madre cytaty o zyciu po angielsku

34 mądre cytaty o życiu po angielsku

Dziś odrobina inspiracji. Poznaj mądre cytaty o życiu po angielsku z polskim tłumaczeniem. Mów mądrze i na temat i… po angielsku!


Cytaty po angielsku

Najlepiej poznawać oryginalne cytaty po angielsku – w tłumaczeniu zawsze mogą umknąć nam pewne smaczki.

Dlatego w tym wpisie cytaty po angielsku tłumaczę dosłowne – jak większość “karygodnych” tłumaczeń na Speakingo, których celem jest nauka języka angielskiego, a nie estetyczna uczta myśli.

Mądre cytaty o życiu po angielsku właśnie są świetnym sposobem nauki języka angielskiego, ponieważ uczymy się tu całych zdań i fraz, co jest dużo szybszą i skuteczniejszą metodą nauki języka angielskiego niż zakuwanie suchych list słówek i czy gramatycznych regułek.

Co więcej istnieje niemała szansa, że błyśniesz jakimś mądrym cytatem o życiu po angielsku w międzynarodowym towarzystwie!

Czytaj również: Czy nauka całych zdań po angielsku ma sens?
Czytaj również: Czy nauka całych zdań po angielsku ma sens?

Cytaty o życiu po angielsku 1-10

 • “Life is what happens when you’re busy making other plans.” – John Lennon

Życie jest tym, co wydarza się gdy jesteś zajęty robieniem innych planów.

 • “When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us.” – Helen Keller

Gdy jedne drzwi do szczęścia zamykają się, otwiertają się inne; lecz często tak długo wpatrujemy się w zamknięte drzwi, że nie zauważamy tych, które się dla nas rozwarły.

 • “Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do.” – Mark Twain

Za dwadzieścia lat od teraz będziesz bardziej rozczarowany rzeczami, których nie zrobiłeś niż tymi, które zrobiłeś.

 • “Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.” – Eleanor Roosevelt

Wielkie umysły dyskutują (o) ideach; średnie umysły omawiają wydarzenia; małe umysły dyskutują (o) ludziach.

 • “Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.” – Joshua J. Marine

Wyzwania są tym (co) sprawia (że) życie (jest) interesujące, a pokonywanie ich nadaje życiu sens.

somebody that i used to know, gotye, kimbura
Patrz również: Tekst, tłumaczenie i analiza tekstu piosenki Gotye Somebody that I used to know + parę słów o angielskiej konstrukcji used to.
 • “Our greatest fear should not be of failure… but of succeeding at things in life that don’t really matter.” – Francis Chan

Naszą największą obawą nie powinien być (lęk przed) porażką (…) lecz osiągnięcia w życiu rzeczy, które tak naprawdę są bez znaczenia.

 • “Remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more.” – H. Jackson Brown, Jr.

Pamiętaj, że najszczęśliwsi ludzie to nie ci dostający więcej, ale ci dający więcej.

 • “It is our choices, that show what we truly are, far more than our abilities.” – J. K Rowling

To nasze wybory pokazują czym naprawdę jesteśmy, daleko bardziej niż nasze umiejętności.

 • “If you want to be happy, be.” – Leo Tolstoy

Jeśli chcesz być szczęśliwy, (to) bądź.

 • „Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.” – Charles Swindoll

Życie to dziesięć procent (tego) co ci się przydarza i dziewięćdziesiąt procent tego jak na to reagujesz.

Jak szybko i skutecznie można nauczyć się języka angielskiego samemu?
Czytaj również: Jak szybko i skutecznie można nauczyć się języka angielskiego samemu?

Mądre cytaty o życiu po angielsku 11-20

 • “It is impossible to escape the impression that people commonly use false standards of measurement — that they seek power, success and wealth for themselves and admire them in others, and that they underestimate what is of true value in life.” – Sigmund Freud

To jest niemożliwe by uciec wrażeniu, że ludzie powszechnie używają fałszywych standardów miary – że szukają władzy, sukcesu i bogactwa dla siebie i podziwiają je u innych i że nie doceniają tego, co ma prawdziwą wartość w życiu.

 • “All that we see and seem is but a dream within a dream.” – Edgar Allan Poe

Wszystko co widzimy i co się nam wydaje jest tylko snem we śnie.

 • „The purpose of our lives is to be happy.” – Dalai Lama

Celem naszych żyć jest bycie szczęśliwymi.

 • “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking.” – Steve Jobs

Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go na życie życiem kogoś innego. Nie daj się uwięzić dogmatom – co jest życiem wynikami (wnioskami) myślenia innych ludzi.

 • “Don’t think. Thinking is the enemy of creativity. It’s self-conscious, and anything self-conscious is lousy. You can’t try to do things. You simply must do things.” – Ray Bradbury

Nie myśl. Myślenie jest wrogiem kreatywności. Jest nieśmiałe (dosłownie: świadome siebie), a wszystko co skrępowane jest parszywe. Nie możesz próbować robić rzeczy. Po prostu musisz robić rzeczy.

audrey hepburn
Patrz również: Audrey Hepburn radzi po angielsku jak być piękną kobietą [w przypisywanym jej cytacie.]
 • “Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, the just saw something. It seemed obvious to them after a while.” – Steve Jobs

Kreatywność jest jedynie łączeniem rzeczy. Gdy zapytasz twórczych ludzi jak coś zrobili. Czują się odrobinę winni, ponieważ tak naprawdę oni tego nie zrobili, oni po prostu coś zobaczyli. To wydało im się oczywiste po chwili.

 • “Life is like a box of chocolates. You never know what you’re going to get.” – Forrest Gump

Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co dostaniesz.

 • “Life itself is the most wonderful fairy tale.” – Hans Christian Andersen

Życie samo w sobie jest najpiękniejszą baśnią.

 • “In order to write about life first you must live it.” – Ernest Hemingway

Aby pisać o życiu, najpierw musisz nim żyć/je przeżyć.

(W tym cytacie o życiu widzimy, jak trudno jest je tłumaczyć – Hemingway’owi nie chodzi o to, że pisać o życiu można dopiero na starość, lecz tylko wtedy, jeśli sami żyjemy pełnią życia.)

 • “Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” – George Bernard Shaw

W życiu nie chodzi o odnalezienie siebie. W życiu chodzi o stworzenie siebie.

reflexive pronouns, zaimki zwrotne
„Więc, opowiedz mi o sobie” „Sobie jest zaimkiem zwrotnym używanym gdy działanie podmiotu zdania wraca do jego przedmiotu” Czytaj również: Zaimki zwrotne (reflexive pronouns)

 

Mądre cytaty o życiu 20-34

 • “We are what we repeatedly do; excellence, then, is not an act but a habit.” – Aristotle

Jesteśmy tym co raz za razem robimy; doskonałość więc nie jest działaniem, lecz nawykiem. Arystoteles.

 • “Always forgive your enemies; nothing annoys them so much.” – Oscar Wilde

Zawsze wybaczaj swoim wrogom; nic nie wkurza ich tak bardzo (jak to).

 • “The person who reads too much and uses his brain too little will fall into lazy habits of thinking.” – Albert Einstein

Osoba, która dużo czyta i używa za mało mózgu wpadnie w leniwe nawyki (tory) myślenia.

 • “Life would be tragic if it weren’t funny.” – Stephen Hawking

Życie byłoby tragiczne gdyby nie było zabawne. (Drugi tryb warunkowy)

 • “Every child is an artist, the problem is staying an artist when you grow up.” – Pablo Picasso

Każde dziecko jest artystą, problemem jest pozostanie artystą gdy się dorośnie.

 • “Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.” – Søren Kierkegaard

Życie nie jest problemem do rozwiązania, lecz rzeczywistością do doświadczenia.

 • “Curiosity about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people.” – Leo Burnett

Ciekawość życia we wszystkich jego aspektach, myślę, że ciągle jest sekretem wielkich, kreatywnych ludzi.

 • „Be yourself; everyone else is already taken. ” – Oscar Wilde

Bądź sobą; każdy inny jest już wzięty/zajęty.

 • “The journey of a thousand miles begins with one step.” – Lao Tzu

Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku.

 • “Imagination was given to man to compensate him for what he is not, and a sense of humor was provided to console him for what he is.” – Oscar Wilde

Wyobraźnia została dana człowiekowi, by zrekompensować mu to, czym nie jest; a poczucie humoru zostało mu dane po to by pocieszyć go za to, czym jest.

słodkie cytaty o miłości po angielsku
Czytaj również: Słodkie cytaty o miłości po angielsku z tłumaczeniem. 
 • “You must be the change you wish to see in the world.” – Gandhi

Ty musisz być zmianą, którą chcesz widzieć na świecie.

 • “Strive not to be a success, but rather to be of value.” – Albert Einstein

Nie dąż do sukcesu, ale raczej by być wartościowym.

 • “People are just as happy as they make up their minds to be.” – Abraham Lincoln

Ludzie są tylko tak szczęśliwi, na ile zdecydują się być. (make up your mind = zdecyduj się)

 • “May you live all the days of your life.” – Jonathan Swift

Obyś przeżył wszystkie dni swojego życia.

 • “If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor.” – Eleanor Roosevelt

Gdyby życie było przewidywalne. Przestałoby być życiem, i było bez smaku. (zwróć uwagę na mowę zależną w tym zdaniu)

 • “Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment.” – Oprah Winfrey

Robienie najlepszego (na co cię stać) w tej chwili umieszcza cię w najlepszym miejscu na następną chwilę.

Cytaty przebrane ze strony internetowej po angielsku

108 Famous Quotes on Life, Love, and Success oraz Cytacik.pl

jak byc dobrym z angielskiego
Patrz również: Jak być dobrym z angielskiego?

Syp mądrymi cytatami o życiu po angielsku jak z rękawa!

Ponieważ mądre cytaty po angielsku są tak dobrym pomysłem na naukę języka angielskiego, wiele z nich znaleźć można na kursie języka angielskiego online Speakingo.

W rozmowie ze swoim telefonem lub komputerem (który rozumie Cię, chwali lub cierpliwie poprawia) pojawia się nie tylko mnóstwo ślicznych zdjęć, ale również ciekawych cytatów po angielsku czy żartów językowych, dzięki czemu nauka nie tylko nie jest nudna, ale materiał łatwiej zapada Ci w pamięć.

Dzięki temu nauka języka angielskiego jest nie tylko skuteczna, ale również przyjemna. Badania naukowe pokazują, że znajomość języka angielskiego podnosi poziom życia człowieka – a na pewno tym bardziej, jeśli nauczymy się też kilku mądrych cytatów o życiu po angielsku!

A jakie są Wasze ulubione mądre cytaty o życiu po angielsku? Podzielcie się nimi w komentarzach! A jeśli nic nie przychodzi Wam do głowy to zapraszam również do tekstu: Śmieszne cytaty do nauki języka angielskiego!


Odmień swoje życie na lepsze!

Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

7 dni za darmo i bez zobowiązań!


Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
pogoda w anglii londynie, przysłowia, powiedzenia
Przysłowia o pogodzie w Anglii

Pogoda w Anglii jest legendarnie deszczowa i pochmurna. Nic dziwnego, że Anglicy wymyślili ładnych kilka przysłów o pogodzie, które przydać się nam mogą również w zmieniającym się polskim klimacie!

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

2 odpowiedzi

 1. Świetne cytaty znałam tylko jeden więc jest co zapamiętywać. Bardzo lubię takie wpisy. To trochę taka wiedza bezużyteczna ale fajnie jest znać tego typu rzeczy. No i też szlifuje się język.

 2. Ha! Odpowiedz na odwieczne pytanie „Jak zyc!” odnaleziona! 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!