Fejkowe zdjęcia, które podbiły internet

Grafika komputerowa pozwala swobodnie bawić się rzeczywistością. Popatrzcie na te fejkowe zdjęcia, które podbiły internet i przyznajcie się uczciwie w komentarzu, w które z 26 spośród nich uwierzyliście!


Część z tych 26 zdjęć na pewno widziałaś czy widziałeś gdzieś w czeluściach internetu, na Facebooku czy Instagramie. Myśleliście, że są prawdziwe? Nie są!

Na przykład pilot na zdjęciu powyżej, robiący sobie „najniebezpieczniejsze selfie na świecie”. Niestety (a może własnie stety!) to fejk.

Co to znaczy „fejkowe zdjęcia”?

Z angielskiego słowo fake znaczy oszukiwany, nieprawdziwy, falsyfikat. Tak jak słynne fake news czyli nieprawdziwe, tendencyjne wiadomości, od których roi się nie tylko w internecie. I o ile te drugie produkuje się w określonym politycznym celu, fejkowe zdjęcia znudzeni graficy komputerowi produkują po prostu dla zabawy. A może nie zawsze?

Zobaczcie ten wybór najlepszych, fejkowych zdjęć i napiszcie w komentarzu, które z nich do tej pory uważaliście za prawdziwe!

Have to & must
„Widziałem to w internecie więc to musi być prawda!” Patrz również: Have to & must. Musisz to wiedzieć!

Fejkowe zdjęcia z internetu

A ponieważ jesteś na stronie do nauki języka angielskiego, komentarze do tych fejkowych zdjęć są po angielsku. Opisy, podobnie jak i fejkowe zdjęcia zaczerpnąłem z anglojęzycznej strony Instantly Modern.

Jeśli dopiero zaczynasz jednak naukę angielskiego – nie rozpaczaj! Znajdziesz tu również karygodnie dosłowne tłumaczenie angielskich opisów oraz w trudniejszych momentach również komentarz językowy!

Fejkowa fala ryżu

This viral image made some serious waves when it was originally posted! It seemed to show a chef expertly moving his wok to create a perfectly shaped tidal wave of rice. This immediately caused a trend, as budding cooks attempted to replicate it!
However, people were disappointed to find out that it was fake. There is no Photoshop trickery happening here — the wave technically exists, but it’s a sculpture that’s sold in a fake food shop in Tokyo.

Ten „wirusowy” (viral) obraz zrobił kilka poważnych fal (zainteresowania), kiedy został pierwotnie (po raz pierwszy) opublikowany! Wydawało się, że pokazuje szefa kuchni fachowo poruszającego swoim wokiem, aby stworzyć idealnie ukształtowaną falę ryżu. To natychmiast spowodowało trend, a początkujący kucharze próbowali replikować go!
Jednak ludzie rozczarowali (się), gdy okazało się, że to fejkowe zdjęcie. Nie ma tu żadnej (szczególnej) sztuczki (z) Photoshopa – fala technicznie (rzecz biorąc) istnieje, ale jest to rzeźba sprzedawana w sklepie z fałszywą (sztuczną) żywnością w Tokio.

Fejkowe zdjęcia Einsteina na rowerze

Podobno spora część „cytatów z Einsteina”, szczególnie tych z Facebooka, jest fejkowa. Podobnie jak poniższe zdjęcie:

Many people cannot believe their eyes when they see this image of Albert Einstein calmly riding a bicycle while a bomb explodes behind him! Well, that’s probably because the image is entirely fake. It’s a composite of two images.
The photograph of the explosion was actually taken seven years after Einstein’s death, so there’s no way that he could have witnessed it. The image of Einstein is legitimate, taken in 1933, but he was safely cycling in Santa Barbara.

Wiele osób nie może uwierzyć własnym oczom, gdy widzi to zdjęcie Alberta Einsteina spokojnie jadącego na rowerze, podczas gdy za nim wybucha bomba (atomowa)! Cóż, to prawdopodobnie dlatego, że obraz ten jest całkowicie fałszywy. Jest to kompozycja (fotomontaż) dwóch zdjęć.
Zdjęcie eksplozji zostało wykonane siedem lat po śmierci Einsteina, więc nie ma możliwości, aby był on jej świadkiem. Zdjęcie Einsteina jest prawdziwe, zrobione w 1933 roku, ale on bezpiecznie jeździł na rowerze po Santa Barbara.

Fejkowe zdjęcie uniwersyteckiego wydziału architektury i planowania

It seems pretty ironic that a college of architecture and planning would mess up their signage to this extent! This photo showing a botched sign has been shared millions of times online. While it does look realistic, it’s actually an edited photo.

To wydaje się dość ironiczne, że uczelnia architektury i planowania może zepsuć ich oznakowanie do tego stopnia! To zdjęcie pokazujące spartaczony znak zostało udostępnione miliony razy w sieci. Choć wygląda realistycznie, to w rzeczywistości jest to edytowane zdjęcie.

Fejkowe zdjęcie lwa z Metro Goldwyn Mayer

This image has been the source of an urban legend online, with thousands of internet users believing that this image shows a behind the scenes glimpse into the inner workings of film studio Metro Goldwyn Mayer.
It is said that this picture shows how they filmed the legendary ident, with Leo the MGM lion being strapped to a table. However, this image actually just shows a lion being scanned at the vet’s office. We hope the big cat was okay!

Ten obraz był źródłem miejskiej legendy w sieci, z tysiącami internautów wierzących, że ten obraz pokazuje zakulisowe spojrzenie na wewnętrzne działania studia filmowego Metro Goldwyn Mayer.

Mówi się, że to zdjęcie pokazuje, jak filmowali legendarny znak rozpoznawczy (ident, nieformalny skrót od identification), z lwem MGM przywiązanym do stołu. Jednak ten obraz faktycznie pokazuje tylko lwa, który jest skanowany w gabinecie weterynaryjnym. Mamy nadzieję, że z wielkim kot było wszystko w porządku!

Pomysł na fejkowe zdjęcia podchwycili inni „aktywiści”

Fejkowe wylesienie (deforestation)

This image went viral on the internet when it was created and shared in 2019. Environmental activists claimed that this photo showed the same patch of land ten years apart, and they shared the image with the hashtag ‘#10yearchallenge.’
You would be forgiven for thinking that the natural forest had been completely decimated. However, the photo had actually been cleverly cropped and edited. The image actually shows one complete area, with the trees only partially cut down in one segment.

Ten obraz stał się „wirusowy” (to znaczy rozprzestrzenia się tak szybko jak wirus) w Internecie, gdy został stworzony i udostępniony w 2019 roku. Aktywiści środowiskowi („ekolodzy”) twierdzili, że to zdjęcie pokazywało ten sam skrawek ziemi w odstępie dziesięciu lat, a oni podzielili się obrazem z hashtagiem „#10yearchallenge.

Można by pomyśleć, że naturalny las został całkowicie zdziesiątkowany. Jednak w rzeczywistości zdjęcie zostało sprytnie wykadrowane i zmontowane. W rzeczywistości obraz pokazuje jeden kompletny obszar, z drzewami wyciętymi tylko częściowo w jednym segmencie.

Znajdziesz przykłady mowy zależnej oraz czasu past perfect w powyższym opisie?

Fejkowe zdjęcie krowy na masce samochodu

The owner of this car will be pleased to know that it’s a completely fake image. While it may look genuine, the cow was simply been pasted onto the image to look like it was sitting on top of the vehicle.

Właściciel tego samochodu będzie zadowolony, że jest to całkowicie fałszywy obraz. Chociaż może wyglądać autentycznie, krowa została po prostu wklejona w obraz, aby wyglądać, jakby siedziała „na szczycie” (on top of) pojazdu.

Co to znaczy dab?

Dab znaczy musnąć, pacnąć.

Na przykład:

  • She dabbed a little perfume behind her ears.

(Psiknęła trochę perfum za uszy.)

