Čas past continuous a námořní příběhy piráta bez oka

cas minuly past continuous morske povesti

Čas past continuous je ideální pro vyprávění barvitých příběhů, například příběhů z moře. Pokud se tedy chcete stát pirátem, naučte se tvořit věty v past continuous!


Co je to čas past continuous?

 • Čas past continuous je jedním z nejoblíbenějších ze známých 12 velkých anglických gramatických časů.
 • Jako každý průběhový čas – continuous – nám zdůrazňuje činnost, ne nutně její efekt.
 • Jako minulý čas – past – popisuje – překvapení! – minulé události.
 • Tvoří se spojením modálního slovesa was/were + „normálního“ slovesa s koncovkou -ing, například I was sailing across the Carribbean Sea. (Plavil jsem se přes Karibské moře.)
cas minuly past continuous morske pribehy
Chtěl jsem ti k narozeninám udělat rumový dort, ale teď je to jen dort.

Tento příspěvek vám řekne:

 1. Jak tvoříme minulý čas past continuous (kladné věty, zápor a otázky)?
 2. Jaký je rozdíl mezi časem minulým past continuous a past simple?
 3. Přečtete si mořský příběh o pirátovi bez oka v čase past continuous.
 4. Zjistíte, proč je angličtina jeden velký ostrov pokladů (a jak se tam dostat)!

A nyní pomalu a postupně.

1. Jak tvoříme minulý čas past continuous?

Věty v čase past continuous musí mít dva prvky:

 1. Tzv. pomocné sloveso was / were (tj. být „to be v minulém čase: be → was / were → been) +
 2. Tvar slovesa v průhěhové formě (tj. s koncovkou -ing)

Oznamovací věty v čase past continuous

V jednotném čísle (kromě yo ) používáme was:

I was sailing down the Nile.(Plavil jsem se po Nilu).
She was sailing down the Nile.(Plavila se po Nilu).
He was sailing down the Nile.(Plavil se po Nilu.)
It was sailing down the Nile.(Plavilo se po Nilu.)
Tabulka: Kdy was v čase past continuous?

Zatímco pro všechny ostatní to bude were:

You were sailing down the Nile.(Plavil jsi se po Nilu.)
We were sailing down the Nile.(Plavili jsme po Nilu).
You were sailing down the Nile.(Plavili jste se po Nilu.)
They were sailing down the Nile.(Plavili se po Nilu.)
Tabulka: Kdy were v čase past continuous?

To znamená, že were je pro množné číslo a ‚ty‘ – protože zní stejně jako ‚vy‘ (také you).

cas minuly simple past trpny rod anglictina
Údajně udělal gramatickou chybu v memu. Ukazuje se, že to byl anglický jazyk, který pochybil. Viz také: Proč navigace GPS mluví s Chuckem Norrisem v čase past simple?

Otázky v čase past continuous

Otázky v čase past continuous se tvoří tzv. inverzí – to znamená, že zaměníme první dvě slova na jejich místě.

V angličtině k tvorbě otázek užíváme převrácený slovosled.

Was I sailing to South America?(Plavil jsem se do Jižní Ameriky?)
Was she sailing to South America?(Plavila se do Jižní Ameriky?)
Was he sailing to South America?(Plavil se do Jižní Ameriky?)
Was it sailing to South America?(Plavilo se do Jižní Ameriky?)
Tabulka: Otázky v čase past continuous s was

A podobně i v množném čísle a „ty“.

Were you sailing to South America?(Plavil jsi se do Jižní Ameriky?)
Were we sailing to South America?(Plavili jsme se do Jižní Ameriky?)
Were you sailing to South America?(Plavili jste se do Jižní Ameriky?)
Were they sailing to South America?(Plavili se do Jižní Ameriky?)
Tabulka: Otázky v čase past continuous s were.

cas minuly past continuous
Jak používáme minulý čas průběhový? Ne, pane, nebyl jsem na telefonu. Sledoval jsem televizní program na svém ipadu…

Zápor v čase past continuous

V čase minulém past continuous tvoříme zápor přidáním slova „not (ne).

Obvykle, zejména v mluveném projevu, používáme tzv. „staženou formu „, tj. lepíme na sebe

was not = wasn’t nebo were not = weren’t

Chceme-li znít formálněji a důrazněji (emfáze), použijeme plný tvar not.

I wasn’t sailing with Jack Sparrow. = I was not sailing with Jack Sparrow.(Neplul jsem s Jackem Sparrowem.)
You weren’t sailing with Jack Sparrow. = You were not sailing with Jack Sparrow.(Neplul jsi s Jackem Sparrowem.)
She wasn’t sailing with Jack Sparrow. = She was not sailing with Jack Sparrow.(Neplula s Jackem Sparrowem.)
He wasn’t sailing with Jack Sparrow. = He was not sailing with Jack Sparrow.(Neplul s Jackem Sparrowem.)
It wasn’t sailing with Jack Sparrow. = It was not sailing with Jack Sparrow.(Neplulo s Jackem Sparrowem.)
Tabulka: Zápor v čase past continuous v jednotném čísle.

A zápor v čase past continuous v množném čísle:

We weren’t sailing with Jack Sparrow. = We were not sailing with Jack Sparrow.(Nepluli jsme s Jackem Sparrowem.)
You weren’t sailing with Jack Sparrow. = You were not sailing with Jack Sparrow.(Nepluli jste s Jackem Sparrowem.)
They weren’t sailing with Jack Sparrow. = They were not sailing with Jack Sparrow.(Nepluli s Jackem Sparrowem.)
Tabulka: Zápor v čase past continuous v množném čísle.

Kdy was a kdy were? Časování to be v čase minulém past simple
Viz také: Kdy was a kdy were? Časování to be v čase minulém past simple & past continuous

2. Rozdíl mezi minulým časem průběhovým past continuous a minulým časem prostým past simple

Čas past continuous, stejně jako všechny průběhové časy, nám zdůrazňuje samotný děj. Proto se jim někdy říká „nedokonavé“. – Plavil jsem se po Nilu nebo do Ameriky, ale zda jsem se doplavil, není známo. Důležité bylo, že jsem stál na prknech paluby a díval se na zpěněnou vodu přes bok naší lodi.

Úplně jinak to bude v čase past simple – zde se počítá výsledek!

Například:

 • I sailed across the Atlantic Ocean. (past simple)

znamená „přeplul jsem Atlantský oceán“. Dokázal jsem to, dosáhl jsem toho, hurá, hurá!

Někdy je dokonce možné tyto věty přeložit do češtiny jinak – přesněji v dokonavém a nedokonavém vidu. Například:

 • The pirate was sitting in a tavern. (past continuous)

(Pirát seděl v krčmě. – nedokonavý čas past continuous)

 • The pirate sat in a tavern. (past simple)

(Pirát se posadil do krčmy. – dokonavý čas past simple)

Předem však upozorňuji, že ve většině případů není možné rozdíl v překladu tak jasný… Proto si dovoluji trestuhodně překládat věty v čase past continuous jako „byl sedící“ a podobně.

Anglické minulé časy past simple continuous
Viz také: Srovnání anglických minulých časů past simple a past continuous.

Pirátský propletenec minulých časů

Místo toho je vhodné tyto časy spojit do jedné věty nebo jimi alespoň proložit příběh.

Když jsem něco udělal (v past continuous), něco se stalo (v past simple).

Například:

 • I was drinking my rum, when we saw a treasury island.

Políjel jsem rum (past continuous), když jsme (bum!) viděli ostrov pokladů (past simple).

 • I was cleaning the deck, when a sea monster attacked the ship.

Čistil jsem palubu (past continuous), když na loď zaútočila mořská příšera (past simple).

 • When we were fighting the English, another ship appeared on the horizon.

Zatímco jsme bojovali s Angličany (past continuous), na obzoru se objevila další loď (past simple).

3. Námořní příběh o pirátovi bez očí v čase past continuous

Podle webu ESL Jokes uvádím příběh o moři v čase past continuous a past simple:

 • An old pirate was sitting in the bar. He was smoking a pipe and drinking a glass of rum.

V baru seděl starý pirát. Kouřil dýmku a pil sklenku rumu.

 • He was wearing an eye patch and he had a parrot on his shoulder and a wooden leg.

„Nosil pásku přes oko“, na rameni měl papouška a dřevěnou nohu. (Zde zajímavá situace, výjimka – kdybychom řekli „he was having a parrot „, by znamenalo to, že… jedl papouška.)

 • Instead of his right hand he had a metal hook.

Místo pravé ruky měl kovový hák.

 • A young sailor was chatting with the pirate and he asked him about his adventures at sea.

Mladý námořník si povídal s pirátem a vyptával se ho na jeho dobrodružství na moři. (Všimněte si pěkné kombinace časů past simple a past continuous – mluvení bylo delší činností, během které se bang, něco přihodilo v simple past)

cas minuly past continuous morske pribehy
Když si na Jamajce nelegálně stáhnete film, jste tím pádem karibský pirát?
 • ‘So, how did you lose your leg?’, the young man asked the pirate.

„Tak jak jsi přišel o nohu?“ zeptal se mladík piráta. (Nás zde nezajímá samotný proces uříznutí nohy pilou, ale to, jak se stalo, že k takovému efektu došlo – proto otázka v past simple.)

 • „Arrr! ,’ said the pirate, ‘You see, some sharks were circling the ship when I fell overboard.

„Arr!“, řekl pirát. (Podle Angličanů piráti z nějakého důvodu vždy říkají „Arrr“.)

„Když jsem spadl přes palubu, kroužili kolem lodi žraloci.“ (Opět: žraloci krouží, krouží, krouží v past continuous a bum! Pirát padá přes palubu v past simple).

 • Luckily, my men pulled me back onto the ship before the sharks ate me completely, but one of the sharks got my leg.’

„Naštěstí mě moji muži dostali zpátky na palubu (nezáleží na procesu, ale na následku, takže čas past simple), než mě žraloci sežrali úplně (v angličtině se vyhýbáme dvojímu záporu), ale jeden ze žraloků mi sežral nohu.“

 • ‘And how about the hook on your hand? How did you lose your hand?’

„A co ten hák na ruce? Jak jsi přišel o ruku?“

 • ‘I was boarding a ship when another sailor cut off my hand with a sword.’

„Nastupoval jsem na loď, když mi jiný námořník usekl ruku mečem.“

proč je angličtina tak jednoduchá
 • ‘That’s amazing! What a life full of adventures!’ said the young man. ‘And how about your eye? How did you lose that?’

„To je úžasné! To je ale dobrodružný život!“ řekl mladík. „A co oko? Jak jsi ho ztratil?“

 • ‘I was eating a grapefruit when the juice went into my eye.’

„Jedl jsem grapefruit a šťáva se mi dostala do oka.“

 • ‘But I don’t understand. How did you lose your eye from the grapefruit juice?’

„Ale já tomu nerozumím. Jak jsi přišel o oko kvůli grapefruitovému džusu?“

 • ‘Arrr!’ said the pirate, ‘It was my first day with the new hook.’

„Arrr,“ řekl pirát. „Byl to můj první den s novým hákem.“

cas minuly past continuous pirat
Buďte vždy sami sebou, pokud nemůžete být pirátem – pak budete vždy pirátem!

 

4. Angličtina je váš ostrov pokladů! Jak se tam dostat?

Chcete vyprávět mořské příběhy jako starý mořský vlk? To se musíte naučit anglicky!

To ale vůbec neznamená, že se musíte zabývat gramatikou!

Jeden z nejslavnějších autorů mořských příběhů v anglické literatuře, Polák Joseph Conrad, hrdě prohlašoval, že se nikdy nedotkl učebnice gramatiky! Naučil se anglicky prostřednictvím konverzace!

Takhle vypadá učení v kurzu angličtiny online Speakingo!

Naučíte se a zopakujete si správné věty, které obsahují veškerou potřebnou gramatiku a 2 000 nejoblíbenějších anglických slovíček. Zajímavé je, že anglicky mluvíte se svým počítačem nebo telefonem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje. A vy se díváte na pěkné obrázky, posloucháte native speakera a „jen“ mluvíte – a všechny znalosti se vám dostávají do hlavy samy, jako když se dítě učí mluvit!

Angličtinu se tak učíte jako každý pirát – zkratkou. Rychle, efektivně a příjemně!

Každopádně si tuto pirátskou metodu vyzkoušejte sami – první týden máte zcela zdarma a nezávazně k vyzkoušení!

A jaké jsou vaše mořské příběhy s časem past continuous?

Komentáře jsou vám k dispozici!


Mluvte anglicky jako Joseph Conrad!

Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail