philomena cunk on eart, diane morgan, mockumentary, tlumaczenie, angielski, myslenia

Philomena Cunk i co to „BBC mockumentary”?

Zobacz najśmieszniejsze fragmenty wywiadów angielskiej komiczki Diane Morgan (pseudonim Philomena Cunk) i zobacz, dlaczego jej programy w BBC „Cunk on Earth” nazywa się „mockumentary”.


Na zdjęciu: Gdy o tym pomyśleć, myślenie o myśleniu jest najtrudniejszym rodzajem myślenia, co daje do myślenia…

Czym lub kim jest Philomena Cunk?

Odpowiedź brzmi: „kim”.

To parafraza z jednego z żartów Philomeny Cunk (a tak naprawdę Diany Morgan1), która w programie Cunk on Earth z poważną miną omawia zagadnienia historyczne, społeczne czy przyrodnicze. Jednocześnie zadaje zabawne pytania, które wpędzają odpytywanych przez nią ekspertów w zdziwienie. Coś jak Ali G, tylko na szpilkach.

Philomena Cunk i co to "BBC mockumentary", philomena cunk on eart, diane morgan, mockumentary, tlumaczenie, angielski, cebula
„Dlaczego płaczemy, chociaż to cebuli dzieje się krzywda?”

Co to znaczy Cunk?

Cunk, czyli przybrane nazwisko Filomeny (a to angielskie imię chyba na całym świecie na tyle wyszło już z użycia, że brzmi zabawnie) nic nie znaczy. Natomiast dla Brytyjczyka nazwisko Cunk brzmi zabawnie1, ponieważ brzmi jak mieszanka dwóch słów:

 • funk – taki styl muzyczny, zwykle funky znaczy „wystrzałowy, odjechany”
 • cunt – nieładne określenie na człowieka, blisko związane z kobiecą biologią

Co prawda w młodzieżowym slangu cunk może znaczyć różne dziwne rzeczy2, ale tych znaczeń nawet normalni Anglicy nie znają.

przekleństwa po angielsku, wulgaryzmy, oblegi, fuck, swear words
Patrz również: Przekleństwa i wulgaryzmy po angielsku.

Co to jest mockumentary?

Dlatego jej programy nazywa się „mockumentary„. To typowy dla języka angielskiego zlepek dwóch słów:

 • to mock – naigrywać się, przedrzeźniać, kpić
 • documentary – film / program dokumentalny

Czasami spotkamy się ze sformułowaniami fake documentary (fałszywy dokument) lub docu-comedy („dokukomedia”).

Jak to wygląda w praktyce?

Najśmieszniejsze fragmenty z wywiadów Philomeny w Cunk on Earth

Zobacz poniżej wybór najśmieszniejszych fragmentów z wywiadów Philomeny Cunk z programu Cunk on Earth („Cunk na temat Ziemi” lub dosłownie „Cunk na Ziemi”).

Sprawdź czy uda Ci się zrozumieć tę dawkę angielskiego humoru. A jeśli nie zrozumiesz żartów z Cunk on Earth to nic straconego – poniżej transkrypt angielskiego oryginału z dosłownym w celach dydaktycznych tłumaczeniem!

Transkrypt najśmieszniejszych wywiadów Philomeny Cunk z programu Cunk on Earth

Zobacz jakie pytania Filomena Cunk zadała na falach prestiżowej stacji BBC światowej klasy ekspertom z dzieciny historii, kultury i sztuki!

 • Which was more culturally significant: the Renaissance or “Single Ladies” by  Beyonce?

Co było bardziej znaczące kulturowo: renesans czy „Single Ladies („Samotne Damy / Dziewczęta”) Beyonce?

 • They both have their period, they both have their time. Beyonce – I’m rather fond of… What  the Renaissance was trying to do was to reform culture as a whole and whatever Beyonce does I don’t think she’s quite  got that ambition.

Obie (te rzeczy) mają swój okres, obie mają swój czas. Beyonce – raczej lubię (jej muzykę)… To, co renesans próbował zrobić, to zreformować kulturę jako całość i cokolwiek Beyonce robi, nie sądzę, żeby miała takie ambicje.

 • So what – the work  of a few straight white men just blows Beyonce out of the water? Is that what  you’re saying? On camera?

Więc co – dorobek kilku białych heteroseksualnych mężczyzn „zdmuchuje Beyonce z wody” (to blow out of the water jest angielskim idiomem, który znaczy coś lub kogoś doszczętnie zniszczyć, tak jak torpeda, która trafia w statek zdmuchuje go z pola walki)? Czy to chce Pan powiedzieć? Do kamery?

[Oczywiście jest to żart ze współczesnej politycznej poprawności oraz niesłynnego ruchu cancel culture, „kasującego” rzekomo seksistowski czy rasistowski europejski dorobek kulturowy.]

[0:30 ] Drugi wywiad Philomeny Cunk o starożytnym Egipcie (ancient Egypt)

 • Why are pyramids that shape? Is it to stop homeless people sleeping on them?

Dlaczego piramidy mają taki kształt? Czy po to, żeby bezdomni nie spali na nich?

 • I don’t think they had many homeless people in ancient Egypt.

Nie sądzę, żeby w starożytnym Egipcie mieli wielu bezdomnych.

 • Oh, did they not?

Och, nie mieli? [To bardzo brytyjskie, uprzejme wtrącenie. Pytanie – question tag – pokazujące, że jesteśmy zainteresowani rozmową.]

 • No, no, people looked after each other, I think, and helped each other.

Nie, nie, ludzie dbali o siebie, „myślę” (=jak sądzę), i pomagali sobie nawzajem.

 • Right. I suppose it’s good with rain as well  because it’ll just roll off. How did  Egyptians build the pyramids? Did this start at the top and work down, or start  at the bottom and work up?

Racja. Przypuszczam, że to jest również dobre na deszcz, bo po prostu się z niego sturla. Jak Egipcjanie budowali piramidy? Czy zaczynali od góry i pracowali w dół, czy zaczynali od dołu i pracowali w górę?

 • They had to  start at the bottom and work up because it would be impossible to start at the top and work down.

Musieli zacząć od dołu i pracować w górę, ponieważ niemożliwym byłoby zacząć od góry i pracować w dół.

[0:59 ] Trzeci wywiad z Cunk on Earth o średniowieczu (Middle Ages)

 • Whenever you see  Medieval Times there’s this sort of  annoying hey no mi no music playing constantly…

Ilekroć widzisz czasy średniowieczne (w telewizji), tam jest ten rodzaj irytującej, grającej ciągle muzyki: hej no mi no…

 • Yeah, pretty much.

Tak, w dużej mierze (tak jest).

 • You know that sort o…  

Wie Pani, coś w stylu…

 • Yeah. There’s a lot of that!

Tak. Jest tego sporo!

 • Where is that sound coming from? Couldn’t they switch it off?

Skąd się bierze / dobiega ten dźwięk? Nie mogli go wyłączyć?

dopełniacz saksoński, possessive 's, genitive, gramatyka angielska
Patrz również: Dlaczego angielski dopełniacz jest saksoński i kiedy używamy possessive ‘s?

[1:31] Czwarty wywiad z Filomeny w Cunk on Earth o mumifikacji (mummification)

 • So, how did the mummify people? Talk me through the process.

Więc, jak mumifikowali ludzi? Opowiedz mi o tym procesie.

 • Uhm, you get your dead body and you lie it out on a table and then you wash it and then you start by removing the brain. And then they would cut open down the middle  of the body and they would take out  anything that they thought would rot. And  then they would cover it in salt and dry  it out and then they would wrap it in  bandages and then that would be a mummy.

Emm, dostajesz „swoje” martwe ciało (to znaczy nie swoje ciało, ale ciało kogoś, kto zmarł!) i kładziesz je na stole, a następnie myjesz je i zaczynasz od usunięcia mózgu. Potem rozcinali środek ciała i wyjmowali wszystko, co według nich mogło zgnić. Potem obkładano je solą i suszono, a następnie zawijano w bandaże i tak powstawała mumia.

 •  So the kind of spa treatment that  Gwyneth Paltrow has on a weekly basis.

Czyli taki zabieg spa, jaki Gwyneth Paltrow ma co tydzień.

[Gwyneth Paltrow to amerykańska aktorka, znana ze swej roli w Zakochanym Szekspirze. Zdobyła w Anglii rozgłos gdy pochwaliła się na YouTubie, że ma w domu prywatne spa3. ]

strona bierna
Patrz również: Strona bierna w angielskim zdaniu i… zombie!

[2:01] Philomena Cunk o Olimpiadzie (The Olympics)

 • The Olympics athletes had to compete in the nude.

Sportowcy na olimpiadzie musieli współzawodniczyć (startować) nago.

 • So they did compete naked and there are writings about this being quite an erotic sight in some cases.

Tak więc rzeczywiście konkurowali nago i istnieją pisma o tym, że w niektórych przypadkach był to dość erotyczny widok.

[Fakt, że pani profesor powiedziała they did compete zamiast o prostu they competed jest podkreśleniem tegoż faktu, emfazą.]

 • With wrestling and all that wriggling about? They’d have seen right up their bum-holes and everything! Couldn’t they censor it for people watching it in the auditorium, modesty patches or something? Or ask people to close their eyes each time someone bends over?

Z zapasami i tym całym wiciem się wkoło? Widzieliby wszystko po swoje dziurki w siedzeniu i w ogóle! Czy nie mogliby ocenzurować tego dla ludzi oglądających to na widowni, „naszywki skromności” (zamazanie fragmentu obrazu w gazecie czy telewizji) czy coś takiego? Albo poprosić ludzi, by zamykali oczy za każdym razem, gdy ktoś się schyla?

 • I think that probably wouldn’t have worked.

To chyba by się nie udało.

[Zwróć uwagę jak elegancko wykształcona pani profesor zastosowała modals in the past!]

 • …but you’d have seen right up  their bum-holes.

…ale widziałoby się wtedy aż po ich dziurki w pupie.

 • In some cases people might have done (it).

W niektórych przypadkach ludzie mogli (tak) zrobić.

 • Did Zeus really approve of that?

Czy Zeus naprawdę to pochwalał / na to pozwalał?

[Zwróć uwagę na angielską wymowę imienia tego greckiego boga, podobnie jak i muzyka z kolejnego wywiadu.]

angielski na silowni, William Shakespeare would put it: “Alas fair maiden, thy should get thyself to the choppa”
Patrz również: Angielski na siłowni: Arnold Schwarzenegger “terminatoruje” wymówki przed powrotem na siłkę.

[2:40] Cunk on Earth i Beethoven

Czy Beethoven był dobry z / znał się na muzyce?

 • Yeah, I mean he’s considered to be the  best composer of Western classical music ever.

Tak, „chodzi mi o to” (to takie popularne wtrącenie, tzw. discourse marker), że jest uważany za najlepszego kompozytora zachodniej muzyki klasycznej w (całej jej) historii.

 • They  have a song that goes… du-du-du-dummm.

Oni mają tam taką piosenkę, ktora leci tak… du-du-du-dummmm.

 • What do those lyrics mean?

Co znaczą te teksty / tekst tej piosenki?

 •  Um, well, it’s a really strong Orchestra  Motif…

Um, cóż, to tak naprawdę tylko taki mocny motyw orkiestrowy…

 • It’s just the word „dumb” over and over again. Is it a dig at his audience or is it German for something?

To tylko słowo „głupi” (słowo „dumb” wymawiamy jak „dummm”) w kółko. Czy to żart z jego publiczności, czy może coś po niemiecku?

 • With the  Beethoven’s symphonic music, it’s all just instruments, so there are no words to these pieces at all.

W przypadku muzyki symfonicznej Beethovena „wszystko jest tylko instrumentami”, więc nie ma w ogóle słów do tych „kawałków” (utworów).

 • No lyrics? How are  we supposed to know what it’s about if it doesn’t have lyrics? It’s literally  meaningless!

Nie ma tekstów? Skąd mamy wiedzieć o czym to jest, skoro nie ma tekstu? To jest dosłownie bez sensu!

co to znaczy want to, wanna, want somebody to, lama , piosenki
Patrz również: Chcę wiedzieć co to znaczy want to & wanna [i to z tytułów piosenek]!

[3:23] Cunk on Earth & Elvis Presley

 • Why was it so dangerous to show Elvis from the waist down? Was he naked underneath like a pervert on a Zoom call?

Dlaczego pokazanie Elvisa od pasa w dół było tak niebezpieczne? Czy był pod spodem nagi jak jakiś zboczeniec na rozmowie przez Zooma?

 • He wasn’t naked. He moved his hips around a lot in a in a very sort of sexual manner and there was a lot of anxiety that young women might be a  little bit too turned on by Elvis.

Nie był nagi. Poruszał biodrami w bardzo seksualny sposób i było wiele obaw, że młode kobiety mogą być trochę zbyt „włączone” (podniecone) przez Elvisa.

 • People were prudish back then, weren’t they? If they saw his penis, they’d probably have a stroke, wouldn’t they?

Ludzie byli wtedy pruderyjni, prawda? Gdyby zobaczyli jego penisa, pewnie dostaliby zawału, prawda?

[Chociaż tłumaczeniu to „prawda?” nie wygląda dobrze, taki angielski question tag jest jak najbardziej mile widziany w konwersacjach po angielsku.]

 • Probably. I don’t  think that would have made it onto the movie, oh God.

Prawdopodobnie. Nie sądzę, żeby to trafiło do filmu, o Boże.

 • That’s not a joke! What’s funny about that? If they saw his penis, they’d have a stroke. That’s no laughing matter, we’re talking  about people’s lives here.

To nie jest żart! Co w tym zabawnego? Gdyby zobaczyły jego penisa, dostałyby zawału. To nie jest śmieszne, mówimy tu o życiu ludzi.

[Typowo brytyjski humor – nawet powiek jej nie mrugnęła, gdy ciągnęła ten żart dalej! Mistrzostwo świata!]

Little Richard w Tutti Frutti?
Patrz również: O jakich lodach śpiewa Little Richard w Tutti Frutti?

[4:09] Filomena z Cunk on Earth w czasach prehistorycznych

 • I’m entering a cave. Not by mistake or  because I’m a wolf but because I’ve been specifically asked to come here by the producers to look at cave art. Cave paintings like these are one of the first examples of civilization on Earth. Don’t worry it gets better.
  Early cave artists started out painting  whatever was close to hand like their hands. Then they branched out into stories. Initially just boring stories about cows standing still but soon they  began creating White Knuckle fight scenes like this: humans vs cows 2D (two dimensions). To a caveman this was the thrilling equivalent of Fast and  Furious part 7.

Wchodzę do jaskini. Nie przez pomyłkę czy dlatego, że jestem wilkiem, ale dlatego, że zostałam specjalnie poproszona przez producentów o przyjście tutaj, aby przyjrzeć się sztuce jaskiniowej. Malowidła jaskiniowe takie jak te są jednym z pierwszych przykładów cywilizacji na Ziemi. Nie martwcie się, będzie lepiej.

Wcześni artyści jaskiniowi zaczynali od malowania tego, co było pod ręką, na przykład ich ręce. Potem rozwinęli się (i zaczęli malować) historie. Początkowo tylko nudne historie o krowach stojących nieruchomo (w miejscu), ale wkrótce zaczęli tworzyć przerażające (white-knuckle) sceny walki jak ta: ludzie kontra krowy 2D (w dwóch wymiarach). Dla jaskiniowca był to ekscytujący odpowiednik Szybkich i Wściekłych część 7.

Teraz ma to sens?

Zobacz nagranie jeszcze raz i przekonaj się, o ile bardziej będzie teraz już zrozumiałe!

Mów po angielsku jak komicy z BBC!

Oczywiście droga do doskonałości i błyskotliwych żartów po angielsku nie jest krótka. Ale nawet najdłuższą podróż zacząć trzeba od pierwszego kroku. I nie zatrzymywać się (za długo) po drodze!

Dlatego jeśli chcesz zacząć swą przygodę z angielskim, podszkolić swój warsztat, lub poćwiczyć mówienie po angielsku, by nie zapomnieć wszystkiego, co już wiesz, to dobrze się składa. Już dziś zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Nauka jest tu skuteczna, a zarazem przyjemna. Oglądasz śliczne zdjęcia, słuchasz nagrań native speakera i – co ważne – mówisz pełnymi zdaniami po angielsku. A Twój telefon lub komputer rozumie Cię, chwali, a jak trzeba to i poprawia, dzięki czemu nie utrwalasz sobie błędów.

Brzmi ciekawie?

Przez tydzień możesz bez zobowiązań pobawić się tą metodą nauki za darmo. A potem miesiąc nauki kosztuje tyle, co połowa – albo nawet ćwierć – niedrogiej lekcji angielskiego z lektorem!


Zarejestruj się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

lub

Pobierz aplikację na Androida!

Pobierz aplikację na iPhona

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


Podobają się Wam skecze z Philomeną Cunk? A może coś jeszcze Was śmieszy i interesuje? Komentarze są do Waszej dyspozycji!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
czas na angielska herbata
Głodny? Czas na angielską herbatę (?!)

Angielska herbata to jedno ze sztampowych skojarzeń z brytyjską kulturą. Dowiedz się skąd wzięła się ta tradycja i czy aby na pewno chodzi w niej o samo picie, oraz jakie są herbaciane idiomy ze słowem „tea”. A na koniec poznaj rodzaje angielskich herbat.

Czytaj dalej »
biznesowe idiomy angielskie monkey business
Biznesowe idiomy angielskie w memach

Rozumiesz słowa kontrahenta, ale nie rozumiesz sensu wypowiedzi? Biznesowe idiomy angielskie to niełatwy orzech do zgryzienia. A nieporozumień uniknąć chcesz szczególnie podczas biznesowego spotkania, czy po prostu rozmowy o prace. Śmieszne memy pomogą Ci zapamiętać ich sens!

Czytaj dalej »
to be going to, gonna, konstrukcja, kiedy używać
Konstrukcja „TO BE GOING TO” & „GONNA”

Konstrukcja be going to jest dosyć ciekawa, ponieważ nie ma wiele wspólnego z „chodzeniem” (going), co szczególnie zabawnie wygląda, jeśli zamierzasz gdzieś… pójść. Z samym „going” jest też kilka popularnych zwrotów. No i kiedy zamiast niego używamy will?

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Słodkie memy z psami

To będzie najpiękniejsza rzecz, którą zobaczysz w tym tygodniu! Słodkie memy z psami – oczywiście po angielsku z tłumaczeniem. Bo kto powiedział, że nauka angielskiego

Czytaj dalej »

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!