Historie Halloweenu [listening National Geographic]

V tomto příspěvku zjistíte, jaká je historie Halloweenu. Poslechněte si 3 minutovou nahrávku [listening] a poznejte její anglický přepis a překlad do češtiny.


Historie Halloweenu

Zajímá vás, jaká je historie Halloweenu, anglosaského svátku, který je stále populárnější i v Česku? Jaké jsou jeho kořeny a proč k nám přišel z Ameriky?

Nejprve se podívejte na toto tříminutové video, kde vypravěč vypráví historii Halloweenu.

Existují tam však některá obtížná slova, takže si přečtěte původní text a jeho doslovný překlad do češtiny, a pak se podívejte na video znovu.

Historie Halloweenu v reportáži z National Geographic

.

Přepis a překlad filmu o historii Halloweenu

[0:08] From communion with the dead to pumpkins and pranks, Halloween is a patchwork holiday, stitch-together with cultural religious and occult traditions that span (across) centuries.

Od komunikace s mrtvými po dýně a žerty, Halloween je patchworkovým svátkem (slepovaným z různých kusů), sešitým dohromady kulturními, náboženskými a okultními tradicemi, které se táhnou přes staletí.

It all began with the Celts a people whose culture had spread across Europe more than 2,000 years ago.

Všechno to začalo s Kelty, lidmi, jejichž kultura se rozšířila přes Evropu více než před 2000 lety.

[0:30] October 31st was the day they celebrated the end of the harvest season in a festival called „Samhain„. That night also marked the Celtic New Year and was considered a time between years, a magical time when the ghosts of the dead walked the earth.

31. října byl den, kdy se slavil konec sklizně na festivalu nazývaném „Samhain“. Tato noc také označovala Keltský Nový Rok, čas mezi roky, magický čas, kdy duchové a mrtví chodí po Zemi.

„It was the time when the veil between death and life was supposed to be at its thinnest“.

Byla to doba, kdy závoj mezi smrtí a životem měl být (byl považován) za nejtenčí).

[0:58] On Samhain the villagers gathered and lit huge bonfires to drive the dead back to the spirit world and keep them away from the living.

Při Samhainu se vesničané shromáždili a založili velké ohně, aby vyhnali mrtvé zpět do duchovního světa a udrželi je daleko od živých.

But as the Catholic Church’s influence grew in Europe, it frowned on the pagan rituals like Samhain. In the 7th century the Vatican began to merge it with a church sanctioned holiday. So November 1st was designated All Saints Day to honor martyrs and the deceased faithful.

Nicméně, jak vliv katolické církve rostl v Evropě, na rituály jako Samhain bylo nahlíženo s pozdviženým obočím. V 7. století ho Vatikán začal spojovat s kostelem posvěcenými svátky. Takže 1. listopadu byl označen za Den všech svatých na počest mučedníků a mrtvých věřících.

[1:26] „Both of these holidays had to do with the afterlife and about survival after death. It was a calculated move on the part of the Church to bring more people into the fold“.

Oba tyto svátky měli co do činění s posmrtným životem a s přetrváním po smrti. Byl to promyšlený krok Církve přivést do stáda více lidí (rekrutovat více ovcí=věřících).

All Saints Day was known then as „Hallowmas“. „Hallow“ means „holy“ or „saintly“, so the translation is roughly „mass of the saints“. The night before October 31st was „All Hallows‘ Eve“ which gradually morphed into „Halloween“.

Den všech svatých byl tehdy znám jako „Hallowmas„. „Hallow“ znamená „svatý“, takže překlad je víceméně znamená „mše svatých“. Noc před 31. říjnem byla (jedním slovem) „Štědrý večer před všemi svatými“, který se postupně změnil v Halloween.

Historie Halloweenu v Americe

[2:00] The holiday came to America with the wave of Irish immigrants during the potato famine of the 1840s. They brought several of their holiday customs with them, including bobbing for apples and playing tricks on neighbors like removing gates from the front of houses.

Svátek dorazil do Ameriky s vlnou irských imigrantů během bramborového hladomoru ve 40. letech 19. století. Přinesli s sebou mnoho svých svátečních zvyků, včetně hraní si s nakousnutými (visícími) jablky nebo napalování sousedů, například odstraňování bran před jejich domy.

The young pranksters wore masks so they wouldn’t be recognized. But over the years the tradition of harmless tricks grew into outright vandalism.

Mladí vtipálci nosili masky, aby nebyli rozpoznáni. V průběhu let se však tradice neškodných žertů rozrostla do otevřeného vandalismu.

[2:28] „Back in the 1930s it really became a dangerous holiday. I mean, there was such hooliganism and vandalism. Trick-or-treating was originally a extortion deal: Give us candy or we’ll trash your house!“

„Ve 30. letech 20. století se (Halloween) stal opravdu nebezpečným svátkem. Bylo tam tolik chuligánství a vandalismu. Žerty nebo koleda byl na počátku pokus o vydírání: Dejte nám sladkosti, nebo vám rozbijeme dům!“

Store keepers and neighbors began giving treats or bribes to stop the tricks and children were encouraged to travel door-to-door for treat as an alternative to troublemaking. By the late 30s trick-or-treat became the holiday greeting.

Obchodníci a sousedé začali rozdávat pamlsky nebo úplatky, aby zastavili žerty, a děti byly povzbuzovány, aby chodily od dveří ke dveřím pro pamlsky, což byla alternativa k výtržnostem. Na konci 30. let, žert-nebo-pamlsek se stala slavnostním pozdravem.

Poslechněte si znovu historii Halloweenu a podívejte se, jestli tentokrát všemu rozumíte:

Děsí vás angličtina více než duchové?

Pokud ano, je to naprosto zbytečné!

Učení angličtiny nemusí být obtížné nebo nudné – stačí si vybrat zajímavou a efektivní metodu učení!

Pokud jde o mě, doporučuji zde online kurz angličtiny Speakingo!

Učíte se tam anglicky jako dítě, které se učí mluvit – mluvíte, sledujete krásné obrázky a počítač vám rozumí, chválí vás nebo, pokud je to nutné, laskavě vás opravuje. A všechna gramatika a 2000 nejpopulárnějších anglických slov sama přichází do paměti!

Neuvěřitelné jako strašidelné halloweenské příběhy?

Nemusíte mi věřit!

Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže na týden zcela zdarma a vyzkoušejte si tento fenomenální online kurz angličtiny!


Angličtina není strašidelná!

Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Byla pro vás historie Halloweenu překvapením? Nebo ji možná chcete nějak doplnit? Komentáře jsou vám k dispozici!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
Share on facebook
Share on twitter
Share on tumblr
Share on reddit
Share on skype
Share on linkedin
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
chyby rodilého mluvčího
10 chyb native speakerů

Stejně jako Čech může nesprávně používat češtinu, může native speaker z Anglie nebo Ameriky mrzačit angličtinu. Přečtěte si těchto 10 chyb, které se můžete naučit od native speakerů!

Číst dále »
The Beatles, Let it be
The Beatles: Překlad textu Let It Be

O čem je klasická píseň Let It Be od pravděpodobně nejslavnější anglické rockové kapely The Beatles? Seznamte se s překladem textu této písně do češtiny a její historii. A jako třešničku na dortu dodávám několik gramatických poznámek o samotném slovesu „to let“.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *