100 vtipných výroků v angličtině

Vtipné výroky v angličtině se kterými zazáříte na firemním nebo společenském setkání v mezinárodní společnosti.


Jak nám mohou zábavné výroky (funny sayings) v angličtině pomoci v nauce?

Říká se, že i když dokonale známe cizí jazyk, budeme v tomto jazyce vždy o 20% méně inteligentní. Myslím, že je to částečně proto, že je pro nás těžší blýsknout se nějakým inteligentním vtipem nebo vtipným výrokem v angličtině.

Proto, pokud chceme podnést náš ranking inteligence, níže uvádím 100 výroků v angličtině, které udělají skvělý dojem na vaše zahraniční partnery! Nebo přidá body na zkoušce z angličtiny!

Vtipné výroky v angličtině (1-20)

 • It’s true that we don’t know what we’ve got until we lose it, but it’s also true that we don’t know what we’ve been missing until it arrives.

Je pravda, že nevíme, co máme, dokud o to nepřijdeme, ale je také pravda, že nevíme, co jsme neměli, dokud to nepřijde.

 • The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not. — Mark Twain

Jediný způsob, jak zůstat zdravý, je jíst to, co nechcete, pít to, co vám nechutná, a dělat to, co byste raději nedělali.

 • The average woman would rather have beauty than brains, because the average man can see better than he can think.

Průměrná žena by byla raději krásná než inteligentní, protože průměrný chlap vidí lépe, než myslí.

 • „One of the great things about books is sometimes there are some fantastic pictures.“ —George W. Bush

Jednou ze skvělých věcí na knihách je, že v nich někdy existují fantastické obrázky.

 • Always remember: you’re unique, just like everyone else.

Vždy si pamatujte: jste výjimeční, stejně jako všichni ostatní.

 • The road to success is always under construction.

Cesta k úspěchu je vždy v konstrukci.

 • Where there is a „will,“ there are 500 relatives.

Tam, kde je (poslední) vůle, tam je 500 příbuzných.

[Will je pomocné sloveso, které nám například umožňuje vytvořit budoucí čas future simple: I will do it. – Udělám to –

Slovo will však může být podstatným jménem a pak znamená „vůle“, jako v Last Will neboli „Poslední vůle:“, testament.)

 • Wear short sleeves. Support your right to bare arms!

Noste krátký rukáv. Podpořte své právo nosit odkrytá ramena.

[Co je na tom rčení směšného? V Americe se často vrací myšlenka zákazu přístupu ke zbraním, jejichž stoupenci bojují za své right to keep and bear arms – právo držet a nosit zbraně.]

 • When everything’s coming your way, you’re in the wrong lane.

Pokud vše jde „vaším směrem“, znamená to, že jdete „proti proudu“.

 • Join The Army. Visit exotic places, meet strange people, then kill them.

Zapište se do armády. Navštivte exotická místa, seznamte se s cizími lidmi a pak je zabijte.

 • I poured spot remover on my dog. Now he’s gone.

Polil jsem svého psa bělidlem na skvrny. A zmizel. [spot – skvrna, je populární jméno pro psa]

 • Death is hereditary.

Smrt je dědičná.

 • When you’re right, no one remembers. When you’re wrong, no one forgets.

Když máš pravdu, nikdo si to nepamatuje. Když se mýlíš, nikdo nezapomene. [Jaký krásný příklad nulového kondicionálu!]

 • Cheer up, the worst is yet to come.

Hlavu vzhůru, to nejhorší teprve přijde.

 • If you can’t see the bright side of life, polish the dull side.

Pokud nevidíte světlou stránku života, vyleštěte tu nudnou / temnou stránku.

 • Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die.

Každý chce jít do nebe a nikdo nechce zemřít.

 • I stopped fighting my inner demons, we’re on the same side now.

Přestal jsem bojovat se svými vnitřními démony, teď jsme na stejné straně.

 • Well-behaved women rarely make history.

Ženy dobrých mravů se zřídkakdy zapisují do historie.

 • I would never die for my beliefs because I might be wrong.

Nikdy bych nezemřel pro svou víru, protože se možná mýlím.

 • He who laughs last, didn’t get it.

Ten, kdo se směje naposledy, nepochopil vtip.

Vtipné vtipy v angličtině
Viz také: Vtipné vtipy v angličtině (suchary s překladem).

Legrační výroky v angličtině (20-40)

 • We live in an age where pizza gets to your home before the police.

Žijeme ve věku, kdy pizza dorazí k vám domů rychleji než policie.

 • I’m an excellent housekeeper. Every time I get a divorce, I keep the house.

Perfektně udržuji dům. Pokaždé, když se rozvedu, nechám si dům. (hauskeeper je doslova ten, kdo udržuje dům)

 • Cheese . . . milk’s leap toward immortality.

Sýr: mléko je skok směrem k nesmrtelnosti.

 • You have a cough? Go home tonight, eat a whole box of Ex-Lax. Tomorrow you’ll be afraid to cough.

Máte kašel? Jděte večer domů a snězte celé balení laxativ (léku na pročištění). Zítra se budete bát kašlat.

 • He’s so optimistic he’d buy a burial suit with two pairs of pants.

Je tak optimistický, že by si koupil pohřební oblek se dvěma páry kalhot.

 • Half of the people in the world are below average.

Polovina lidí na světě je podprůměrná.

 • I could tell that my parents hated me. My bath toys were a toaster and a radio.

Věděla jsem, že mě rodiče nenávidí. Moje hračky do koupele byly toustovač a rádio.

 • A clear conscience is usually the sign of a bad memory.

Čisté svědomí je obvykle známkou špatné paměti.

 • It is not my fault that I never learned to accept responsibility!

Není moje chyba, že jsem se nikdy nenaučil převzít zodpovědnost!

 • Before marriage, a man yearns for the woman he loves. After marriage, the „Y“ becomes silent.

Před svatbou muž zoufale touží po ženě, kterou miluje. Po svatbě se písmeno „y“ stává tiché / nevyslovené. (Pak se z touhy – yearn – stává earn nebo „vydělat peníze“.)

 • Advice is what we ask for when we already know the answer but wish we didn’t.

Rada je to, na co se ptáme, když již známe odpověď, ale rádi bychom ji nevěděli.

 • USA Today has come out with a new survey: Apparently three out of four people make up 75 percent of the population.

(Deník) USA Today provedl nový průzkum: Zdá se, že tři ze čtyř lidí tvoří 75% populace (země).

 • Constipated people don’t give a crap.

Lidé se zácpou se nestarají, mají to někde (Doslova: nekadí.)

 • Why does a slight tax increase cost you $200 and a substantial tax cut save you 30 cents?

Proč vás mírné zvýšení daní stojí 200 dolarů, zatímco vysoké snížení daní vám ušetří 30 centů?

 • My wife made me join a bridge club. I jump off next Tuesday.

Moje žena mě donutila, abych se přidal k bridžového klubu. Začínám v úterý.

nebo

Moje žena mě donutila, abych se přidal k mostnímu klubu. Skočím v úterý.

 • Once you can accept the universe as matter expanding into nothing that is something, wearing stripes with plaid comes easy.

Jakmile se vyrovnáte s tím, že vesmír je hmota šířící se do nicoty, která je něčím, nosit pruhy (v kombinaci se) skotskými vzory vypadá snadno.

 • A word to the wise ain’t necessary, it is the stupid ones who need all the advice.

Moudrému není třeba nic říkat, to ti hloupí potřebují všechny rady.

 • Chuck Norris frequently donates blood to the Red Cross. Just never his own.

Chuck Norris často daruje krev Červenému kříži. Jen ne jeho vlastní. [Viz také: Proč GPS navigace mluví s Chuckem Norrisem v minulém čase past simple?]

 • Middle age is when your age starts to show around your middle.

Střední věk je, když váš věk začíná být viděn kolem vašeho středu.

 • Ham and eggs—a day’s work for a chicken; a lifetime commitment for a pig.

Vejce na šunce – den práce pro slepici, celoživotní práce pro prase.

vtipné citáty v angličtině

Vtipné výroky v angličtině (40-60)

 • I am so clever that sometimes I don’t understand a single word of what I am saying.

Jsem tak chytrý, že někdy nerozumím ani slovu z toho, co říkám.

 • When it comes to thought, some people stop at nothing.

Pokud jde o myšlení, někteří lidé nebudou ničím zastaveni. (nebo doslova: nezastaví se před ničím.)

 • You have the right to remain silent. Anything you say will be misquoted, then used against you.

Máte právo mlčet. Cokoliv řeknete, bude špatně citováno a pak použito proti vám.

 • If you can’t live without me, why aren’t you dead yet?

Když nemůžeš žít beze mě, proč ještě nejsi mrtvá?

 • I’d like to help you out. Which way did you come in?

Rád bych vám pomohl. (Doslova pomohl „venku“). Kudy jste vešel?

 • If you can’t beat them, arrange to have them beaten.

Pokud je nemůžete porazit, najděte někoho, kdo je dokáže zbít.

[Remake slavných: If you can’t beat them, join them. Pokud je nemůžete porazit, připojte se k nim.]

 • It is a damned poor mind indeed that can’t think of at least two ways of spelling any word.

Je to strašně ubohá mysl, opravdu, pokud nemůže vymyslet alespoň dva způsoby, jak zapsat nějaké slovo. [Viz také: Vtipné pravopisné chyby v memech.]

 • In three words I can sum up everything I’ve learned about life: It goes on.

Třemi slovy, můžu shrnout všechno, co jsem se o životě naučil. Plyne dále.

 • Human beings are the only creatures that allow their children to come back home.

Lidé jsou jediní tvorové, kteří umožňují svým dětem vrátit se domů.

 • Horse sense is a good judgment which keeps horses from betting on people.

„Koňský smysl“ (zdravý rozum) je dobrý úsudek, díky kterému koně nesázejí na lidi.

 • I don’t deserve this award, but I have arthritis and I don’t deserve that either.

Nezasloužím si tohle ocenění, ale mám artritidu a tu jsem si také nezasloužila.

 • Age is a question of mind over matter. If you don’t mind, age don’t matter.

Věk je otázkou (nadřazenosti) mysli nad hmotou. Pokud vám to nevadí, pak je věk bezvýznamný (matter je „hmota“ nebo „mít význam“)

 • Happiness is having a large, loving, caring, close-knit family in another city.

Štěstí je mít velkou, milující, starostlivou, blízkou rodinu v jiném městě.

 • Don’t tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon.

Neříkejte mi, že „nebe je limit“ (to znamená „můžete udělat cokoli“), když jsou na Měsíci stopy (člověka).

 • The sex was so good that even the neighbors had a cigarette.

Sex byl tak dobrý, že si i sousedé zapálili cigaretu.

 • Why do psychics have to ask you for your name?

Proč se jasnovidci musí ptát, jak se jmenujete?

 • I don’t suffer from insanity, I enjoy every minute of it.

Netrpím šílenstvím (nejsem psychicky nemocný), užívám si jeho každý okamžik.

 • I get enough exercise pushing my luck.

Mám dost cvičení od toho jak tlačím štěstí. (push luck znamená riskovat, hrát si s osudem)

 • Sometimes I wake up grumpy; other times I let her sleep.

Někdy se probudím rozmrzelý, jindy jsem ji nechal spát. (Druhá část věty ukazuje, že grumpy nebylo přídavné jméno „rozmrzelý“, ale podstatné jméno Grumpy znamená Protiva.)

citace o přátelství

Vtipné výroky v angličtině (60-80)

 • I want to die in my sleep like my grandfather . . . not screaming and yelling like the passengers in his car.

Rád bych zemřel ve spánku jako můj dědeček… bez křiku a řevu jako jeho spolucestující.

 • We are Microsoft. Resistance is futile. You will be assimilated.

Tohle je Microsoft. Odpor je marný. Budete asimilováni. (Přepracování citátu ze Star Treku)

 • The more people I meet, the more I like my dog.

Čím víc lidí potkám, tím víc mám ráda svého psa. [Viz také: Citáty o psech… aby vaše angličtina nebyla pod psa!

 • You’re just jealous because the voices only talk to me.

Jen žárlíš, protože hlasy mluví jen se mnou.

 • I got a gun for my wife—best trade I’ve ever made.

Koupil jsem své ženě zbraň (nebo: dostal jsem zbraň za svou ženu) – nejlepší výměna, jakou jsem kdy udělal (v životě).

 • Beauty is in the eye of the beer holder.

Krása je v očích toho, kdo drží pivo.

[Od: Beauty is in the eye of beholder – Krása je v očích pozorovatele.]

 • To all you virgins, thanks for nothing.

A vám všem pannám, děkuji za nic.

 • Beauty is a light switch away . . .

Krása je blízko jako vypínač světla…

 • The evening news is where they start by saying “good evening,” and proceed by telling you why it’s not.

Večerní zprávy začínají „dobrý večer“ a pak pokračují ve vyprávění, proč tomu tak není.

 • There are three kinds of people in this world: those who can count and those who can’t.

Na světě jsou tři typy lidí: ti, kteří dokážou počítat, a ti, kteří nedokážou. [Viz také: Zlomky, procenta a všechna ta matematika v angličtině.]

 • When life hands you lemons, make lemonade, find the person that life handed vodka to, and have a party.

Když vám život dá citrony, udělejte limonádu, najděte osobu, jíž život dal vodku a udělejte párty.

 • If Barbie is so popular then why do we buy her friends and boyfriends?

Pokud je Barbie tak populární, proč musíme kupovat její přátele a přítele?

 • God created the world, everything else is made in China.

Bůh stvořil svět, všechno ostatní bylo vyrobeno v Číně.

 • Before you criticize someone, walk a mile in their shoes. That way, you’ll be a mile from them, and you’ll have their shoes.

Než někoho zkritizujete, „ujděte míli v jeho botách“ (vžijte se do jeho situace). Tak budete míli od něj a budete mít jeho boty.

 • Why do they sterilize the needles for lethal injections?

Proč sterilizují injekční jehly smrti?

 • Practice doesn’t make perfect. Perfect practice makes perfect.

Praxe nedělá dokonalým. Dokonalá praxe dělá dokonalým.

 • Those who throw dirt only lose ground.

Ti, kteří házejí bláto, ztrácejí půdu pod nohama.

 • You never truly understand something unless you can explain it to your grandmother.

Nikdy ničemu nerozumíš, dokud to nevysvětlíš své babičce.

 • Error. No keyboard. Press F1 to continue.

Chyba. Žádná klávesnice. Stisknutím klávesy F1 pokračujte. [Viz také: Angličtina pro programátory. Naučte se Shakespearův jazyk lépe než C+]

 • Experience is what you get when you didn’t get what you wanted.

Zkušenosti jsou to, co dostanete, když nedostanete to, co jste chtěli (získat).

Podmíněné způsoby s modálními slovesy, contitionals with modals!
Viz také: Pokud si přečtete tento článek o kondicionálech s modálními slovesy (conditionals with modals), konečně se je naučíte!

Vtipné výroky v angličtině (80-100)

 • Birthdays are good for you. Statistics show that people who have the most live the longest.

Narozeniny jsou pro vás dobré (zdravé). Statistiky ukazují, že ti, kteří jich mají nejvíce, žijí nejdéle.

 • hey occifer i swear to drunk im not as god as you think i am.

Hej ďáble, přísahám k opilosti, že nejsem takový bůh, jak si myslíš.

 • This sentence is a lie.

Tahle věta je lež.

[Odkaz na slavný paradox lháře: Pokud lhář říká, že lže, je jeho tvrzení pravdivé nebo nepravdivé?]

 • Men are like parking stalls. All the good ones are taken and the rest are handicapped!

Chlapi jsou jako parkovací místa. Všichni v pořádku jsou zabraní a zbytek je hendikepovaný.

 • Change is good, but dollars are better.

Změny jsou dobré, ale dolary jsou lepší. (change je také zbytek, „drobné“, které dostaneme po zaplacení bankovkou v obchodě.)

 • How is it that “fat chance” and “slim chance” mean the same thing?

Jak je možné, že „tlustá šance“ a „štíhlá šance“ znamenají totéž?

 • 1492: Native Americans discover Columbus lost at sea.

1492: Američtí indiáni objevili Kolumba, ztraceného v moři.

 • Laugh and the world laughs with you. Cry and the world laughs harder.

Smějte se a svět se bude smát s vámi. Plačte a svět se bude smát ještě hlasitěji. [Viz také: Gradace anglických přídavných jmen.]

 • Everyone hates me because I’m paranoid.

Všichni mě nenávidí kvůli mé paranoie!

 • Solution to two of the world’s problem: feed the homeless to the hungry.

Řešení dvou globálních problémů: nakrmit chudé bezdomovci.

 • You laugh because I’m different, I laugh because I just farted!

Směješ se, protože jsem jiná. Směju se, protože jsem si prdla.

 • Whoever said nothing is impossible never tried slamming a revolving door!

Ten, kdo řekl, že nic není nemožné, se nikdy nepokusil zabouchnout otáčecí dveře!

 • Silence is golden, but duck tape is silver.

Ticho je zlaté a lepicí páska je stříbrná. [Viz také: Jak se zbavit jazykové blokády?]

 • When life gives you melons . . . you might be dyslexic.

Pokud vám život dává melouny (melouny místo lemons)… můžete mít dyslexii.

 • There’s no ‚I‘ in team, but there is in ‚win.‘

Ve slově„tým“ (team) není žádné písmeno (velkým písmenem I znamená „já“), ale je ve „vyhrát“ (win).

 • Those who criticize our generation seem to forget who raised it!

Zdá se, že ti, kteří kritizují naši generaci, si nepamatují, kdo je vychoval!

 • Man who goes to bed with an itchy butt . . . wakes up with a stinky finger!

Muž, který jde do postele se svědivým zadkem… probudí se s páchnoucím prstem!

 • Children in the back seat cause accidents, accidents in the back seat cause children!

Děti na zadním sedadle (auta) způsobují nehody, nehody na zadním sedadle způsobují děti!

 • The only good thing about going bra-less at my age is that it pulls the wrinkles right out of my face.

Jedinou výhodou chůze bez podprsenky v mém věku je, že se mi vytahují vrásky z obličeje.

 • How do you know when you are too drunk to drive? When you swerve to miss a tree . . . and then realize it was your air-freshener.

Jak poznáte, že jste příliš opilí na to, abyste řídili (auto)? Když se rychle otočíte, abyste minuli strom… a ukáže se, že je to osvěžovač vzduchu.

inspirující motivační citace v angličtině s překladem

Vtipné výroky vám mohou opravdu pomoci naučit se anglicky!

Jak si zapamatovat nová slova a anglické gramatické konstrukce?

Nejlépe v kontextu, abyste viděli, jak je správně používat!

A jak zajistit, aby nám znalosti nevypadly z hlavy?

Budovat asociace – funguje to nejlépe, když používáme mnoho smyslů najednou, slyšíme něco šokujícího, neobvyklého nebo … legračního!

To je důvod, proč jsem do didaktického programu kurzu anglického jazyka Speakingo zahrnul mnoho podobných vtipných výroků a moudrých citátů, které nejenže činí učení angličtiny zajímavějším, ale představují důležité oblasti gramatiky a slovní zásoby!

Na Speakingo mluvíte se svým počítačem jako učitelem, který vám rozumí, chválí nebo opravuje. Tímto způsobem se naučíte mluvit, nejen pasivně rozumět.. Takže když musíte něco říct, prostě mluvíte místo toho, abyste přemýšleli o pravidlech nebo seznamech slovní zásoby.

A to vše bez dojíždění a vycházení z domova za velmi rozumnou cenu (měsíc studia stojí jako jedna hodina doučování).

Každopádně je nejlepší vyzkoušet si sami, zda vám tento způsob učení angličtiny vyhovuje!

Dvěma kliknutími se můžete zaregistrovat do služby na týden zdarma a bez jakýchkoli závazků a zjistit, zda se vám takové učení líbí.


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Znáte nějaké další vtipné výroky, zajímavá slova nebo moudré citace v angličtině? Podělte se o své oblíbené anglické výroky v komentářích!

Vzal jsem vtipné výroky ze stránky 100 Funny Sayings, Quotes and Phrases.

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
would, would rather, would like to, would you mind, anglictina, gramatika
Všechno o WOULD!

Would je jedno z nejpopulárnějších modálních sloves. Používáme jej v trpném rodě, nepřímé řeči nebo v takových frázích, jako jsou: would you mind, would you rather & would you like to a mnoho dalších, o kterých budeme v tomto textu diskutovat.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail