Śmieszne pytania i odpowiedzi o Australii

Śmieszne pytania i odpowiedzi o Australii

Po internecie krążą śmieszne pytania i odpowiedzi o Australii, które angielscy i amerykańcy turyści mieli zadawać oficjalnej stronie Australian Tourism. Jej pracownicy – w typowo australijski sposób – mieli z poczuciem humoru udzielić poniższych odpowiedzi.


Chociaż wygląda na to, że poniższe śmieszne pytania i odpowiedzi o Australii są tylko internetowym żartem (nie znalazłem takich pytań na żadnej z oficjalnych, australijskich stron turystycznych) to tak czy owak nadal są to zabawne pytania odpowiedzi o środowisku przyrodniczym, kulturze i populacji Australii, które co więcej mogą pomóc nam podszkolić nasz angielski!

Dlatego poniżej przytaczam „autentyczne” pytania i odpowiedzi o Australii do strony internetowej Australian Tourism – tradycyjnie z moim karygodnie dosłownym tłumaczeniem (ponieważ jesteś na stronie do nauki języka angielskiego, a nie o nauce pięknego tłumaczenia).

A na początek turystyczna mapa Australii 🙂

Patrz również: Śmieszne pytania i odpowiedzi o Australii.

 • sharks – rekiny
 • crocodiles – krokodyle
 • cyclones – cyklony
 • angry natives – wściekli tubylcy
 • backpacker murderers – mordercy turystów (takich z plecakiem) lub mordercy z plecakami
 • razor sharp coral – koralowce ostre jak brzytwa
 • stingrays – (kłujące) płaszczki
 • Steve Irvin jest znanym przyrodnikiem, zwanym też Łowcą Krokodyli
 • poisonous snakes – jadowite węże
 • nothing – nic
 • scorpions – skorpiony
 • man-eating koalas – koale pożerające ludzi
 • mosquitoes – komary
 • babykiller dingos – (psy) dingo mordujące niemowlaki
 • stinging jellyfish – kąsające meduzy
 • sharks with frickin’ lasers – rekiny z cholernymi laserami (nawiązanie do słynnego cytatu z filmu dr Evil, który został wprowadzony w życie)
 • scorching desert – paląca pustynia
 • fires – pożary
 • convicts – skazańcy (przestępcy)
 • Danni Minogue – australijska piosenkarka, siostra Kaylie
 • giant spiders – wielkie pająki
 • deranged gunmen – obłąkani ludzie z bronią (palną)

Śmieszne pytania i odpowiedzi o środowisku przyrodniczym Australii

 • Question: Does it ever get windy in Australia? I have never seen it rain on TV, so how do the plants grow? (UK)
 • Answer: We import all plants fully grown and then just sit around watching them die.

Pytanie: Czy w Australii bywa wietrznie? Nigdy nie widziałem, żeby (tam) padało w telewizji, tak więc jak (w Australii) rosną rośliny? (Wielka Brytania)

Odpowiedź: Importujemy wszystkie rośliny w pełni urośnięte, a potem po prostu siadamy i patrzymy (jak) umierają.

pogoda w anglii londynie, przysłowia, powiedzenia
Patrz również: Przysłowia o pogodzie w Anglii.
 • Q: Will I be able to see kangaroos in the street? (USA)
 • A: Depends how much you’ve been drinking.

Pytanie: Czy będę w stanie zobaczyć kangury na ulicach? (USA)

Odpowiedź: Zależy jak dużo będziesz pił (jak bardzo będziesz pijany).

 • Q: I want to walk from Perth to Sydney – can I follow the railroad tracks? (Sweden)
 • A: Sure, it’s only three thousand miles, take lots of water…

Pytanie: Chcę pójść piechotą z Perth do Sydney – czy mogę podążyć za (czy da się pójść po) torach kolejowych? (Szwecja)

Odpowiedź: Pewnie, to tylko trzy tysiące mil, weź (ze sobą) dużo wody…

 • Q: Are there any ATMs (cash machines) in Australia? Can you send me a list of them in Brisbane, Cairns, Townsville and Hervey Bay? (UK)
 • A: What did your last slave die of?

Pytanie z UK: Czy są jakieś ATMy (bankomaty) w Australii? Czy mogliby Państwo podesłać mi ich listę w Brisbane, Cairns, Townsville i Hervey Bay?

Odpowiedź: A na co zmarł Pański poprzedni niewolnik?

anglik na wakacjach
„Gdy nie stać Cię by gdzieś pojechać, ale wszyscy znajomi postują słodkie zdjęcia z wakacji…” Patrz również:Jak narzekać niczym Anglik na wakacjach?
 • Q: Can you give me some information about hippo racing in Australia? (USA)
 • A: A-fri-ca is the big triangle shaped continent south of Europe. Aus-tra-lia is that big island in the middle of the Pacific which does not… oh forget it. Sure, the hippo racing is every Tuesday night in Kings Cross. Come naked.

Pytanie z Ameryki: Czy mogliby Państwo udzielić mi informacji na temat wyścigów hipopotamów w Australii?

Odpowiedź: A-fry-ka to ten duży trójkątny kontynent na południe od Europy. Aus-tra-lia jest tą dużą wyspą pośrodku Pacyfiku, na której nie ma… no nieważne. Pewnie, wyścigi hipopotamów odbywają się w każdy wtorek w Kings Cross (dzielnica czerwonych latanii w Sydney). Przyjdź nago.

 • Q: Which direction is north in Australia? (USA)
 • A: Face south and then turn 90 degrees. Contact us when you get here and we’ll send the rest of the directions.

Pytanie: W którą stronę jest północ w Australii? (USA)

Odpowiedź: (Ustaw się) twarzą (na) południe i następnie obróć się o 90 stopni. Skontaktuj się z nami gdy do nas dotrzesz (z Ameryki do Australii), to wyślemy resztę wskazówek o drogę.

asking for and giving directions, pytanie o droge po angielsku
„Czasami zastanawiam się, co stało się z ludźmi, którzy pytali mnie o drogę” Patrz również: Asking & giving directions czyli pytanie o drogę po angielsku.
 • Q: Can I bring cutlery into Australia? (UK)
 • A: Why? Just use your fingers like we do.

Pytanie: Czy mogę przywieźć do Australii sztućce? (UK)

Odpowiedź? A po co?Po prostu używaj (jedz) palcami jak my to robimy.

 • Q: Can you send me the Vienna Boys’ Choir schedule? (USA)
 • A: Aus-tri-a is that quaint little country bordering Ger-man-y, which is…oh forget it. Sure, the Vienna Boys Choir plays every Tuesday night in Kings Cross, straight after the hippo races. Come naked.

Pytanie z USA: Czy mogliby Państwo przesłać mi program (występów) Wiedeńskiego Chóru Chłopięcego?

Odpowiedź: Aus-tria jest tym osobliwym, małym krajem graniczącym z Niem-ca-mi, które… a, nieważne. Pewnie, Chór Chłopców Wiedeńskich występuje w każdy wtorek w Kings Cross, zaraz po wyścigach hipopotamów. Przyjdź nago.

 • Q: Do you have perfume in Australia? (France)
 • A: No, WE don’t stink.

Pytanie: Czy macie w Australii perfumy? (Francja)

Odpowiedź: Nie, MY nie śmierdzimy.

Różnice między amerykańską a brytyjską gramatyką w języku angielskim.
„Tylko broń (palna) może nas obronić. Podaj ten kieł narwala!” Patrz również: Różnice między amerykańską a brytyjską gramatyką w języku angielskim.
 • Q: I have developed a new product that is the fountain of youth. Can you tell me where I can sell it in Australia? (USA)
 • A: Anywhere significant numbers of Americans gather.

Pytanie: Rozwinąłem (wymyśliłem) nowy produkt, który jest fontanną młodości. Czy mogliby Państwo powiedzieć, gdzie go mogę sprzedać w Australii? (USA)

Odpowiedź: Gdziekolwiek gromadzi się istotna (duża) liczba Amerykanów.

 • Q: Can I wear high heels in Australia? (UK)
 • A: You are a British politician, right?

Pytanie: Czy mogę chodzić w szpilkach w Australii? (UK)

Odpowiedź: Jest Pani brytyjskim politykiem, prawda? (W 2017 roku Angielski parlament odrzucił prawo zakazujące pracodawcom wymagania od pracowników noszenia butów na wysokim obcasie¹.)

 • Q: Can you tell me the regions in Tasmania where the female population is smaller than the male population? (Italy)
 • A: Yes, gay nightclubs.

Pytanie: Czy mogliby Państwo podać mi regiony Tasmanii, w których populacja kobiet jest mniejsza niż populacja mężczyzn? (Włochy)

Odpowiedź: Tak, w klubach nocnych dla homoseksualistów.

Angielskie homonimy homografy homofony oronimy
Patrz również: Homografy? Homonimy? Homofony? Nie bój się homo!

Pytanie: Czy obchodzicie w Australii Święta Bożego Narodzenia? (Francja)

Odpowiedź: Tylko w święta Bożego Narodzenia.

 • Q: Are there killer bees in Australia? (Germany)
 • A: Not yet, but for you, we’ll import them.

Pytanie: Czy w Australii są mordercze pszczoły? (Niemcy)

Odpowiedź: Jeszcze nie, ale dla Państwa je zaimportujemy.

 • Q: Are there supermarkets in Sydney and is milk available all year round? (Germany)
 • A: No, we are a peaceful civilisation of vegan hunter gatherers. Milk is illegal.

Pytanie: Czy w Sydney są supermarkety i czy mleko jest dostępne przez cały rok? (Niemcy)

Odpowiedź: Nie, jesteśmy pokojową cywilizacją wegańskich łowców-zbieraczy. Mleko jest nielegalne.

ezakupy, online shopping, if high street shopping was like online shopping, bbc comedy, listening comprehension
Patrz również: Gdyby zakupy w lokalnej piekarni wyglądały jak ezakupy przez internet (BBC Comedy)
 • Q: Please send a list of all doctors in Australia who can dispense rattlesnake serum. (USA)
 • A: Rattlesnakes live in A-meri-ca which is where YOU come from. All Australian snakes are perfectly harmless, can be safely handled and make good pets.

Pytanie: Proszę o przesłanie listy wszystkich lekarzy w Australii, którzy mogą podać antidotum na (ukąszenie) grzechotnika. (USA)

Odpowiedź: Grzechotniki mieszkają w A-me-ry-ce, czyli tam skąd Ty pochodzisz. Wszystkie australijskie węże są doskonale nieszkodliwe, można bezpiecznie się z nimi obchodzić i są świetnymi zwierzętami domowymi. [W Australii jest 100 gatunków jadowitych węży, w tym 12 śmiertelnie.]

 • Q: I have a question about a famous animal in Australia, but I forget its name. It’s a kind of bear and lives in trees. (USA)
 • A: It’s called a Drop Bear. They are so called because they drop out of gum trees and eat the brains of anyone walking underneath them. You can scare them off by spraying yourself with human urine before you go out walking. 

Pytanie: Mam pytanie o słynne zwierzę w Australii, ale zapomniałem jego nazwy. To taki rodzaj niedźwiedzia, który żyje na drzewach. (USA)

Odpowiedź: Nazywają się Spadającymi Niedźwiedziami. Nazywają się tak, ponieważ spadają z eukaliptusów („gumowych drzew”) i wyjadają mózgi każdego, kto pod nimi przechodzi. Można je odstraszyć spryskując się ludzkim moczem przed wyjściem na spacer.

śmieszne powiedzonka po angielsku, powiedzenia, cytaty
Patrz również: 100 śmiesznych powiedzonek po angielsku (czyli jak błysnąć w towarzystwie?).
 • Q: I was in Australia in 1969 on R+R, and I want to contact the girl I dated while I was staying in Kings Cross. Can you help? (USA)
 • A: Yes, and you will still have to pay her by the hour.

Pytanie: Byłem w Australii w 1969 roku na (wycieczce typu) Odpoczynek + Relaks (Rest + Relax), i chciałbym skontaktować się z dziewczyną, z którą spotykałem się podczas mojego pobytu w Kings Cross. Czy mogą Państwo jakoś pomóc? (USA)

Odpowiedź: Tak, ale nadal będzie musiał Pan płacić jej za (każdą) godzinę.

 • Q: Will I be able to speek English most places I go? (USA)
 • A: Yes, but you’ll have to learn it first.

Pytanie: Czy będę w stanie muwić po angielsku w większości miejsc, do których pójdę? (USA)

Odpowiedź: Tak, ale będziesz musiał najpierw nauczyć się (mówić po angielsku).

smieszne błędy ortograficzne, spelling mistakes, pisownia po angielsku
Patrz również: Śmieszne błędy ortograficzne (spelling mistakes).

A czy Ty chcesz nauczyć się mówić po angielsku jak Australijczyk lub Australijka?

Chociaż są drobne różnice między australijskim a brytyjskim akcentem, to jednak zdecydowana większość gramatyki i słownictwa jest taka sama.

Dlatego kurs języka angielskiego online Speakingo jest idealny, jeśli wybierasz się w podróż do Australii, ale też Nowej Zelandii, Ameryki, Afryki… czy praktycznie każdego innego kraju, ponieważ język angielski jest dziś językiem międzynarodowym!

Co najlepsze, na Speakingo nauka to nie nudne wałkowanie gramatyki czy słówek, ale powtarzanie ciekawych zdań i przeglądanie pięknych zdjęć. Uczysz się języka angielskiego poprzez rozmowę, a cała wiedza – jak u dziecka uczącego się mówić – sama wchodzi Ci do głowy!

Tak na luzie, po australijsku!

Zresztą najlepiej wypróbuj sama czy sam tę rewelacyjną i skuteczną metodę nauki angielskiego – pierwszy tydzień masz i tak za darmo i bez żadnych zobowiązań!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Australijczyków? Zacznij mówić jak oni!


Byliście może w Australii? Jak wrażenia? A może znacie jeszcze jakieś inne, śmieszne pytania i odpowiedzi o Australii? Podzielcie się swoimi przygodami w komentarzach. 

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
poziom komunikatywny angielski
Komunikatywny angielski w tydzień (żart, żart)

Widuje się w internetach reklamy i obietnice magików, którzy obiecują, że nauczą Cię angielskiego w tydzień czy trzy miesiące do poziomu komunikatywnego. Okej, ale poziom komunikatywny czyli właściwie to jaki? Czy to, że miałem w szkole angielski oznacza, że mój angielski jest komunikatywny?

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!