Tři životy modálního slovesa can can’t cannot

can cannot cant modalni slovesa

Yes, you can! Ať už si myslíte, že můžete, nebo ne, máte pravdu! V tomto textu se dozvíte všechno o anglickém modálním slovese can can’t cannot. Pokročilí studenti se naučí zdvořilostní a idiomatické fráze s can, would a could a na závěr… několik vtipných memů s modálním slovesem can.


Na obrázku:

Kdo to může/ dokáže udělat? Ty to můžeš/ dokážes udělat!


Vše o anglickém can, can’t, cannot & could!

Začneme naprostými základy a skončeme zajímavými frázemi a idiomy pro středně pokročilé studenty a záludnými testovými otázkami, které se budou hodit i pokročilým studentům!

Anglické modální sloveso can
Ano, můžeme – a uděláme to (budeme)!

Úroveň začátečníků:

 1. Co znamená slovo can?
 2. Co znamená, že can je modální sloveso?
 3. Je rozdíl mezi can’t a cannot?
 4. Jak se v angličtině vyslovuje can & can’t?
 5. Oblíbené fráze z can

Středně pokročilá úroveň

 1. Could: minulý tvar slova can
 2. Testové oříšky: Can & be able to, might, could
 3. Testové oříšky: Could have

Pro všechny úrovně

 1. Cvičení s can, can’t, cannot, could, could have, be able to a tak dále!

1. Co znamená anglické modální sloveso can?

Modální sloveso can je jedním z nejoblíbenějších anglických slov. Jak je v angličtině obvyklé, oblíbená slova nabývají v různých kontextech různých významů.

Obecně lze povědět o třech:

(a) Can jako umět, být schopen, dokázat (be able to).

Například:

 • I can speak English.

(Umím anglicky.)

 • I can touch my nose with my tongue.

(Mohu se dotknout nosu jazykem.)

 • We can see the sea from my house.

(Vidíme moře i z našeho domu.)

Anglické modální sloveso nemůže
Teď už mě slyšíš?

b) Can jako moci, mít svobodu, mít povolení (permission)

 • I can do what I want.

(Mohu si dělat, co chci.)

 • Europeans can go to England without a visa.

(Evropané mohou do Anglie cestovat bez víz.)

 • Unfortunately, I can’t come tomorrow.

(Zítra bohužel nemohu přijít.)

Anglické modální sloveso nemůže
Dneska už nemůžu pít. Musím vzbudit rodiče zítra ve čtyři ráno. Viz také: Anglické memy o rodičovství.

Pokud se na věc podíváme podrobněji, ukáže se, že v mnoha souvislostech jsou možné oba výklady. Pak je třeba hádat, odhadovat z kontextu, co přesně má náš partner na mysli. Obecně je angličtina velmi vágní jazyk, což je jasně vidět na slově can:

 • I can do it.

(„Mohu/ umím to udělat“ nebo spíše „Mám svobodu to udělat?“)

 • I can’t dance.

(„Někdo mi zabránil tančit, nebo jsem si zlomil nohu a nemohu tančit“ nebo spíše „Nemůžu tančit, protože nemám smysl pro rytmus.“)

Která možnost je správná, musíme vyčíst z kontextu. Ale můžeme se uvolnit – ne vždy je to vůbec možné.

Naproti tomu u třetího významu slova can tento problém není.

Anglické modální sloveso nemůže
Protože z čokolády se neotěhotní!

(c) Can jako… plechovka

Třetím významem slova can je jednoduše slovo plechovka – plechová nádoba na tekutinu. V předchozích dvou významech se jednalo o modální sloveso, v tomto třetím významu se jedná o podstatné jméno. Dalo by se říci, že jde o homonymum. Shoda je pravděpodobně zcela náhodná.

Anglické modální sloveso nemůže
Slovní hříčka: To znamená, že to dívky zvládnou. Pokud by se psalo s apostrofem (Girls‘ can), bylo by to „dívčí plechovka“. Fotografie z webových stránek nadace, která vybírá peníze na vzdělání dívek v zemích třetího světa.

2. Co znamená, že can je modální sloveso?

Modální slovesa jsou zvláštní podskupinou anglických sloves, která se chovají trochu jinak než ostatní slovesa. Jedná se o rozsáhlé téma, kterému se budeme věnovat v samostatném příspěvku. Prozatím pouze uvedu, že se jedná o slova jako can (může/dokáže), could (mohl/dokázal), may (může, nechť), must (musí), will (bude) nebo would (…-by).

Na začátečnické úrovni stojí za to si zapamatovat jen to, že can se v přítomném čase nečasuje. Co to znamená?

Podívejme se, jak je tomu u běžných anglických sloves. V přítomném čase, ve třetí osobě jednotného čísla, pokud jde o on, ona nebo ono, obvykle přidáváme ke slovesu koncovku -s:

 • I like you (Já tě mám rád.), She likes you (Ona tě má ráda.)
can i borrow modalni sloveso anglicka gramatika
Můžu si půjčit pusu? Slibuji, že ji vrátím!

To znamená, že „obyčejné“ sloveso jako like bude ve všech osobách stejné – s výjimkou he, she, it (tzv. třetí osoba jednotného čísla):

 • I like English. (Mám rád angličtinu.)
 • You like English. (Máš rád angličtinu.)
 • He likes English (On má rád angličtinu.)
 • She likes English. (Ona má ráda angličtinu.)
 • It likes English. (Ono má rádo angličtinu.)
 • We like English. (Máme rádi angličtinu.)
 • You like English. (Máte rádi angličtinu.)
 • They like English. (Mají rádi angličtinu.)
can cannot cant
„Dokážu jít na záchod? Nevím, dokážeš to?“ Slušnější formou by bylo zeptat se: May I go to the toilet.

a) Časování modálního slovesa can

To by byl normální způsob. Naproti tomu v případě modálních sloves – tedy i našeho cannemusíme přidávat žádné -s.

 • I can do it. (Já to zvládnu.)
 • You can do it. (Ty to zvládneš.)

…a pozor:

 • He can do it. (On to zvládne.)
 • She can do it. (Ona to zvládne.)
 • It can do it. (Ono to zvládne.)

Dále pokračujte jako obvykle:

 • We can do it. (My to zvládneme.)
 • You can do it. (Vy to zvládnete.)
 • They can do it. (Oni to zvládnou.)

Všimněte si, o kolik je angličtina jednodušší než čeština! O kolik obtížnější je časování sloves v češtině. Pokud tedy umíte česky, určitě se můžete naučit anglicky!!!

Anglická modální slovesa
Přečtěte si také: Co jsou to modální slovesa?

b) Jak tvoříme otázky s modálním slovesem can?

V přítomném čase (stejně jako v minulém čase s could) se otázky tvoří pomocí legendární inverze – jednoduše prohodíme první dvě slova na jejich místech. Namísto I can… máme Can I a tak dále.

(Větu samozřejmě také vhodně intonujeme – v hovorové řeči často stačí pouhá změna intonace řeči.)

 • Can I do it? (Dokážu to?)
 • You can do it? (Dokážeš to?)
 • He can do it? (Dokáže to?)
 • She can do it? (Dokáže to?)
 • It can do it? (Dokáže to?)
 • We can do it? (Dokážeme to?)
 • You can do it? (Dokážete to?)
 • They can do it? (Dokážou to?)
Anglické modální sloveso nemůže
Ukázková otázka od psa: Víš, proč si olizuju koule? Protože můžu/to dokážu!

(c) Zápory s can , tj. can’t & cannot.

Vytváření záporu pomocí can je také velmi snadné. Jednoduše přidáme not. To znamená, že namísto can máme can not. Naproti tomu slovo can not se obvykle zkracuje na can’t. Nebo je spojíme do jednoho slova cannot, o kterém bude řeč za chvíli.

Nejčastěji se setkáte s větami jako:

 • I can’t do it. (Nemůžu to udělat.)
 • You can’t do it. (Nemůžeš to udělat.)
 • He can’t do it. (On to nemůže udělat.)
 • She can’t do it. (Ona to nemůže udělat).
 • It can’t do it. (Ono to nemůže udělat.)
 • We can’t do it. (Nemůžeme to udělat).
 • You can’t do it. (Nemůžete to udělat).
 • They can’t do it. (Nemůžou to udělat).

Všimněte si, že ani v záporu s can, ani v otázkách s can, stejně jako v kladných větách s can, nečasujeme can podle osob. Can zůstává can a je to.

Místo zkracování can na can’t můžeme také „slepit“ naše can not do jednoho slova cannot.

Ačkoli je can’t nejoblíbenější, můžeme ho používat zaměnitelně s formálnějším can not nebo cannot.

can cannot cant modalni slovesa
Dejte mi kávu, abych změnil ty věci, které mohu (změnit)…. A víno, abych mohl přijmout ty, které nemohu.

3. Jaký je rozdíl mezi slovy can’t a cannot?

Jak jsem již zmínil, smysl je zcela stejný (v sémantickém smyslu). Nemůžeš to udělat.

 • I can’t do it. = I can not do it. = I cannot do it. (Já to nemůžu udělat.)
 • You can’t do it. You can not do it. = You cannot do it. (Ty to nemůžeš udělat.)
 • He can’t do it. He can not do it. = He cannot do it. (On to nemůže to udělat.)
 • She can’t do it. = She can not do it. = She cannot do it. (Ona to nemůže udělat.)
 • It can’t do it. It can not do it. = It cannot do it. (Ono to nemůže udělat.)

a v množném čísle:

 • We can’t do it. We can not do it. = We cannot do it. (My to nemůžeme udělat).
 • You can’t do it. You can not do it. = You cannot do it. (Vy to nemůžete udělat).
 • They can’t do it. They can not do it. = They cannot do it. (Oni to nemůžou udělat.)

Samozřejmě lze najít jemné rozdíly, pokud je člověk tvrdohlavý:

 • can’t se používá v hovorové řeči a neformálním jazyce
 • ve formálních dopisech nebo když chceme, aby to v řeči znělo formálně, používáme can not nebo cannot.
 • V hovorové řeči zní paradoxně can a can’t někdy velmi podobně (zejména vzhledem k rozdílům mezi americkou a britskou angličtinou). Pokud je tedy něco nejasné, je vhodné použít plný tvar can not.
can cant cannot
Nemůžu | Já nemůžu. | V současné době k tomu nemám příležitost.

4. Jak se tedy vyslovuje can a can’t (cannot)?

Přesně. Výslovnost slov can a can’t / cannot je neustálým zdrojem nedorozumění, zejména když spolu mluví Angličané a Američané. Vyslovují stejná slova různě, podle toho, zda jde o otázku, nebo o odpověď…

Protože v době internetu mi přijde absurdní trápit se s (už tak nedokonalým) fonetickým zápisem, je nejlepší poslechnout si dobrodružství can a can’t Angličana a Američana v jednoduchém videu níže (a zvídaví si najdou i fonetický zápis):

Jen si dejte pozor na téměř totožné (no, totožné s tím, čí je to výslovnost!) slovo cunt, jehož překlad nebudu uvádět. Jen podotýkám, že to není kompliment. 🙂

A zájemce odkazuji na necenzurovaný příspěvek o anglických nadávkách a vulgaritách.

5. Oblíbené anglické fráze s can

Can se často objevuje v oblíbených frázích, jako jsou:

 • Can I get you a drink? (Mohu vás pozvat na skleničku/pivo?)
 • Can I give you a hand? (Mohu vám pomoci, podat pomocnou ruku?)
 • Because he can. (Protože může.)
 • Yes, you can! (Dokážeš to!)
 • I can’t be bothered to... (Je mi to úplně jedno…)
 • I can’t tell the difference between… (Nevidím rozdíl mezi…)
 • I can’t get enough of… (Nikdy nemám dost…)
 • I can’t wait to… (Už se nemůžu dočkat…)
 • I can’t stand… (Nemohu vystát…)
 • I can’t help it! (Nemůžu si pomoct!)
 • You can’t beat that! (To se nedá překonat!)
 • I can’t thank you enough for… (Nevím, jak vám poděkovat za…)
Anglické modální sloveso can cannot can't couldn't
Ona (v zamyšlení): „Ať se nedozví, že jsi učitelka!“ On: Můžu vás pozvat na skleničku? Ona (s výtkou, že by to mělo být kulturní mohu): Nevím, můžeš?

Cvičení s can, can’t, cannot pro začátečníky (A1)

Pokud jste pouze na začátečnické úrovni A1 nebo A2, možná je lepší přejít k praktickým cvičením v online kurzu angličtiny Speakingo!

Koneckonců nejde mi o to vás poplést – už tak to byla spousta informací.

Proto vás zvu do kurzu – pokud ještě Speakingo neznáte, můžete si tuto metodu výuky mluvením vyzkoušet na týden zdarma:

A pokud stále toužíte po dalších vědomostech, zvu vás, abyste četli dále!

Anglické modální sloveso nemůže
(Jsem) tak nadšený! Nemůžu se dočkat!

6. Could: Minulý tvar modálního slovesa can

Mnoho modálních sloves nemá ani minulý tvar. Slovo can ho ale má, a to slovo could.

Obvykle se používá ve spojení se smysly (I could hear/ smell/ see/ feel/ taste/ remember/ understand – mohl jsem slyšet/ cítit – čichem/ vidět/ cítit – dotykem/ chutnat / vzpomínat/ porozumět).

Například:

 • When I entered the gym, I could smell sweat. (Když jsem vešel do tělocvičny, cítil jsem pot.)
could slovesa modalni anglicky nauka s medvedem
Řekli mi, že se mohu stát, čím chci. Tak jsem se stal žábou.

(a) Časování modálního slovesa could

Pokud jde o časování, i v minulém tvaru je to velmi jednoduché. Stačí nahradit can slovem could a už máte minulý čas simple past:

 • I could hear it. (Slyšel jsem to.)
 • You could hear it. (Slyšel jsi to.)
 • He could hear it. (Slyšel to.)
 • She could hear it. (Slyšela to.)
 • It could hear it. (Slyšelo to.)
 • We could hear it. (Slyšeli jsme to.)
 • You could hear it. (Slyšeli jste to.)
 • They could hear it. (Slyšeli to.)
 • Everybody could hear it!! (Všichni to slyšeli!!)

Anglické modální sloveso nemůže
Mohli jsme to být my… ale ty nesnášíš lepek!

V případě záporu bude situace totožná:

 • I couldn’t do it.
 • She couldn’t do it.
 • They couldn’t do it.

a v otázkách:

 • Could I do it?
 • Could he do it?
 • Could we do it?

Neuvádím všechny možnosti, protože jsou v každém případě stejné.

Více informací o minulých a přítomných tvarech slovesa can/could naleznete v článku pro začátečníky (A2):

Could v časech present simple & past simple
Přečtěte si také: Could v časech present simple & past simple.

b) Žádosti a zdvořilostní fráze s could

No dobře. V tuto chvíli už nemůžeme skrývat, že could není jen minulý tvar od can. Používáme ho také v žádostech a zdvořilostních frázích.

Díky tomu není angličtina vždy přesná. Pokud například „doslovně“ přeložíme

 • Could you do it?

Otázka zní: „Mohl jsi to udělat?“.

Stejně jako ve větě:

 • Could you stay up late when you were a child? (Mohl jsi v dětství chodit pozdě spát?)

Je však velmi pravděpodobné, že náš tazatel má na mysli něco jiného než to, zda jsme to někdy v minulosti udělali.

Možná má na mysli: „Mohl bys to dělat?“ Je to žádost.

Podle anglické etikety se nesmí nikomu násilně říkat.

 • Do it! (Udělej to!)

Místo toho se musíme zdvořile ptát: „Could you do it?“

Nenechme se však zmást. Není to vůbec otázka, když se nás anglický šéf v práci zeptá: „Could you do it?“! Je to pracovní příkaz!

kočka modální sloveso can cannot gramatika
Musím běžet co nejrychleji… Do náhodně vybrané jiné místnosti. Viz také: Citáty o kočkách v angličtině.

Zdvořilostní fráze s can a could

Naučme se několik dalších anglických zdvořilostních frází s can & could:

 • Could you tell me… (Mohl byste mi říct… – Zde se tvorba vět poněkud komplikuje, viz: Jak klást otázky v nepřímé řeči (reported speech questions)?
 • Can you do me a favour? (Mohl byste mi prokázat laskavost?)
 • I wonder if you could help me… (Zajímalo by mě, jestli byste mi mohl pomoci…)
 • Do you think you could… (Myslíš si, že bys mohl…)
 • Can I have a beer, please? (Dám si pivo, prosím.)
 • Can I help you? (Mohu vám pomoci?)

žádosti v angličtině polite requests, zdvořilost
Viz také: Žádosti v angličtině tedy jak nebýt barbarem?

c) Spekulace z could

Could se také používá pro spekulace.

Například:

 • My phone is ringing. It could be her!

(Zvoní mi telefon. Mohla by to být ona!)

V tomto smyslu znamená could totéž co might (tj. zde také „mohla by být“).

Rozdíl mezi „can“ a „could“ může být dokonce otázkou života a smrti!

Například věta:

 • I could kill him!

„Mohl bych ho zabít“. Jen spekulujeme. Nemůžeme zde říci:

 • I can kill him.

(Můžu ho zabít.)

protože taková věta příliš připomíná detektivku!

sloveso can could couldn't
Mohl bys mu říct… Nebo si můžeš najít místo a užít si představení.

Spekulace s could v podmínkových větách

Modální slovesa, včetně slovesa could, se mohou vyskytovat ve známých a oblíbených podmínkových větách.

Například:

 • I could kiss her if she was here.

(Kdyby tu byla, mohl bych ji políbit. – druhý kondicionál)

 • I could have bought bitcoins if I had known that. (Kdybych o tom věděl, mohl bych si koupit bitcoiny. – třetí kondicionál.)

O podobných případech však píši více v příspěvku níže:

Kondicionály s modálními slovesy, contitionals with modals, naučte se!
Viz také: Pokud si přečtete tento článek o kondicionálech s modálními slovesy, možná se je nakonec naučíte!

7. Testové oříšky pro pokročilé: Can & be able to

Na závěr něco pro pokročilejší čtenáře. V testu se můžete setkat s podobnými otázkami – podívejte se, jak na ně odpovědět!

a) Nahraďte větu v přítomném čase present simple (obecná nadčasová pravda) „I can’t sleep“ větou v čase present perfect.

Protože can (jako ostatně všechna modální slovesa) nemá v tabulce nepravidelných sloves tento třetí tvar (past participle), nemůžeme říci v čase present perfect I haven’t can sleep.

Proto v takových případech nahrazujeme can slovem be able to. Pak můžeme říci: I haven’t been able to sleep. (Nějakou dobu až do teď nemohu spát.)

to be able to, was were able to, have been able to
„Od té doby, co jsem to viděl, nemůžu spát!“ Viz také: Buďte schopni používat výraz „be able to“.

(b) Je věta „The terrorist entered the building but everybody could escape“ správná?

Teoreticky ano, ale znamená to něco jako „Terorista vnikl do budovy, ale všichni mohli uniknout“. To znamená, jako by nám chtěli naznačit, že v ní zůstali, i když mohli utéct!

Proto raději řekneme „The terrorist entered the building but everybody managed to escape”. Tedy: „Terorista vnikl do budovy, ale všem se podařilo uniknout.“ Nebo The terrorist entered the building but everybody was able to escape. (Terorista vnikl do budovy, ale všem se podařilo uniknout).

Stejně tak když řekneme, že He could beat anybody, znamená to, že měl obecnou schopnost zvítězit nad kýmkoli. To neznamená, že se tak stalo – protože k žádnému zápasu ani nedošlo. Proto bychom stejným způsobem spíše řekli: Tom was able to beat Jack (v této konkrétní hře byl Tom schopen porazit Jacka) nebo Tom managed to beat Jack (Tomovi se podařilo porazit Jacka – i když věta naznačuje, že to nebylo tak snadné).

(c) Nahraďtevětu „I can come tomorrow“ větou začínající slovy „I might…“ (Mohl bych…).

Nelze použít dvě modální slovesa za sebou (I might can není možné). Proto se opět uchýlíme k nahrazení slova can slovem be able to a řekneme:

 • I might be able to come tomorrow.

Více informací o modálních slovesech may & might najdete v tomto příspěvku.

ies business english modalni slovesa can could cannot gramatika
Símpaní… Dělám, co můžu.

8. Modals in the past: Could have

Stojí také za zmínku, že pokud mluvíme o tom, co jsme někdy mohli v minulosti mít, měli bychom říkat could have, a ne could.

Když například řeknu:

 • I’m so hungry. I could eat all day.

Mluvíme o přítomnosti – mám takový hlad, že bych mohl jíst celý den.

Pokud tedy mluvíme o minulosti, musíme říci could have + třetí tvar slovesa:

 • I was so hungry I could have eaten all day.

(Měl jsem takový hlad, že bych mohl jíst celý ten minulý den).

Tuto možnost obvykle používáme, když mluvíme o věcech, které jsme neudělali, a říkáme, že toho litujeme (nebo nelitujeme):

 • I could have learned more before my exams.

(Měl jsme se více učit před mými zkouškami.)

 • The situation was bad but it could have been worse.

(Situace byla špatná, ale mohlo to být ještě horší.)

could have, should have, would have, modals in the past, modalni slovesa v case minulem
„Sedím na schůzce, která měla být e-mail“ Viz také: Modals in the past: Could / Should / Would have done it!

9. cvičení s can, can’t, cannot, could, could have, be able to apod.

Uff! To by asi stačilo o zdánlivě nevinném a jednoduchém slově can. Pokud jsem na něco zapomněl nebo je něco nejasné, napište mi to do komentářů a já text hned doplním!

Ale myslím si, že je nejvyšší čas trénovat!

A cvičení najdete samozřejmě na online kurzu angličtiny Speakingo!

Zajímavé je, že na kurzu Speakingo se neučíte suchou teorii, ale všechny tyto konstrukce si procvičujete v praxi!

Na každé ze šesti úrovní (od A1 po C2) si každý najde něco pro sebe!

A učení je tu o komunikaci s počítačem nebo telefonem, který vám rozumí, chválí vás nebo v případě potřeby opravuje. A nikdy neztrácí trpělivost!

Je to nejen velmi efektivní, ale také příjemná metoda výuky angličtiny!

Každopádně je nejlepší zkusit si to sama nebo sám! Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a vyzkoušejte si online kurz angličtiny Speakingo na jeden týden bez jakýchkoli závazků!


Umíte anglicky? No?

Pak se přihlaste do online kurzu angličtiny Speakingo!

První týden je zdarma a bez závazků!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail