Historie Halloweenu [listening National Geographic]

V tomto příspěvku zjistíte, jaká je historie Halloweenu. Poslechněte si 3 minutovou nahrávku [listening] a poznejte její anglický přepis a překlad do češtiny.


Historie Halloweenu

Zajímá vás, jaká je historie Halloweenu, anglosaského svátku, který je stále populárnější i v Česku? Jaké jsou jeho kořeny a proč k nám přišel z Ameriky?

Nejprve se podívejte na toto tříminutové video, kde vypravěč vypráví historii Halloweenu.

Existují tam však některá obtížná slova, takže si přečtěte původní text a jeho doslovný překlad do češtiny, a pak se podívejte na video znovu.

Historie Halloweenu v reportáži z National Geographic

.

Přepis a překlad filmu o historii Halloweenu

[0:08] From communion with the dead to pumpkins and pranks, Halloween is a patchwork holiday, stitch-together with cultural religious and occult traditions that span (across) centuries.

Od komunikace s mrtvými po dýně a žerty, Halloween je patchworkovým svátkem (slepovaným z různých kusů), sešitým dohromady kulturními, náboženskými a okultními tradicemi, které se táhnou přes staletí.

It all began with the Celts a people whose culture had spread across Europe more than 2,000 years ago.

Všechno to začalo s Kelty, lidmi, jejichž kultura se rozšířila přes Evropu více než před 2000 lety.

[0:30] October 31st was the day they celebrated the end of the harvest season in a festival called „Samhain„. That night also marked the Celtic New Year and was considered a time between years, a magical time when the ghosts of the dead walked the earth.

31. října byl den, kdy se slavil konec sklizně na festivalu nazývaném „Samhain“. Tato noc také označovala Keltský Nový Rok, čas mezi roky, magický čas, kdy duchové a mrtví chodí po Zemi.

roční období v angličtině
Viz také: 5 slov pro 4 roční období v angličtině?

„It was the time when the veil between death and life was supposed to be at its thinnest“.

Byla to doba, kdy závoj mezi smrtí a životem měl být (byl považován) za nejtenčí).

[0:58] On Samhain the villagers gathered and lit huge bonfires to drive the dead back to the spirit world and keep them away from the living.

Při Samhainu se vesničané shromáždili a založili velké ohně, aby vyhnali mrtvé zpět do duchovního světa a udrželi je dál od živých.

But as the Catholic Church’s influence grew in Europe, it frowned on the pagan rituals like Samhain. In the 7th century the Vatican began to merge it with a church sanctioned holiday. So November 1st was designated All Saints Day to honor martyrs and the deceased faithful.

Nicméně, jak vliv katolické církve rostl v Evropě, na rituály jako Samhain bylo nahlíženo s pozdvyženým obočím. V 7. století ho Vatikán začal spojovat s kostelem posvěcenými svátky. Takže 1. listopadu byl označen za Den všech svatých na počest mučedníků a mrtvých věřících.

Národní park Dartmoor, Anglie
Poslechněte si také: Příběhy čarodějnic na blatech národního parku Dartmoor.

[1:26] „Both of these holidays had to do with the afterlife and about survival after death. It was a calculated move on the part of the Church to bring more people into the fold“.

Oba tyto svátky měli co do činění s posmrtným životem a s přetrváním po smrti. Byl to promyšlený krok Církve přivést do stáda více lidí (rekrutovat více ovcí=věřících).

All Saints Day was known then as „Hallowmas“. „Hallow“ means „holy“ or „saintly“, so the translation is roughly „mass of the saints“. The night before October 31st was „All Hallows‘ Eve“ which gradually morphed into „Halloween“.

Den všech svatých byl tehdy znám jako „Hallowmas„. „Hallow“ znamená „svatý“ nebo „svatý“, takže překlad je víceméně znamená „mše svatých“. Noc před 31. říjnem byla (jedním slovem) „Štědrý večer před všemi svatými“, který se postupně změnil v Halloween.

organický halloween
Viz také: Organický Halloween – používejte organické mrtvoly místo plastu!

Historie Halloweenu v Americe

[2:00] The holiday came to America with the wave of Irish immigrants during the potato famine of the 1840s. They brought several of their holiday customs with them, including bobbing for apples and playing tricks on neighbors like removing gates from the front of houses.

Svátek dorazil do Ameriky s vlnou irských imigrantů během bramborového hladomoru ve 40. letech 19. století. Přinesli s sebou mnoho svých svátečních zvyků, včetně hraní si s nakousnutými (visícími) jablky nebo napalování sousedů, například odstraňování bran před jejich domy.

The young pranksters wore masks so they wouldn’t be recognized. But over the years the tradition of harmless tricks grew into outright vandalism.

Mladí vtipálci nosili masky, aby nebyli rozpoznáni. V průběhu let se však tradice neškodných žertů rozrostla do otevřeného vandalismu.

vtipy, vtipy o Johnnym v angličtině ve škole, dítě
Viz také: Vtipy v angličtině o Johnnym ve škole.

[2:28] „Back in the 1930s it really became a dangerous holiday. I mean, there was such hooliganism and vandalism. Trick-or-treating was originally a extortion deal: Give us candy or we’ll trash your house!“

„Ve 30. letech 20. století se (Halloween) stal opravdu nebezpečným svátkem. Bylo tam tolik chuligánství a vandalismu. Žerty nebo koleda byl na počátku pokus o vydírání: Dejte nám sladkosti, nebo vám rozbijeme dům!“

Store keepers and neighbors began giving treats or bribes to stop the tricks and children were encouraged to travel door-to-door for treat as an alternative to troublemaking. By the late 30s trick-or-treat became the holiday greeting.

Obchodníci a sousedé začali rozdávat pamlsky nebo úplatky, aby zastavili žerty, a děti byly povzbuzovány, aby chodily od dveří ke dveřím pro pamlsky, což byla alternativa k výtržnostem. Na konci 30. let, žert-nebo-pamlsek se stala slavnostním pozdravem.

Poslechněte si znovu historii Halloweenu a podívejte se, jestli tentokrát všemu rozumíte:

Děsí vás angličtina více než duchové?

Pokud ano, je to naprosto zbytečné!

Učení angličtiny nemusí být obtížné nebo nudné – stačí si vybrat zajímavou a efektivní metodu učení!

Pokud jde o mě, doporučuji zde online kurz angličtiny Speakingo!

Učíte se tam anglicky jako dítě, které se učí mluvit – mluvíte, sledujete krásné obrázky a počítač vám rozumí, chválí vás nebo, pokud je to nutné, laskavě vás opravuje. A všechna gramatika a 2000 nejpopulárnějších anglických slov sama přijde do paměti!

Neuvěřitelné jako hrozné halloweenské příběhy?

Nemusíte mi věřit!

Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže na týden zcela zdarma a vyzkoušejte tento fenomenální online kurz angličtiny!


Angličtina není strašidelná!

Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Byla pro vás historie Halloweenu překvapením? Nebo ji možná chcete nějak doplnit? Komentáře jsou vám k dispozici!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Jak vypadá učení během online kurzu angličtiny Speakingo?
kategorie textů na blogu:
dnešní zápisy dne:
Najít na blogu::
Nejnovější texty:

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Problem z mówieniem po angielsku?

Mów jak anglik!