PASSIVE VOICE: Případ anglického diplomata

passive voice trpný rod podstatné jméno

Pokud se chcete seznámit s passive voice, měli byste si přečíst tento příspěvek o gramatice anglického trpného rodu!


/Na obrázku: Došlo k chybám./

Víte, kdo je takový diplomat? To je někdo, kdo vás může poslat k čertu, a vy se cítíte nadšeni z nadcházejícího výletu! Jak nám může passive voice nebo anglický trpný rod pomoci v diplomacii?

Z tohoto textu se dozvíte:

 1. Co je to passive voice?
 2. Jak rozpoznáte passive voice ve větě?
 3. Kdy prakticky používáme passive voice v diplomatických větách?
 4. Trpný rod pro mírně pokročilé.
 5. Jak nejlépe procvičit passive voice?
Anglická diplomacie v podnikání
Diplomacie je umění poslat lidi do háje (doslova: do pekla) takovým způsobem, aby se zeptali, jak se tam dostat.

1. Co je to passive voice?

Passive voice je anglický trpný rod. Jedná se o gramatickou konstrukci, v níž je důraz kladen na samotnou činnost – nikoli na osobu, která ji vykonává.

Obvykle mluvíme tzv. činným rodem, který musíme při testech z angličtiny obvykle měnit na trpný, tedy passive voice.

Například:

Činný rod active voice:

 • We made mistakes.

(Udělali jsme chyby.)

Trpný rod passive voice:

 • Mistakes were made.

(Došlo k chybám.)

Tímto způsobem neukazujeme prstem na viníka, ale spíše představujeme danou situaci. Což je obzvlášť výhodné, pokud jsme na vině my!

Na druhou stranu samotný výraz „passive voice“ doslova znamená „pasivní hlas“, ale samozřejmě nemá nic společného s hlasem…

passive voice anglictina
Je to hodina z psaní… Tak co ho zajímá, jak zní naše hlasy?

2. Jak rozpoznáte passive voice ve větě v angličtině?

Pokud si nejste jisti, zda je věta v passive voice, nebo zda se jedná spíše o podmínkovou větu, existuje na to jednoduchá rada.

Pokud můžete na konec věty přidat „by zombies (přes, prostřednictvím zombie)„, znamená to, že věta je v passive voice!

Například věta:

 • Passive voice was practiced.

(Trpný rod byl procvičován.)

lze v klidu dokončit pomocí zombie:

 • Passive voice was practiced by zombies.

(Trpný rod byl procvičován přes zombie.)

Naproti tomu u vět v činném rodě (active voice) nám to nepůjde:

 • Tom practiced passive voice.

(Tom cvičil trpný rod).

Pak následující věta není možná:

 • Tom practiced passive voice by zombies.

(Tom cvičil trpný rod prostřednictvím zombie).

Více o vztahu mezi trpným rodem a zombiemi v tomto příspěvku:

trpný rod
Pokud můžete přidat za sloveso “ prostřednictvím zombie“, znamená to, že věta je v trpném rodě. Přečtěte si také: Jak se používá trpný rod v anglické větě? Cvičení se zombie!

Neuvěřitelná dobrodružství slovesa „to be“ v passive voice

Jak víme z výše uvedeného textu, tvoření passive voice v časech present simple nebo past simple je … simple (jednoduché). Přinejmenším teoreticky lze passive voice použít ve všech časech, navíc i v kombinaci s nepřímou řečí (reported speech).

Když se dobře podíváte na věty v passive voice, zjistíte, že vlastní sloveso je prostě vždy ve „třetím tvaru“ past participle.

V závislosti na gramatickém čase (tense) žonglujeme pouze s tvarem pomocného slovesa„to be„:

A je toho hodně, co je třeba zkoordinovat…

V různých větách v trpném rodě můžete vidět:

Simple

 • is
 • was
 • will be
 • would be

Continuous

 • is being
 • was being
 • will be being
 • would be being

Perfect Simple

 • has been
 • had been
 • will have been
 • would have been

Perfect Continuous

 • has been being
 • had been being
 • will have been being
 • would have been being

Jedná se o rozsáhlé téma, proto zde nebudeme rozebírat všechny tyto možnosti.

Kdy používat konkrétní konstrukce, se dozvíte z řady textů:

Nepřehánějte to s trpným rodem!

Je třeba poznamenat, že ačkoli jsou některé návrhy teoreticky možné, v praxi se s nimi pravděpodobně nesetkáme.

Například:

 • The kid will have been being naughty .

(Dítě právě bude mít zakončené aktivní zlobení).

nebo

 • She would be being treated nicely.

(Bylo by-byla aktivně s ní dobře zacházeno).

Chci říct, že tyto věty jsou správné – ale tak to nikdy nikdo neřekne!

Nadměrné používání passive voice je jednou z hlavních chyb, kterých se mladí Američané nebo Angličané dopouštějí ve svých esejích.1! Odtud pramení četné memy učitelů na toto téma:

passive voice trpny rod
Pokaždé, když použijete trpný rod, Bůh zabije kotě.

3. Kdy tedy prakticky použijeme passive voice ve větě?

V tomto textu se nebudeme věnovat gramatické teorii, ale praktickému využití této zajímavé konstrukce.

Passive voice je diplomatický trik, když:

 • nevíme, kdo něco udělal
 • nezáleží na tom, kdo něco udělal
 • nechceme upozorňovat na pachatele
 • chceme upozornit na samotnou problematiku

Stejně jako na hlavním obrázku s nabouraným autem. Nechceme přece říkat, že jsme to byli my, kdo naboural auto. Říkáme, že došlo k omylu!

Pojďme se tedy podívat, ve kterých 9 situacích se vám anglický trpný rod může diplomaticky hodit!

passive voice anglictina
Došlo k chybě. Říkám to v trpném rodě, abych se za to vyhnul jakékoli osobní odpovědnosti.

Diplomatické použití passive voice č. 1: It is said...

Novináři nebo politici, pokud chtějí něco říct, aniž by uvedli zdroje (zejména pokud žádné nemají!), se mohou uchýlit k tomuto triku. It is said … znamená „říká se“.

Kdo to říká? Nevíme. Lidé. Oni.

To novináře staví do velmi pohodlné pozice. Může si říkat, co chce, ale vždycky může popřít, že to není jeho názor. Pouze cituje. Ale nikdo ho také nebude napadat za to, že někomu vkládá slova do úst. Dokonalý diplomatický trik!

 • It is said that this neighbourhood is dangerous.

(Říká se, že tato oblast je nebezpečná).

Angličané rádi polykají that, takže v hovorové řeči pravděpodobně uslyšíme pouze:

 • It is said this neighbourhood is dangerous.

(Oblast je údajně nebezpečná)

Také je možné (s that i bez něj):

 • This neigbourhood is said to be dangerous.

(Tato čtvrť je údajně nebezpečná).

Podobně lze postupovat i u následujících příkladů.

passive voice anglictina
Trpný rod se nepoužívá vždy, a pokud ano, redaktoři si na něj stěžují. (V angličtině to zní stejně zkomoleně jako v češtině)

Diplomatická technika č. 2: He is believed to…

Lidé nejen „mluví“. Lidé také „věří“.

 • It is believed that he lost a lot of money on this deal.

(Věří se, že na této dohodě prodělal hodně peněz).

Anglická diplomacie v podnikání
Čtěte také: Anglická diplomacie v podnikání – 7 způsobů chození kolem horké kaše.

Diplomatická technika passive voice č. 3: It is reported that…

Uvádí se, že/ ozývá se… (záhadné zdroje samozřejmě zůstávají záhadné).

 • It is reported that aliens were seen in the park last night.

(„Ozývají se hlasy“, že včera byli v parku viděni mimozemšťané).

Diplomatické použití anglického trpného rodu č. 4: It is known that…

Zdánlivě všeobecně známé, ale nevíme, „kdo to vlastně ví“…

 • It is known vitamins are good for health.

(Je známo, že vitamíny jsou zdraví prospěšné.)

Diplomatické použití passive voice č. 5: He is considered to…

Je považován za… Nevíme ale kým. „Obecně se má za to, že:

 • He is considered the world champion in story-telling.

(Je považován za světového mistra vypravěče.)

Diplomatické použití trpného rodu č. 6: He is expected to…

Proč někomu něco upřímně říkat do očí. Koneckonců, můžete to pasivně agresivně oznámit všem na Facebooku 😉

 • Tom is expected to apologize.

(Očekává se, že se Tom omluví.)

passive voice anglictina
Místo konfrontace s přáteli o problémech budu na Facebooku nechávat zvláštní citáty a výroky. To je více cool.

Diplomatické použití passive voice č. 7: He is understood to

Je zřejmé, že…

 • He is understood to be on police bail following his arrest on Friday night.

(Je zřejmé, že po zatčení v pátek večer byl propuštěn na kauci.)

Diplomatické užití č. 8: He is alleged to…

Můžeme se také domnívat:

 • It is alleged that he attacked the policeman.

(Údajně napadl policistu.)

Činný rod: Miluji tě; Trpný rod: Jsi mnou milován; Ona: Mám přítele.

Diplomatické použití passive voice č. 9: is supposed to

Všimněte si však, že výraz supposed to, má dva významy.

První z nich je téměř totožný s is said to:

 • The film is supposed to be great.

(Film by měl být/říká se, že je prý skvělý.)

Někdy však supposed to znamená, že něco bylo naplánováno a má se to stát. K tomu však nemusí nutně dojít:

 • She was supposed to be here at eleven, and it is already twelve!

(Měl tu být v jedenáct hodin a už je dvanáct!)

Supposed to může také znamenat, že by se něco nemělo dělat:

 • You are not supposed to cheat on your exam.

(Podvádění při zkouškách není povoleno).

passive voice anglictina
Činný rod: Napsal jsem práci. Trpný rod: Práce byla přeze mě napsaná. Vnitřní hlas: Neprojdu!

4. Vyleštěte svůj passive voice

I když je vám vše – o čem jsme dosud hovořili – jasné, následující informace mohou být zajímavé i pro pokročilé studenty.

4.1 Passive voice se dvěma předměty

Někdy má sloveso ve větě dva předměty. Větu pak lze převést na trpný rod dvěma způsoby:

 • I gave the girl flowers.

(Dal jsem té dívce květiny. – Tématem je zde dívka i květiny)

Výše uvedenou větu lze převést do passive voice takto:

 1. A girl was given flowers.

(Dívka dostala květiny.)

nebo

 1. Flowers were given to the girl.

(Květiny byly darovány dívce.)

Obě verze jsou maximálně správné.

Tato situace nastane u slov, jako jsou:

 • ask (ptát se)
 • offer (navrhnout)
 • show (ukazovat)
 • teach (učit)
 • tell (někomu říkat)
 • pay (platit)
passive voice anglictina
Neporozumíte trpnému rodu… Trpný rod nebude porozuměn…ahh!

4.2 Pro ty, kteří nemají rádi passive voice

Pokud se nám nelíbí trpný rod, můžeme to říct i v… passive voice!

Například:

 • I don’t like being told what to do.

(Nemám rád, „když je mi řečeno“, co mám dělat)

 • She hates being kept waiting.

(Nesnáší, když ji „necháváte čekající“ = když musí na něco čekat)

 • The thief entered the museum without being seen.

(Zloděj vstoupil do muzea nepozorován.)

passive voice anglictina
Upřímně, má drahá, je mi to jedno.

4.3 Passive voice s get

V konstrukcích s passive voice můžeme někdy nahradit „to be“ (has been) slovem „get“.

Například:

 • Luckily, nobody got hurt in the accident. = Luckily, nobody was hurt in the accident.

(Obě tyto věty přeložíme jako: Při nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn.)

 • I don’t often get invited to their meetings. = I‚m not often invited to their meetings.

(Na jejich setkání mě často nezvou.)

4.4 Konstrukce: have something done

Nakonec stojí za to přečíst si o velmi zajímavé konstrukci v angličtině: „nechat něco udělat“. Říkáme to, když něco neděláme my osobně, ale někdo dělá něco pro nás.

Rozebereme si takový kadeřnický případ:

 • I cut my hair.

(Ostříhal jsem si vlasy.)

Neznamená to nic víc, než že jsem vzal nůžky a sám je přestřihl. Alespoň v mém případě by to mělo nepochybně žalostný dopad!

Proto řekneme – nebo bychom spíše měli říci, protože se jedná o velmi častou chybu:

 • I had my hair cut.

(Zařídil jsem, aby mě někdo ostříhal.)

Jakkoli může český překlad znít neobratně, v angličtině je to pěkná konstrukce.

have something done, get, having, had, cvičení, konstrukce, práce
„Je lepší mít bílý pásek v dělání něčeho, než černý pásek ve štěžování si na něco. Udělej to tak, že to funguje!“ Viz také: Have something done: Černý pásek ve službě druhým.

I zde lze použít „get“:

 • When are you going to get your hair cut?

(Kdy máš v úmyslu jít ke kadeřníkovi?)

Ne vždy to však znamená, že se události odehrály z naší iniciativy.

Například:

 • On holidays, I had my passport stolen.

(Na dovolené byl můj pas ukraden.)

passive voice anglictina
Trpný rod? Tento klacek se sám nehodí!

5. Passive voice – cvičení

Nejlepší je však vždy cvičení, nikoli suchá teorie. Tento klacek se sám nehodí, ani angličtina se sama nenaučí! Naštěstí je v online kurzu angličtiny Speakingo poměrně dost příkladů na passive voice!

Zajímavé je, že se zde učíte veškerou potřebnou anglickou gramatiku a slovní zásobu prostřednictvím konverzace. Když pak potřebujete něco říct, nemusíte „koktat“ a přemýšlet, které pravidlo použít – prostě mluvíte tak, jak byste mluvili ve své mateřštině, aniž byste přemýšleli o tom, zda „mluvíte prózu“, nebo ne!

Nejdůležitější je vypěstovat si návyk mluvit správně, a toho lze nejúčinněji dosáhnout pouhým opakováním správných vět v trpném rodě.

A nejlepší na tom je, že na kurzu Speakingo mluvíte… s telefonem nebo počítačem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje. A nikdy neztrácí trpělivost! A nemusíte nikam dojíždět ani se stresovat kvůli ostatním lidem. Prostě si pomalu budujte svou jistotu v konverzační angličtině, svým vlastním tempem, kdy chcete, tak dlouho, jak chcete!

Proto vás vyzývám, abyste se učili anglicky! Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a nezávazně si ověřte, zda vám tato metoda samostudia angličtiny online vyhovuje!

A jaké jsou vaše zkušenosti s anglickou gramatikou? Nebo máte nějaké otázky? Neváhejte a komentujte!


Učte se anglicky v online kurzu Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail