Splitting phrasal verbs: dělitelná a nedělitelná frázová slovesa

Diskuse o pravidlech, jimiž se splitting phrasal verbs řídí, tedy kdy se složená slovesa dělí a kdy ne, dobře ukazuje, jak je důležité zaměřit svou pozornost na učení se gramatických pravidel. Na toto téma je možné říci spoustu moudrých i rozporuplných slov.


Co to znamená, že složená slovesa (phrasal verbs) jsou dělitelná a nedělitelná?

Phrasal verbs jsou slovesa, která se skládají ze dvou (nebo více) slov. Proto jim říkáme složená slovesa, nebo z angličtiny „frázová“.

Otázkou je, jak je správně použít ve větě. A to je problém, protože:

některá složená slovesa (phrasal verbs) jsou „pevně“ slepena (nedělitelná frázová slovesa),

zatímco vztah ostatních je volnější (dělená frázová slovesa), kdy mohou přijmout mezi sebe jiná slova.

Můžeme například říci:

 • You made up this crazy story!

(Ty sis ten šílený příběh vymyslel!

Také bychom mohli říct:

 • You made this crazy story up!

Nebo dokonce:

 • You made it up!

To make something up je příkladem dělitelných frázových sloves (phrasal verb).

Ne vždy však máme takovou svobodu.

Můžeme například říci:

 • I’ve run into a beautiful girl this morning.

(Dnes ráno jsem narazil na / potkal krásnou dívku.)

A to je jediná možnost. Nemůžeme říci:

 • I’ve run a beautiful girl into this morning.
 • I’ve run her into this morning.

Frázové sloveso run into je tedy nedělitelné.

phrasal verbs, slovesa slozena frazova seznam
Viz také: Seznam 30 nejoblíbenějších anglických frázových sloves (phrasal verbs).

Příklady dělitelných sloves frázových (separable phrasal verbs)

Riskoval bych, kdybych řekl, že většina anglických frázových sloves je dělitelných. A protože v angličtině existují stovky, ne-li tisíce složených sloves (phrasal verbs), není možné je zde všechny citovat.

Pokud však narazíte na některá z následujících frázových sloves, budete vědět, že jsou dělitelná:

Seznam 100 nejčastějších dělitelných frázových sloves (separable phrasal verbs)

add up sčítat, dodávat
back up podporovat, stáhnout se, dělat záložní kopii
blow up vybouchnout, zvětšit obrázek
break down rozdělit na díly, analyzovat
bring aboutzapříčinit
bring out pulikovat, podtrhnout
bring up vychovat, starat se o mladé
burn down úplně shořet
burn up shořet
buy out vykoupit, např. podíly ve společnosti
buy up koupit všechny zásoby ze skladu, obchodu
call off zrušit událost
call up zavolat, vstoupit do armády
calm down uklidnit se
carry on pokračovat
carry out zrealizovat, provést činnost podle pokynů
cheer up rozveselit
chew up rozžvýkat
chop uprozsekat
clean off vyčistit (povrch)
clean out vyčistit (zevnitř)
clean up uklidit
clear out vyčistit (interiér), vyklidit lidi z budovy
clear upvysvětlit
close downtrvale zavřít
close up zavřít na den
count in zahrnovat, zahrnout někoho do něčeho
count out vyloučit někoho z něceho
count up vypočítat, spočítat
cross out přeškrtnout, eliminovat
cut off vetřít se do konverzace, odetnout, amputovat
cut out eliminovat, odstranit, přestat (jako rozkaz)
cut down snížit množství
draw up napsat dokument
dress up elegantně se obléct
dress down neformálně se obléct
eat up jíst všechno
figure out pochopit, interpretovat
fill in / fill outvyplnit dokument
fill up naplnit nádobu
find out zjistit něco
fix up napravit
get across snažit se, aby něco pochopil
give back vrátit
give out rozdávat, distribuovat
give up vzdát se, poddat se
hand down odkázat (například v posední vůli)
hand over předat kontrolu
hang up zavěsit telefon, pověsit oblečení na ramínko
have on mít na sobě nějaké oblečení
have overmít někoho doma (jako hosta)
hold off / hold upzpozdit se, zdržet se
keep up pokračovat, nezůstávat pozadu
leave out přeskočit někoho nebo něco
let down někoho zklamat
let out uvolnit do volné přírody
light uprozsvítit
live down zapomenout v čase
pass out omdlít, rozdávat
pass on předat
pay back splatit, vrátit peníze
pay off plně splatit dluh
pick up vyzvednout něco z určitého místa, zvednout ze země
play down minimalizovat váhu něčeho
play up podtrhnout váhu
point out na něco ukazovat
pull down strhnout dolů, zbourat
put off odložit na pozdější datum
put on obléct si něco na sebe
put up nechat někoho přespat
ring up zavolat někomu
rule out vyloučit možnost
run down sledovat někoho, urazit někoho, srazit někoho autem
save up nastřádat
see through pokračovat v provádění úkolu navzdory problémům
see off vyprovodit někoho před jejich odjezdem
send back poslat zpátky
send over odeslat, vyslat
set up organizovat, nastavit, obvinit někoho (v trestní odpovědnosti)
show off chlubit se
shut off vypnout, přestat pracovat
slow up / slow down snížit rychlost
sweep out zamést
take back získat zpět
take down zapsat
take over převzít kontrolu, odpovědnost
tear down zbourat
tear up roztrhat na kusy
tell off vynadat
think over přehodnotit
think through promyslet od začátku do konce
throw away hodit do koše
tie up navázat
try on vyzkoušet si
turn down zamítnout návrh
wind up skončit na nějakém místě, natočit hodinky, naštvat někoho
wipe out „smést“ ve smyslu snížení množství
work out vyřešit problém
write down zapsat něco, udělat poznámku
Seznam nejběžnějších oddělitelných sloves složených (separable phrasal verbs)

Splitting phrasal verbs se zájmény

Zde je jeden důležitý bod.

Jak vidíme v seznamu výše, složené sloveso to write down je dělitelné.

Proto můžeme říci buď:

 • Please write down the message.

(Prosím zapiš tu zprávu.)

nebo

 • Please write the message down.

Pokud však místo message použijeme osobní zájmeno v doplňující formě (him, her, them, us, it), nemůžeme jím oddělit sloveso-ne-oddělitelné.

 • Please write it down.
 • Please write down it.

Jedním slovem:

zájmena MUSÍ jít do středu dělitelného frázového slovesa

zájmena v angličtině, gramatika, části mluvy
„Když jsem byl malý, učitel angličtiny se na mě podíval a řekl: „Vyjmenuj dvě zájmena. “ Kdo, já?“ odpověděl jsem. Viz také: Typy zájmen v angličtině.

Příklady nedělitelných sloves složených (inseparable phrasal verbs)

Jak již víme, nedělitelná složená slovesa nesmí být oddělena.

Například:

 • My parents are going to look after the kids at the weekend.
 • My parents are going to look the kids after at the weekend.

(Moji rodiče se o děti postarají o víkendu.)

 • Oh no, it looks like we’ve run out of water.
 • Oh no, it looks like we’ve run of water out.

(Ale ne, vypadá to, že nám došla voda.)

 • Well, sometimes we have to put up with difficult situations at school.
 • Well, sometimes we have to put difficult situations up with difficult situations at school.

(No, někdy musíme vydržet obtížné situace ve škole.)

Totéž platí pro následující nedělitelná frázová slovesa (inseparable phrasal verbs)

Seznam 50 nejčastějších nedělitelných frazových sloves (inseparable phrasal verbs)

back out of odstoupit od slibu
break in / break into vetřít se do konverzace, vloupat se do budovy
call for požadovat něco, vyzvednout někoho
care for mít na něco chuť, starat se o někoho
carry on with pokračovat
catch up with dohnat
check up on zkontrolovat, ověřit
come across náhodně se setkat s někým nebo něco najít
come along with doprovázet
come by náhodně najít něco
come down with mít něčeho dost
come up with přijít s nápadem, něco navrhnout
count on počítat s někým nebo něčím
do without poradit si bez něčeho
drop in at/on navštívit někoho
drop out of odpadnout ze studia
face up to čelit něčemu
fall behind in být pozadu
fall back on použít pohotovostní plán
fall out with pohádat se s přítelem
fill in for nahradit někoho
get ahead of předjíždět někoho
get away with udělat něco špatného a vyhnout se trestu
get in / get offnasednout / vysednout z vozidla
get on with pokračovat
go over zrecenzovat, ověřit
hang around být někde a nedělat nic
hold on to držet se něčeho
keep up with držet tempo
live up to udržovat zavedený standard nebo pověst
look after postarat se o někoho
look back on zmínit
look down on / look up topodívat se na někoho shora dolů – jako nadřazenost / obdivovat a respektovat někoho
look forward to očekávat s potěšením
make up for kompenzovat, odměňovat
pass on předat
pick on obtěžovat někoho ve škole
put up with tolerovat, vydržet
read up on číst si a hledat důležité informace
run against soutěžit s někým ve volbách
run away with uniknout
stand for reprezentovat
stand up to odolávat tlaku
stick up for věrně podporovat někoho
take after dědit vlastnosti charakteru a těla
talk back toodmlouvat
tell on hlásit úřadům o někom
touch on krátce zmínit něco
turn into transformovat do něčeho
watch out for dávat si na něco pozor
Seznam nejčastějších neoddělitelných složených sloves (inseparable phrasal verbs)

Pokuste se přijít s větou, ve které oddělíte frázová slovesa.

Nezní to moc dobře, že ne?

Pokud se vám zdá, že ještě neznáte dostatek dělitelných i nedělitelných frázových sloves, více najdete v textu níže:

phrasal verbs, frazova slovesa, frejzale, seznam, tabulka, uroven stredne pokrocily, b1, b2, cviceni
Viz také: Seznam 240 nejoblíbenějších frázových sloves s překladem.

Příklady zároveň dělitelných i nedělitelných frázových sloves

Kdyby si stačilo zapamatovat výše uvedený seznam sloves, nebyl by tu žádný problém. Situace však není tak jednoduchá. Některá složená slovesa (phrasal verbs) jsou dělitelná a nedělitelná!

A to nemluvím jen o nepřesnostech v textech, které lze nalézt na různých stranách anglických vzdělávacích institucí. Všimli jste si například toho, že frázové sloveso pass on je na obou seznamech? Například Purde University ho tam udává. Zato Cambridgeský slovník udává toto sloveso jako neděitelné. Pravidla pravopisu angličtiny dokonce zavádí kategorii „volitelně nedělitelných“ frázových sloves, ať už to znamená cokoli!

Druhý problém vyplývá z mnohočetnosti významů jednoho frázového slovesa. V jednom smyslu může být nedělitelné a v druhém může být dělitelné!

Nejčastěji je zde uveden příklad fráze slovesa take off, což může znamenat „svlékněte se“ nebo vzlétající letadlo.

 • Please take off your clothes.
 • Prosím, svlékněte se.

Ale

 • The plane takes off at midnight.
 • Letadlo odlétá o půlnoci.
anglické věty, učení se psát, práce, sopka, kočka
Viz také: Jak pěkně vytvářet věty a psát sloh ve 4 krocích

To split or not to split? Jak tedy víte, zda je složené sloveso dělitelné nebo nedělitelné?

Než se dostaneme k pravidlům – a vysvětlení, proč byste se s nimi neměli obtěžovat – dva praktické tipy.

1. Zkontrolujte si ve slovníku, zda je frázové sloveso dělitelné nebo nedělitelné!

Když ve slovníku zkontrolujete význam daného frázového slovesa (phrasal verb), vždy se podívejte na příklady vět. Dají vám příchuť toho, v jakém kontextu je dané složené sloveso a zda je dělitelné nebo nedělitelné.

A co víc, ve slovnících vždy najdete mnoho různých významů stejného frázového slovesa (phrasal verb) a uvidíte, v jakém případě může být užito odděleně a kdy ne.

2. Když posloucháte angličtinu, prostě to ucítíte!

Splitting phrasal verbs je podle mého názoru jedním z těch klasických tématů při učení angličtiny, o kterých lze hodně říct, ale nakonec stejně uděláme vše „podle pocitu“.

Pokud posloucháte dostatek angličtiny, časem vás ty nesprávné věty jednoduše začnou „bít do uší“. A nemusíte ani vědět proč – stejně jako ve vašem rodném jazyce budete mluvit správně, aniž byste příliš přemýšleli o tom, proč používáte částice.

Proto v první řadě doporučuji praxi! Nejen poslouchat, ale také mluvit správně znějící věty.

Například v online kurzu angličtiny Speakingo!

Ale pokud máte rádi popisnou gramatiku, níže je několik slov o pravidlech splitting phrasal verbs.

Rachael Yamagata, I wish you love, přání lásky v angličtině, překlad textu písně
Viz také: Nádherná písnička na rozloučenou. Rachael Yamagata „I wish you love“.

Hair-splitting phrasal verbs

Hair splitting znamená „lámání vlasu“, nekonečné diskuse o složitých detailech.

Tímto způsobem můžete mluvit o dělitelných a nedělitelných složených slovesech. Mluvíme o takzvaných přechodných slovesech (transitive verbs) a nepřechodných slovesech (intransitive verbs).

Přechodná a nepřechodná frázová slovesa

Ve zkratce.

Některá anglická slovesa jsou přechodná (transitive), což jsou taková, která „potřebují do něčeho přejít“.

Například následující věta v angličtině není správná:

 • I need

(Potřebuji to)

Aby věta dávala smysl, je třeba dopsat to, co potřebuji. Například:

 • I need a car.

(Potřebuji auto.)

Sloveso need je přechodné (transitive.)

Ne všechna anglická slovesa jsou však tak chamtivá.

Například:

 • She smiled.

(Usmála se.)

Tato věta je úplná a správná. Nepotřebuješ nic víc než její úsměv! To znamená, že sloveso smile je nepřechodné sloveso (intransitive verb).

Totéž bude v případě složených sloves (phrasal verbs).

future simple, going to, present perfect, passive voice, budoucí čas prostý, chystat se, předpřítomný čas, trpný rod
„Máte právo nevypovídat. Cokoliv řeknete, bude použito proti vám (doslova: přitisknuté do vás.)“ Viz také: Future simple, going to, future perect PASSIVE bude naučený.

Přechodná a nepřechodná frázová slovesa

Vezměme si příklad put on (obléct na sebe). Můžete říct:

 • She put on

(Oblékla si.)

Ne.

Musíte napsat, co si oblékla. Například:

 • She put on a red dress.

(Oblékla si červené šaty.)

Tím je put on přechodné složené sloveso – transitive phrasal verb.

Podobně tak nepřechodná frázová slovesa (intransitive phrasal verbs) mohou už fungovat nezávisle.

Například:

 • Could you sit down?

(Mohl byste si sednout?)

Tato věta je konečná a co nejvíce správná.

A co víc, nemůžete si ani někoho nebo něco usadit (sit down something), protože sit down je slovesem složeným nepřechodným (intransitive phrasal verb).

A co to má společného s dělitelnými a nedělitelnými frázovými slovesy (separable and inseparable phrasal verbs)?

Romanticky to lze říci takto:

Pokud frázové sloveso potřebuje něco, bez čeho nemůže žít, může tím být rozděleno.

Obi-Wan Kenobi

Stejně jako ve výše uvedených příkladech s přechodnými frázovými slovesy (transitive phrasal verbs):

 • She put on a red dress.
 • She put a red dress on.

Ale už ne s nepřechodnými (intransitive) slovesy:

 • Could sit you please down?
Anglická slovesa
Viz také: Napjatá, náladová a nepravidelná anglická slovesa.

Cvičení na splitting phrasal verbs a další

Hlavní však je být schopen aplikovat vše v praxi!

Proto jsem do online kurzu angličtiny Speakingo zahrnul mnoho dělitelných a nedělitelných, přechodných a nepřechodných sloves, frázových, modálních, pravidelných a nepravidelných sloves, a to ve všech 12 anglických gramatických časech!

Abyste se naučili anglicky, ale nemusíte znát všechny tyto složité názvy a termíny! Stejně jako svobodně používáte svůj jazyk, pravděpodobně máte poměrně vágní představu o tom, co je to např. „přechodník“, a stejně tak většina Angličanů neví, jak se přechodná a nepřechodná slovesa liší.

Ale ví, jak je správně používat!

S angličtinou vyděláte až o 50 000 Kč více za měsíc!, výdělky, práce
Viz také: S angličtinou vyděláte až o 50 000 Kč více za měsíc!

I vám se tak znalosti zaryjí pod kůži, pokud si vyberete online kurz angličtiny Speakingo, protože kurz zahrnuje i ty nejtěžší struktury na nejpokročilejší úrovní!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat dvěma kliknutími níže a vyzkoušet tuto fenomenální metodu výuky angličtiny zdarma a bez závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Je už všechno jasné s dělitelnými a nedělitelným frázovými slovesy (separable and inseparable phrasal verbs)? Už víte, co se děje se všemi těmi splitting phrasal verbs a přechodnými a nepřechodnými frázovými slovesy (transitive and intransitive phrasal verbs)? Pokud stále máte nějaké otázky, položte je odvážně v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail