100 nejlepších citátů v angličtině s překladem

Najlepsze cytaty po angielsku z tłumaczeniem

Chcete se blýsknout ve společnosti? Podívejte se na nejlepší citáty v angličtině s překladem a zazařte jako polární hvězda!


Na obrázku: (Jen) mě zkus zastavit!

Nejlepší citáty

Ať už se chcete věnovat kariéře v podnikání, složit maturitu nebo se jen blýsknout ve společnosti, moudrost slavných lidí vám může být nesmírně užitečná! Právě ti, kteří se inspirují úspěchy druhých, mohou do svého života přinést cenné poznatky!

Seznamte se s těmito nejlepšími citáty v angličtině – v originále a s trestuhodně doslovným překladem – protože toto je stránka pro výuku angličtiny!

100 nejlepších citátů v angličtině s doslovným překladem

Za webem HubSpot rozdělím nejlepší citáty do několika kategorií:

 1. Nejlepší citáty slavných lidí
 2. Citáty všech dob
 3. Nejlepší citáty o životě v angličtině
 4. Nejinspirativnější citáty o životě
 5. Nejlepší citáty v angličtině o cestě k úspěchu
 6. Nejslavnější anglické citáty na světě

1. Nejlepší citáty slavných lidí v angličtině

 • The way to get started is to quit talking and begin doing. – Walt Disney

Způsob, jak začít, je přestat mluvit a začít jednat.

 • If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor. – Eleanor Roosevelt

Kdyby byl život předvídatelný, přestal by být životem a byl by bez chuti.

[Všimněte si pěkného použití druhého podmiňovacího způsobu – spekulování o přítomnosti.]

 • If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough. – Oprah Winfrey

Když se podíváte na to, co v životě máte, budete mít vždycky víc. Pokud se budete dívat na to, co v životě nemáte, nikdy nebudete mít dost.

[A zde máme zase větu v prvním podmiňovacím způsobu – spekulující o budoucnosti.]

 • If you set your goals ridiculously high and it’s a failure, you will fail above everyone else’s success. – James Cameron

Pokud si stanovíte nesmyslně vysoké cíle a neuspějete, budete (stále) prohrávat s úspěchem ostatních.

 • Life is what happens when you’re busy making other plans. – John Lennon

Život je to, co se děje, když jste zaneprázdněni jinými plány.

 • Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. – Steve Jobs

Váš čas je omezený, tak ho nepromarněte životem někoho jiného. Nenechte se chytit do pasti dogmatu – tedy žít podle myšlení jiných lidí.

2. Nejlepší citáty všech dob v angličtině

 • Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier. – Mother Teresa

Šířit (šířit) lásku všude, kam (ne)jdete. Ať k tobě nikdo nikdy nepřijde, aniž by odešel šťastnější. – Matka Tereza

[Po přeložení této věty je asi jasné, že nemá smysl se jen „učit slovíčka“, ale je třeba se naučit celé fráze a věty v angličtině!]

 • When you reach the end of your rope, tie a knot in it and hang on. – Franklin D. Roosevelt

Až dojdete na konec lana, uvažte na něm uzel a zavěste se (držte se ho).

 • Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else. – Margaret Mead

Vždy mějte na paměti, že jste naprosto jedineční. Stejně jako všichni ostatní.

 • Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. -Robert Louis Stevenson

Nehodnoťte každý den podle úrody, kterou sklidíte, ale podle semen, která jste „zasadili“.

 • The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. – Eleanor Roosevelt

Budoucnost patří těm, kteří věří v krásu svých snů.

 • Tell me and I (will) forget. Teach me and I (will) remember. Involve me and I (will) learn. – Benjamin Franklin

Řekni mi to a já zapomenu. Naučte mě to a já si to budu pamatovat. Zapojte mě a já se to naučím.

[Originál neobsahoval toto will. Přidala jsem je, aby bylo snazší pochopit, co tím rodilý mluvčí myslel – rádi polykají souhlásky, slabiky a někdy i celá slova…]

 • The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched — they must be felt with the heart. – Helen Keller

Ty nejlepší a nejkrásnější věci na světě nelze vidět ani se jich dotknout – je třeba je cítit srdcem.

[Zde máme dva příklady – pravidelný a nepravidelný – superlative, nejvyššího stupně anglického přídavného jména.]

 • It is during our darkest moments that we must focus to see the light. – Aristotle

(Právě) v nejtemnějších chvílích se musíme soustředit, abychom viděli světlo. – Aristoteles

 • Whoever is happy will make others happy too. – Anne Frank

Kdo je šťastný, udělá šťastnými i ostatní.

 • Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. -Ralph Waldo Emerson

Nechoďte tam, kam může vést cesta, jděte raději tam, kde (žádná) cesta není, a zanechte stopu.

3. Nejlepší citáty o životě

 • You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated. – Maya Angelou

V životě vás čeká mnoho neúspěchů, ale nikdy se nenechte porazit.

 • The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. – Nelson Mandela

Největší sláva v životě nespočívá v tom, že „nikdy (ne)upadneme“, ale v tom, že (pokaždé), když (spadneme), vstaneme.

 • In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years. – Abraham Lincoln

Nakonec (na konci dne) se nepočítají roky vašeho života. (Počítá se) žít ve svých letech.

 • Never let the fear of striking out keep you from playing the game. – Babe Ruth

Nikdy nedovolte, aby vás strach z neúspěchu (v baseballu strikeout znamená „třikrát neodpálit míček a být vyřazen ze hry“) zastavil ve hře.

 • Life is either a daring adventure or nothing at all. – Helen Keller

Život je buď odvážné dobrodružství, nebo nic.

 • Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. – Thomas A. Edison

Mnoho životních neúspěchů jsou lidé, kteří si neuvědomili, jak blízko byli úspěchu, když se vzdali.

 • You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. – Dr. Seuss

V hlavě máš mozek. Máte nohy v botách. Můžete se vydat jakýmkoli směrem, který si vyberete.

 • Life is never fair, and perhaps it is a good thing for most of us that it is not. – Oscar Wilde

Život nikdy není (ne)spravedlivý a možná je pro většinu z nás dobře, že není.

 • The only impossible journey is the one you never begin. – Tony Robbins

Jediná nemožná cesta je ta, kterou nikdy (nikdy) nezačnete.

 • In this life we cannot do great things. We can only do small things with great love. – Mother Teresa

V tomto životě nemůžeme dosáhnout velkých věcí. Malé věci můžeme dělat jen s velkou láskou. – Matka Tereza

 • Only a life lived for others is a life worthwhile. – Albert Einstein

Pouze život žitý pro druhé je životem, který stojí za to žít.

 • The purpose of our lives is to be happy. – Dalai Lama

Smyslem našeho života je být šťastný. – Dalajláma

 • You only live once, but if you do it right, once is enough. – Mae West

Žijete jen jednou, ale pokud to děláte správně, stačí to jednou.

 • Live in the sunshine, swim the sea, drink the wild air. – Ralph Waldo Emerson

Žijte na slunci, plavte se v moři, pijte divoký vzduch.

 • Go confidently in the direction of your dreams! Live the life you’ve imagined. – Henry David Thoreau

Jděte směle za svými sny! Žijte život, o kterém jste snili.

 • Life is really simple, but we insist on making it complicated. – Confucius

Život je opravdu jednoduchý, ale my trváme na tom, abychom si ho zkomplikovali. – Konfucius

 • May you live all the days of your life. – Jonathan Swift

Ať žiješ po všechny dny svého života.

 • Life itself is the most wonderful fairy tale. – Hans Christian Andersen

Život sám je nejkrásnější „příběh (o) vílách“ ( = pohádka).

 • Do not let making a living prevent you from making a life. – John Wooden

Nedovolte, aby vám vydělávání na živobytí bránilo ve vytváření života.

Citáty o kočkách v angličtině
Viz také: Citáty o kočkách v angličtině.

4. Nejinspirativnější citáty o životě v angličtině

 • Life is ours to be spent, not to be saved. – D. H. Lawrence

Život je tu proto, aby se strávil (=prožil naplno), ne proto, aby se utratil (tj.: ušetřil). – D. H. Lawrence

 • Keep smiling, because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about. – Marilyn Monroe

Nepřestávejte se usmívat, protože život je krásný a je v něm tolik důvodů k úsměvu.

 • Life is a long lesson in humility. – James M. Barrie

Život je dlouhá lekce pokory.

 • In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. – Robert Frost

Ve třech slovech mohu shrnout vše, co jsem se o životě naučil: jde to (dál).

 • Love the life you live. Live the life you love. – Bob Marley

Milujte život, který žijete. Žijte život, který milujete.

 • Life is made of ever so many partings welded together. – Charles Dickens

Život se skládá z tolika odděleností, které se (navzájem) spojují.

 • Life is trying things to see if they work. – Ray Bradbury

Život je o zkoušení věcí, abyste zjistili, zda fungují.

madre cituje o životě v angličtině
Viz také: Moudré citace o životě v angličtině.

5. Nejlepších citátů v angličtině o cestě k úspěchu

 • Success usually comes to those who are too busy to be looking for it. – Henry David Thoreau

Úspěch obvykle přichází k těm, kteří jsou příliš zaneprázdněni, aby ho hledali.

 • If you really look closely, most overnight successes took a long time. – Steve Jobs

Pokud se podíváte pozorněji, většina úspěchů dosažených „přes noc“ – „trvalo dlouho“ (vyžadovalo dlouhou dobu).

 • The secret of success is to do the common thing uncommonly well. – John D. Rockefeller Jr.

Tajemství úspěchu spočívá v tom, že obyčejnou věc děláte mimořádně dobře. (Tajemství úspěchu spočívá v tom, že děláte obyčejné věci výjimečně dobře.)

 • I find that the harder I work, the more luck I seem to have. – Thomas Jefferson

Zjistil jsem, že čím víc pracuji, tím víc se mi daří.

 • The real test is not whether you avoid this failure, because you won’t. It’s whether you let it harden or shame you into inaction, or whether you learn from it; whether you choose to persevere. – Barack Obama

Skutečnou zkouškou není to, zda se tomuto selhání vyhnete, protože tomu tak není. Jde o to, zda se necháte „zatvrdit“ nebo zahanbit k nečinnosti, nebo zda se z toho poučíte; zda se rozhodnete vytrvat.

 • Don’t be distracted by criticism. Remember — the only taste of success some people get is to take a bite out of you. – Zig Ziglar

Nenechte se rozptylovat kritikou. Nezapomeňte, že pro některé lidi je jedinou chutí úspěchu kousnout do vás.

 • I never dreamed about success, I worked for it. – Estee Lauder

O úspěchu jsem nikdy (nesnil), pracoval jsem na něm.

[Zde je jasné, že Estee byla Američanka. Angličané by spíše řekli: I have never dreamt of success….. Více o tomto tématu viz text: Rozdíly mezi americkou a britskou gramatikou v angličtině].

 • Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes but they don’t quit. – Conrad Hilton

Zdá se, že úspěch je spojen s akcí. Úspěšní lidé se nezastavují (nestojí na místě). Dělají chyby, ale nevzdávají se.

 • There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. – Colin Powell

Úspěch nemá žádná tajemství. Je to výsledek přípravy, tvrdé práce a učení se z neúspěchů.

 • The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. – Franklin D. Roosevelt

Jediným omezením pro naše uskutečnění zítřka budou naše dnešní pochybnosti.

 • It is better to fail in originality than to succeed in imitation. – Herman Melville

Je lepší selhat v originalitě než uspět v napodobování.

 • Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better. – Jim Rohn

Úspěšní lidé dělají to, co neúspěšní lidé dělat nechtějí. Nepřejte si, aby to bylo jednodušší, přejte si, abyste byli lepší.

 • The road to success and the road to failure are almost exactly the same. – Colin R. Davis

Cesta k úspěchu a cesta k neúspěchu jsou téměř totožné.

 • I failed my way to success. – Thomas Edison

Zde se jedná o slovní hříčku. Doslova by se slova slavného vynálezce dala přeložit jako „Na cestě k úspěchu jsem selhal“. Edison měl však na mysli spíše něco ve smyslu „proklestil jsem si“ (neúspěch po neúspěchu jsem vytrval) cestu k úspěchu.

 • A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him. – David Brinkley

Úspěšný člověk je ten, kdo dokáže postavit pevné základy z cihel, které na něj hodili ostatní.

 • Things work out best for those who make the best of how things work out. – John Wooden

Nejlépe se daří těm, kteří z toho, jak se věci vyvíjejí, vytěží maximum.

 • Try not to become a man of success. Rather become a man of value. – Albert Einstein

Snažte se stát úspěšným mužem. Spíše se staňte člověkem hodnot.

 • Don’t be afraid to give up the good to go for the great. – John D. Rockefeller

Nebojte se vzdát se dobrého, abyste mohli jít za skvělým (úžasným).

 • Always bear in mind that your own resolution to success is more important than any other one thing. – Abraham Lincoln

Vždy „mějte na paměti“, že vaše vlastní odhodlání uspět je důležitější než cokoli jiného. – Abraham Lincoln

 • Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm. – Winston Churchill

Úspěch znamená přecházet od neúspěchu k neúspěchu, aniž byste ztratili nadšení.

 • You know you are on the road to success if you would do your job and not be paid for it. – Oprah Winfrey

Víte, že jste na cestě k úspěchu, pokud byste dělali svou práci a nenechali si za ni platit (=třeba i neplacenou).

 • If you want to achieve excellence, you can get there today. As of this second, quit doing less-than-excellent work. – Thomas J. Watson

Pokud chcete dosáhnout dokonalosti, můžete se tam „dostat“ ještě dnes. V této sekundy přestaňte dělat méně než dokonalou práci.

 • If you genuinely want something, don’t wait for it — teach yourself to be impatient. – Gurbaksh Chahal

Pokud něco upřímně (opravdu) chcete, nečekejte na to – naučte se být netrpěliví.

 • The only place where success comes before work is in the dictionary. – Vidal Sassoon

Jediné místo, kde je úspěch před prací, je ve slovníku.

[V české abecedě to tak nefunguje: písmeno „p“ pro „práci“ je před „ú“ pro „úspěch“, zatímco v angličtině success je před work (prací)].

 • If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary. – Jim Rohn

Pokud nejste ochotni riskovat obyčejné věci, budete se muset spokojit s obyčejnými věcmi.

 • Before anything else, preparation is the key to success. – Alexander Graham Bell

Klíčová je především příprava. (Klíčem k úspěchu je především příprava).

 • People who succeed have momentum. The more they succeed, the more they want to succeed and the more they find a way to succeed. Similarly, when someone is failing, the tendency is to get on a downward spiral that can even become a self-fulfilling prophecy. – Tony Robbins

Úspěšní lidé mají hybnost (impuls). Čím více se jim daří, tím více chtějí uspět a tím více hledají způsoby, jak jich dosáhnout. Stejně tak když se někomu nedaří, má tendenci upadnout do spirály, která se může stát sebenaplňujícím se proroctvím.

 • Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts. – Winston S. Churchill

Úspěch není konečný, neúspěch není fatální: důležitá je odvaha pokračovat.

Winston Churchill cituje v angličtině a češtině
Viz také: Citace Winstona Churchilla v angličtině s překladem.

6. Nejslavnější anglické citáty na světě

 • You miss 100% of the shots you don’t take. – Wayne Gretzky

100 % střel, které neuděláte, netrefíte.

A lze to napsat i takto: ?????❌?

(shot – „výstřel“, take – „záběr“)

 • Whether you think you can or you think you can’t, you’re right. – Henry Ford

Ať už si myslíte, že můžete, nebo že nemůžete, máte pravdu.

 • I have learned over the years that when one’s mind is made up, this diminishes fear. – Rosa Parks

V průběhu let jsem se naučil, že když je někdo „rozhodnutý“ (učinil rozhodnutí), snižuje to jeho strach.

 • I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. – Mother Teresa

Já sám nemohu změnit svět, ale mohu hodit kámen do vody a vytvořit mnoho vln.

 • The question isn’t who is going to let me; it’s who is going to stop me. – Ayn Rand

Otázkou není, kdo mi to dovolí, ale kdo mi v tom zabrání.

 • The only person you are destined to become is the person you decide to be. – Ralph Waldo Emerson

Jediný člověk, kterým jste předurčeni (odsouzeni) stát se, je člověk, kterého si vyberete.

 • Believe you can and you’re halfway there. – Theodore Roosevelt

Věřte, že to dokážete, a jste (budete) na půli cesty.

 • I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. – Maya Angelou

Naučila jsem se, že lidé zapomenou, co jste řekli, lidé zapomenou, co jste udělali, ale lidé nikdy nezapomenou, jak se díky vám cítili.

 • Winning isn’t everything, but wanting to win is. – Vince Lombardi

Vítězství není všechno, ale vůle po vítězství (už) je.

 • You become what you believe. – Oprah Winfrey

Stáváte se tím, v co věříte.

 • The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity. – Amelia Earhart

Nejtěžší je rozhodnout se jednat (něco udělat), zbytek je jen vytrvalost.

 • How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world. – Anne Frank

Je skvělé, že nikdo nemusí čekat ani okamžik, než začne zlepšovat svět.

 • An unexamined life is not worth living. – Socrates

Neprozkoumaný život nestojí za to žít. – Sokrates

 • Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear. – George Addair

Vše, co jste kdy chtěli, je na druhé straně strachu.

 • Dream big and dare to fail. – Norman Vaughan

Mějte velké sny a odvahu selhat.

 • You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don’t try. – Beverly Sills

Pokud se vám to nepodaří, můžete být zklamáni, ale pokud se o to (ani) nepokusíte, jste odsouzeni k neúspěchu.

 • Life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it. – Charles Swindoll

Život je z 10 % to, co se mi děje, a z 90 % to, jak na to reaguji.

 • It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. – Confucius

Nezáleží na tom, jak pomalu jedete, dokud nezastavíte. – Konfucius

 • When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. – Henry Ford

Když se zdá, že jde všechno proti vám, nezapomeňte, že letadlo startuje proti větru, ne s ním.

 • Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. – Les Brown

Příliš mnoho z nás nežije své sny, protože žijeme ve strachu.

 • I didn’t fail the test. I just found 100 ways to do it wrong. – Benjamin Franklin

V testu jsem neuspěl. Našel jsem jen 100 způsobů, jak to udělat špatně.

 • If you’re offered a seat on a rocket ship, don’t ask what seat! Just get on. – Sheryl Sandberg

Pokud vám nabídnou místo v „raketové“ (=vesmírné) lodi, neptejte se, které (máte) místo! Prostě nastupte.

 • I attribute my success to this: I never gave or took any excuse. – Florence Nightingale

Za svůj úspěch vděčím tomu, že jsem se nikdy nevymlouval ani nepřijímal žádné výmluvy.

 • I would rather die of passion than of boredom. – Vincent van Gogh

Raději zemřu z vášně než z nudy.

 • Dreaming, after all, is a form of planning. – Gloria Steinem

Snění je „po všem“ (= koneckonců) forma plánování.

 • Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. – Napoleon Hill

Cokoli si lidská mysl dokáže představit a čemu (věří), toho může dosáhnout.

 • First, have a definite, clear practical ideal; a goal, an objective. Second, have the necessary means to achieve your ends; wisdom, money, materials, and methods. Third, adjust all your means to that end. – Aristotle

Za prvé, mít konkrétní, jasný, praktický ideál, cíl, úkol. Za druhé, mějte k dispozici prostředky nezbytné k dosažení vašich cílů: Moudrost, peníze, materiál a metody. Za třetí, přizpůsobte všechny své zdroje tomuto cíli. – Aristoteles

 • Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So, throw off the bowlines, sail away from safe harbor, catch the trade winds in your sails. Explore, dream, discover. – Mark Twain

(Za) dvacet let budete více zklamaní z toho, co jste neudělali, než z toho, co jste udělali. Takže upusťte od záchranných uzlů, vyplujte z bezpečného přístavu, chyťte do plachet pasát (druh větru). Prozkoumávejte, sněte, objevujte.

 • Nothing is impossible, the word itself says, ‘I’m possible!‘ – Audrey Hepburn

Nic (není) nemožné, říká samo slovo: „Jsem možný!“ [I’m possible -> impossible]

audrey hepburn, tipy pro krásu, jak být krásná žena
Viz také: Krásné rady Audrey Hepburn v angličtině, jak být krásnou ženou (Beauty Tips)

ZAZÁŘIT S NEJLEPŠÍMI CITÁTY V ANGLIČTINĚ JAKO HVĚZDA!

Protože zajímavé, chytré a vtipné citáty v angličtině jsou dobrým způsobem, jak se naučit anglicky, mnoho z nich najdete v online kurzu angličtiny Speakingo.

V konverzaci s telefonem nebo počítačem (který vám rozumí, chválí vás nebo trpělivě opravuje) najdete nejen spoustu krásných obrázků, ale také nejlepší citáty v angličtině a jednoduché jazykové vtipy. Díky tomu je výuka angličtiny nejen zajímavá, ale látka je pro vás i lépe zapamatovatelná!

Výuka angličtiny na Speakingo je nejen efektivní, ale také zábavná!

Každopádně je nejlepší se o tom přesvědčit sama nebo sám! Stáhněte si aplikaci do svého telefonu nebo se zaregistrujte níže a nezávazně se podívejte, jak tato metoda výuky angličtiny vypadá!

A jaké jsou vaše oblíbené, nejlepší citáty v angličtině? Podělte se o ně v komentářích!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Testujte 7 dní zdarma a nezávazně!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Tam je konstrukce there is, there are!

Anglické věty rády začínají od „there is“ nebo „there are„, což bychom přeložili do češtiny jako „tam je“ nebo „tam jsou“. Bez ohledu na to, jak divně to zní v češtině, v angličtině to zní skvěle! V tomto příspěvku se dozvíte, jak používat konstrukce there is / there are.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail