znamená – zkrotit?
– To je činnost, která je příliš často zanedbávána – řekl lišák – Znamená to navazovat kontakty.
– Budovat vztahy?
– Jenže – řekla liška – pro mě pořád nejsi nic víc než malý kluk, který je (jako) sto tisíc dalších malých kluků. A já tě nepotřebuji. A vy mě nepotřebujete. Pro tebe nejsem nic víc než liška, jako sto tisíc dalších lišek. Ale pokud mě zkrotíš, budeme se potřebovat navzájem. Pro mě budete na světě jedineční. Pro tebe budu na světě jedinečný…“

A toto je asi nejznámější citát z Malého prince, když se chlapec spřátelí s liškou:

 • “People have forgotten this truth,“ the fox said. „But you mustn’t forget it. You become responsible forever for what you’ve tamed. You’re responsible for your rose.”

„Lidé na tuto pravdu zapomněli – řekla liška – ale vy na ni nesmíte zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co sis ochočil. Jsi zodpovědný za svou růži.“

I když to může být jen můj subjektivní názor.

Všimněte si, že anglické must neoznačuje vnější nutnost, ale naši vnitřní povinnost.

Have to & must
„Viděl jsem to na internetu, tak to musí být pravda!“ Viz také: Have to & must. Musíš to vědět!

Předtím Malý princ opustil svou růži, aby hledal odpovědi na své problémy na cestě.

 • In those days, I didn’t understand anything. I should have judged her according to her actions, not her words. She perfumed my planet and lit up my life. I should never have run away! I ought to have realized the tenderness underlying her silly pretensions. Flowers are so contradictory! But I was too young to know how to love her.

„Tehdy jsem ničemu nerozuměl. Měl jsem ji posuzovat podle jejích činů, ne podle slov. Provoněla (příjemně provoněla) mou planetu a osvětlila (nepravidelné sloveso ‚osvětlit‘: to light-lit-lit) můj život. Nikdy jsem neměl utíkat! Měl jsem pochopit, že něha lemuje její hloupé nároky (všimněte si krásného použití modalit v minulosti v předchozích třech větách)! Květiny jsou tak (vnitřně) rozporuplné! Ale byl jsem příliš mladý na to, abych ji uměl milovat.“

 • Of course, I love you,‘ the flower said to him. ‚If you were not aware of it, it was my fault‘.

„Samozřejmě, že tě miluju,“ řekla mu (květina), „jestli sis to neuvědomil, je to moje chyba.“

Malý princ pozdě objevil hodnotu své růže, o čemž svědčí citát:

 • “People where you live,“ the little prince said, „grow five thousand roses in one garden… yet they don’t find what they’re looking for…
 • They don’t find it,“ I answered.
 • And yet what they’re looking for could be found in a single rose, or a little water…“
 • Of course,“ I answered.
 • And the little prince added, „But eyes are blind. You have to look with the heart.”

“ – Lidé, (kde) žiješ – řekl Malý princ – pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě… a přesto nenacházejí to, co hledají …..
– Nenajdou ho – odpověděl jsem.
– To, co hledají, však mohou najít v jediné růži nebo kousku vody…..
– Samozřejmě – odpověděl jsem.
(I) Malý princ přidán:
– Ale oči jsou slepé. Musíte se dívat srdcem.“

Proto se Malý princ obrátil na další růži, kterou cestou potkal, se slovy:

 • You’re beautiful, but you’re empty… One couldn’t die for you. Of course, an ordinary passerby would think my rose looked just like you. But my rose, all on her own, is more important than all of you together, since she’s the one I’ve watered. Since she’s the one I put under glass, since she’s the one I sheltered behind the screen. Since she’s the one for whom I killed the caterpillars (except the two or three butterflies). Since she’s the one I listened to when she complained, or when she boasted, or even sometimes when she said nothing at all. Since she’s my rose.

„Jsi krásná, ale prázdná… Jeden (muž) by pro tebe nemohl (nechtěl) zemřít. Náhodný kolemjdoucí by si samozřejmě myslel, že moje růže vypadá přesně jako ty. Ale moje růže, sama (jediná), je důležitější než vy všichni dohromady (dohromady), protože je to ta, kterou jsem zaléval. Protože (ona) je ta, kterou jsem dal pod sklo (stínítko), protože ona je ta, kterou jsem schoval za zástěnu (paraván). Protože to je ta, kvůli které jsem zabil housenky (kromě těch dvou nebo tří motýlů). Protože to byla ona, koho jsem poslouchal, když si stěžovala, nebo když se chlubila, nebo někdy dokonce když neřekla vůbec nic. Protože je to moje růže.“

Všimněte si, že v těchto posledních větách je běžné anglické slovo since neznamená – jak tomu obvykle bývá v testech z angličtiny – z nějakého časového okamžiku, ale něco z úplně jiného soudku: „Protože“. Zajímavé je, že for (které v těchto testech obvykle mícháme s since v kontextu chronologie), by zde mohlo bezbolestně nahradit since by znamenalo také ‚protože‘. For místo since pak by věta získala ještě významnější a poetičtější tón (For she’s the one that….).

sladké citáty o lásce v angličtině
Viz také: 42 sladkých citací o lásce v angličtině.

Malý princ citáty o přátelství

 • „One only understands the things that one tames,” said the fox. „Men have no more time to understand anything. They buy things all ready made at the shops. But there is no shop anywhere where one can buy friendship, and so men have no friends any more. If you want a friend, tame me…

„Pochopit lze jen věci, které jsou ochočené – řekla liška – Lidé / lidé už nemají čas cokoli chápat. Kupují si v obchodech věci již zcela hotové (hotové). Ale nikde není obchod, kde by se dalo koupit přátelství, takže lidé už nemají přátele. Jestli chceš (mít) přítele, tak si mě ochoč…“

 • If you come at four in the afternoon, I’ll begin to be happy by three.

„Když přijdeš ve čtyři odpoledne, začnu být šťastná už ve tři.“

 • Grown-ups love figures… When you tell them you’ve made a new friend they never ask you any questions about essential matters. They never say to you „What does his voice sound like? What games does he love best? Does he collect butterflies? “ Instead they demand „How old is he? How much does he weigh? How much money does his father make? “ Only from these figures do they think they have learned anything about him.

„Dospělí milují čísla… Když jim řeknete, že jste si „našli“ (potkali) nového přítele, nikdy se vás na nic důležitého nezeptají. Nikdy vám neřeknou: ‚Jak zní jeho hlas? Jaké hry má nejraději? Sbírá motýly?“ Místo toho se „dožadují“ (ptají): „Kolik je mu let? Kolik váží? Kolik peněz vydělává jeho otec?“. Teprve z těchto čísel se domnívají, že se o něm něco dozvěděli.“

Filozofické citáty z Malého prince v angličtině

 • Well, I must endure the presence of a few caterpillars if I wish to become acquainted with the butterflies.

„No, pokud se chci seznámit s motýly, musím se smířit s přítomností několika (tady už jich pár – a few – máme!) housenek.“

 • A rock pile ceases to be a rock pile the moment a single man contemplates it, bearing within him the image of a cathedral.

„Hromada kamení přestává být hromadou kamení (v okamžiku, kdy) o ní začne uvažovat jeden člověk, který v sobě nosí obraz katedrály.“

 • “Where are the people?” resumed the little prince at last. “It’s a little lonely in the desert…” “It is lonely when you’re among people, too,” said the snake.

“ – Kde jsou lidé? – vrátil se konečně k rozhovoru o Malém princi. — tady na poušti je trochu smutno…“
– Je to osamělé, když jsi také mezi lidmi – řekl had.“

 • What makes the desert beautiful,“ said the little prince, „is that somewhere it hides a well…“

„Poušť je krásná tím, že někde skrývá studnu,“ řekl malý princ.

Jak krásná je angličtina. V češtině potřebujeme vědět, zda „studna“ je on, ona nebo ono. V angličtině jsou věci „it“ a hotovo!

 • What matters most are the simple pleasures so abundant that we can all enjoy them… Happiness doesn’t lie in the objects we gather around us. To find it, all we need to do is open our eyes.

„Nejdůležitější (jsou) prosté radosti, kterých je tolik, že si je všichni můžeme užívat….. Štěstí nespočívá v předmětech, (které) kolem sebe hromadíme. Abychom ho našli, stačí jen otevřít oči.“

 • The most beautiful things in the world cannot be seen or touched, they are felt with the heart.

„Nejkrásnější věci na světě nelze vidět ani se jich dotknout (nelze je vidět ani se jich dotknout), jsou cítěny srdcem.“

Máme zde přídavné jméno v nejvyšším stupni (nejkrásnější – the most beautiful) a pasivní přítomný prostý present simple passive.

 • When someone blushes, doesn’t that mean ‚yes‘?

„Když se někdo usměje, neznamená to snad ‚ano‘?“

A zde se setkáváme s jazykovým manévrem zvaným záporná otázka, negative question .

Před rozloučením říká Malý princ svému příteli:

Dokud se Malý princ nerozhodne vrátit na svou planetu – z knihy není zcela jasné, zda jde o smrt hlavního hrdiny, nebo o kouzelnou teleportaci do vesmíru – řekne to svému nyní ochočenému příteli:

 • All men have stars, but they are not the same things for different people. For some, who are travelers, the stars are guides. For others they are no more than little lights in the sky. For others, who are scholars, they are problems… But all these stars are silent. You-You alone will have stars as no one else has them… In one of the stars I shall be living. In one of them I shall be laughing. And so it will be as if all the stars will be laughing when you look at the sky at night. You, only you, will have stars that can laugh! And when your sorrow is comforted (time soothes all sorrows) you will be content that you have known me… You will always be my friend.

„Všichni lidé mají hvězdy, ale pro různé lidi nejsou stejné. Pro někoho, kdo je cestovatel, jsou hvězdy průvodci. Pro jiné jsou to jen malá světýlka na obloze. Pro (ještě) jiné, kteří jsou vědci, jsou to problémy… Ale všechny tyto hvězdy jsou tiché (mlčenlivé). Ty – ty sám budeš mít hvězdy (takové), jaké nemá (nikdo jiný)….. Na jedné z těchto hvězd budu bydlet. Na jedné z nich se budu smát. A bude to, jako by se smály všechny hvězdy, když se podíváš na noční oblohu. Ty, jen ty budeš mít hvězdy, které se umí smát! A až se tvůj smutek utěší (čas zmírní všechny smutky), budeš rád, že jsi mě potkal… Vždycky budeš mým přítelem.“

 • And you will sometimes open your window, so, for that pleasure . . . And your friends will be properly astonished to see you laughing as you look up at the sky! Then you will say to them, ‚Yes, the stars always make me laugh!‘ And they will think you are crazy. It will be a very shabby trick that I shall have played on you…

„A někdy si otevřeš okno, jen tak pro radost….. A vaši přátelé budou slušně překvapeni, když vás uvidí, jak se smějete, když se podíváte na oblohu! Pak jim řeknete: „Ano, hvězdy mě vždycky rozesmějí!“. A oni si budou myslet, že jste se zbláznili. To bude hodně špatný trik, který na vás chystám…“.

V této poslední větě vidíme mimořádně vzácnou situaci – někdo mimo kontext. Zkouška z anglického jazyka využil čas future perfect (will have played a trick)! To znamená, že v určitém okamžiku v budoucnu (až kamarád otevře to okno a jeho přátelé si budou myslet, že je blázen), pak Malý princ „už bude mít ten žertík za sebou“. No, protože pokud je už dlouho mrtvý – nebo alespoň spolu nemají žádný kontakt kvůli světelným letům, které je v optimistické verzi dělí -, nemůže už nic dělat. V tomto okamžiku v budoucnu již bude akce korunována úspěchem, žertík bude hotov.

Angličtina není jen o citacích z knih!

Bohužel, stejně jako se nikdo nenaučil jezdit na kole z knihy, není možné naučit se plynně mluvit anglicky pouze očima. Musíme uvolnit hrdlo, zlomit odpor k mluvení v cizím jazyce!

Proto je výuka v kurzech Speakingo English především o mluvení anglicky!

V tomto online kurzu angličtiny mluvíte, kdy chcete a jak dlouho chcete, na své úrovni. Bez sebemenšího stresu, s počítačem nebo telefonem! A co je nejlepší, díky technologii, kterou Speakingo používá, vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby trpělivě opravuje.

V didaktice kurzu však najdete nejen 2 000 nejoblíbenějších anglických slovíček a veškerou potřebnou gramatiku, ale také spoustu zajímavých a moudrých citátů!

Každopádně je nejlepší se přesvědčit sám nebo sama, jak to vypadá! Zaregistrujte se níže nebo si stáhněte aplikaci do svého telefonu a učte se anglicky se Speakingo zcela zdarma a bez jakýchkoli závazků!

Kresba Malého prince od Jenny Crawfordové vznikla jen několik dní před smrtí popové ikony a přinesla Kanaďance nečekanou slávu – přinejmenším na internetu s více než 2000 sdíleními.

Líbily se vám tyto citáty z knihy Malý princ by Antoine de Saint-Exupéry? Napište do komentářů, co si o nich myslíte. 🙂


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail