Vtipné otázky a odpovědi o Austrálii

Na internetu kolují vtipné otázky a odpovědi o Austrálii, které měli angličtí a američtí turisté položit oficiálním stránkám Australian Tourism. Její pracovníci měli – typicky po australsku – s humorem odpovědět na následující otázky.


Ačkoli to vypadá, že následující zábavné otázky a odpovědi o Austrálii jsou jen internetovým vtipem (na žádné z oficiálních australských turistických stránek jsem takové otázky nenašel), jsou to stále zábavné otázky o australské přírodě, kultuře a obyvatelstvu, které nám navíc mohou pomoci oprášit naši angličtinu!

Níže proto cituji „autentické“ otázky a odpovědi o Austrálii na webových stránkách Australian Tourism – tradičně s mým trestuhodně doslovným překladem (protože jste na stránkách pro výuku angličtiny, ne pro výuku krásného překladu).

A pro začátek turistická mapa Austrálie 🙂

Viz také: Vtipné otázky a odpovědi o Austrálii.

 • sharks – žraloci
 • crocodiles – krokodýli
 • cyclones – cyklóny
 • angry natives – rozzlobení domorodci
 • backpacker murderers – vrazi turistů s batohy nebo vrazi s batohy.
 • razor sharp coral – korály ostré jako břitva
 • stingrays – (pichlavé) rejnoky
 • Steve Irvin je známý přírodovědec, známý také jako Lovec Krokodýlů.
 • poisonous snakes – jedovatí hadi
 • nothing – nic
 • scorpions – štíry
 • man-eating koalas – koaly lidožravé
 • mosquitoes – komáři
 • babykiller dingos – (psi) dingo vraždící děti
 • stinging jellyfish -kousající medúzy
 • sharks with frickin‘ lasers – žraloci s krvavými lasery (odkaz na slavný citát z filmu Dr. Evil, který byl uveden do praxe).
 • scorching desert – spalující poušť
 • fires – požáry
 • convicts – trestanci (zločinci)
 • Danni Minogue – Australská zpěvačka, sestra Kaylie
 • giant spiders – obří pavouci
 • deranged gunmen -šílení lidé s (palnými) zbraněmi

Vtipné otázky a odpovědi o přírodním prostředí Austrálie

 • Question: Does it ever get windy in Australia? I have never seen it rain on TV, so how do the plants grow? (UK)
 • Answer: We import all plants fully grown and then just sit around watching them die.

Otázka: Je v Austrálii někdy větrno? Nikdy jsem v televizi neviděl, že by (tam) pršelo, jak tedy (v Austrálii) rostou rostliny? (Spojené království)

Odpověď: Všechny rostliny dovážíme plně vzrostlé a pak jen sedíme a sledujeme, jak umírají.

počasí v Anglii Londýně, přísloví, výroky
Viz také: Přísloví o počasí v Anglii.
 • Q: Will I be able to see kangaroos in the street? (USA)
 • A: Depends how much you’ve been drinking.

Otázka: Budu moci vidět klokany na ulicích? (USA)

Odpověď: Záleží na tom, kolik toho vypijete (jak moc jste opilí).

 • Q: I want to walk from Perth to Sydney – can I follow the railroad tracks? (Sweden)
 • A: Sure, it’s only three thousand miles, take lots of water…

Otázka: Chci jít pěšky z Perthu do Sydney – mohu jít po železniční trati? (Švédsko)

Odpověď: Jistě, jsou to jen tři tisíce mil, vezměte si (s sebou) spoustu vody….

 • Q: Are there any ATMs (cash machines) in Australia? Can you send me a list of them in Brisbane, Cairns, Townsville and Hervey Bay? (UK)
 • A: What did your last slave die of?

Otázka ze Spojeného království: Existují v Austrálii bankomaty? Můžete mi prosím poslat jejich seznam v Brisbane, Cairns, Townsville a Hervey Bay?

Odpověď: A na co zemřel váš předchozí otrok?

Angličan na dovolené
„Když si nemůžete dovolit někam jet, ale všichni vaši přátelé zveřejňují roztomilé fotky z dovolené…“ Viz také:Jak si na dovolené stěžovat jako Angličan?
 • Q: Can you give me some information about hippo racing in Australia? (USA)
 • A: A-fri-ca is the big triangle shaped continent south of Europe. Aus-tra-lia is that big island in the middle of the Pacific which does not… oh forget it. Sure, the hippo racing is every Tuesday night in Kings Cross. Come naked.

Otázka z Ameriky: Mohl byste mi poskytnout nějaké informace o závodech hrochů v Austrálii?

Odpověď: A-fry-ka je velký trojúhelníkový kontinent na jih od Evropy. Aus-tra-lia je ten velký ostrov uprostřed Tichého oceánu, kde je no…. No, to je jedno. Jistě, v Kings Cross („čtvrť červených luceren“ v Sydney) se každé úterý konají hroší závody. Přijď nahý.

 • Q: Which direction is north in Australia? (USA)
 • A: Face south and then turn 90 degrees. Contact us when you get here and we’ll send the rest of the directions.

Otázka: Který směr je v Austrálii severní? (USA)

Odpověď: (Postavte se) čelem (na jih) a pak se otočte o 90 stupňů. Až se k nám dostanete (z Ameriky do Austrálie), kontaktujte nás a my vám pošleme další pokyny.

asking for and giving directions, ptaní se na cestu v angličtině
„Někdy si říkám, co se stalo lidem, kteří se mě ptali na cestu“ Viz také: Asking and giving directions neboli ptaní se na cestu v angličtině.
 • Q: Can I bring cutlery into Australia? (UK)
 • A: Why? Just use your fingers like we do.

Otázka: Mohu si do Austrálie přivézt příbory? (UK)

Odpověď: A proč byste to dělali vy?Prostě používejte (jezte) prsty jako my.

 • Q: Can you send me the Vienna Boys‘ Choir schedule? (USA)
 • A: Aus-tri-a is that quaint little country bordering Ger-man-y, which is…oh forget it. Sure, the Vienna Boys Choir plays every Tuesday night in Kings Cross, straight after the hippo races. Come naked.

Otázka z USA: Můžete mi prosím zaslat program (vystoupení) Vídeňského chlapeckého sboru?

Odpověď: Aus-tria je ta zvláštní malá země na hranicích s Německem, která…. a, nevadí. Vídeňský chlapecký sbor vystupuje každé úterý na Kings Cross, hned po závodech hrochů. Přijď nahý.

 • Q: Do you have perfume in Australia? (France)
 • A: No, WE don’t stink.

Otázka: Máte v Austrálii parfém? (Francie)

Odpověď: Ne, MY nesmrdíme.

Rozdíly mezi americkou a britskou gramatikou v angličtině.
„Jen (zbraň) nás může bránit. Podej mi ten tesák narvala.“ Viztaké: Rozdíly mezi americkou a britskou gramatikou v angličtině.
 • Q: I have developed a new product that is the fountain of youth. Can you tell me where I can sell it in Australia? (USA)
 • A: Anywhere significant numbers of Americans gather.

Otázka: Vyvinul jsem (vynalezl) nový produkt, který je fontánou mládí. Můžete mi prosím říct, kde ho mohu v Austrálii prodat? (USA)

Odpověď: Všude tam, kde se shromáždí značný (velký) počet Američanů.

 • Q: Can I wear high heels in Australia? (UK)
 • A: You are a British politician, right?

Otázka: Mohu v Austrálii chodit na jehlách? (UK)

Odpověď: Jste britský politik, že? (V roce 2017 anglický parlament zamítl zákon zakazující zaměstnavatelům vyžadovat od zaměstnanců nošení bot na vysokém podpatku¹).

 • Q: Can you tell me the regions in Tasmania where the female population is smaller than the male population? (Italy)
 • A: Yes, gay nightclubs.

Otázka: Můžete mi říct, ve kterých oblastech Tasmánie je počet žen menší než počet mužů? (Itálie)

Odpověď: Ano, v nočních gay klubech.

Anglické homonyma homografy homofony oronima
Viz také: Homografy? Homonyma? Homofony? Nebojte se homo!
 • Q: Do you celebrate Christmas in Australia? (France)
 • A: Only at Christmas.

Otázka: Slavíte Vánoce v Austrálii? (Francie)

Odpověď: Pouze o Vánocích.

 • Q: Are there killer bees in Australia? (Germany)
 • A: Not yet, but for you, we’ll import them.

Otázka: Existují v Austrálii včelí zabijáci? (Německo)

Odpověď: Zatím ne, ale dovezeme je pro vás.

 • Q: Are there supermarkets in Sydney and is milk available all year round? (Germany)
 • A: No, we are a peaceful civilisation of vegan hunter gatherers. Milk is illegal.

Otázka: Jsou v Sydney supermarkety a je mléko k dostání po celý rok? (Německo)

Odpověď: Ne, jsme mírumilovná civilizace veganských lovců a sběračů. Mléko je nelegální.

Vtipné otázky a odpovědi o Austrálii, na které se ptali angličtí a američtí turisté na oficiálních stránkách Australian Tourism

kurz anglictiny
Fotografie z aplikace pro výuku angličtiny Speakingo.
 • Q: Please send a list of all doctors in Australia who can dispense rattlesnake serum. (USA)
 • A: Rattlesnakes live in A-meri-ca which is where YOU come from. All Australian snakes are perfectly harmless, can be safely handled and make good pets.

Otázka: Pošlete mi prosím seznam všech lékařů v Austrálii, kteří mohou podat protilátku proti (uštknutí chřestýšem). (USA)

Odpověď: Chřestýši žijí v A-me-ry-ka, odkud pocházíte. Všichni australští hadi jsou naprosto neškodní, lze s nimi bezpečně manipulovat a jsou skvělými domácími mazlíčky. [V Austrálii žije 100 druhů jedovatých hadů, z nichž 12 je smrtelně nebezpečných.]

 • Q: I have a question about a famous animal in Australia, but I forget its name. It’s a kind of bear and lives in trees. (USA)
 • A: It’s called a Drop Bear. They are so called because they drop out of gum trees and eat the brains of anyone walking underneath them. You can scare them off by spraying yourself with human urine before you go out walking.

Otázka: Mám dotaz na známé zvíře v Austrálii, ale zapomněl jsem jeho jméno. Je to druh medvěda, který žije na stromech. (USA)

Odpověď: Říká se jim Padající Medvědi. Jmenují se tak proto, že padají z eukalyptů („gumovníků“) a požírají mozek každého, kdo pod nimi projde. Můžete je odradit tím, že se před procházkou postříkáte lidskou močí.

legrační výroky v angličtině, výroky, citace
Viz také: 100 vtipných rčení v angličtině (nebo jak zazářit ve společnosti?).
 • Q: I was in Australia in 1969 on R+R, and I want to contact the girl I dated while I was staying in Kings Cross. Can you help? (USA)
 • A: Yes, and you will still have to pay her by the hour.

Otázka: V roce 1969 jsem byl v Austrálii na výletě (typu) Rest + Relax a rád bych kontaktoval dívku, se kterou jsem chodil během svého pobytu v Kings Cross. Můžete nějak pomoci? (USA)

Odpověď: Ano, ale stejně jí budete muset zaplatit za (každou) hodinu.

 • Q: Will I be able to speek English most places I go? (USA)
 • A: Yes, but you’ll have to learn it first.

Otázka: Domlouvjim se anglicky na většině míst, kam přijedu? (USA)

Odpověď: Ano, ale nejdříve se musíte naučit (mluvit) anglicky.

A chcete se naučit mluvit anglicky jako Australan nebo Australanka?

Přestože mezi australským a britským přízvukem existují drobné rozdíly, většina gramatiky a slovní zásoby je stejná.

Proto je online kurz angličtiny Speakingo ideální, pokud cestujete do Austrálie, ale také na Nový Zéland, do Ameriky, Afriky….. nebo prakticky v jakékoli jiné zemi, protože angličtina je dnes mezinárodním jazykem!

Nejlepší je, že ve Speakingo nejde o nudné procvičování gramatiky nebo slovní zásoby, ale o opakování zajímavých vět a prohlížení krásných obrázků. Učíte se anglicky prostřednictvím konverzace a všechny znalosti – jako když se dítě učí mluvit – se vám dostanou do hlavy samy!

Tak uvolněně, po australsku!

Každopádně je nejlepší si tuto senzační a účinnou metodu výuky angličtiny vyzkoušet sám nebo sama – první týden máte stejně zdarma a nezávazně!

Byl jste třeba v Austrálii? Jaké jsou vaše dojmy? Nebo znáte nějaké další vtipné otázky a odpovědi o Austrálii? Podělte se o svá dobrodružství v komentářích.


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chcete pochopit Australany? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Conjunctions: Anglické spojky

Conjunctions jsou anglické spojky, to znamená, krátká slova jako and, but, however. Spojky nám umožňují pěkně propojit fragmenty vět mezi sebou. V tomto záznamu se seznámíme s několika spojkami, což nám bude užitečné při psaní i v řeči.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail