Trpný rod v anglické větě a… zombie!

trpný rod

Co má trpný rod v angličtině společného se zombie? Ukazuje se, že mohou být velmi užitečné! A není to jen o jejich zájmu o váš lahodný mozek!


Trpný rod v angličtině

Činný rod, trpný rod, posloupnost časů, inverze, nepřímá řeč, podmínkové věty, modální slovesa, nepravidelná slovesa… Jste zmateni všemi těmito gramatickými pojmy?

Nejen vy!

S pomocí vám nemůže přijít nikdo jiný než … zombie!

Díky jednoduchému triku ode dneška nikdy nezapomenete, jak rozpoznat trpný rod v anglické větě!

Ale jedno po druhém.

Tento příspěvek vám řekne:

 1. Jaký je rozdíl mezi činným a trpným rodem?
 2. Jak vám mohou zombie pomoci naučit se trpný rod?
 3. Jak vypadá konstrukce trpného rodu v jednotlivých gramatických časech?
 4. Cvičení na anglický trpný rod.

pasivní angličtina
Zůstaňte v klidu a pokračujte (smazáno) Utíkej! Zombie přicházejí!

1. Co to je trpný rod?

Trpný rod v anglčtině je passive voice.

Normálně mluvíme v tzv. činném rodě, například:

 • I killed a zombie.

(Zabil jsem zombie.)

Když se však nechci chlubit, že jsem tak učinil, mohu jen lakonicky konstatovat v trpném rodě:

 • Zombie was killed.

(Zombie byla zabita.)

Trpný rod používáme, když nechceme říci, kdo danou akci provedl.

Například novinář pokrývající podivný incident nemusí chtít spekulovat, že pachatelem útoku je paranormální bytost z filmu, takže bude komentovat trpným rodem:

 • People were eaten.

(Lidé byli snědeni.)

Tímto způsobem nemusí riskovat obvinění, že věří v pohádky.

Stejným způsobem politici, úředníci a další budou používat trpný rod, aby se vyhnuli odpovědnosti za své činy:

 • New taxes were introduced.

(Byly zavedeny nové daně.)

To zní mnohem lépe než:

 • We introduced new taxes.

„Zavedli jsme nové daně,“ že?

pasivní angličtina


Činný nebo trpný rod?

Proto, abychom to shrnuli:

Činný rod používáme k tomu, abychom řekli, co někdo dělá:

 • He run away from a zombie.

(Utekl před zombie.)

 • The gathering included 200 zombies.

(Na shromáždění bylo 200 zombie.)

V trpném rodě je však důležité, co se stane s naším podmětem věty:

 • The gathering was disrupted.

(Shromáždění bylo přerušeno.)

 • 15 soldiers were eaten.

(Bylo snědeno 15 vojáků).

2. Jak nám tedy mohou zombie pomoci rozpoznat, zda je věta v trpném rodě?

A tady nám mohou pomoci zombie!

Když nevíme, zda je věta v činném nebo trpném rodě, stačí na konec věty přidat „by zombies“ (v tom smyslu, že zombie to udělaly).

Pokud je to možné – věta je v trpném rodě.

Například:

 • People are eaten every day by zombies.

(Lidé jsou každý den sežráni zombiemi.)

Je to možné! To znamená trpný rod.

Nemůžeme však říci:

 • I eat every day by zombies.

(Každý den jím zombiemi.)

Nejde to? Takže věta není v trpném rodě.

trpný rod
Pokud můžete přidat za sloveso „zombie“, znamená to, že jste použili trpný rod.

Stejné to bude s daněmi (koneckonců není známo, co je horší…):

 • New taxes were introduced by zombies.

(Nové daně zavedli zombie.)

Nemůžeme však říci:

 • We introduced new taxes by zombies.

(Zavedli jsme nové daně zombiemi.)

pasivní angličtina
Nemůžete být sežráni zombie, pokud jste sami zombie.

3. Jak vytvoříme trpný rod v jednotlivých anglických časech?

Teoreticky lze trpný rod použít ve všech gramatických časech, v případě některých to bude znít docela krkolomně, takže se zde omezíme na nejoblíbenější varianty.

Princip vytváření trpného rodu v angličtině (jako v češtině) není příliš komplikovaný.

Trpný rod vytváříme pomocným slovesem „být“ (to be) ve vhodném tvaru v závislosti na čase (bylo, bude, je atd.) + sloveso ve „třetí formě“ past participle.

Nejlepší je však vidět to na praktických příkladech v jednotlivých časech.

Pokud jsou na druhou stranu příklady se zombie pro vás příliš drastické, doporučuji jít na podobný, méně strašlivý záznam níže:

pasivní hlas pasivní strana slovesa
Více o trpném rodu najdete také v záznamu: Trpný rod – případ pro anglického diplomata.

Trpný rod v čase přítomném present simple

 • Zombies eat people every day.

(Činný rod: Zombie požírají lidi každý den.)

 • People are eaten every day.

(Trpný rod: Lidé jsou požíráni každý den)

Další příklady trpného rodu v čase present simple naleznete v samostatném příspěvku na toto téma:

present simple passive tense, trpný rod v přítomném čase, anglicky, done
Viz také: Anglický trpný rod se vyučuje v tomto textu.

Trpný rod v čase minulém simple past

 • Zombie ate people every day.

(ČR: Zombie požírali lidi každý den)

 • People were eaten every day.

(TR: Lidé byli požíráni každý den.)

Další příklady použití trpného rodu během past simple naleznete v samostatném příspěvku:

past simple passive voice tense, trpný rod, anglicky, passive-aggressive, pasivní agresivita
Viz také: Past simple passive – V tomto textu byl vyučován trpný rod.

Trpný rod v čase budoucím future simple

 • Zombie apocalypse will change the world beyond recognition.

(ČR: Zombie apokalypsa změní svět k nepoznání.)

 • The world will be changed beyond recognition (by zombie apocalypse / by zombies.)

(TR: Svět se změní k nepoznání – kvůli apokalypse, kvůli zombie – lze dodat, že to znamená, že máme co do činění s trpným rodem.)

Obecně platí, že v každé větě je tento konec o tom, kdo to udělal (by zombies, by the police, by me – zombiemi, policií, mnou) volitelný.

Spíše se nepoužívá – proto nakonec používáme trpný rod, abychom se tomu vyhnuli!

A více o trpném rodu v budoucích časech v záznamu:

future simple, going to, present perfect, passive voice, budoucí čas prostý, chystat se, předpřítomný čas, trpný rod
„Máte právo nevypovídat. Cokoliv řeknete, bude použito proti vám (doslova: přitlačeno k vám)“ Viz také: Future simple, going to, future perfect PASSIVE bude vyučovaný.

Trpný rod v čase present contiuous

 • I think zombies are following me.

(ČR: Myslím, že mě zombie sledují /pronásledují.)

 • I think I’m being followed.

(TR: Myslím, že jsem sledován.)

Stojí za to připomenout si tuto konstrukci. Často zaměňujeme trpný rod v přítomném čase present simple a v přítomném čase průběhovém present simple continuous. A přesto to není totéž.

Navíc použití trpného rodu v čase present continuous dodává pět bodů k inteligenci! 😉

představují jednoduchou současnou souvislou angličtinu, která je nyní napjatá
Čtěte také: Porovnání přítomných časů present simple i present continuous

Trpný rod v čase past continuous

Totéž bude platit pro trpný rod v čase minulém past continuous:

 • One of them was eating human flesh when I arrived.

(ČR: Jeden z nich požíral lidské maso, když jsem přišel.)

 • Human flesh was being eaten when I arrived.

(TR: Lidské maso bylo požíráno, když jsem přišel.)

Velmi elegantní věta!

pasivní angličtina
Utíkejte… zachraňte se před zombie

Trpný rod v čase present perfect

Gramatická akumulace jako 100 milionů v loterii! Nejen, že present perfect, ale ještě k tomu trpný rod!

 • Zombie has bitten my brother.

(ČR: Zombie právě kousla mého bratra.)

 • My brother has been bitten.

(TR: Můj bratr byl právě pokousán.)

Více o present perfect passive v samostatném příspěvku:

Present perfect passive voice, stavba, užití, trpný rod, anglická gramatika s mývalem
Viz také: Present perfect passive.

Trpný rod v čase past perfect

Pamatujte, že čas past perfect používáme pouze tehdy, když chceme odkazovat na jinou větu v minulosti. Například:

 • His brain didn’t taste well. He hadn’t used it too much.

(ČR: Jeho mozek nechutnal dobře. Moc ho nepoužíval.)

 • His brain didn’t taste well. It hadn’t been used much.

(TR: Jeho mozek nechutnal dobře. Nebyl moc používán.)

pasivní angličtina
Nejtěžší na zombie apokalypse je předstírat, že mě to nevzrušuje.

Trpný rod s modálními slovesy

Jak si možná pamatujete, po modálních slovesech se „vlastní“ sloveso vyskytuje v infinitivu (základní forma) a bez to.

Například:

 • I can’t explain the zombie mystery.

(ČR: Nedokážu vysvětlit zombie záhadu.)

 • Zombie mystery can’t be explained.

(TR: Záhadu zombie nelze vysvětlit.)

nebo

 • We should tolerate zombies and celebrate our differences.

(ČR: Měli bychom tolerovat zombie a oslavovat naše rozdíly.)

 • Zombies should be tolerated and our differences celebrated.

(TR: Zombie by měly být tolerovány a rozdíly mezi námi oslavovány.)

nebo

 • We could have solved the zombie problem with zombie kittens.

(ČR: Problém se zombie bychom mohli vyřešit pomocí zombie koťat.)

 • Zombie problem could have been solved with zombie kittens.

(TR: Problém se zombie by mohl být vyřešen pomocí zombie koťat.)

pasivní strana anglická kočka
Všechno nejlepší k narozeninám! Koupil jsem ti zombie kotě

Trpný rod v angličtině je všudypřítomný, ale bez nadsázky!

Je pravda, že v angličtině je trpný rod populárnější než v češtině. Je formálnější a angličtina je poměrně vážná a formální. Proto například dobrý překladatel anglické literatury ve svých překladech často mění věty z trpného rodu na činný v českém překladu.

Pokud můžete přidat za sloveso „zombie“, znamená to, že jste použili trpný rod.

Na druhou stranu, trpný rod je také prokletím učitelů angličtiny a redaktorů. Mladí studenti, kteří chtějí znít inteligentně, ho často zneužívají, takže vůbec nakonec nevypadají inteligentně. Jsou to věty v činném rodě, které zaujmou čtenáře a dobře čtou náš esej nebo příběh. Proto mnoho anglických memů na toto téma, jako je ten níže:

pasivní hlas pasivní strana
Pokaždé, když užiješ trpný rod, Bůh zabije kotě.

4. Cvičení na trpný rod v angličtině

A teď je čas cvičit!

Bohužel, angličtina není něco, co se můžeme naučit s očima přilepenýma na papír nebo obrazovku. Musíme praktikovat nové gramatické struktury, dokud se nestanou něčím zcela přirozeným pro náš mozek.

A je nejlepší je procvičovat přímo nahlas, abychom je neváhali použít v konverzaci.

Proto, abych procvičil trpný rod – stejně jako všechny ostatní otázky anglické gramatiky – zvu vás na kurz anglického jazyka online Speakingo! Na kurzu najdete mnoho vět, ve kterých – možná na méně velkolepých příkladech – se naučíte správně aplikovat všechny výše uvedené konstrukce v trpném rodě!

Zajímavé je, že v kurzu Speakingo mluvíte s… mrtvým jako zombie telefonem nebo počítačem! To není šílené! Díky použití technologie rozpoznávání řeči vám Speakingo rozumí, chválí vás, v případě potřeby vás opravuje. Ale nikdy neztrácí trpělivost… ani nekouše!

Takové učení angličtiny je nejen efektivní, ale prostě příjemné!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Nebuďte jako zombie! Mluvte plynule anglicky!


A už jste se setkali se zombie, nebo alespoň s trpným rodem?

Podělte se o své zkušenosti do komentáře!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
Share on facebook
Share on twitter
Share on tumblr
Share on reddit
Share on skype
Share on linkedin
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Angličtina k poslechu

I když vždy zdůrazňuji důležitost mluvení, angličtina k poslechu také hraje obrovskou roli v nauce jazyků. Jako dítě – nejdřív posloucháte, pak mluvíte. Jak tedy efektivně naslouchat, abyste se naučili co nejvíce?

Číst dále »
darmowy certyfikat z języka angielskiego online kurs
Online kurz angličtiny s certifikátem zdarma

Hledáte kurz s bezplatným certifikátem z anglického jazyka? Podívejte se, co nabízí výuka angličtiny na kurzie Speakingo online! ONLINE KURZY ANGLIČTINY S CERTIFIKÁTEM? Dlouho jsem se vyhýbal představení certifikátů ke kurzu Speakingo English. Není asi žádným tajemstvím, že při online zkouškách občas dochází k různým „nesrovnalostem“. Často se ani neví,

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *