Cytaty Winstona Churchilla po angielsku i polsku

Cytaty Winstona Churchilla po angielsku i polsku

Jakkolwiek byśmy nie oceniali tego słynnego brytyjskiego polityka, cytaty Winstona Churchilla bez wątpienia są nader błyskotliwe i ciągle aktualne. Co więcej mogą pomóc nam w nauce języka angielskiego!


Na obrazku: Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu.

Winston Churchill

Winston Churchill był premierem Wielkiej Brytanii i według wielu historyków za sprawą swej nieugiętej postawy to on uratował świat podczas drugiej wojny światowej. Od samego początku również nie miał złudzeń wobec ZSRR.

Dziś pamiętany jest głównie za sprawą swego ciętego języka – kto nie słyszał, że :

 • If you’re not a socialist when you’re 25, you have no heart. If you’re not a conservative by the time you’re 35, you have no brain.

(Jeśli nie jesteś socjalistą w wieku 25 lat to nie masz serca. Jeśli jednak do 35 roku życia nie zostaniesz prawicowcem, nie masz mózgu.)

W internecie znaleźć można mnóstwo cytatów przypisywanych Winstonowi Churchillowi. I jak to z cytatami w internecie bywa – często nie mają z osobą z obrazka obok nich wiele wspólnego… Tak jak na przykład ten cytat powyżej. Jest on starszy od Winstona Churchilla1– co nie znaczy, że premier Brytanii w którymś momencie swej burzliwej kariery politycznej tych słów nie przytoczył! Historycy śmieją się jednak, że on sam w był raczej w wieku 15 lat konserwatystą (bo tak w Anglii mówi się na „prawicę”), a w wieku 35 lat był raczej „socjalistą”2!

7 sposobów na naukę języka angielskiego w domu
„Nie wierz we wszystko co przeczytasz w internecie tylko dlatego, że jest tam zdjęcie z cytatem obok” Abraham Lincoln (1809-1865) Patrz również: Śmieszne cytaty do nauki języka angielskiego.

Cytaty Winstona Churchilla

Poniższe cytaty Winstona Churchilla w oryginalnej, angielskiej wersji pochodzą ze strony poświęconej mu organizacji International Churchill Society, tak więc nie ma wątpliwości co do ich autentyczności.

Natomiast ich tłumaczenie na język polski jest miejscami karygodnie dosłowne, a nie ładne, ponieważ to strona do nauki języka angielskiego!

 • Nothing in life is so exhilarating as to be shot at without result.

Nic w życiu tak nie cieszy jak to gdy bezskutecznie do Ciebie strzelają.

[Zwróć uwagę, że celować w kogoś to shoot at. Oryginał jest też w stronie biernej.]

 • I object on principle to doing by legislation what properly belongs to human good feeling and charity.

Sprzeciwiam się z zasady „robieniem legislacją” (regulowaniu prawem) tego co „poprawnie” (naturalnie) przynależy (do sfery) ludzkich dobrych uczuć i działalności charytatywnej.

 • War never pays its dividends in cash on the money it costs.

Wojna nigdy nie wypłaca w gotówce dywidend za pieniądze, które kosztuje.

 • The nose of the bulldog has been slanted backwards so that he can breathe without letting go.

Nos buldoga został zagięty z powrotem (do środka) żeby mógł oddychać ale nie puszczać.

buldog angielski komendy dla psa cytaty winston churchill
Patrz również: Dlaczego buldog angielski jest angielski [+komendy dla psa]

Ciekawe cytaty Winstona Churchilla

 • The recognition of their language is precious to a small people.

Uznanie dla ich języka jest cenne dla małych ludzi (narodów).

 • Harsh laws are at times better than no laws at all.

Surowe prawa czasami są lepsze od bezprawia.

 • The British Constitution is mainly British common sense.

Brytyjska konstytucja to zasadniczo „popularny” (zdrowy) rozsądek.

[W Anglii nie ma takiego jednego dokumentu jak „konstytucja”.]

 • Politics is not a game. It is an earnest business.

Polityka to nie gra. To poważny biznes.

[Patrz również: W jakie gry grają Anglicy?]

 • The usefulness of a naval invention ceases when it is enjoyed by everyone else.

Użyteczność jakiegoś wynalazku w marynarce (wojennej) kończy się (z chwilą) gdy wszyscy inni również mogą z niego skorzystać.

[Cytat pochodzi z 1913 roku gdy zmiany technologiczne w marynarce wojennej wydarzały się tak szybko, że statki z chwilą zwodowania były już praktycznie rzecz biorąc przestarzałe…]

czas przeszły past continuous morskie opowieści
Patrz również: Czas past continuous i morskie opowieści pirata bez oka.

Cytaty Winstona Churchilla po angielsku

 • The maxim of the British people is ‘Business as usual’.

Maksymą Brytyjczyków jest „prowadzimy interesy / działamy jak zwykle”.

 • Honours should go where death and danger go.

Zaszczyty powinny podążać za śmiercią i niebezpieczeństwem.

 • Bolshevism is a great evil…arisen out of great social evils.

Bolszewizm jest wielkim złem… powstałym z wielkiego zła społecznego.

 • You must look at facts because they look at you.

Musisz patrzeć na fakty ponieważ one patrzą na ciebie.

 • Time and money are largely interchangeable terms.

Czas i pieniądze to z grubsza wymienne pojęcia.

biznesowe idiomy angielskie monkey business
Patrz również: Biznesowe idiomy angielskie w śmiesznych memach.

Cytaty Winstona Churchilla z tłumaczeniem

 • He spoke without a note, and almost without a point.

Przemawiał bez kartki z niemal zupełnie bez sensu.

 • All wisdom is not new wisdom.

Cała mądrość nie jest nową mądrością.

 • Never…was so much owed by so many to so few.

Nigdy (…) tak wielu zawdzięczało tak wiele tak niewielu.

[Dotyczyło to pilotów podczas Bitwy o Anglię. Zwróć uwagę na inwersję stylistyczną.]

 • It is the time to dare and endure.

Nastał czas śmiałości i wytrwałości.

 • If we win, nobody will care. If we lose, there will be nobody to care.

Jeśli zwyciężymy, nikt się tym nie przejmie. Jeśli przegramy, nie będzie nikogo, kto mógłby się przejmować.

[Zwróć uwagę na zastosowanie pierwszego trybu warunkowego]

 • We must beware of needless innovation, especially when guided by logic.

Musimy wystrzegać się niepotrzebnych innowacji, szczególnie gdy prowadzi nas logika.

 • You cannot cure cancer by a majority.

Nie da się wyleczyć raka większością (głosów).

angielski dżentelmen
Baw się jak dżentelmen Patrz również: Angielski dżentelmen – przeżytek czy niedościgniony ideał?

Cytaty z Winstona Churchilla

 • One ought to be just before one is generous.

Powinno się być sprawiedliwym zanim (będzie się) szczodrym.

 • Vengeance is the most costly and dissipating of luxuries.

Zemsta jest najdroższym i najbardziej rozpraszającym luksusem.

 • The English never draw a line without blurring it.

Anglicy nigdy nie nakreślili linii (jednocześnie) jej nie rozmydlając.

 • If you destroy a free market you create a black market.

Jeśli niszczysz wolny rynek tworzysz czarny rynek.

 • Evils can be created much quicker than they can be cured.

Zło można dużo szybciej stworzyć niż wyleczyć.

 • Dull, Duller, Dulles.

Nudny, Nudniejszy, (John Foster) Dulles – cytat ten śmieszy tylko, jeśli wiemy jak stopniować angielskie przymiotniki

praktyczny kurs języka angielskiego
Patrz również: Praktyczny kurs języka angielskiego… czyli jaki?

Genialne cytaty Winstona Churchilla po angielsku

Poniższe cytaty Winstona Churchilla pochodzą ze strony Good Reads tak więc również jest spora szansa, że są autentyczne.

 • A good speech should be like a woman’s skirt; long enough to cover the subject and short enough to create interest.

Dobre przemówienie powinno być jak kobieca spódniczka; wystarczająco długa, by pokryć temat i wystarczająco krótka, by wzbudzić zainteresowanie.

 • Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

Sukces nie jest ostateczny, porażka nie jest rozstrzygająca: liczy się odwaga by kontynuować,

 • Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing had happened.

Ludzie czasami potykają się o prawdę, jednak większość z nich od razu się podnosi i pędzi dalej jak gdyby nic się nie stało.

 • You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.

Masz wrogów? Dobrze. To znaczy, że w jakimś momencie życia „postawiłeś się” / walczyłeś o coś (wartościowego).

 • Kites rise highest against the wind, not with it.

Latawce wnoszą się najwyżej pod wiatr, nie z wiatrem.

 • If you are going through hell, keep going.

Jeśli idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się.

 • My tastes are simple: I am easily satisfied with the best.

Mam prosty gust: Łatwo zadowolić mnie (tym co) najlepsze.

 • The price of greatness is responsibility.

Ceną wielkości jest odpowiedzialność.

 • History will be kind to me for I intend to write it.

Historia będzie dla mnie łaskawa ponieważ zamierzam samemu ją napisać.

[I rzeczywiście Winston Churchill został laureatem literackiej nagrody Nobla „za mistrzostwo opisu historycznego i biograficznego, jak i doskonałe przemowy w obronie wysokich ludzkich wartości1.”

madre cytaty o zyciu po angielsku
Patrz również: Mądre cytaty o życiu po angielsku.

Błyskotliwe cytaty Winstona Churchilla po angielsku

 • I am fond of pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals.

Lubię świnie. Psy wpatrują się w nas (jak w obrazek). Koty patrzą na nas z góry. Świnie traktują nas jak równych (sobie).

 • It is not enough that we do our best; sometimes we must do what is required.

Nie wystarczy, że zrobimy najlepsze na co nas stać (co w naszej mocy); czasami musimy zrobić to co trzeba.

 • A fanatic is one who can’t change his mind and won’t change the subject.

Fanatyk to ktoś, kto nie zmienia zdania ani nie zmienia tematu.

 • The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property – either as a child, a wife, or a concubine – must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men. Thousands become the brave and loyal soldiers of the faith: all know how to die but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilisation of modern Europe might fall, as fell the civilisation of ancient Rome.

Fakt że w mahometańskim prawie każda kobieta musi należeć do jakiegoś mężczyzny jako jego całkowita własność – jako dziecko, żona czy konkubina – nieuchronnie oddala ostateczną abolicję niewolnictwa do czasu, gdy islam przestanie mieć tak wielką władzę nad ludźmi. Tysiące zostają odważnymi i lojalnymi żołnierzami tej religii: wszyscy wiedzą jak umierać, jednak wpływ tej religii paraliżuje rozwój społeczny u jej wyznawców. Mahometanizm wcale nie dogorywa, jest wojującą i misjonarską wiarą. Rozprzestrzenił się już po centralnej Afryce, wszędzie na swej drodze rekrutując nieustraszonych wojowników; gdyby nie to, że chrześcijaństwo chronione jest silnym ramieniem nauki, nauki z którą na próżno walczyło, cywilizacja współczesnej Europy może upaść, tak jak upadła cywilizacja starożytnego Rzymu.

 • We sleep safely at night because rough men stand ready to visit violence on those who would harm us.

Śpimy bezpiecznie w nocy ponieważ twardzi faceci gotowi są użyć przemocy wobec tych, którzy chcieliby nas skrzywdzić.

alfabet po angielsku
Patrz również: Angielski alfabet czyli naucz się literować jak GI Joe!

Zabawne cytaty Winstona Churchilla

 • You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks.

Nigdy nie dojdziesz do celu jeśli (będziesz) zatrzymywać się i rzucać kamieniami w każdego psa, który zaszczeka.

[Zwróć uwagę na pierwszy tryb warunkowy – w drugiej części zdania nie ma will.]

 • The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.

Najlepszym argumentem przeciwko demokracji jest pięciominutowa rozmowa z przeciętnym wyborcą.

 • For a nation to try to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle.

Naród próbujący podatkami zapewnić sobie bogactwo jest jak facet stojący w wiadrze i próbujący podnieść się w górę za jego uchwyt.

 • I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.

Nie mam do zaoferowania niczego oprócz krwi, znoju, łez i potu.

 • When there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you.

Gdy nie ma wroga wewnątrz, wrogowie na zewnątrz nie mogą cię zranić.

 • He has all the virtues I dislike and none of the vices I admire.

[O innym polityku] Ma wszystkie zalety, których nie lubią i żadnych wad, które podziwiam.

 • The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the
  inherent vice of socialism is the equal sharing of miseries.

Wrodzoną wadą kapitalizmu jest nierówny podział „błogosławieństw” (bogactwa); wrodzoną wadą socjalizmu jest równy podział nędzy.

Angielski z Tuskiem
Patrz również: Angielski z Tuskiem czyli memy o tym jak nie mówić po angielsku.

Cytaty Winstona Churchilla o wolności słowa

 • Everyone is in favor of free speech. Hardly a day passes without its being extolled, but some people’s idea of it is that they are free to say what they like, but if anyone else says anything back, that is an outrage.

Wszyscy są za „wolną mową” (wolnością słowa). Niemal nie ma dnia by nie była wychwalana, jednak niektórzy ludzie rozumieją ją tak, że oni mają prawo mówić co im się żywnie podoba, ale gdy ktoś inny coś im na to odpowie, to ich to oburza.

[Dziś powiedzielibyśmy pewnie „uraża”. Niepoprawne politycznie słowa Churchilla wydają się być dziś szczególnie prorocze na angielskich i amerykańskich uczelniach.]

 • We are masters of the unsaid words, but slaves of those we let slip out.

Jesteśmy mistrzami niewypowiedzianych słów, lecz niewolnikami tych, które nam się wymksnęły.

 • In the course of my life, I have often had to eat my words, and I must confess that I have always found it a wholesome diet.

W ciągu swojego życia musiałem wielokrotnie „zjeść swoje słowa” (przyznać, że się myliłem) i muszę przyznać, że za każdym razem była to zdrowa dieta.

 • When the eagles are silent, the parrots begin to jabber.

Gdy orły milczą, papugi zaczynają trajkotać.

 • The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes.

Największą lekcją w życiu jest wiedzieć, że nawet głupcy czasami mają rację.

 • If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law.

Jeśli masz dziesięć tysięcy regulacji (przepisów) niszczysz wszelki szacunek dla prawa.

angielska dyplomacja w biznesie
Patrz również: Angielska dyplomacja czyli 6 sposobów owijania w bawełnę.

Cytaty Winstona Churchilla o edukacji

 • Nothing makes a man more reverent than a library.

Nic nie sprawia bardziej że człowiek nabiera szacunku niż biblioteka.

 • The most important thing about education is appetite.

Najważniejszą sprawą w edukacji jest apetyt (na wiedzę).

 • To each there comes in their lifetime a special moment when they are figuratively tapped on the shoulder and offered the chance to do a very special thing, unique to them and fitted to their talents. What a tragedy if that moment finds them unprepared or unqualified for that which could have been their finest hour.

Do każdego przyjdzie taka szczególna chwila w życiu, gdy w przenośni zostaną poklepani w ramię i otrzymają szansę zrobienia czegoś wyjątkowego, unikalnego, dopasowanego do ich talentów. Cóż za tragedia, jeśli w tej chwili nie będą przygotowani lub wykwalifikowani na to, co mogłoby być ich „najlepszą godziną”.

 • Personally, I’m always ready to learn, although I do not always like being taught.

Osobiście zawsze jestem gotów do nauki, chociaż nie zawsze lubię być nauczanym.

 • Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.

Ciągły wysiłek – nie siła czy inteligencja – jest kluczem do odblokowania naszego potencjału.

modals in the past, queen elisabeth, speakingo

Czy chcesz mówić po angielsku jak Winston Churchill?

Winston Churchill jako Anglik oczywiście mówił po angielsku. I Ty też możesz nauczyć się płynnie mówić w języku, którego uczy się niemal dwa miliardy ludzi na całym świecie!

Jedną ze skutecznych i przyjemnych metod nauki angielskiego jest kurs angielskiego online Speakingo!

Nauka polega tu na rozmowie pełnymi zdaniami z komputerem lub telefonem. Dzięki temu równocześnie i praktycznie uczysz się całej potrzebnej Ci gramatyki i słownictwa.

A Speakingo słucha, rozumie, chwali, w razie potrzeby poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!

Taka nauka jest nie tylko niezwykle skuteczna, ale również bardzo przyjemna!

Zresztą najlepiej zarejestruj się dwoma kliknięciami poniżej, by przez tydzień wypróbować – za darmo i bez żadnych zobowiązań – czy taka metoda nauki języka angielskiego online przez rozmowę Ci odpowiada!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


Jeśli znasz jeszcze jakieś ciekawe cytaty Winstona Churchilla śmiało podaj je – najlepiej po polsku i po angielsku – w komentarzach!

Zdjęcie z cytatem Winstona Churchilla pochodzi ze strony Goalcast.

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!