Jednak słowo to nabrało nowego znaczenia – to charakterystyczny taneczny gest wywodzący się ze sceny hip-hop w Atlancie. Taki właśnie jak zaobserwować można na fejkowym zdjęciu poniżej, rzekomo przedstawiającym „pierwszy dab w historii”.

If you’re an avid social media user, you will probably have come across this image before. It supposedly shows the first dab captured on camera, with a battalion of soldiers celebrating on a ship during World War I.
Sorry to burst your bubble, but this image was actually taken on the set of Christopher Nolan’s 2017 film Dunkirk. The movie was a critical and commercial hit, but this still wasn’t enough to prevent many people from falling for this hoax!

Jeśli jesteś zapalonym użytkownikiem mediów społecznościowych, prawdopodobnie natknąłeś się wcześniej na ten obraz. Rzekomo przedstawia on pierwszy dab uchwycony na kamerze, z batalionem żołnierzy świętujących na statku podczas I wojny światowej.
Przepraszam „za pęknięcie twojej bańki (iluzji)”, ale to zdjęcie zostało faktycznie zrobione na planie filmu Christophera Nolana „Dunkierka” z 2017 roku. Film był krytycznym (zdobył uznanie w oczach krytyków) i komercyjnym hitem, ale to wciąż nie wystarczyło, aby zapobiec wielu ludziom od nabrania się na ten żart (hoax)!

Zwróć uwagę, że po angielsku numer wojen światowych zwykle idzie na koniec: World War I, World War II.

[Patrz również: Angielskie słownictwo wojskowe w mediach.]

Gotowi do startu?

This viral image of a space shuttle received millions of shares online. It showed the aircraft dramatically taking off, peeking through the bright, blue, cloudy sky. However, the photograph was, in fact, heavily edited.

In reality, the image showed the space shuttle in a stationary position on the ground, preparing for take-off. The original photo is still very cool, so who knows why it was edited in the first place? Someone must have wanted to brush up on their Photoshop skills!

To wirusowe zdjęcie promu kosmicznego otrzymało miliony udostępnień w sieci. Pokazywało samolot „dramatycznie startujący” (gwałtownie i z ekscytacją), spozierający przez jasne, niebieskie, zachmurzone niebo. Jednak „w fakcie” (tak naprawdę) zdjęcie było mocno zmontowane.
W rzeczywistości obraz pokazywał prom kosmiczny w pozycji stacjonarnej na ziemi, przygotowujący się do startu. Oryginalne zdjęcie jest nadal bardzo fajne, więc kto wie, dlaczego zostało w ogóle wyedytowane? Ktoś musiał chcieć podszkolić swoje umiejętności w zakresie Photoshopa!

Podobnie zresztą jak w przypadku kolejnego zdjęcia z lwem poniżej!

Czarny tygrys

This viral image of a supposedly rare black lion has been circulating on the internet for years. The image often gathers thousands of shares, with people marveling over this unique specimen.
The photo, however, is actually of a regular white lion, which has been digitally edited and recolored. It was originally posted on art website ‘deviantART’ in 2012 and has been reposted and shared for years. While albino animals certainly exist in nature, there is sadly no dark-colored equivalent.

Ten wirusowy obraz rzekomo rzadkiego czarnego lwa krąży w internecie od lat. Obraz często gromadzi tysiące udostępnień, a ludzie podziwiają ten wyjątkowy okaz.
Zdjęcie jest jednak w rzeczywistości zwykłego białego lwa, który został cyfrowo wyedytowany i przekolorowany. Zostało ono pierwotnie zamieszczone na stronie artystycznej „deviantART” w 2012 roku i od lat jest ponownie zamieszczane i udostępniane. Podczas gdy zwierzęta albinosy z pewnością istnieją w przyrodzie, nie ma niestety ich ciemnego odpowiednika.

[Patrz również: 24 śmieszne nazwy przedmiotów użytku codziennego i zwierząt.]

Fejkowe ucieczki przed niedźwiedziami

This viral image is sure to make you gasp, as it shows a group of four unlucky photographers being chased by an aggressive bear. It seems impressive and unlikely that such a dangerous situation was caught on camera. Well, this image is actually totally fabricated.

To wirusowe zdjęcie z pewnością wywoła u Ciebie „gwałtowny oddech spowodowany silnymi emocjami” (gasp), ponieważ pokazuje grupę czterech pechowych fotografów ściganych przez agresywnego niedźwiedzia. Wydaje się to imponujące jak i mało prawdopodobne, że tak niebezpieczna sytuacja została uchwycona na kamerze. Cóż, ten obraz jest w rzeczywistości całkowicie sfabrykowany.

Another fake bear attack, this photo shows a cyclist furiously pedaling away from an angry, furry creature. The photo was circulated widely online, with many users expressing their shock and horror at such a dangerous moment caught on camera! However, the image is not real.

Kolejny fałszywy atak niedźwiedzia, to zdjęcie pokazuje rowerzystę wściekle „odpedałowującego” od wściekłego, futrzanego stworzenia. Fotografia została szeroko rozpowszechniona w sieci, a wielu użytkowników wyraziło swój szok i przerażenie tak niebezpiecznym momentem „złapanym na kamerze” (sfotografowanym)! Jednak obraz nie jest prawdziwy.

Zamarznięte kanały Wenecji – FAKE!

This viral image is supposed to show Venice’s canals completely frozen over. However, it’s clear to see that this image is totally fake. The Venice canals do freeze but it is very, very rare and has only happened a handful of times throughout history.

Zamarznięte kanały Wenecji - FAKE!

To wiralne zdjęcie ma przedstawiać całkowicie zamarznięte kanały Wenecji. Jednak widać wyraźnie, że ten obraz jest całkowicie nieprawdziwy. Kanały w Wenecji zamarzają, ale jest to bardzo, bardzo rzadkie i zdarzyło się tylko kilka razy w historii.

Zwróć uwagę na emfazę w zdaniu The Venice canals do freeze. A zamarza często syberyjskie jezioro Bajkał – to ze zdjęcia.

Viral picture kota z ludzkimi brwiami

This is one seriously cute viral picture! Unfortunately, it’s not real. This image of a fluffy feline has been shared thousands of times online, as users marvel at its adorable white eyebrows and mustache combo. However, while the white mustache pattern in the cat’s fur is genuine, the eyebrows have been edited on.
Imagine bringing home a kitten from the adoption center to discover that it has human-like eyebrows! Would you be freaked out, or would you find it adorable?

To jest jedno „poważnie” (naprawdę) urocze „zdjęcie wirusowe”! Niestety, nie jest prawdziwe. Ten obraz puszystego kota został podzielony tysiące razy online, jak użytkownicy podziwiają jego urocze białe brwi w zestawie z wąsami. Jednak, podczas gdy biały wzór wąsów w futrze kota jest prawdziwy, brwi zostały dorobione.
Wyobraź sobie, że przynosisz do domu kociaka z „centrum adopcyjnego” (schroniska), aby odkryć, że ma brwi podobne do ludzkich! Czy byłbabyś przerażona, czy uznałabyś to za urocze?

Tajemniczy zamek na wyspie z bajki

This magical castle looks like it has been taken straight from the pages of a fantasy novel. That’s because it’s not real and has in fact been created using photo editing software. The image is actually composed of two photographs spliced together.
The image in the lower righthand corner shows a rock formation in Thailand, whilst the castle itself is actually located in Germany. This hasn’t stopped the edited photo from being shared millions of times online, however, with many users believing that it’s real.

Ten magiczny zamek wygląda jak wyjęty prosto z kart powieści fantasy (novel to „powieść” nie „nowela”!). To dlatego, że nie jest prawdziwy i w rzeczywistości został stworzony przy użyciu oprogramowania do edycji zdjęć. Obraz jest w rzeczywistości złożony z dwóch zdjęć połączonych razem (ze sobą).
Zdjęcie w prawym dolnym rogu przedstawia formację skalną w Tajlandii, natomiast sam zamek znajduje się w rzeczywistości w Niemczech. Nie przeszkodziło to jednak w udostępnieniu zdjęcia miliony razy w sieci, a wielu użytkowników wierzy, że jest ono prawdziwe.

[Patrz również: Yennefer (Anya Chalotra) opowiada po angielsku jak kręcili Wiedźmina.]

Fejkowe zdjęcie karłowatej żyrafy

Believe it or not, thousands of internet users have shared this photograph of a so-called dwarf giraffe, thinking that it shows a real creature. In reality, the image simply shows a photoshopped version of a real giraffe.

Wierzcie lub nie, ale tysiące internautów podzieliło się tym zdjęciem tzw. żyrafy karłowatej, myśląc, że przedstawia ono prawdziwe stworzenie. W rzeczywistości zdjęcie przedstawia po prostu photoshopowaną wersję prawdziwej żyrafy.

Najmniejszy dziobak na świecie

This image of a baby platypus went viral earlier this year. Users could not believe how cute the creature was, tagging their friends in photos and sharing the image all over their social media profiles. However, it was revealed that the image actually showed a plastic toy! 

Ten obraz małego dziobaka australijskiego (platypus) „rozprzestrzenił się jak dziki ogień” – lub jak w oryginale – „poszedł wirusowo” (went viral) na początku tego roku. Użytkownicy nie mogli uwierzyć, jak urocze było to stworzenie, tagując swoich przyjaciół na zdjęciach i dzieląc się zdjęciem na wszystkich swoich profilach w mediach społecznościowych. Jednak okazało się, że obraz tak naprawdę (actually nie znaczy wcale „aktualnie!!) pokazywał plastikową zabawkę! 

Fake viral image: Krab czy spiderwoman?

The image is definitely edited. However, the original photo is still weird. It shows a woman standing with one of her legs poised on top of a metal bar.

Zdjęcie jest na pewno edytowane. Jednak oryginalne zdjęcie nadal jest dziwne. Widać na nim kobietę stojącą z jedną z nóg „wytwornie opartą” (poised) „na górze” (on top of) metalowego drążka.

Wielka Woda w Australii

Every year since 2015, the same photo gets circulated during intense storms in Australia. This photo shows a waterfall forming over the Harbour Bridge in Sydney, due to heavy rainfall.

Many people share the photo on their social media profiles in shock, when in reality, it has been completely photoshopped. Spokespeople from the Australian government have debunked the photo, saying that cars wouldn’t even be allowed on the bridge in abnormal weather conditions. This doesn’t stop it from being shared.

Co roku od 2015 roku podczas intensywnych burz w Australii krąży to samo zdjęcie. Fotografia ta przedstawia wodospad tworzący się nad mostem Harbour Bridge w Sydney, z powodu intensywnych opadów deszczu.
Wiele osób udostępnia zdjęcie na swoich profilach w mediach społecznościowych w szoku, podczas gdy w rzeczywistości zostało ono całkowicie spreparowane w fotoszopie. Rzecznicy australijskiego rządu zdemaskowali to zdjęcie, mówiąc, że samochody nie zostałyby wpuszczone na most w tak nietypowych warunkach pogodowych. Nie przeszkadza to jednak (zdjęciu) w byciu udostępnianianym.

[Patrz również: Śmieszne pytania i odpowiedzi o Australii.]

Wielbiciele baloniarstwa zrobieni w balona!

This beautiful image would not look out of place as a desktop background! It shows two hot air balloons rising above a stunning starlit sky. However, the image has actually been heavily manipulated by a talented photo editor.
Only professional photographers, editors, or those with a keen eye could spot the tell-tale signs of clever editing. For example, the bright stars could only be captured using a long exposure time, which would have blurred the large balloons in the foreground.

Ten piękny obraz nie wyglądałby nie na miejscu jako tło pulpitu! Przedstawia on dwa balony na gorące powietrze wznoszące się nad wspaniałym, gwieździstym niebem. Jednak w rzeczywistości obraz został mocno zmanipulowany przez utalentowanego fotoedytora.
Tylko profesjonalni fotografowie, redaktorzy lub osoby o bystrym oku mogą zauważyć znaki rozpoznawcze sprytnej edycji. Na przykład jasne gwiazdy mogły zostać uchwycone tylko przy użyciu długiego czasu naświetlania, co spowodowałoby rozmycie dużych balonów na pierwszym planie.

Wielki Brat Patrzy – The Big Brother is Watching

This viral photo is the epitome of irony. It shows a strategically placed CCTV camera outside of the former London home of author George Orwell. Orwell was famous for his dystopian novel, 1984, which warned readers about the effects of mass surveillance on the public.

The post can be traced back to a Facebook user who made the image his cover photo back in 2012. It has since been shared over 60,000 times! However, the image has been cleverly photoshopped.

To wirusowe zdjęcie jest uosobieniem ironii. Pokazuje ono strategicznie umieszczoną kamerę CCTV na zewnątrz byłego londyńskiego domu pisarza George’a Orwella. Orwell był znany ze swojej dystopijnej powieści 1984, która ostrzegała czytelników przed skutkami masowej inwigilacji społeczeństwa.
Post pochodzi od użytkownika Facebooka, który w 2012 roku zrobił sobie z niego zdjęcie na okładkę (profilu). Od tego czasu został on udostępniony ponad 60 000 razy! Jednak zdjęcie zostało sprytnie sfotografowane.

[Patrz również: William Wallace (Braveheart) o wolności (FREEDOM!!)]

Fejkowe zdjęcie syryjskiej sieroty

This emotional photograph is enough to move you to tears. It appears to show an orphaned child in Syria, lying in between the graves of his parents. However, you will be pleased to know that the photograph was actually staged.
The heart-breaking image still represents a serious issue, but it’s a comfort to know that the child in the picture was actually a friend of the photographer’s and was not in any emotional pain when the photo was taken.

Ta emocjonalna fotografia wystarczy, by poruszyć cię do łez. Wydaje się, że przedstawia osierocone dziecko w Syrii, leżące między grobami swoich rodziców. Jednak ucieszy was wiadomość, że zdjęcie zostało w rzeczywistości zainscenizowane.

To łamiące serce zdjęcie nadal przedstawia poważny problem, ale pocieszające jest to, że dziecko na zdjęciu było w rzeczywistości przyjacielem fotografa i nie odczuwało żadnego emocjonalnego bólu, kiedy zdjęcie zostało zrobione.

Żółwia Góra

Animal lovers were totally blown away when they saw this photo of a mountain circulating online. It seemed to show a rocky cliff face in the shape of a turtle’s head! Mother nature is truly amazing, but sadly, this is not a naturally occurring phenomenon.

Miłośnicy zwierząt zostali całkowicie „zdmuchnięci” (rzuceni na kolana, pod wrażeniem), gdy zobaczyli to zdjęcie góry krążące w sieci. Wydawało się, że przedstawia ono skalną twarz klifu w kształcie głowy żółwia! Matka natura jest naprawdę niesamowita, ale niestety nie jest to zjawisko występujące naturalnie.

Podobnie jak z wielkoludami poniżej.

Gigantyczny szkielet wielkoluda

Believe it or not, this fake viral image has been shared around the internet since 2002! It seems to show a huge human skull and other remains being excavated by an archaeologist. By 2004, the photo was being blogged and emailed on a daily basis, with people hailing the so-called ‘giant skeleton’ an important historical discovery.
The image was extensively edited, but this did not stop multiple online news outlets from sharing the false story. Don’t believe everything you read online!

Wierzcie lub nie, ale to fałszywe zdjęcie wirusowe było udostępniane w Internecie od 2002 roku! Wydaje się, że przedstawia ono ogromną ludzką czaszkę i inne szczątki wydobywane przez archeologa. Do 2004 roku zdjęcie było codziennie publikowane na blogach i wysyłane pocztą elektroniczną, a ludzie uznali tak zwany „gigantyczny szkielet” za ważne odkrycie historyczne.
Zdjęcie zostało poddane gruntownej edycji, ale nie powstrzymało to wielu internetowych serwisów informacyjnych przed podzieleniem się fałszywą historią. Nie wierz we wszystko, co czytasz w sieci!

Wielkie bywają też koty domowe. Czy nie?

Calling all crazy cat ladies! This viral photo will definitely make you jealous. Get ready to fall in love with the world’s biggest, squishiest, and chubbiest cat. Everyone loves a cat meme, and this photo is no exception to the rule.
However, the photo itself is sadly not real. It has been edited to make this cat seem much bigger than it actually is. In reality, this fluffy feline is of average size. Oh well, at least it’s still cute!

Wołanie wszystkich szalonych kocich dam! To wirusowe zdjęcie z pewnością sprawi, że będziesz zazdrosna. Przygotuj się na to, że zakochasz się w największym, najbardziej miękkim (gąbczastym), pucułowatym kocie na świecie. Każdy kocha memy z kotami, a to zdjęcie nie jest wyjątkiem od reguły.
Jednak samo zdjęcie niestety nie jest prawdziwe. Zostało zredagowane tak, aby ten kot wydawał się znacznie większy niż tak naprawdę jest. W rzeczywistości, ten puszysty kot jest średniej wielkości. No cóż, przynajmniej nadal jest słodki!

[Patrz również: Cytaty o kotach po angielsku.]

Purpurowy las? Nawet nie w Szkocji!

This stunning photo shows a forest of vibrant purple trees, growing in a rural area of the Isle of Skye in Scotland. Actually, it doesn’t. The original photo wasn’t even taken in Scotland, and shows the Shotover River in New Zealand!
The trees are, in fact, a regular shade of forest green. Many people actually believed this image was real when it went viral, with some users even traveling to the Isle of Skye to find the purple trees! How awkward.

To oszałamiające zdjęcie przedstawia las żywych fioletowych drzew, rosnących w wiejskiej okolicy na Isle of Skye w Szkocji. A tak naprawdę, to wcale nie. Oryginalne zdjęcie nie zostało nawet zrobione w Szkocji, a pokazuje rzekę Shotover w Nowej Zelandii!
Drzewa są w rzeczywistości zwykłym odcieniem leśnej zieleni. Wiele osób faktycznie wierzyło, że to zdjęcie jest prawdziwe, gdy stał się „wirusowy”, a niektórzy użytkownicy nawet pojechali w podróż na Isle of Skye, aby znaleźć fioletowe drzewa! Jakże niezręcznie.

[Patrz również: Szkocki akcent i winda. Kabaret Burnistoun.]

Kurs angielskiego, który podbija internet, to nie żaden fejk!

Jeśli natomiast chcesz zobaczyć jak wygląda nauka na kursie języka angielskiego, który podbija internet, to masz ku temu teraz właśnie teraz doskonałą okazję! To nie żaden fejk!

Na kursie języka angielskiego online Speakingo uczysz się poprzez rozmowę po angielsku… ze swoim telefonem lub komputerem, który rozumie Cię, chwali, w razie potrzeby poprawia. I nigdy się nie denerwuje.

A TY oglądasz śliczne zdjęcia, słuchasz miłego native speakera, rozluźniasz się – a wiedza sama wchodzi Ci do głowy!

Myślisz, że to fejk?

Przekonaj się sama lub sam!

Pobierz aplikację Speakingo na telefon, lub zarejestruj się przez www, żeby bez żadnych zobowiązań sprawdzić, czy taka szybka i przyjemna nauka angielskiego jest rzeczywiście możliwa!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
as... as, as much as, the same as, zwroty
Angielska konstrukcja (not) as… as

Jeśli chcemy coś ze sobą porównać, bardzo przyda się nam angielska konstrukcja (not) as… as. W tym wpisie oprócz niej poznasz też zastosowanie podstawowych zwrotów z not as much/many as, as me/him/her oraz the same as.

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!