Jak a kdy klást nepřímé otázky v angličtině (indirect questions)?

indirect questions, nepřímé otázky

Nepřímé otázky neboli „indirect questions“ nám mohou způsobit menší potíže, protože v angličtině mění slovosled ve větě. Zjistěte, jaké jsou jejich 3 typy a jak a kdy klást nepřímé otázky?


Co jsou to nepřímé otázky (indirect questions)?

Indirect questions neboli nepřímé otázky (doslova „ne-přímé“) jsou gramatickou konstrukcí, v níž nejprve zazní několik zdvořilostních úvodních slov a teprve poté přecházíme k vlastní otázce. Někdy se jim také říká embedded questions nebo „vnořené“ či „vložené“ otázky.

Jak vytváříme indirect questions (nepřímé otázky)?

Začněme od začátku. Než vytvoříme nepřímou otázku, musíme přece nejprve… položit přímou otázku (direct question). Což je vlastně jen jakákoliv obyčejná otázka:

 • Where is she?

(Kde je?)

Chceme-li nyní položit stejnou otázku slušněji a méně přímo, použijeme slova jako:

 • Can you tell me…?

(Můžeš mi říct…?)

 • Could you tell me…?

(Mohl bys mi říct…?)

 • Do you know…?

(Víš…?)

 • I’d love to know…?

(Moc rád bych věděl…?)

 • I can’t remember…

(Nemůžu si vzpomenout…?)

 • I’m curious…

(Jsem zvědavý…?)

 • Have you got any idea…?

(Máš představu…?)

 • I wonder…?

(Zajímalo by mě…?)

neprime otazky, indirect questions, dzogging
„Když začne běhat krásná dívka, může nepřímo zlepšit zdraví deseti chlapců.“ (Mimochodem, všimněte si, že zde máme modální sloveso v podmínkové větě).

3 typy nepřímých otázek (indirect questions)

Lze říci, že v zásadě existují dva typy nepřímých otázek (indirect questions) a třetí „podvarianta“, která se váže k prvnímu nebo druhému případu. To znamená:

 1. Nepřímé otázky (indirect questions) vyžadující popisnou odpověď (what, how, when…).
 2. Indirect questions (anglické nepřímé otázky) na které odpovídáme „ano“ nebo „ne“ (s if, whether).
 3. Nepřímé otázky (indirect questions) s pomocným slovesem do did does , které se mohou kombinovat s otázkami wh- (bod 1) a očekávají odpověď ano nebo ne (bod 2). Jen jsou vytvořeny trochu jinak.

Takže jedno po druhém.

1. Nepřímé otázky (indirect questions) vyžadující popisnou odpověď(what, how, when…)

To je případ, kdy původní otázka (jako v našem případě Where is she? ) obsahuje slova (vztažná zájmena), která ze své podstaty vyžadují popisnou odpověď, jako např.:

 • where (kde?)
 • when (kdy?)
 • what (co?)
 • which (který?)
 • why (proč?)
 • who (kdo?)
 • how (jak?)

Pak dáme na začátek věty naše pěkné, nepřímé změkčení (např. Can you tell me… ) a teprve pak přilepíme vlastní otázku.

Záludnost spočívá v tom, že v nepřímých otázkách (indirect questions) se vracíme k oznamovacímu tvoření vět – to znamená, že vracíme inverzi zpět.

To znamená:

 • He is at home.

(Je doma – Věta v jednoduchém kladném tvaru).

 • Where is he?

(Kde je? – jednoduchá otázka s inverzí: is a he si vyměnili místa: he is → is he)

 • Can you tell me where he is?

(Můžete mi říct, kde je? – nepřímá otázka)

Všimněte si, že ačkoli jde o otázku, he is je zapsané jako v první kladné větě, nikoli jako v běžné otázce s inverzí is he. A to je největší past, kterou nepřímé otázky na studenty angličtiny nastražily!

Otázky s what v časech present simple i present continuous.
Viz také: Otázky s „what“ v časech present simple a present continuous.

Podívejme se proto na další příklady vět s indirect questions:

 • We are leaving at 5.

(Odjíždíme v pět hodin – normální věta)

 • When are you leaving?

(Kdy odjíždíte? – normální otázka)

 • Do you know when you are leaving?

(Víte, kdy odjíždíte? – Nepřímá otázka)

nebo

 • This is a rocket.

(Toto je raketa)

 • What is it?

(Co to je?)

 • Do you know what it is?

(Víte, co to je?)

nebo:

 • We have a car.

(Máme auto)

 • Why have we got a car?

(Proč máme auto? – „got“ je teoreticky nepovinné, ale v otázce zní lépe. Na významu věty ale nic nemění.)

 • I wonder why we have a car?

(Zajímalo by mě, proč máme auto?)

nebo:

 • It was Chuck Norris!

(To byl Chuck Norris!)

 • Who was it?

(Kdo to byl?)

 • Do you know who it was?

(Víš, kdo to byl?)

Jak klást "wh-otázky" v present and past simple?
Viz také: Jak klást „wh-otázky“ v present and past simple?

2. Nepřímé otázky (indirect questions), na které lze odpovědět „ano“ nebo „ne“ (jedná se o otázky se slovy if nebo wheter).

V nepřímých otázkách (indirect questions), na které lze odpovědět „ano“ nebo „ne“, používáme slovo „if“ nebo, což znamená totéž – ale přidá nám +5 bodů k inteligenci – „wheter“.

Obojí se do češtiny překládá jako „zda“, „pokud“.

I zde vracíme inverzi zpět do kladného větného tvaru.

Například:

 • She is happy to see him again.

(Je ráda, že ho opět vidí – kladná věta)

 • Is she happy to see him again?

(Je ráda, že ho opět vidí? – jednoduchá otázka s inverzí)

 • I wonder if she is happy to see him again.

(Zajímalo by mě, jestli je ráda, že ho opět vidí? – nepřímá otázka se „zvrácenou inverzí“)

Nebo totéž trochu formálněji:

 • I wonder whether she is happy to see him again.

(Zajímalo by mě, jestli je ráda, že ho opět vidí?)

Další příklady:

 • You have a car.

(Máš auto)

 • Have you got a car?

(Máš auto? – slovo „got“ je v podstatě nepovinné a nic neznamená, i když je hezké ho používat alespoň v otázkách)

 • I’d love to know if you have a car? = I’d love to know whether you have a car?

(Rád bych věděl, zda máš auto)

nebo:

 • It is safe.

(Je to bezpečné)

 • Is it safe?

(Je to bezpečné?)

 • Could you tell me whether it is safe? = Could you tell me if it is safe?

(Můžete říci, zda je to bezpečné?)

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Viz také: Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?

3. Nepřímé otázky (indirect questions) s do does did

Ve výše uvedených příkladech byla pomocná slovesa ‚být‘ (to be) nebo ‚mít‘ (to have). Podívejme se nyní, jak je to s pomocným slovesem do-did:

 • She liked it.

(Líbilo se jí to)

Nezapomeňte, že plný tvar této věty je: She did like it. Proto se nám did ihned objeví v otázce :

 • How did she like it?

(Jak se jí to líbilo?)

 • I wonder how she liked it?

(Zajímalo by mě, jestli/jak moc se jí to líbilo?)

Všimněte si, že v poslední větě neříkáme:

 • I wonder how she did like it,

jen:

 • I wonder how she liked it.

Ve skutečnosti taková „nepřímá otázka“ ve skutečnosti vůbec není otázkou, takže není ani nutné uvádět na konci otazník.

V čase present simple řekneme:

 • The gig begins at 8.

(Koncert začíná v 8 hodin)

V tomto případě nevytváříme běžné otázky inverzí (jako v případě bodu č. 1 výše), ale přidáním does:

 • Does the gig begin at 8?

(Začíná koncert v 8 hodin?)

 • Can you tell me if the gig begins at 8?

(Můžete mi říct, jestli koncert začíná v 8 hodin? – Všimněte si, že v nepřímé otázce již není žádné does)

nebo:

 • He likes the blond girl.

(Líbí se mu ta blondýnka)

 • Which girl does he like?

(Která dívka se mu líbí? – jednoduchá otázka s does)

 • I’d love to know which girl he likes?

(Rád bych věděl, která dívka se mu líbí? – nepřímá otázka bez does)

nebo:

 • What time does the gig begin?

(V kolik hodin koncert začíná?)

 • Can you tell me what time the gig begins?

(Můžete mi říct, v kolik hodin koncert začíná? – I tady tu neexistuje žádné does)

Podobně v čase minulém past simple

 • Did you leave early?

(Odešel jsi dříve?)

 • Can you tell me if you left early?

(Můžeš mi říct, jestli jsi odešel dříve? – neexistuje tu žádné did)

nebo:

 • Why did you leave early?

(Proč jsi odešel dříve?)

 • Could you explain why you left early?

(Mohl bys vysvětlit, proč jsi odešel dříve? – ani jedna věta nemá did)

nebo:

 • She didn’t like him.

(Nelíbil se jí)

 • Who did she not like?

(Kdo se jí nelíbil?)

 • Can you explain who she didn’t like?

(Můžeš vysvětlit, kdo se jí nelíbil?)

negative questions, anglicky, otazky
„Proč nepracuješ? Nevšiml jsem si, že přicházíte.“ Viz také: Pozitivně o „negative questions“!

Jak odpovídat na nepřímé otázky (indirect questions)?

Zde máme dvě možnosti. Můžeme reagovat přímo nebo nepřímo.

Na naši první otázku „Could you tell me where she is?“ lze odpovědět věcně přímo (direct speech):

 • She’s at her office.

(Je ve své kanceláři.)

Můžeme ale také zachovat zdvořilý tón a reagovat nepřímo:

 • I don’t know where she is.

(Nevím, kde je.)

 • I have no idea where she is.

(Nemám tušení, kde je.)

 • Ask John! He might know where she is.

(Zeptejte se Johna! Možná ví, kde je.)

Všimněte si, že i zde je sloveso na konci věty.

 

Kdy používáme nepřímé otázky (indirect questions)?

1. nepřímé otázky (indirect questions) klademe, když chceme být zdvořilí, zejména vůči cizím lidem:

 • Would you be so kind to tell me where the nearest tube station is?

(Byl byste tak laskav a řekl mi, kde je nejbližší stanice metra?)

2. nepřímé otázky (indirect questions) klademe , když chceme působit vážně, formálně:

 • Could you tell me whether this train stops at Manchester or not?

(Mohli byste prosím říci, zda tento vlak zastavuje v Manchesteru nebo ne?)

3. nepřímé otázky (indirect questions) klademe , když někdo nemusí znát odpověď:

 • I wonder if she will come back?

(Zajímalo by mě, jestli se vrátí?)

navyky efektivni uceni anglictiny
Viz také: Tři návyky efektivní výuky angličtiny podle vědy.

Nepřímé otázky (indirect questions) v různých časech

Mimochodem, opakování 12 velkých anglických gramatických časů a modálních sloves (případy s do did jsme již probrali výše). Tabulka vypůjčená ze strany Perfect English Grammar.

1. Nepřímé otázky (indirect questions) vyžadující popisné odpovědi (wh- questions) v určitých časech

Čas a gramatická stavbaPřímá otázka (direct question)Nepřímá otázka (indirect question)
Čas přítomný present simpleWhy is he unhappy?Can you tell me why he is unhappy?
Čas přítomný průběhový present continuousWhen is the restaurant closing?Can you tell me when the restaurant is closing?
Čas minulý past simpleWhy was he late for the meeting?Can you tell me why he was late for the meeting?
Čas minulý průběhový past continuousWhat were you doing at 3pm?Can you tell me what you were doing at 3pm?
Čas present perfectWhere has Lucy been?Can you tell me where Lucy has been?
Čas present perfect continuousHow long has she been living here?Can you tell me how long she has been living here?
“Předminulý” čas past perfectWhy had she quit her job before she moved here?Can you tell me why she had quit her job before she moved here?
Čas past perfect continuousHow long had she been living here when she met you?Can you tell me how long she had been living here when she met you?
Čas budoucí future simpleWhen will she start her new job?Can you tell me when she will start her new job?
Konstrukce „going to“When is it going to rain?Can you tell me when it is going to rain?
Čas budoucí průběhový future continuousWhat time will Lisa be meeting the boss?Can you tell me what time Lisa will be meeting the boss?
Čas future perfectWhen will he have finished the report?Can you tell me when he will have finished the report?
Čas future perfect continuousHow long will he have been studying French when he retires?Can you tell me how long he will have been studying French when he retires?
Modální slovesa (modal verbs)What should we do now?Can you tell me what we should do now?
Tabulka: Nepřímé otázky (indirect questions) vyžadující popisnou odpověď (wh-questions) v různých časech.

.

anglicky tarzan
Přečtěte si také: Stydíte se jako Tarzan, když potřebujete něco říct v angličtině?

2. Nepřímé otázky s if/whether (odpověď ano/ne) v různých časech

Čas a gramatická stavbaPřímá otázka (direct question)Nepřímá otázka (indirect question)
Čas přítomný present simpleIs he Spanish?Can you tell me if he is Spanish?
Čas přítomný průběhový present continuousIs the restaurant closing now?Can you tell me if the restaurant is closing now?
Čas minulý past simpleWas he late for the meeting?Can you tell me if he was late for the meeting?
Čas minulý průběhový past continuousWere you watching TV at 4pm?Can you tell me if you were watching TV at 4pm?
Čas present perfectHas Lucy been to Mexico?Can you tell me if Lucy has been to Mexico?
Čas present perfect continuousHas she been living here long?Can you tell me if she has been living here long?
“Předminulý” čas past perfectHad she found this job when she moved here?Can you tell me if she had found this job when she moved here?
Čas past perfect continuousHad she been living here long when she met you?Can you tell me if she had been living here long when she met you?
Čas budoucí future simpleWill she start her new job next week?Can you tell me if she will start her new job next week?
Konstrukce „going toIs it going to rain later?Can you tell me if it is going to rain later?
Čas budoucí průběhový future continuousWill Lisa be meeting the boss later?Can you tell me if Lisa will be meeting the boss later?
Čas future perfectWill he have finished the report by tonight?Can you tell me if he will have finished the report by tonight?
Čas future perfect continuousWill he have been studying French for twenty years when he retires?Can you tell me if he will have been studying French for twenty years when he retires?
Modální slovesa (modal verbs)Should we start now?Can you tell me if we should start now?
Tabulka: Nepřímé otázky (indirect questions) s if/whether (odpověď ano/ne) v různých časech.

 

What time is it?

Nejčastější chybou je, že vložíme is na špatné místo. Nezapomeňte, že pokud se někoho zdvořile zeptáme (indirect question), is bude stát na konci věty:

(Kolik je hodin?)

 • Could you tell me what time it is?

A ne:

 • Could you tell me what time is it?

neprima rec v anglictine
Viz také: Jak využijeme nepřímou řeč (reported speech) při pomluvách?

Totéž platí pro otázky v nepřímé řeči (reported questions):

 • She asked me, what time it was.

A ne:

 • She asked me what time was it

nebo hůře

 • She asked me what time is it.

Na druhou stranu při doslovné citaci s uvozovkami lze správně říci.

 • She asked me „What time is it?”

Ale ty uvozovky v rozhovoru přece neslyšíte!

nebo:

 • Where’s the nearest train station?

(Kde je nejbližší železniční stanice?)

 • Can you tel me where the nearest train station is?

(Můžete mi říct, kde je nejbližší železniční stanice?)

anglicky vlak

 

Otázky v nepřímé řeči (reported questions)

No vlastně. Podobně jako při zadávání nepřímých otázek (indirect questions) budeme měnit slovosled ve větě při nepřímé řeči (reported questions).

 • Direct speech: The police officer asked us „Where are you going?”

(Přímá řeč: policista se nás zeptal: „Kam jdete?“)

 • Reported speech: The police officer asked us where we were going.

(Nepřímá řeč: Policista se nás zeptal, kam jdeme.)

Ale o otázkách v nepřímé řeči více v samostatném příspěvku na toto téma, protože zde nám život dále komplikuje známá „souslednost časů“ v nepřímé řeči .

reported-speech-question-otazky-v-neprime-reci
Viz také: Jak mohu klást otázky v nepřímé řeči (reported speech questions)?

Zajímalo by mě, jestli byste se třeba nechtěli naučit anglicky?

Angličtina není jen o gramatice. Vše je o praxi!

Z pouhého studia gramatické teorie možná pěkně složíte test, ale nikdy se nenaučíte mluvit anglicky!

Proto, ačkoli čtení o gramatice může být a je příjemnou zábavou, pokud se nechcete ocitnout v situaci, kdy chcete něco říct, ale jazyk se vám zasekne v krku a správnou větu dáváte dohromady s pomocí slovesa a podstatná jména tehdy, když konverzace již dávno přešla k jinému tématu, je třeba cvičit se v konverzaci.

Používání celých správných frází je navíc mnohem efektivnějším způsobem výuky angličtiny než plýtvání časem na teoretickou gramatiku, ačkoli o tom málokdo ví nebo mluví.

kurz anglictiny

Proto se online kurz angličtiny Speakingo zaměřuje především na mluvení v plných větách v angličtině.

Tímto způsobem si jako dítě zvykáte na anglický jazyk, kladete a opakujete správné otázky a věty. A Speakingo vám rozumí, chválí vás nebo trpělivě opravuje. A jednoho dne najednou zjistíte, že všemu rozumíte a můžete volně mluvit!

Kurz obsahuje veškerou potřebnou gramatiku až do úrovně po maturitě. Obsahuje také 2 000 nejoblíbenějších slov, jejichž znalost vám umožní porozumět 90 % všech rozhovorů.

A to vše máte před sebou doma, v práci, na cestách, v počítači nebo telefonu, kdykoli a kdekoli chcete. Nehledě na to, že za cenu jednoho doučování získáte měsíc výuky!

Každopádně si kurz vyzkoušejte sám nebo sama na týden zdarma a nezávazně.


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chcete rozumět tomu, na co se vás Angličané ptají? Začněte mluvit jako oni!


A jaké jsou vaše zkušenosti s nepřímými otázkami v angličtině indirect questions? Je vše jasné?

Komentáře jsou vám k dispozici a rád zodpovím všechny – přímé i nepřímé – otázky!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail