Seznam 240 PHRASAL VERBS s překladem [B1-B2]

Podívejte se na seznam 240 nejoblíbenějších frázových sloves (phrasal verbs) na online kurzu angličtiny Speakingo (s překladem), které byste měli znát na střední úrovni B1-B2.


Co jsou phrasal verbs?

Frázová slovesa jsou anglická složená slovesa. V anglickém názvosloví: „phrasal verbs“.

Phrasal verbs se v češtině nazývají složená slovesa, protože se skládají – ze dvou (někdy i tří) slov:

 1. slovesa (např. go, get, come)
 2. předložky (např. in, on, at) a / nebo příslovce (např. away).

V angličtině je téměř bezpočet frázových sloves!

Sloveso break (zlomit) vytváří s různými předložkami (up, in, out atd.) taková phrasal verbs jako (mimo jiné!):

Phrasal verbs s break:

 • break up – rozejít se
 • break down – rozbít
 • break in – vloupat se
 • break out – vypuknout, např. epidemie nebo válka, ale také „útěk z vězení“ nebo „útěk z rutiny“
 • break off – odlomit (kousek oplatky) také
  „přestat mluvit“ nebo „zpřelámat vztahy“
 • break through – prorazit, stát se slavným (např. v High School Musical – HSM), ale také překonat překážku, dostat se dopředu
 • break even – skončit vyrovnaní
 • at the break of dawn – za svítání ( to je spíše podstatné jméno a ne phrasal verb, ale co)

A stejně to není kompletní seznam!

Pokud však právě začínáte své dobrodružství s angličtinou (úroveň A1-A2), doporučuji vám nejprve přečíst seznam 30 nejoblíbenějších phrasal verbs v angličtině:

phrasal verbs, slovesa slozena frazova seznam
Viz také: Seznam 30 nejoblíbenějších anglických frazových sloves (phrasal verbs).

Obvykle lze uhodnout význam daného phrasal verb, pokud známe jeho složky

Například:

 • go back (vracet se – doslova jít s návratem)

Naštěstí tomu tak bude i u většiny anglických phrasal verbs.

To neznamená, že to bude snadné! To, která předložka se připojí k slovesu, je ale často velkou neznámou!

Někdy výsledné dvouslovné phrasal verb získá zcela nový význam

Například:

 • get on well with somebody (mít s někým dobrý vztah – doslovně dobře si s někým sednout)

Složení prvků frázových sloves vytvářejí zcela nové významy!

frázová slovesa obscénní
Viz také: Obscénní frázová slovesa, která se ve škole nenaučíte.

Složky phrasal verbs mohou být někdy odděleny a někdy ne

Můžeme říci:

 • Please take off your shirt.

(Prosím, sundejte si košili.)

Nebo stejně dobře:

 • Please take your shirt off.

Obě tyto věty jsou správné.

Některá frázová slovesa jsou však nedělitelná (inseparable phrasal verbs) a nesmí být oddělena:

 • Can I count on you?
 • Can I count you on?

(Mohu se na vás spolehnout?)

Phrasal verbs používáme v řeči, nikoli písemně

Phrasal verbs jsou velmi populární v hovorovém jazyce.

Písemně se jim snažíme vyhnout. Na papíře nezní příliš profesionálně, i když se s nimi můžeme setkat v neformální obchodní korespondenci.

Ale musíme je znát, abychom se mohli domluvit!

Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?

Seznam 240 nejoblíbenějších phrasal verbs s překladem (tabulka)

V angličtině najdete stovky, ne-li tisíce různých phrasal verbs. Naštěstí většina z nich se dá intuitivně pochopit na základě významu svých dílčích slov. K tomu však potřebujete trochu zručnosti.

Proto na střední úrovni B1-B2, pečlivě sestavené na základě spolehlivých výukových materiálů, by pro vás měl být seznam 240 nejoblíbenějších phrasal verbs Speakingo jasný a srozumitelný.

phrasal verbpřeklad
account forněco vysvětlit, udat důvody
act upnevhodně se chovat (o dítěti)
add upsečíst
answer backodmlouvat
ask aroundzeptat se kolem
back uppodpírat
base onstavět na něčem, pracovat na něčem
be about toprávě se chystat něco udělat
be into somethingněco mít rád, být zaangažovaný
be outbýt daleko od domova
be up tomít něco v plánu
beat upzbít někoho
belong topatřit
blend in / blend intosplynout
boss aroundněkoho řídit
break downrozbít se
break oututéct z vězení, vypuknout
break throughpřes něco se prolomit, prorazit
break uprozejít se
bring backobnovit, přivést zpět, vrátit
bring togetherusmířit se, sblížit se
bring upvychovávat
brush up onzlepšit, aktualizovat znalosti
bump intonarazit na někoho, setkat se
butt invměšovat se, mísit se
call backzavolat zpět
call forvyžadovat něco, být dobrou příležitostí na
call offzrušit
calm downuklidnit
care forstarat se, pečovat
carry onpokračovat
carry outprovádět, zrealizovat
catch updohonit práci
check-in /outnastěhovat se / vystěhovat se
check up on somebodyzkontrolovat
cheer upzvednout náladu
chill out!uklidni se!
chip inskládat se na něco
close downzavřít, zlikvidovat (obchod, společnost)
come acrosssetkat se s něčím
come backvrátit se
come frompocházet odněkud
come invstoupit
come out (turn out)vyjít na jevo, ukázat se že
come roundpři té příležitosti někoho navštívit
come up (with)na něco přijít
count onpočítat s (někým)
cut back on sth (US) = cut down on something (UK)limitovat (příjem)
cut offodetnout
cut sth outpřestat, vyříznout
deal withřešit (některé situace)
depend onzáviset na
die outvyhynout
do overudělat to znovu
do upzapínat (tlačítko)
do withoutobejít se bez něčeho
drag awayodtáhnout, odvléct
drink upvypít
drop bypři té příležitosti někoho navštívit
drop offvysadit někoho (z auta)
drop outvzdát se, skončit (školu)
eat outjíst ve městě
end upskončit někde, přistát
face up točelit něčemu
fade away / fade outzeslábnout
fall apartrozpadat se
fall behindzůstat pozadu (s pokrokem)
fall downspadnout
fall forzamilovat se do někoho
fall offodpadnout
fall out with somebodyhádka s někým (blízkým)
feel for somebodymít sympatie
figure outpochopit, zorientovat se
fill in / fill upvyplnit /nalít až k okraji
fill outvyplnit (formulář)
find out sthzjistit něco, získat představu o
fit inzapadat, hodit se
get along / get on withmít dobrý vztah
get away with (murder)něco projít, uniknout odpovědnosti (za vraždu)
get backvrátit se
get down tochystat se na něco
get on (the bus) / get in (the car) – get offnasedat – vysedat
get on well with somebodymít s někým dobrý vztah
get oversmířit se, nalézt řešení
get rid of somethingzbavit se něčeho
get somebody downstáhnout někoho dolů
get togethersetkat se s celou skupinou
get upvstát/ probudit se
give backdát zpět
give in to sb/sthvzdát se, podlehnout
give somebody awayutrácet, někoho zradit
give upvzdát se, zrezignovat
go aheadzačít (před někým jiným)
go awayodjet
go backvrátit se
go bymíjet (o čase) / projít
go downspadnout, snížit se
go invstoupit
go offexplodovat (bomba)
go onpokračovat
go outprocházet se, jít ven
go with sthdobře chutnat s / jít s někým
grow apartoddálit se (ve vztahu)
grow upvyrůst
hand inpředat
hand out (UK)rozdávat, distribuovat něco ručně
hang onpočkat
hang outbavit se a neproduktivně trávit čas společně
hang uppoložit telefon
hit it offrychle si najít přátele
hold backzadržet
hold onvydržet
hurry uppospíšit si
jump inskočit do toho
keep away fromdržet se dál od (dětí)
keep sth up / keep onpokračovat v práci
kick backuvolnit
kick offzačít zápas / odhodit boty kopnutím z nohy
kick outvykopnout, zbavit se
knock downsrazit
lay offpropoustit (zaměstnance)
let downněkoho zklamat
let outpustit někoho ven / něco ze sebe
lie downlehnout si
live up tovyrovnávat se (ideálům)
log in (on) / log out (off)přihlásit / odhlásit
look afterpostarat se o někoho
look aroundrozhlédnout se kolem
look down on / look up to somebodydívat se na někoho shůry / k někomu vzhlížet
look forhledat
look forward totěšit se na něco
look intoprozkoumat
look outdávat pozor na nebezpečí
make forjít nějakým směrem
make uppřijít s něčím
make up forvynahrazovat, kompenzovat
mess upudělat chybu
mess with sbzahrávat si s někým
move in / move outnastěhovat se / vystěhovat se
move on topřejít na něco (další místo setkání)
nail downněco zvládnout, dohodnout detaily, přitisknout
narrow downzúžit
nod offusnout
nose about / nose aroundhledat, čmuchat kolem
opt for something / opt to do somethingrozhodnout se pro něco / rozhodnout se něco udělat
pass awayzemřít
pass onposkytovat informace
pass out omdlít, rozdat (USA)
pay backsplatit dluh
pay offsplatit, vyplatit se
pick upvyzvednout ze země, vyzvednout někoho autem
pin downpřišpendlit
piss offzmiznout, někoho štvát
plug inpřipojit zástrčku
point outpoukázat
print outvytisknout
pull backstáhnout
pull downzbourat
pull overzastavit auto na straně silnice
put backvrátit na místo / přeřídit hodiny zpět
put downpoložit / zapsat
put forwardposun hodin dopředu, nominovat
put onobléct se
put outuhasit
put sth offbýt přeloženo na později
put up withvydržet, tolerovat
ring backzavolat zpět
rip off 50odírat – dát příliš vysokou cenu
rip sb offpožadovat příliš vysokou cenu, odírat
round up / round downzaokrouhlit nahoru / dolů
rule something outvyloučit něco (některé možnosti)
run awayuniknout
run intosetkat se s někým náhodou, narazit
run outuž nemáme něco, co potřebujeme, skončit se
run overpřejet
screw upzvorat
sell outvyprodat
set offvyrazit na cestu
set on doing sthrozhodnout se něco udělat
set upuspořádat, naplánovat
settle downusadit se, dohoudnout se na ceně
show aroundukazovat někomu město
show offchlubit se, předvádět se
show upněkde se objevit
shut uppřestat mluvit
sleep inspát déle než obvykle, trochu se vyspat
slow downzpomalit
speak uphlasitě říct
speed (something) up(něco) zrychlit
stand backodsunout se
stand downodstupit z funkce
stand out (from)vyčnívat
stand up topostavit se proti něčemu
start overzačít znovu
stay away fromdržet se od někoho / něčeho dál
stay behind (with)být pozadu (s někým)
stay in / stay outzůstat doma / nevracet se domů
stay out of somethingnemísit se do konfliktu, držet se dál od něčeho špatného
stay over / sleep overzůstat přes noc
stay upnejít spát
stick to (the plan)držet se něčeho
stock upzásobit se
sum upshrnout
switch on / switch offzapnout / vypnout
take abackpřekvapit
take afterpřipomínat někoho z rodiny
take backvrátit, vrátit zpět to, co bylo řečeno
take downzapsat
take offvzlétnout (letadlo), snížit cenu, svléct se
take onzaměstnat, přijmout
vyřaditodstranit, vytrhnout (zub)
take overpřevzít kontrolu
take tooblíbit si
talk intoněkoho přesvědčit, přesvědčit ho, aby něco udělal
tell apartvidět rozdíl, rozlišovat
tell offvynadat
think sth overpřemýšlet o něčem
throw awayodhodit
throw inpřidat navíc, přihodit
tie upbýt svázán, být zaneprázdněn
touch downpřistát (letadlo)
try onvyzkoušet si
try outzkusit
turn awayodmítnout
turn downzamítnout, odmítnout
turn on / turn offzapnout / vypnout
turn outukázat se
turn upobjevit se, ukázat se
wait outvyčkat
wake upprobudit se
warm upohřát
wash upumývat
watch outbýt opatrný
wind downuvolnit se
work onpracovat na něčem
work outcvičit v posilovně / najít řešení problému
wrap upshrnout
write downzapsat
zip upzapnout na zip
zoom in / zoom outpřiblížit /oddálit objektiv
240 nejoblíbenějších phrasal verbs z online kurzu angličtiny Speakingo

Cvičení pro praktické použití phrasal verbs ve větách

Nejdůležitější však není teorie, ale praxe!

Zejména v případě phrasal verbs, která jsou důležitá především při rozhovorech. Pak je musíme automaticky použít a pochopit jejich význam – nemáme čas pamatovat si význam slov ze seznamu!

Proto doporučuji cvičení pro praktické použití phrasal verbs ve větách na online kurzu angličtiny Speakingo!

Více než 2 500 vět obsahuje nejen různá frázová slovesa (phrasal verbs), ale také veškerou gramatiku a 2 000 nejoblíbenějších slov, která potřebujete k tomu, abyste porozuměli až 90% konverzací v angličtině.

A učení angličtiny na Speakingo je nejen velmi efektivní, ale také příjemné!

Sledujete krásné fotografie, posloucháte pěkný hlas native speakera a mluvíte s počítačem nebo telefonem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás opravuje. Nikdy neodvolává lekce a nikdy není netrpělivý!

Každopádně je nejlepší vyzkoušet si to sama nebo sám, jestli vám takový způsob učení angličtiny vyhovuje! Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a můžete se učit zdarma po dobu jednoho týdne!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Znali jste všechna tato frázová slovesa? Myslíte si, že v seznamu chybí nějaké důležité a populární frázové sloveso? Pište odvážně do komentářů!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail