Historie Halloweenu [listening National Geographic]

V tomto příspěvku zjistíte, jaká je historie Halloweenu. Poslechněte si 3 minutovou nahrávku [listening] a poznejte její anglický přepis a překlad do češtiny.


Historie Halloweenu

Zajímá vás, jaká je historie Halloweenu, anglosaského svátku, který je stále populárnější i v Česku? Jaké jsou jeho kořeny a proč k nám přišel z Ameriky?

Nejprve se podívejte na toto tříminutové video, kde vypravěč vypráví historii Halloweenu.

Jsou tam však některá obtížná slova, proto si přečtěte původní text a jeho doslovný překlad a poté se znovu podívejte na video.

Historie Halloweenu v reportáži z National Geographic

.

Přepis a překlad filmu o historii Halloweenu

[0:08] From communion with the dead to pumpkins and pranks, Halloween is a patchwork holiday, stitch-together with cultural religious and occult traditions that span (across) centuries.

Od komunikace s mrtvými po dýně a žerty, Halloween je patchworkovým svátkem (slepovaným z různých kusů), sešitým dohromady kulturními, náboženskými a okultními tradicemmi, které se táhnou přes století.

It all began with the Celts a people whose culture had spread across Europe more than 2,000 years ago.

Všechno to začalo s Kelty, lidmi jejichž kultura se rozšířila přes Evropu více než před 2000 lety. času minulého past perfect].

[0:30] October 31st was the day they celebrated the end of the harvest season in a festival called „Samhain„. That night also marked the Celtic New Year and was considered a time between years, a magical time when the ghosts of the dead walked the earth.

31. října byl den, kdy se slavil konec sklizně na festivalu nazývaném „Samhain“. Tato noc také označovala Keltský Nový Rok, čas mezi roky, magický čas, kdy duchové a mrtví chodí po Zemi.

roční období v angličtině
Viz také: 5 slov pro 4 roční období v angličtině?

Historie Halloweenu v angličtině

„It was the time when the veil between death and life was supposed to be at its thinnest“.

Byla to doba, kdy závoj mezi smrtí a životem měl být (byl považován) za nejtenčí).

[0:58] On Samhain the villagers gathered and lit huge bonfires to drive the dead back to the spirit world and keep them away from the living.

Při Samhainu se vesničané shromáždili a založili velké ohně, aby vyhnali mrtvé zpět do duchovního světa a udrželi je dál od živých.

But as the Catholic Church’s influence grew in Europe, it frowned on the pagan rituals like Samhain. In the 7th century the Vatican began to merge it with a church sanctioned holiday. So November 1st was designated All Saints Day to honor martyrs and the deceased faithful.

Nicméně, jak vliv katolické církve rostl v Evropě, na rituály jako Samhain bylo nahlíženo s pozdvyženým obočím V 7. století Vatikán ho začal spojovat s kostelem posvěcené svátky. Takže 1. listopadu byl označen za Den všech mrtvých na počest mučedníků a mrtvých věřících.

Anglický národní park Dartmoor
Poslechněte si také: Příběhy čarodějnic na blatech národního parku Dartmoor.

Kde se vzala tradice Halloweenu?

[1:26] „Both of these holidays had to do with the afterlife and about survival after death. It was a calculated move on the part of the Church to bring more people into the fold“.

Oba tyto svátky měli co do činění s posmrtným životem a s přetrváním po smrti. Byl to promyšlený krok Církve přivést do stáda více lidí (rekrutovat více ovcí=věřících).

All Saints Day was known then as „Hallowmas“. „Hallow“ means „holy“ or „saintly“, so the translation is roughly „mass of the saints“. The night before October 31st was „All Hallows‘ Eve“ which gradually morphed into „Halloween“.

„Den všech svatých“ [All Saints‘ Day] byl tehdy známý jako„Hallowmas„.„Hallow“ znamená „svatý“ nebo „posvátný“, takže překlad je víceméně „mše svatých“. Noc před 31. říjnem byla (slovem) „předvečer přede všemi svatými“, který se postupně změnil v Halloween.

organický halloween
Viz také: Organický Halloween – používejte organické mrtvoly místo plastu!

Historie Halloweenu v Americe

[2:00] The holiday came to America with the wave of Irish immigrants during the potato famine of the 1840s. They brought several of their holiday customs with them, including bobbing for apples and playing tricks on neighbors like removing gates from the front of houses.

Svátek dorazil do Ameriky s vlnou irských imigrantů během bramborového hladomoru ve 40. 19. století. Přinesli s sebou mnoho svých svátečních zvyků, včetně hraní si s nakousnutými (visícími) jablky nebo napalování sousedů, například odstraňování bran před jejich domy.

The young pranksters wore masks so they wouldn’t be recognized. But over the years the tradition of harmless tricks grew into outright vandalism.

Mladí vtipálci nosili masky, aby nebyli rozpoznáni. V průběhu let se však tradice neškodných žertů rozrostla do otevřeného vandalismu.

vtipy, vtipy, vtipy o Johnnym v angličtině ve škole, dítě
Viz také: Vtipy v angličtině o Johnnym ve škole.

[2:28] „Back in the 1930s it really became a dangerous holiday. I mean, there was such hooliganism and vandalism. Trick-or-treating was originally a extortion deal: Give us candy or we’ll trash your house!“

„Ve 30. letech 20. století se (Halloween) stal opravdu nebezpečným svátkem. Bylo tam tolik chuligánství a vandalismu. Žerty nebo koleda byl na počátku pokus o vydírání: Dejte nám sladkosti, nebo vám rozbijeme dům!“

Store keepers and neighbors began giving treats or bribes to stop the tricks and children were encouraged to travel door-to-door for treat as an alternative to troublemaking. By the late 30s trick-or-treat became the holiday greeting.

Obchodníci a sousedé začali rozdávat pamlsky nebo úplatky, aby zastavili žerty, a dětibyly povzbuzovány, aby chodily od dveří ke dveřím pro pamlsky, což byla alternativa k výtržnostem. Na konci 30. let, žert-nebo-lahůdka se stala slavnostním pozdravem.

Poslechněte si znovu historii Halloweenu a podívejte se, jestli tentokrát všemu rozumíte:

Děsí tě angličtina víc než duchové?

Pokud ano, je to naprosto zbytečné!

Učení angličtiny nemusí být obtížné nebo nudné – stačí si vybrat zajímavou a efektivní metodu učení!

Pokud jde o mě, doporučuji zde online kurz angličtiny Speakingo!

Učíte se tam anglicky jako dítě, které se učí mluvit – mluvíte, sledujete krásné obrázky a počítač vám rozumí, chválí vás nebo, pokud je to nutné, laskavě vásopraví. A všechna gramatika a 2000 nejpopulárnějších anglických slov sama přijde do paměti!

Neuvěřitelné jako hrozné halloweenské příběhy?

Nemusíš mi věřit!

Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže na týden, zcela zdarma a bez povinnosti vyzkoušejte tento fenomenální online kurz angličtiny!

Byl pro vás historie Halloweenu překvapením? Nebo ji možná chcete nějak doplnit? Komentáře jsou vám k dispozici!


Angličtina není strašidelná!

Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
intensifiers, intensifying adverbs adjectives
Něco k posílení: Intensifiers

Pokud chceme přidat sílu do našeho prohlášení v angličtině, můžeme se pokusit použít jeden z takzvaných Intensifiers, slov jako quite, very really (intensifying adverbs) nebo big, deep, strong (intensifying adjectives).

Číst dále »
5 metod výuky angličtiny, když nemáme čas

Nedostatek času – to je nejčastější výmluva lidí, kteří odkládají studium jazyka na neurčito. „Mám tolik věcí na práci, že nevím, co mám odložit dřív! 🙂 Každý má v dnešní době spoustu práce. Máme milion povinností. Několik hodin studia jazyka týdně se zdá být pro mnoho lidí naprosto nedosažitelných. Seznamte

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail