Irská přísloví v angličtině a češtině

irlandzkie przysłowia, aforyzmy, cytaty, mądrości, angielski, irlandia

Naučte se nesmírně chytrá a někdy i vtipná irská přísloví a rčení – samozřejmě v angličtině (text i výslovnost) a s českým překladem. Zazáříte ve společnosti svým vtipem, nadhledem a znalostí anglického jazyka!


Irská rčení

Každá země má mnoho přísloví a pořekadel, která v sobě nesou mnoho moudrosti ze zkušenosti. Stejně jako Češi i Irové milují pivo. Myslím, že každý má rád Iry pro jejich otevřenost, smysl pro humor a lásku k hospodám.

Podívejte se, zda vás oslovují následující irská přísloví a pořekadla. A zlepšete si přitom angličtinu!

Irská přísloví v angličtině a češtině

 • Put silk on a goat and it’s still a goat.

Když na kozu navléknete hedvábí, zůstane kozou.

[Všimněte si, že v angličtině zde nepoužíváme budoucí čas, ale přítomný čas prostý present simple .]

 • A closed mouth – a wise head.

Zavřená ústa – chytrá hlava.

 • May you be at the gates of heaven an hour before the devil knows you’re dead!

Ať jsi u nebeské brány o hodinu dříve, než ďábel zjistí, že jsi mrtvý!

[Všimněte si, že i zde máme přítomný čas knows (ví), nikoli budoucí čas will know (bude vědět). Více o tom v textu: Více informací: 30 příkladů spojek (if, when, before, until, as soon as) ve větách s podmiňovacími způsoby]

 • It’s easy to halve the potato where there’s love.

Když je láska, je snadné rozdělit bramboru.

[Brambora je zde symbolem bohatství a prosperity, o které je snazší se podělit s někým, koho máte rádi.]

Anglické idiomy o lásce
„Dovol mi spočítat, kolika způsoby Tě miluji. (Už) jsem to popletl (protože to je tak velké číslo). Viz také: 54 anglických idiomů o lásce.

 • Don’t give cherries to pigs or advice to fools.

Nedávejte třešně prasatům ani rady hlupákům.

[… protože je nikdo z nich neocení.]

 • A family of Irish birth will argue and fight, but let a shout come from without, and see them all unite.

Rodina, která se narodila v Irsku, se bude hádat a bojovat, ale ať na ni někdo zvenčí zakřičí, uvidí, že se všichni sjednotí.

 • You’ll never plough a field by turning it over in your mind.

Nikdy nezoráte pole tak, že ho (tuto půdu) budete převracet v mysli.

 • Who gossips with you will gossip with you.

(Ten), kdo s tebou klevetí, bude o tobě klevetit.

 • Both your friend and your enemy think (that) you will never die.

Tvůj přítel i nepřítel si myslí, že nikdy nezemřeš.

 • A little fire that warms is better than a big fire that burns.

Malý oheň, který hřeje, je lepší než velký oheň, který pálí (spaluje).

 • Better to be a man of a character than a man of means.

Lepší je člověk s charakterem než s prostředky (penězi).

 • If you’re looking for a friend without a fault you will be without a friend forever.

Pokud hledáte přítele bez chyb, budete navždy bez přátel.

Přísloví a rčení z Irska

 • Lie down with dogs and you’ll rise with fleas.

Lehni si se psy a vstaneš s vešmi.

[Viz také: Citáty o psech… aby vaše angličtina nezapadla!]

 • A drink precedes a story.

Příběhu předchází pití.

[Vědci potvrzují – alkohol pomáhá točit příběhy v angličtině!]

 • All the world’s a stage and most of us are desperately unrehearsed.

Svět je jeviště a většina z nás je zoufale nepřipravená (neškolená ve hře).

 • Good as drink is, it ends with a thirst.

(K čemu) by byl (alkoholický) nápoj (ne) dobrý, končí žízní.

 • Do not resent getting old, many are denied privilege.

Nebuďte nešťastní z toho, že stárnete, mnohým je tato výsada odepřena.

 • The man with the boots does not mind where he places his foot.

Muži v botách je jedno, na co šlápne.

 • A kind word never broke anyone’s mouth.

Vlídné slovo nikdy nikomu nezlomilo/nezkazilo ústa.

 • The world would not make a racehorse out of a donkey.

Svět by neudělal (nemůže udělat) dostihového koně z osla.

 • Winter comes fast on the lazy.

Zima přichází rychle k lenochům.

 • A sword, a spade and a thought should never be allowed to rust.

Meč, lopata nebo myšlenka by nikdy neměly zrezivět.

 • The best way to keep loyalty in a man’s heart is to keep money in his purse.

Nejlepší způsob, jak si udržet loajalitu, je udržet peníze v peněžence.

 • Life is like a cup of tea, it’s all in how you make it.

Život je jako šálek čaje, záleží na tom, jak si ho připravíte.

 • Who keeps his tongue keeps his friends.

Kdo drží jazyk za zuby, drží si přátele.

 • A friend’s eye is a good mirror.

Oko přítele je dobré zrcadlo.

 • You’ve got to do your own growing, no matter how tall your grandfather was.

Musíte vyrůst sami, bez ohledu na to, jak vysoký je váš dědeček.

 • Beware the anger of a patient man.

Pozor na hněv trpělivého člověka.

 • Better the coldness of a friend than the sweetness of an enemy.

Lepší chlad přítele než sladkost nepřítele.

 • Do not show your teeth until you can bite.

Neukazujte zuby, dokud nemůžete/nechcete kousat.

[Viz také: Tři životy modálního slovesa can can’t cannot]

 • May misfortune follow you the rest of your life, and never catch up.

Ať tě smůla provází po zbytek života, ale nikdy tě nedožene.

Irská přísloví a rčení

 • A trout in the pot is better than a salmon in the sea.

Pstruh v hrnci je lepší než losos v moři.

 • It is better to be a coward for a minute than dead for the rest of your life.

Lepší být zbabělcem na jednu minutu než mrtvolou po zbytek života.

 • Hindsight is the best insight to foresight.

Pohled zpět je nejlepší pro předvídání budoucnosti.

 • Two people shorten the road.

Dva lidé si zkracují cestu.

[Je snazší jít s někým a čas jako by rychleji ubíhal.]

 • A bad wife takes advice from everyone but her husband.

Špatná manželka si nechá radit od všech, jen od svého manžela ne.

 • If you do not sow in the spring, you will not reap in the autumn.

Pokud na jaře nezasijete, na podzim nesklidíte úrodu.

 • Never dread the winter until snow is on the blanket.

Nikdy se nebojte zimy, dokud nebudete mít sníh na své přikrývce [dopóki masz ciepły dach nad głową].

 • The waiting man thinks the time long.

Čekání si myslí, (že) čas plyne pomalu.

 • Three diseases without shame: Love, itch and thirst.

Tři nemoci, za které se není třeba stydět: láska, svědění a žízeň (ve smyslu potřeby doplnit tekutiny, Irsko ví jaké!).

Irská přísloví, Den svatého Patrika s Iry
 • Sometimes one day changes everything; sometimes years change nothing.

Někdy jeden den změní všechno, někdy roky nezmění nic.

[V češtině bychom řekli „roky nic NEmění“ – ale v angličtině se vyhýbáme dvojí negaci!]

 • Eight lives for the men and nine for the women.

Osm životů pro muže a devět pro ženy.

 • Show the fatted calf but not the thing that fattened him.

Ukažte tlusté tele, ale ne to, co ho vykrmilo.

 • Every little frog is great in his own bog.

Každá malá žába je velká na svém vlastním kotvišti.

 • Many a ship is lost within sight of the harbor.

Mnoho lodí se ztratí, jakmile je přístav viditelný.

 • I complained that I had no shoes until I met a man that had no feet.

Stěžovala jsem si, že nemám boty, dokud jsem nepotkala muže, který neměl nohy.

 • It’s better to pay the butcher than the doctor.

Je lepší zaplatit řezníkovi (aby se dobře najedl) než lékaři.

 • The skin of the old sheep is on the rafter no sooner than the skin of a young sheep.

Kůže staré ovce se na střešní trám dostane dříve než kůže mladé ovce.

[Smyslem tohoto irského přísloví je, že smrt a nemoc může potkat každého bez ohledu na věk.]

 • A lamb’s bleat is often more telling than a dog’s bark.

Ovčí bečení je často účinnější než psí štěkot.

[A smyslem tohoto irského přísloví je, že někdy je lepší přistupovat k věcem jemně a citlivě než hlasitě a důrazně.]

 • Even black hens lay white eggs.

I černé slepice snášejí bílá vejce.

 • Every man is sociable until a cow invades his garden.

Každý člověk je společenský, dokud se mu do zahrady nezatoulá kráva.

 • Experience is the comb that life gives to a bald man.

Zkušenost je hřeben, který život dává (již) plešatému muži.

 • May your heart be light and happy, may your smile be big and wide, and may your pockets always have a coin or two inside.

Ať je vaše srdce lehké a šťastné, ať je váš úsměv široký a široký a ať máte v kapsách vždy jednu nebo dvě mince.

den svatého Patrika, svatý patron Irska, svatý Patrik,

Irská přísloví, rčení a citáty v češtině a angličtině

 • One woman understands another.

Jedna žena pochopí druhou.

[Viz také: Rady Audrey Hepburn v angličtině, jak být krásnou ženou. [cytat]

 • Don’t fear an ill wind if your haystacks are tied down.

Nebojte se „nemocného“ (špatného, nárazového) větru, pokud máte snopy sena svázané.

 • Every eye forms its own fancy.

Každé oko si vytvoří to, co se mu líbí.

[Vidíme mimo to, co máme sami v hlavě.]

 • No matter how many rooms you have in your house, you’re only able to sleep in one bed.

Bez ohledu na to, kolik máte v domě pokojů, můžete spát pouze v jedné posteli.

 • There’s no use boiling your cabbage twice.

Nemá smysl vařit zelí dvakrát.

 • The full stomach does not understand the empty one.

Plné břicho prázdnému nerozumí.

 • A woman will never leave a man who doesn’t hold her.

Žena nikdy neopustí muže, který ji nedrží.

 • Forgetting a debt doesn’t mean it’s paid.

Zapomenutí dluhu neznamená, že je (byl) splacen.

[Zde máme pasivní stránku přítomného času prostého present simple .]

 • If you buy what you don’t need you might have to sell what you do.

Pokud koupíte to, co nepotřebujete, možná budete muset prodat to, co potřebujete.

[A tady je nulová podmínka zero conditional.]

 • It’s not a delay to stop and sharpen the scythe.

Není od věci se zastavit a nabrousit kosu.

 • Better to spend money like there’s no tomorrow than to spend tonight like there’s no money.

Lepší je utrácet peníze, jako by zítra nebylo, než utrácet dnes večer, jako by nebylo peněz.

S angličtinou vyděláte až o 50 000 Kč více za měsíc!, výdělky, práce
Viz také: Práce s angličtinou je lépe placená a kvalita života je vyšší.
 • If you want to be criticized, marry.

Pokud chceš být kritizován, ožeň se.

 • A man’s got to do what a man’s got to do. Women must do what they can’t.

Člověk musí dělat to, co musí. Ženy musí dělat to, co ony nemohou.

 • Better to be fortunate than rich.

Lepší štěstí než peníze.

 • Don’t marry the one you love, marry the one who loves you.

Neber si toho, koho miluješ, ale toho, kdo miluje tebe.

 • Love conceals ugliness, and hate sees many faults.

Láska skrývá ošklivost, zatímco nenávist vidí mnoho nedostatků.

 • Men are like bagpipes, no sound comes from them till they’re full.

Lidé jsou jako dudy, nevydávají zvuk, dokud nejsou (ne)plné.

 • Never burn a penny candle looking for halfpenny.

Nikdy nepalte svíčku za půl centu, když hledáte půlpenny.

počasí v Anglii Londýně, přísloví, výroky
Viz také: Přísloví o počasí v Anglii.

Poslechněte si, jak se vyslovují irská přísloví a rčení.

Nyní, když znáte všechna tato irská přísloví v angličtině a víte, co znamenají v češtině, můžeme se zaměřit na výslovnost.

V níže uvedené nahrávce uslyšíte všechna výše uvedená irská přísloví. Mezi jednotlivými irskými příslovími je krátká pauza – doporučuji po čtenáři každé irské přísloví nahlas opakovat.

A nebojte se, že byste nerozuměli – rodilý mluvčí mluví klasickou angličtinou, nikoli irsky!

Nebo znáte další irská přísloví a rčení? Pište do komentářů!

Fotografie se čtyřlístky od Anny Shvets

Učení angličtiny nemusí být nuda!

Učení angličtiny se nemusí omezovat na odříkávání nudných gramatických pravidel nebo suchých seznamů slovíček. Ani to nemusí být vůbec složité!

V kurzu Speakingo English to probíhá takto: díváte se na pěkné obrázky, posloucháte rodilého mluvčího….. a mluvíte anglicky.

Stejně jako dítě se učíte mluvením. A to bez stresu a ztráty času při dojíždění, protože mluvíte se svým telefonem nebo počítačem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje. Kdy chcete a na jak dlouho chcete!

Rychlé, příjemné a účinné!

Každopádně nejlepší je zaregistrovat se níže nebo si stáhnout aplikaci Speakingo do svého telefonu a vyzkoušet si zkrácenou verzi kurzu Speakingo English zdarma a nezávazně po dobu jednoho týdne!


Přihlaste se do kurzu Speakingo English!

Chcete porozumět Britům? Začni mluvit jako oni!

Mluvte se svým počítačem, jako by to byl váš nejlepší učitel!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
6 nejčastějších chyb při učení angličtiny
5 nejčastějších chyb při učení angličtiny

Studujete tolik let a pořád nemáte pocit, že umíte anglicky? Nebo se teprve začínáte učit? Učení vždy vyžaduje čas a práci, ale zkontrolujte si, zda neděláte některou z těchto 5 nejpopulárnějších chyb při učení angličtiny – které bohužel mohou zničit vaše nadšení pro učení angličtiny.

Číst dále »
Vtipné popisy na Tinderu v angličtině

Tinder může vzbudit mnoho různých emocí, a to zejména při psaní vašeho životopisu v angličtině. Podívejte se na 40 vtipných popisů na Tinderu v angličtině pro dívky a kluky a přečtěte si několik tipů, jak napsat svůj životopis.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail