← Powrót do strony głównej angielskiego bloga Speakingo

Ekologiczne Halloween – zamiast plastiku użyj prawdziwych zwłok!

Tradycja Halloween coraz bardziej przyjmuje się również w Polsce. Tak samo związane z nim zanieczyszczenie środowiska. Nat Baimel podpowiada po angielsku, jak zadbać w tym roku o planetę!


W rewolucyjnym tekście Have An Eco-Friendly Halloween By Decorating With Real Corpses Nat Baimel proponuje jak zaoszczędzić chemii i plastiku w tegorocznym Halloween.

Poniżej tekst oryginalny z tłumaczeniem.

Spróbuj przeczytać i zrozumieć najpierw angielski oryginał, a potem dosłowne polskie tłumaczenie by sprawdzić czy dobrze wszystko zrozumiałaś/zrozumiałeś i sprawdź ewentualnie słówka, co do których nie miałaś pewności.

Ekologiczne Haloween

„Do you love adorning your home with festive, spooky accessories for Halloween, but are also seriously concerned about their impact on the environment? If so, you’re not alone, and the good news is you have a fantastic eco-friendly option. Namely, decorating your home with real corpses. They are 100% biodegradable and look incredibly authentic (because again, they are).”

Czy uwielbiasz dekorować swój dom świątecznymi, strasznymi akcesoriami na Halloween, lecz również poważnie martwi Cię ich wpływ na środowisko? Jeśli tak, nie jesteś w tym sama, a dobra wiadomość jest taka (news jest zarówno dla liczby pojedynczej i mnogiej), że masz fantastyczną, przyjazną środowisku opcję. Mianowicie, udekorowanie domu prawdziwymi zwłokami. Są w 100% biodegradowalne i wyglądają niesłychanie autentycznie (ponieważ są).

Halloween

Oczekuje się że USA wyda 2.6 miliarda USD na halloweenowe kostiumy noszone tylko przez jedną noc. Dlaczego miliard nie bilion? Patrz: Liczenie po angielsku czyli nie z nami te numery!

“Traditional Halloween decorations like fake blood are loaded with chemicals that do untold damage to your lawn, and they come in plastic tubes that could wind up in the ocean and hurt an innocent manta ray,” All Hallows’ Eve enthusiast Ray William Parkson told us, shifting slightly in the chair he was shackled to, causing the officers around him to instinctively reach for their guns.

Tradycyjne dekoracje na Halloween takie jak sztuczna krew są pełne chemikaliów, które czynią niesłychaną szkodę twojemu trawnikowi, a sprzedaje się je w plastikowych tubkach, które mogą wylądować w oceanie i skrzywdzić niewinną mantę” powiedział nam entuzjasta Wigilii Wszystkich Świętych (bo tym jest zasadniczo anglosaskie Halloween) Ray William Parkson, zmieniając odrobinę pozycję na krześle do którego był przykuty, przez co funkcjonariusze wokół niego instynktownie złapali za broń.

“And those rubber limbs?” he continued, “They don’t even look good! So using actual parts from the recently deceased is not only a great organic alternative, but it also makes your haunted house feel extra spooky!”

„A te gumowe kończyny?” kontynuował. „Nawet nie wyglądają dobrze! Tak więc używanie rzeczywistych części od niedawno zmarłego jest nie tylko wspaniałą, organiczną alternatywą, ale sprawia też, że twój nawiedzony dom wygląda/czuje się dodatkowo upiornie!”

Ekologiczne dekoracje na Halloween

So if the only holiday you love more than Halloween is Earth Day, here are a few corpse-based decorating ideas:

  • Sew four index fingers onto either side of a detached knee socket to make a creepy spider.
  • Did you know that if you were to lay out all of the arteries, capillaries, and veins in one adult, end-to-end, they would stretch about 60,000 miles? That means you have more than enough bloody cobwebs to cover your trees and windows!
  • Mount several heads on pikes along the perimeter of your property as a cool effect (and also a stern warning to Jehovah’s Witnesses who don’t respect October 31st as the only appropriate time to knock on your front door).

Więc jeśli jedynym świętem które kochasz bardziej od Halloween jest Dzień Ziemi, tutaj jest kilka opartych na zwłokach pomysłach na dekoracje:

  • Zszyj cztery palce wskazujące po każdej stronie oderwanej rzepki stawowej, żeby zrobić koszmarnego pająka.
  • Czy wiesz, że jeśli rozłożysz wszystkie arterie, kapilary i żyły jednego dorosłego, od końca do końca rozciągną się na 60 000 mil? To znaczy, że masz więcej niż wystarczająco krwawych pajęczyn do pokrycia Twoich drzew i okien!
  • Nabij kilka głów na piki wzdłuż obwodu Twojej posiadłości jako fajny efekt (jak również poważną przestrogę dla Świadków Jehowy, którzy nie uważają 31 października za jedyny odpowiedni dzień do zapukania w Twoje drzwi wejściowe [jak robią to wówczas w Ameryce poprzebierane dzieciaki])

Jak zdobyć świeże zwłoki na ekologiczne Halloween?

Best of all, getting corpses is easy! You can almost always find them at your local black market. But be warned: Like produce at any organic market, the items are often overpriced and not as fresh as you’d like. This is why we recommend attaining corpses yourself if you can (you’d be surprised how often you stumble across fresh victims while jogging if you just stay alert). 

Not the biggest fan of exercise? Don’t sweat it (literally!). Just remember that every single person you see is just a corpse waiting to happen. We won’t ask if you don’t tell!

Happy Halloween, everyone! Send us any eco-friendly dead body tips we may have missed.

Najlepsze jest to, że zdobycie zwłok jest proste! Niemal zawsze znajdziesz je na swoim lokalnym czarnym rynku. Ale bądź ostrzeżony/uważaj: Jak produkty na każdym ekologicznym targu, przedmioty są zwykle za drogie i nie tak świeże, jakbyś chciała. Dlatego polecamy samemu pozyskać zwłoki jeśli możesz (będziesz zaskoczona jak często wpadasz na świeże ofiary podczas joggingu jeśli tylko zachowasz uwagę).

Nie jesteś największym fanem ćwiczeń? Nie martw się (użyto tu idiomu don’t sweat it czyli dosłownie nie wypacaj tego – stąd w nawiasie komentarz: dosłownie!). Po prostu pamiętaj, że każda osoba, którą widzisz, jest tylko zwłokami czekającymi na to by się wydarzyć (na okazję). My nie zapytamy, jeśli Ty nie powiesz!

Wesołego Halloween wszystkim! Wyślijcie nam ekologiczne porady ze zmarłym ciałem, które pominęliśmy.

Czy nauka języka angielskiego to dla Ciebie koszmar?

Jeśli tak, polecam kurs języka angielskiego online Speakingo!

Bez zbytniego wysiłku, szybko i przyjemnie nauczysz się tam mówić po angielsku. Kiedy chcesz i gdzie chcesz, 4 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Wypróbuj pierwszy tydzień za darmo!


Nie bądź językowym zombie!

Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!


A jak Wy obchodzicie Halloween? Podzielcie się swoimi pomysłami w komentarzach!

Sharing is caring!
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (37 votes, average: 4,99 out of 5)
Loading...

Ciekawy tekst? Zostańmy w kontakcie!

Zapisz się do Newslettera Speakingo! Otrzymasz w ten sposób:

 co zapewni Ci ciągłość nauki!

(Szczegóły po rejestracji do serwisu.)

(Zapisując się na kurs automatycznie zapisujesz się tez do newslettera.)