Najlepsze cytaty po angielsku z tłumaczeniem

100 najlepszych cytatów po angielsku z tłumaczeniem

Chcesz błysnąć w towarzystwie? Zobacz najlepsze cytaty po angielsku z tłumaczeniem i świeć niczym gwiazda polarna!


Na obrazku: (Tylko) spróbuj mnie powstrzymać!

Najlepsze cytaty

Bez względu na to, czy chcesz zrobić karierę w biznesie, zdać maturę czy po prostu błysnąć w towarzystwie, mądrość znanych ludzi może okazać się niezwykle pomocna! To właśnie Ci, którzy inspirują się sukcesami innych, mogą wnieść wartościowe nauki do swojego życia!

Dlatego poznaj te najlepsze cytaty po angielsku – w oryginale oraz z karygodnie dosłownym tłumaczeniem – ponieważ to strona do nauki języka angielskiego!

100 najlepszych cytatów po angielsku z dosłownym tłumaczeniem

Za stroną HubSpot dzielę najlepsze cytaty na kilka kategorii:

 1. Najlepsze cytaty słynnych ludzi
 2. Cytaty wszechczasów
 3. Najlepsze cytaty o życiu po angielsku
 4. Najbardziej inspirujące cytaty o życiu
 5. Najlepsze cytaty po angielsku o drodze do sukcesu
 6. Najsłynniejsze angielskie cytaty na świecie

1. Najlepsze cytaty słynnych ludzi po angielsku

 • The way to get started is to quit talking and begin doing. – Walt Disney

Sposobem, by zacząć, jest przestać mówić i zacząć działać.

 • If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor. – Eleanor Roosevelt

Gdyby życie było przewidywalne, przestałoby być życiem i byłoby pozbawione smaku.

[Zwróć uwagę na ładne zastosowanie drugiego trybu warunkowego – spekulowanie o teraźniejszości.]

 • If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough. – Oprah Winfrey

Jeśli będziesz patrzeć na to, co masz w życiu, zawsze będziesz mieć więcej. Jeśli będziesz patrzeć na to, czego w życiu nie masz, nigdy nie będziesz mieć dosyć.

[A tu z kolei mamy zdanie w pierwszym trybie warunkowym – spekulowanie o przyszłości.]

 • If you set your goals ridiculously high and it’s a failure, you will fail above everyone else’s success. – James Cameron

Jeśli postawisz sobie cele absurdalnie wysoko i poniesiesz porażkę, to (i tak) przegrasz ponad sukcesem wszystkich innych.

 • Life is what happens when you’re busy making other plans. – John Lennon

Życie jest tym, co (się) dzieje, gdy jesteś zajęty robieniem innych planów.

 • Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. – Steve Jobs

Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go, żyjąc życiem kogoś innego. Nie daj się złapać w pułapkę dogmatu – czyli życia rezultatami myślenia innych ludzi.

[Cytat ten pochodzi ze słynnego przemówienia Steve’a Jobsa, którego transkrypt i tłumaczenie znajdziesz w osobnym tekście poniżej.]

steve jobs cytaty
Patrz również: Przemówienie Steve’a Jobsa: Stay Hungry, Stay Foolish [listening].

2. Najlepsze cytaty wszechczasów po angielsku

 • Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier. – Mother Teresa

Rozprzestrzeniaj (rozsiewaj) miłość wszędzie, gdziekolwiek (nie) pójdziesz. Niech pozwól nikomu kiedykolwiek przyjść do ciebie bez wyjścia szczęśliwszym. – Matka Teresa

[Po tłumaczeniu tego zdania wyraźnie widać chyba, że nie ma sensu tylko „uczyć się słówek”, ale trzeba uczyć się całych fraz i zdań po angielsku!]

 • When you reach the end of your rope, tie a knot in it and hang on. – Franklin D. Roosevelt

Gdy dojdziesz do końca swojej liny, zawiąż na niej węzeł i zawiśnij (trzymaj się jej).

 • Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else. – Margaret Mead

Zawsze pamiętaj, że jesteś absolutnie wyjątkowa. Tak jak wszyscy inni.

 • Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. -Robert Louis Stevenson

Nie oceniajcie każdego dnia po plonach, które zbieracie, ale po nasionach, które „zasadzacie” (zasadziliście).

 • The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. – Eleanor Roosevelt

Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.

 • Tell me and I (will) forget. Teach me and I (will) remember. Involve me and I (will) learn. – Benjamin Franklin

Powiedz mi, a zapomnę. Naucz mnie, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a nauczę się.

[W oryginale nie było tego will. Dodałem je, żeby łatwiej było zrozumieć, o co chodziło native speakerowi – oni uwielbiają połykać spółgłoski, sylaby, a czasami nawet całe słowa…]

 • The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched — they must be felt with the heart. – Helen Keller

Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie nie można zobaczyć, ani nawet dotknąć – trzeba je poczuć sercem.

[Mamy tu dwa przykłady – regularny i nieregularny – superlative, najwyższego stopnia angielskiego przymiotnika.]

 • It is during our darkest moments that we must focus to see the light. – Aristotle

(To jest) w najciemniejszych chwilach, że musimy się skupić, aby dostrzec światło. – Arystoteles

 • Whoever is happy will make others happy too. – Anne Frank

Ktokolwiek jest szczęśliwy, będzie też uszczęśliwiał innych.

 • Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. -Ralph Waldo Emerson

Nie idź tam, gdzie zaprowadzić może ścieżka, idź zamiast tego tam, gdzie nie ma (żadnej) ścieżki i zostaw po sobie ślad.

śmieszne cytaty po angielsku
Patrz również: Śmieszne cytaty do nauki angielskiego.

3. Najlepsze cytaty o życiu

 • You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated. – Maya Angelou

W życiu czeka cię wiele porażek, ale nigdy nie pozwól się pokonać.

 • The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. – Nelson Mandela

Największa chwała w życiu nie leży w (polega na) „nigdy (nie) upadaniu”, ale na wstawaniu (za) każdym razem, (gdy) upadamy.

 • In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years. – Abraham Lincoln

W końcu (w ostatecznym rozrachunku), to nie lata w Twoim życiu się liczą. (Liczy się) życie w twoich latach.

 • Never let the fear of striking out keep you from playing the game. – Babe Ruth

Nigdy nie pozwól, by strach przed porażką (w baseballu strikeout oznacza „nie trafić trzy razy w piłkę i zostać wyeliminowanym z gry”) powstrzymał Cię przed graniem (w) grę.

 • Life is either a daring adventure or nothing at all. – Helen Keller

Życie jest albo śmiałą przygodą, albo niczym „w ogóle”.

 • Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. – Thomas A. Edison

Wiele z życiowych porażek to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak blisko byli sukcesu, gdy się poddali.

 • You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. – Dr. Seuss

Masz mózgi w głowie. Masz stopy w butach. Możesz kierować sobą w dowolnym kierunku (który) wybierzesz.

 • Life is never fair, and perhaps it is a good thing for most of us that it is not. – Oscar Wilde

Życie nigdy (nie) jest sprawiedliwe i być może to dobrze dla większości z nas, że takie nie jest.

 • The only impossible journey is the one you never begin. – Tony Robbins

Jedyna niemożliwa podróż to ta, której nigdy (nie) zaczynasz.

 • In this life we cannot do great things. We can only do small things with great love. – Mother Teresa

W tym życiu nie możemy dokonywać wielkich rzeczy. Możemy jedynie robić małe rzeczy z wielką miłością. – Matka Teresa

 • Only a life lived for others is a life worthwhile. – Albert Einstein

Tylko życie przeżyte dla innych jest życiem „wartym zachodu”.

 • The purpose of our lives is to be happy. – Dalai Lama

Celem naszych żyć jest być szczęśliwymi. – Dalajlama

 • You only live once, but if you do it right, once is enough. – Mae West

Żyjesz tylko raz, ale jeśli robisz to dobrze, raz wystarczy.

 • Live in the sunshine, swim the sea, drink the wild air. – Ralph Waldo Emerson

Żyj w słońcu, pływaj po morzu, pij dzikie powietrze.

 • Go confidently in the direction of your dreams! Live the life you’ve imagined. – Henry David Thoreau

Podążaj pewnie w kierunku swoich marzeń! Żyj życiem, jakie sobie wymarzyłeś.

 • Life is really simple, but we insist on making it complicated. – Confucius

Życie jest naprawdę proste, ale my nalegamy (upieramy się), by je komplikować. – Konfucjusz

 • May you live all the days of your life. – Jonathan Swift

Obyś przeżył wszystkie dni swojego życia.

 • Life itself is the most wonderful fairy tale. – Hans Christian Andersen

Życie samo w sobie jest najwspanialszą „opowieścią (o) wróżkach” ( = baśnią).

 • Do not let making a living prevent you from making a life. – John Wooden

Nie pozwól, aby zarabianie na życie przeszkodziło Ci w tworzeniu życia.

Cytaty o kotach po angielsku
Patrz również: Cytaty o kotach po angielsku.

4. Najbardziej inspirujące cytaty o życiu po angielsku

 • Life is ours to be spent, not to be saved. – D. H. Lawrence

Życie jest po to, by je spędzać (=żyć pełnią życia), a nie po to, by je (czyli: się) oszczędzać. – D. H. Lawrence

 • Keep smiling, because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about. – Marilyn Monroe

Nie przestawaj się uśmiechać, ponieważ życie jest piękne i jest (w nim) tyle (powodów) do uśmiechu.

 • Life is a long lesson in humility. – James M. Barrie

Życie to długa lekcja pokory.

 • In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. – Robert Frost

W trzech słowach mogę podsumować wszystko, (czego) nauczyłem się o życiu: ono toczy (się) dalej.

 • Love the life you live. Live the life you love. – Bob Marley

Kochaj życie, którym żyjesz. Żyj życiem, które kochasz.

 • Life is made of ever so many partings welded together. – Charles Dickens

Życie składa się z tak wielu rozstań zespolonych (ze sobą) razem.

 • Life is trying things to see if they work. – Ray Bradbury

Życie jest próbowaniem rzeczy, żeby sprawdzić, czy działają.

madre cytaty o zyciu po angielsku
Patrz również: Mądre cytaty o życiu po angielsku.

5. Najlepsze cytaty po angielsku o drodze do sukcesu

 • Success usually comes to those who are too busy to be looking for it. – Henry David Thoreau

Sukces zwykle przychodzi do tych, którzy są zbyt zajęci, by go szukać.

 • If you really look closely, most overnight successes took a long time. – Steve Jobs

Jeśli dobrze się przyjrzeć, większość sukcesów odniesionych „przez noc” (z dnia na dzień) „zabrała długi czas” (wymagała długiego czasu).

 • The secret of success is to do the common thing uncommonly well. – John D. Rockefeller Jr.

Tajemnicą sukcesu jest robić zwykłą rzecz niezwykle dobrze. (Tajemnica sukcesu polega na tym, by to, co powszechne, robić wyjątkowo dobrze.)

 • I find that the harder I work, the more luck I seem to have. – Thomas Jefferson

Stwierdzam, że im ciężej pracuję, tym więcej szczęścia wydaję się mieć.

 • The real test is not whether you avoid this failure, because you won’t. It’s whether you let it harden or shame you into inaction, or whether you learn from it; whether you choose to persevere. – Barack Obama

Prawdziwym sprawdzianem nie jest to, czy unikniesz tej porażki, bo nie unikniesz. Chodzi o to, czy pozwolisz, by Cię „utwardziła” czy zawstydziła do bezczynności, czy też nauczysz się z niej (czegoś); czy zdecydujesz się wytrwać.

 • Don’t be distracted by criticism. Remember — the only taste of success some people get is to take a bite out of you. – Zig Ziglar

Nie daj się rozproszyć krytyce. Pamiętaj – jedynym smakiem sukcesu dla niektórych ludzi jest ugryzienie kawałka Ciebie.

 • I never dreamed about success, I worked for it. – Estee Lauder

Nigdy (nie) marzyłam o sukcesie, pracowałam na niego.

[Tutaj wyraźnie widać, że Estee była Amerykanką. Angielka powiedziała by raczej: I have never dreamt about success… Więcej na ten temat w tekście: Różnice między amerykańską a brytyjską gramatyką w języku angielskim]

 • Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes but they don’t quit. – Conrad Hilton

Sukces wydaje się być związany z działaniem. Ludzie, którzy odnieśli sukces, nie przestają się poruszać (nie stoją w miejscu). Popełniają błędy, ale nie poddają się.

 • There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. – Colin Powell

Sukces nie ma tajemnic. Jest on wynikiem przygotowań, ciężkiej pracy i uczenia się (wyciągania wniosków) z porażek.

 • The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. – Franklin D. Roosevelt

Jedynym ograniczeniem dla naszego urzeczywistnienia jutra będą nasze dzisiejsze wątpliwości.

 • It is better to fail in originality than to succeed in imitation. – Herman Melville

Lepiej jest ponieść porażkę w oryginalności, niż odnieść sukces w naśladownictwie.

 • Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better. – Jim Rohn

Ludzie sukcesu robią (to), czego nie chcą robić ludzie, którym się nie powiodło. Nie życz sobie, aby było łatwiej; życz sobie, abyś był lepszy.

 • The road to success and the road to failure are almost exactly the same. – Colin R. Davis

Droga do sukcesu i droga do porażki są niemal dokładnie takie same.

 • I failed my way to success. – Thomas Edison

Tutaj mamy do czynienia z grą słów. Dosłownie można by przetłumaczyć słowa słynnego wynalazcy jako „Odniosłem porażkę na drodze do sukcesu.” To co Edison miał jednak na myśli to raczej coś w stylu „Sporażkowałem” (porażka po porażce wytrwale dążyłem) swoją drogą do sukcesu.

 • A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him. – David Brinkley

Człowiek sukcesu to ten, który potrafi zbudować solidne fundamenty z cegieł, którymi inni w niego rzucali.

 • Things work out best for those who make the best of how things work out. – John Wooden

Sprawy układają się najlepiej dla tych, którzy najlepiej wykorzystują (to), jak sprawy się układają.

 • Try not to become a man of success. Rather become a man of value. – Albert Einstein

Staraj się nie stać się człowiekiem sukcesu. Stań się raczej człowiekiem wartości.

 • Don’t be afraid to give up the good to go for the great. – John D. Rockefeller

Nie bój się zrezygnować z tego, co dobre, aby iść po (to, co) wielkie (wspaniałe).

 • Always bear in mind that your own resolution to success is more important than any other one thing. – Abraham Lincoln

Zawsze „noś w umyśle” (=pamiętaj), że twoje własne postanowienie osiągnięcia sukcesu jest ważniejsze niż jakakolwiek inna rzecz. – Abraham Lincoln

 • Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm. – Winston Churchill

Sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu.

 • You know you are on the road to success if you would do your job and not be paid for it. – Oprah Winfrey

Wiesz, że jesteś na drodze do sukcesu, jeśli robiłabyś swoją pracę i nie była za nią opłacana (=nawet bez wynagrodzenia).

 • If you want to achieve excellence, you can get there today. As of this second, quit doing less-than-excellent work. – Thomas J. Watson

Jeśli chcesz osiągnąć doskonałość, możesz „dostać się tam” już dziś. W tej sekundzie przestań wykonywać pracę mniej-niż-doskonałą.

 • If you genuinely want something, don’t wait for it — teach yourself to be impatient. – Gurbaksh Chahal

Jeśli szczerze (naprawdę) chcesz czegoś, nie czekaj na to – naucz się być niecierpliwym.

 • The only place where success comes before work is in the dictionary. – Vidal Sassoon

Jedynym miejscem, w którym sukces jest przed pracą, jest słownik.

[W polskim alfabecie to tak nie działa: literka „p” jak praca jest przed „s” jak sukces, podczas gdy w angielskim success jest przed work]

 • If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary. – Jim Rohn

Jeśli nie jesteś gotów zaryzykować tego, co zwyczajne, będziesz musiał zadowolić się tym, co zwyczajne.

 • Before anything else, preparation is the key to success. – Alexander Graham Bell

Przed czymkolwiek innymi (przede wszystkim), przygotowanie jest kluczem do sukcesu. (Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim przygotowanie.)

 • People who succeed have momentum. The more they succeed, the more they want to succeed and the more they find a way to succeed. Similarly, when someone is failing, the tendency is to get on a downward spiral that can even become a self-fulfilling prophecy. – Tony Robbins

Ludzie, którzy odnoszą sukcesy, mają pęd (impet, rozmach). Im bardziej im się udaje, tym bardziej chcą odnosić sukcesy i tym bardziej znajdują sposób, by (je) osiągać. Podobnie, gdy ktoś ponosi porażkę, ma tendencję do wpadania w spiralę w dół, która może stać się nawet samospełniającą się przepowiednią.

 • Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts. – Winston S. Churchill

Sukces nie jest ostateczny; porażka nie jest śmiertelna: liczy się odwaga, by kontynuować.

Cytaty Winstona Churchilla po angielsku i polsku
Patrz również: Cytaty Winstona Churchilla po angielsku i z polskim tłumaczeniem.

6. Najsłynniejsze angielskie cytaty na świecie

 • You miss 100% of the shots you don’t take. – Wayne Gretzky

Nie trafiasz w 100% strzałów, których nie oddajesz.

A zapisać to można też tak: ?????❌?

(shot to też „zastrzyk”, a take to też „ujęcie”)

 • Whether you think you can or you think you can’t, you’re right. – Henry Ford

Niezależnie od tego, czy uważasz, że możesz, czy myślisz, że nie, masz rację.

 • I have learned over the years that when one’s mind is made up, this diminishes fear. – Rosa Parks

Z biegiem lat nauczyłam się, że gdy czyjś „umysł jest zrobiony” (podjął decyzję), to pomniejsza strach.

 • I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. – Mother Teresa

Ja sama nie mogę zmienić świata, ale mogę rzucić kamień w wodę, aby stworzyć wiele fal.

 • The question isn’t who is going to let me; it’s who is going to stop me. – Ayn Rand

Pytanie nie brzmi: kto mi (na to) pozwoli, (ale pytanie brzmi) kto zamierza mnie powstrzymać.

 • The only person you are destined to become is the person you decide to be. – Ralph Waldo Emerson

Jedyną osobą, którą jesteś przeznaczony (skazany by) się stać, jest osoba, którą zdecydujesz się być.

 • Believe you can and you’re halfway there. – Theodore Roosevelt

Uwierz, że możesz, a jesteś (będziesz) w połowie drogi.

 • I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. – Maya Angelou

Nauczyłam się, że ludzie zapomną, co powiedziałeś, ludzie zapomną, co zrobiłeś, ale ludzie nigdy (nie) zapomną, jak sprawiłeś, że się poczuli.

 • Winning isn’t everything, but wanting to win is. – Vince Lombardi

Zwyciężanie nie jest wszystkim, ale chęć zwycięstwa jest (już tak).

 • You become what you believe. – Oprah Winfrey

Stajesz się tym, w co wierzysz.

 • The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity. – Amelia Earhart

Najtrudniejsza jest decyzja, żeby zadziałać (coś zrobić), reszta to po prostu wytrwałość.

 • How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world. – Anne Frank

Jak to wspaniale, że nikt nie musi czekać ani jednej chwili, zanim zacznie ulepszać świat.

 • An unexamined life is not worth living. – Socrates

Życie niezbadane nie jest warte przeżycia. – Sokrates

 • Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear. – George Addair

Wszystko, czego kiedykolwiek pragnąłeś, znajduje się po drugiej stronie strachu.

 • Dream big and dare to fail. – Norman Vaughan

Posiadaj wielkie marzenia i miej czelność ponieść porażkę.

 • You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don’t try. – Beverly Sills

Możesz być rozczarowana, jeśli poniesiesz porażkę, ale jesteś „skazana na zagładę” (porażkę), jeśli (nawet) nie spróbujesz.

 • Life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it. – Charles Swindoll

Życie jest (w) 10% (tym), co mi się przydarza, a w 90% (tym), jak na to reaguję.

 • It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. – Confucius

Nieważne, jak wolno idziesz, „tak długo jak” (bylebyś się) nie zatrzymywał. – Konfucjusz

[Patrz również: „Tak jak” po angielsku (as.. as) w piosence Everything At Once (Lenka)]

 • When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. – Henry Ford

Kiedy wszystko wydaje się iść przeciwko tobie, pamiętaj, że samolot startuje pod wiatr, a nie z nim.

 • Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. – Les Brown

Zbyt wielu z nas nie żyje swoimi marzeniami, ponieważ żyje swoimi lękami.

 • I didn’t fail the test. I just found 100 ways to do it wrong. – Benjamin Franklin

Nie oblałem testu. Znalazłem tylko 100 sposobów, by zrobić go źle.

[Patrz również: 6 rzeczy których lepiej nie robić na egzaminie maturalnym [ustny angielski]]

 • If you’re offered a seat on a rocket ship, don’t ask what seat! Just get on. – Sheryl Sandberg

Jeśli zaproponowano Ci miejsce w statku „rakietowym” (=kosmicznym), nie pytaj, które (masz) miejsce! Po prostu wsiadaj.

 • I attribute my success to this: I never gave or took any excuse. – Florence Nightingale

Przypisuję (to właśnie temu zawdzięczam) swój sukces: Nigdy nie dawałam ani nie przyjmowałam żadnych wymówek.

 • I would rather die of passion than of boredom. – Vincent van Gogh

Wolałbym umrzeć z (powodu) pasji niż z nudów.

[Patrz również: Co można robić gdy się nudzi w domu? [listening]]

 • Dreaming, after all, is a form of planning. – Gloria Steinem

Marzenie jest „po wszystkim” (=koniec końców, przecież) formą planowania.

 • Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. – Napoleon Hill

Cokolwiek umysł człowieka może sobie wyobrazić i (w co może) uwierzyć, może to osiągnąć.

 • First, have a definite, clear practical ideal; a goal, an objective. Second, have the necessary means to achieve your ends; wisdom, money, materials, and methods. Third, adjust all your means to that end. – Aristotle

Po pierwsze, mieć konkretny, jasny, praktyczny ideał; cel, zadanie. Po drugie, dysponuj środkami niezbędnymi do osiągnięcia swoich „końców” (=celu): mądrością, pieniędzmi, materiałami i metodami. Po trzecie, dostosuj wszystkie swoje środki do tego celu. – Arystoteles

 • Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So, throw off the bowlines, sail away from safe harbor, catch the trade winds in your sails. Explore, dream, discover. – Mark Twain

(Za) dwadzieścia lat od teraz będziesz bardziej rozczarowany rzeczami, których nie zrobiłeś, niż tymi, które zrobiłeś. Zrzuć więc węzły ratownicze, odpłyń z bezpiecznego portu, złap pasat (rodzaj wiatru) w żagle. Badaj, marz, odkrywaj.

 • Nothing is impossible, the word itself says, ‘I’m possible!’ – Audrey Hepburn

Nic (nie) jest niemożliwe, samo to słowo mówi: „Jestem możliwy!” [I’m possible -> impossible]

audrey hepburn, beauty tips, jak być piękną kobietą
Patrz również: Audrey Hepburn pięknie radzi po angielsku, jak być piękną kobietą (Beauty Tips)

BŁYSZCZ NAJLEPSZYMI CYTATAMI PO ANGIELSKU JAK GWIAZDA!

Ponieważ ciekawe, mądre i śmieszne cytaty po angielsku są tak dobrym pomysłem na naukę języka angielskiego, wiele z nich znaleźć można na kursie języka angielskiego online Speakingo.

W rozmowie ze swoim telefonem lub komputerem (który rozumie Cię, chwali lub cierpliwie poprawia) pojawia się nie tylko mnóstwo ślicznych zdjęć, ale również najlepsze cytaty po angielsku i proste żarty językowe. Dzięki temu nauka angielskiego nie tylko jest ciekawa, ale materiał łatwiej zapada Ci w pamięć!

Nauka angielskiego na Speakingo jest nie tylko skuteczna, ale również przyjemna!

Zresztą najlepiej przekonaj się o tym sama lub sam! Pobierz aplikację na swój telefon lub zarejestruj się poniżej, żeby bez żadnych zobowiązań zobaczyć, jak wygląda ta metoda nauki języka angielskiego!

A jakie są Wasze ulubione, najlepsze cytaty po angielsku? Podzielcie się nimi w komentarzach!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Przetestuj 7 dni za darmo i bez zobowiązań!


Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
co można robić gdy się nudzi w domu, nuda, angielski
Co można robić gdy się nudzi w domu? [listening]

Zwykle narzekamy na brak czasu. Czasami jednak mamy go aż za dużo. Poznaj tych kilka pomysłów na to co można robić gdy się nudzi w domu. A przy okazji podszkól swój potoczny angielski – czy raczej amerykański –  w tym ćwiczeniu na rozumienie ze słuchu [listening]!

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

5 odpowiedzi

 1. Dziękuję za ten znakomity wpis! Widać, że włożyłeś w niego wiele przemyśleń. Treść jest pouczająca, wciągająca i dobrze przedstawiona. Tak trzymać!

 2. Wyrazy uznania za stworzenie tak wspaniałej strony! Treść jest na najwyższym poziomie, a Twój post nie jest wyjątkiem. Dostarczył mi dokładnie tych informacji, których szukałem. Dziękuję!

 3. Chciałem tylko wpaść i powiedzieć, że Twój post jest świetny! Jest jasny, zwięzły i pełen praktycznych wskazówek. Dziękuję za dostarczenie tak wartościowych treści!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!