Present simple és present continuous igeidők összehasonlítása

Amikor az időre gondolok, kiderül, hogy csak a jelenben vagyok. A múlt egy múló emlék, a jövő csak bizonytalan spekuláció. Íme a két angol jelen idő present simple, present continuous összehasonlítása.


Angol nyelvtan itt és most!

Ez a bejegyzés meglehetősen árnyalati képet ad ezekről az igeidőkről (bár még így is elég hosszú), de rengeteg hivatkozás van benne más bejegyzésekre, amelyek részletesebben foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel.

Tudd meg belőle:

 1. Hogyan néz ki az egyszerű jelen időpresent simple felépítése?
 2. Hogyan alkossunk mondatokat present continuous folyamatos jelenben?
 3. Milyen különbségek vannak a present simple és present continuous igeidők között?

Először is, itt egz videó, amiben mindent elmagyarázok. Kapcsold be a feliratokat a lejátszó jobb alsó sarkában.

Aztán, ha megértitek az alap ötletet, nyugodtan olvasstok tovább.

És most még egyszer és lassan 🙂

Az angol jelen időnek két alapvető változata létezik:

 • egyszerű (simple)
 • és folyamatos(continuos).

Hogyan hozzunk létre mondatokat angol jelen időbenpresent simpleés present continuous ?

Kezdjük ezzel az (csak név szerinti) egyszerűvel vagyis simple.

A tegnap történelem, a holnap rejtély, de a ma ajándék. Ezért hívjuk jelennek (a present angolul ajándékot is jelent)).

1. Egyszerű jelen present simple

Ezt a szerkezetet arra használjuk, hogy azokat a dolgokat írjuk le, amelyek rendszeresen történnek, pl. mindennap (every day) Akkor tudjuk, hogy ezt az időt kell használni, és ez a rendszeresség a mondat szerkezetének is köszönhető.

Ilyenkor a „minden nap” (every day) szavakat el is hagyhatnánk, kivéve, ha azt akarjuk kihangsúlyozni, hogy a napi rendszerességet megkülönböztetjük a „heti két alkalomtól” (twice a week,vagy „egész idő alatt” (all the time).

Hasonlóképpen fog működni az egyszerű múlt idő past simple is, de most nem arról szól a bejegyzésünk.

past and present tenses - múlt és jelen idő angol
Lásd még: present és past simple igeidők – az idő meg csak repül …

Hogyan alkossunk állító mondatok egyszerű jelenben?

Ez magába foglalja például a következőket:

 • I learn English with Speakingo every day.

(Naponta tanulok angolul a Speakingo-val.)

Tehát ez egyszerűbben nem lehetséges: Én + tanulni + angolul Speakingo + minden nap.

Ugyanez lesz a helyzet minden személy esetében (te/ ti stb + tanulni + angol), azaz:

(én) I learn English with Speakingo.
(te) You learn English with Speakingo.

(mi) We learn English with Speakingo.
(ti) You learn English with Speakingo.
(ők) They learn English with Speakingo.

Egyszerű jelen -s

Kis nüansz: „minden személyben ugyanaz„, kivéve he, she, it (E/3.sz.).

Itt egyszerűen hozzáadunk egy -s végződést (learn ige) az igéhez:

(ő) She learns English with Speakingo.
(őn) He learns English with Speakingo.
(ez) It learns English with Speakingo.

Ez utóbbi esetben valószínűleg számítógépnek vagy nagyon okos kutyánakkellene lennie, de – különösen az állatokba szerelmesAngliában – a négylábúakra inkabb a he és she személyes névmásokat használjuk, nem pedig személytelen „it”-et.

present simple s, have has
„Ha a present simple igeidőt tanulod, ne felejtsd el hozzáadni a kis „-s” végződést egyes szám harmadik személyben Lásd még:Mikor have, mikor has, és mi az az -s egyszerű jelenben?

Va rá néhány példa, de nézzünk meg rá pár néhány népszerű kivételt:

 • Ha a szó o, ch, sh vagy s-revégződik, akor -es végződést kap: go-goes, do-do, watch-watches, wash-washes, kiss-kisses
 • Az úgynevezett módbeli segédigék pl. can, may, might, must, should nem kapnak -s végződést E/.3. személyben egyes számban (I must go – He must go)
 • Ha az ige y-ravégződik, amely előtt mássalhangzó áll, akkor y-ből „-ies”lesz: I worry – she worries, I fly – He flies Ha nincsen mássalhangzó az y előtt, akkor csak simán: We play – It plays.
 • Ezen túlmenően, máshogy fog kinézni a „lenni” és „birtokolni” igékkel: I have → she has
  I am → she is

És mi a helyzet a „do” mondatokkal egyszerű jelenben?

Hasznos tudni, hogy a mondatokban jelenleg egyszerű jelen mondataiban megbújuk a dosegédige.

Például:

 • I learn English with Speakingo.

tovább is hangsúlyozhatjuk – az önmagában semmi sem jelentő – doszóval

 • I do learn English with Speakingo.

Amit úgy fordítanánk, hogy „valóban angolul tanulok.”

Ez a do(segédige) mindig szerepel minden ilyen mondatban, de csak akkor mondjuk hangosan, ha hangsúlyozni akarjuk kijelentésünk (hangsúlyozás) igazságtartalmát.

Érdekes módon azonban a kérdésekben előkerülnek.

egyszerű jelen idő present simple
Lásd még: A nem egyszerű egyszerű jelen idő present simple.

Hogyan alkossunk kérdéseket aegyszerű jelen időben?

Megmentőként jelenik meg nekük itt a fenti doszó:

Do I learn English with Speakingo?
Do you learn English with Speakingo?

és többes számban:

Do we learn English with Speakingo?
Do you learn English with Speakingo?
Do they learn English with Speakingo?

Persze, a he, she, it személyes névmásokkal megint egy kicsit máshogy lesz. A doforma does-ra változik.

A következőképpen fog így kinézni:

Does he learn English with Speakingo?
Does she learn English with Speakingo?
Does it learn English with Speakingo?

Vedd figyelembe, hogy bár azt mondjuk,

 • He learns English.

akkor a szóban forgó -s az ige végén már nem lesz, mert a doessegédige átvette:

 • Does he learn English?
Hogyan lehet feltenni a "wh-kérdéseket" egyszerű jelenben és egyszerű múltban?
Lásd még: Hogyan lehet feltenni a „wh-kérdéseket” egyszerű jelenben , és egyszerű múltban?

Fordított kérdések egyszerű jelenben

Hogy fejezzük ki angolul a „vajon” szót? Ezért az egyszerű jelen idő kérdéseiben fordított szórendet alkalmazunk, vagyis megcseréljük az első két szót (pontosabban alanyt és állítmányt), és így használnunk kell az eldugott dosegédigét:

 • I (do) love you.(Szeretlek.)
 • Do you love me. (Szeretsz?)

ugyanez igaz a módbeli segédigékre, például a canigére:

 • They can do it. (Meg tudják csinálni?)
 • Can they do it? (Meg tudják csinálni?)

vagy a „lenni”segédigével (am/is/are):

 • You are happy.(Boldog vagy.)
 • Are you happy? (Boldog vagy?)

vagy a have (got) szerkezettel:

 • He has got a phone.(Van egy telefonja.)
 • Has he got a phone? (Van telefonja?)

Az angol "have got" és "to be" igék
Olvasd el ezt is: Lenni vagy birtokolni? Az angol „have got” és „to be” igék

Hogyan alkossunk tagadó mondatokat egyszerű jelenben?

Tagadásokat úgy hozunk létre, hogy egyszerűen az ige elé (a cslekményt leíró szó elé) tesszük a do not szavakat.

I do not learn English with Speakingo.
You do not learn English with Speakingo.

We do not learn English with Speakingo.
You do not learn English with Speakingo.
They do not learn English with Speakingo.

Ismét a he, she, it személyes névmásokkal máshogy fog kinézni: Itt a doigéből doeslesz: Így az lesz, hogy:

He does not learn English with Speakingo.
She does not learn English with Speakingo.
It does not learn English with Speakingo.

Mint az állító mondatban, a teljes forma hangsúlyosnak és formálisnak fog hangzani. Ezért általában a do not szavak lerövjdítjük: don’t

És más segédigékkel együtt:

 • I have got a car. → I haven’t got a car. (Van egy autóm. → Nincs autóm.)
 • She has a lot of fans. → She hasn’t got a lot of fans. (Rengeteg rajongója van. → Nincs sok rajongója.)

és

 • I’m rich. → I’m not rich. (Gazdag vagyok. → nem vagyok gazdag.)
 • She is beautiful. → She isn’t beautiful. (Gyönyörű. → Nem gyönyörű.)
 • You are stupid. → You aren’t stupid. (Te hülye vagy. → Nem vagy hülye.)

vagy

 • I like it. → I don’t like it. (Tetszik, Nem tetszik.)
 • She hates it. → She doesn’t hate it. (Utálja. Nem utálja.)

Így alkotunk mondatokat egyszerű jelenben.

Hogyan néz ki a cselekvés hangsúlyozása a folyamatos jelenben?

no, none, not, nope, any
Nem csak nem, de hatérozottan nem!” Lásd még: NO vagy NOT? NONE vagy ANY? Nope?

2. Folyamatos jelen present continuous igeidő

Olvasodés olvasod ezt a szöveget, de még mindig a jelenben vagy? Érdekes, ugye?

Nyelvtani szempontból, hogy mi folyik az „itt és most”-ban úgy nevezzük, hogy folyamatos jelen, present continuous (ez az egyik-ing‘ végződéses).

Először is, talán néhány szót a„inges” igékről. Általában csak hozzáadunk egy -ing végződést, és kész.

 • (menni) go-going
 • (aludni) sleep-sleeping
 • (tanulni) learn-learning

Természetesen vannak kivételek:

 • ha a szó -e betűre végződik,akkor az eltűnik: come-coming, have-having, like-liking Ez azonban nem így van, ha a szó ee-re végződik: see-seeing, agree-agreeing
 • rövid, utolsó szótagos, magánhangzó-hangsúlyos szavaknál megduplázzuk azt , pl. run-running, sit-sitting
 • ha az ige „ie„-revégződik, azaz ez az utolsó két betű y-ná válik:lie-lying, die-dying

Ezenkívül vannak olyan szavak, amelyek egyáltalán nem szeretik a folyamatos alakot, és általában csak a jelenben jelennek meg egyszerű alakban,például:

 • be (lenni),
 • have (birtokolni),
 • hear (hallani),
 • know (tudni),
 • like (kedvelni),
 • love (szeretni),
 • see (látni),
 • smell (szagolni),
 • want (akarni).

A present simple és present continuous közötti különbségekről bővebben:

amikor -ing végződést használunk angolban, sufix, ending
Lásd még: 4 helyzet, amikor -ing végződést használunk angolban.

Hogyan alkossunk mondatokat folyamatos jelenben?

Ezt a szerkezetet arra használjuk, hogy leírjuk azokat a dolgokat, amelyek jelenleg, most (now) történnek. Az a tény, hogy valami történik most, a mondat kialakításának köszönhető. Akkor a„now”szót nem is kell hozzáadni. Fontos, hogy feltétlenül a tevékenységre összpontosítsunk, nem epdig annak végeredményére.
Például ezt az időt ebben az állító mondatban fogjuk használni:

 • I’m learning English now.

(Jelenleg angolul tanulok.)

Tehát: Én + lenni+ csinál valamit + a mondat többi része

(ebben az esetben: I + am + learning + English now.)

Ahhoz, hogy valamit helyesen mondjon ebben az igeidőben, tudnunk kell, hogyan ragozódik a lenni ige (to be) minden személyben, és hozzáadjuk a zingvégződést az igéhez (a cselekvést leíró szóhoz). Tehát hivatalosan így fog kinézni:

(én) I am learning English.
(te) You are learning English.
(ő) She is learning English.
ő) He is learning English.
(ez) It is learning English.

(mi) We are learning English.
(ti) You are learning English.
(ők) They are learning English.

A gyakorlatban azonban a kényelem érdekében általában rövidítéseket használunk:

(én) I’m learning English.
(te) You’re learning English.
(ő) She’s learning English.
ő) He’s learning English.
(ez) It’s learning English.

(mi) We’re learning English.
(ti) You’re learning English.
(ők) They’re learning English.

Ez általában sokkal egyszerűbb, mint a nem anynira egyszerű present simple!

Itt is a teljes forma használata ((I amlearning) lehetővé teszi számunkra, hogy tovább hangsúlyozzuk (az angol nyelvű hangsúlyok egyik típusa),hogy igazat mondunk – mintha valaki kételkedne.

Hogyan alkossunk kérdéseket folyamatos jelen időben?

Ismét a fordított szórendet használjuk , azaz az első két szót cseréljük fel:

(én) Am I learning English?
(te) Are you learning English?
(ő) Is she learning English?
ő) Is he learning English?
(ez) Is it learning English?

(mi) Are we learning English?
(ti) Are you learning English?
(ők) Are they learning English?

 

folyamatos jelen idő
Lásd még: Mulandó folyamatos jelen idő present continuous.

Hogyan alkosunk tagadó mondatokat folyamatosság jelenben?

A tagadásokat ismét egyszerűen az ige elé helyezettnot szóval fejezzük ki.

I am not learning English.
You are not learning English.
He is not learning English.
She is not learning English.
It is not learning English.

We are not learning English.
You are not learning English.
They are not learning English.

Ez a gyakorlatban a rövidített változatban a következő lesz:

I’m not learning English.
You’re not learning English.
He’s not learning English.
She’s not learning English.
It’s not learning English.

We’re not learning English.
You’re not learning English.
They’re not learning English.

Kérdések a "mi" kérdőszóval present simple lés present continuous igeidőkben.
Lásd még: Kérdések a „mi” kérdőszóval present simple és present continuous igeidőkben.

Nagyjából érthető most már a present continuous

Itt érdemes megemlíteni, hogy a magyarhoz hasonlóan a most fogalma (now) nagyon bevett.

Ezért használhatjuk a present continuous időt olyan tevékenységekre, amelyeket „széles körben értelmezünk most”, például ebben ebben a hónapban:

 • I’m taking driving lessons. (Vezetni tanulok.)

Bár a terv azt sugallja, hogy jelenleg egy autó volánja mögött ülök, a kontextusból kiderülhet, hogy beszélgetőpartnerünk „általános most” -t beszél – különleges tehetségek esetében akár ez évekbe is telhet. Nem számít, a fontos az, hogy vezetni tanul!

Általában azonban meglehetősen rövid távú, ideiglenes tevékenységről van szó, mert a rendszeres tevékenységekhez már a present simple igeidőt használjuk. Persze, a határ itt elég vékony.

pozitív angol kifejezések útravalónak
Ó Jézus, elég jól bevágtam a másik elé. Inkább lelassítok kicsit, nehogy azt higgye, hogy valami mániákus vagyok!

A present contiuous használat a jövő leírására

Mint a maygyarban, még akkor is, ha valamit a jövőre terveztünk , azt mondhatjuk, mondhatjuk azt folyamatos jelenben, nem pedig jövő időben:

„Holnap elmegyek a moziba” azt mondhatjuk folyamatos jelenben is :

 • I’m going to a cinema tomorrow.

Angolul folyamatos jelent használunk a jövőbeni tervekre, amelyek szinte biztosak.

A spontán döntések, „jövendőmondók” esetében az egyszerűen jövő időtfuture simple használjuk :

 • Maybe I will go to the cinema tomorrow?

(Vagy talán holnap megyek a moziba?)

De ez folyamatosan jelen! De a jövőre nézve is használhatjuk! Lásd még: Present simple and present continuous for future arrangements

3. A present simple és present continous összehasonlítása

Most, hogy ismerük két angol jelen időt, érdemes elmondani, hogyan viszonyulnak egymáshoz.


Az alapvető kérdés: rendszeres (present simple,vagy most a jelenben zajlik(present continuous).


Simple Presentvagyis a rendszeres

Minden, ami szokásos, általában zajlik, gyakran vagy soha:

 • Tom cleans the kitchen every Tuesday.

(Tom minden kedden kitakarítja a konyhát.)

„Mindennapi életünk”:

 • Sonia works in a restaurant.

(Sonia egy étteremben dolgozik.)

Gyakran a napi rutinunkat írja le, a tevékenység utáni tevékenységet:

 • First she wakes up, then she brushes her teeth.

(Először felébred, majd fogat mos.)

Tervezett tevékenységek:

 • The train leaves at 9 o’clock.

(A vonat 9 órakor indul.

Azok a szavak, amelyek általában egyszerű jelenben fordulnak elő:

 • always (mindig)
 • every… (minden …)
 • often (gyakran)
 • normally (általában)
 • usually (általában)
 • sometimes (néha)
 • never (soha)
időhatározók, past, present, future, perfect, simple, continuous, progressive
Lásd még: Időhatározók – hogyan tudnánk rövidíteni az angol igeidőkben?

Present Continuous – Itt és most!

Itt és most!

 • Look! Tom is cleaning the kitchen!

(Nézd! Tom takarítja a konyhát!)

Kivételes, átmeneti helyzetek (még akkor is, ha nem a beszéd idején történnek):

 • Tom is taking extra driving lessons this week.

(Tom extra vezetési órákat vesz ezen a héten.)

Ha egyszerrre több dologról beszélünk:

 • Kate is doing yoga, but Tom is still sleeping.

(Kasia jógázik, de Tom alszik.)

Biztos terv a jövőre nézve.

 • I’m visiting my parents this weekend.

(Ezen a hétvégén meglátogatom a szüleimet.)

A folyamatos jelenben előforduló szavak:

 • now (most )
 • at the moment (ebben a pillanatban )
 • today (ma)
 • currently (jelenleg)
 • right now (most)
 • Look! (Nézd!)
Hogyan tanuljunk meg angolul otthonról egymagunk?
Lásd még: Hogyan tanuljunk angolul egymagunk otthon?

Present continuous for annoying actions

Ha az always vagy constantly szavakat folyamatos jelenben, használjuk, akkor más jelentésük lesz: azt fejezik ki, hogy valami irritál bennünket Például:

 • She’s always talking. (Mindig beszél.)
 • He’s constantly complaining. (Folyton panaszkodik.)

A Speakingo angol tanfolyam mondataiban számos példát talál ezekre az időkre és szavakra a megfelelő kontextusban, ahol a számítógépeddel beszélgetve, mint egy gyermek, anélkül, hogy a nyelvtanra gondolnál, helyesen tanulod meg őket használni a megfelelő kontextusban ráadásul.


Milyen igék nem jelennek meg folyamatos formában?

Nos, vannak olyan szavak, amelyek nem szeretik a folyamatos alakot, és alapvetően csak egyszerűjelenbenfordulnak elő. Leírják:

állapot:

 • be (lenni),
 • cost (kerül valamibe),
 • mean (jelent)

Például:

 • We are happy.

(Boldogok vagyunk.)

Amink van:

Például:

 • Mia has a cat.

(Mia-nak van egy macskája.)

Érzékszervi kifejezések:

 • feel (érezni),
 • hear (hallani),
 • see (látni),
 • smell (szagolni),
 • taste (ízlelni),
 • touch (érinteni)

Például:

 • Do polar bears also feel cold?

(Jegesmedvék is fáznak?)

Mentális tevékenységek kifejezése:

 • know (tudni, ismerni),
 • think (gondolkodni ),
 • understand (megérteni),
 • believe (hinni)

Például:

 • I know you are right.

(Tudom, hogy igazad van.)

Amikor idézünk valakit:

 • answer (válaszolni),
 • ask (kérdezni),
 • say (mondani)

Például:

 • “What a wonderful world!“ he says.

(„Milyen gyönyörű világ” mondja.)

Az angol nyelvtanban az érzések (paradox módon) szintén állandóak:

Például:

 • I like you.

(Kedvellek.)


Mellesleg: a McDonalds szlogenje I’m lovin ‘it egy helytelen alkalmazása a loveigének, ami felkelti az angolul beszélő hamburgerfogyasztók figyelmét, és összezavarja az éppen nyelvet tanulókat …


angol nyelvi kurzus online a speakingo-n és macska

Gyakorlatok a present simple és present continuous igeidőkre

A legfontosabb dolog azonban nem a száraz elmélet, hanem a gyakorlat!

Mit kezdjünk azzal, hogy papíron tudjuk, hogyan kell helyesen ragozni az igéket a megfelelő időben, ha a gyakorlatban nem tudunk megszólalni sem?

Sőt, csak a gyakorlat lehetővé teszi számunkra, hogy tényleg megértsük az egyszerű- és folyamatos jelen nyelvtani szerkezetét, (ahogy mind a 12 angol nyelvtaniidőt is) „leesik az agyból a torkig”, azaz lesz valami, amit természetesen használni fogunk beszélgetéseink során.

Ezért ajánlom a Speakingo online angoltanfolyamát, amely beszélni tanít!

És beszélgetsz… a számítógépeddel vagy telefonoddal, ami megért, megdicsér, vagy kijavít, és sosem veszíti el a türelmét!

Tréfás képeken, anyanyelvi beszélő felvételein keresztül tanulsz, ellazulva, és csak váalszolgatsz a feltett kérdésekre.

Az ilyen tanulás nemcsak hatékony, hanem kellemes is!

Különben is, a legjobb, magad próbálod ki, megfelel-e számodra ez a tanulási módszer! Az elsó hét ingyenes és kötelezettségmentes!


Az angol nem tanulja meg magát helyetted!

Iratkozz fel a Speakingo online nyelvtanfolyamra!


Nem olyan szörnyű ördög, ugye?

Ha bármilyen kérdésed van az egyszerű- és folyamatos jelennel, írj bátran a megjegyzésekbe!

És ha a szöveget feldolgoztad már, oszd meg ismerőseiddel is!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
Tiltott szavak az emelt szinten

Ha ékesszólóan szeretnéd kifejezni magad (főleg írásban), akkor emelt szinten ne használd ezeket a szavakat. Nézd meg, melyek ezek a „tiltott szavak” a C1 vagy C2 szinten, és melyek azok, amelyekkel helyettesítheted őket – bár nem baj, ha korán elkerüljük ezeket!

Tovább »
Társalgási angol egy hét alatt (vicc, vicc)

A társalgási szintű angol szinte elválaszthatatlan követelmény számos állásajánlatnál. Csupa kérdés merül fel: társalgási szint, vagyis valójában milyen szint? Az, hogy volt angol az iskolában azt jelenti, hogy az angolom már kommunikatív?

Tovább »
Aranyos mémek kutyákkal

Ez lesz a legszebb dolog, amit a héten látsz! Édes kutyás mémek – természetesen angolul, magyar fordítással. Mert ki mondta, hogy angolul nem lehet kellemesen tanulni!

Tovább »
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt