Anglický budoucí čas prostý future simple (will, shall) pro věštění

anglicky cas budouci prosty, future simple, vesteni, proroctvi

Anglický budoucí čas prostý future simple (ten, ve kterém se vyskytuje will nebo shall) je jedním ze základních anglických časů. Podívejte se, kdy a jak ho používat a proč je užitečný pro věštění!


Co to je anglický čas budoucí prostý future simple?

 • Anglický budoucí čas prostý future simple je jedním z 12 velkých anglických časů.
 • Čas future simple – stejně jako každý jiný prostý čas – popisuje to, co uděláme (efekt), nikoli to, co budeme dělat (děj – to je to, co dělají časy typu continuous).
 • Budoucí čas prostý future simple používáme k vyjádření spontánních rozhodnutí, prohlášení a výrokům… například k věštění a předpovídání budoucnosti.
 • Vytvoříme ho pomocí pomocného slovesa will a slovesa v základním tvaru. Na příklad: I will do it.
 • Dobrá zpráva: pro všechny osoby (já, ty, ona, oni atd.) a slovesa (do, have, learn ) je vše stejné!
souhrn anglickych casu
Viz také: Porovnání anglických časů – 12 nádherných!

Tento příspěvek vám řekne:

 1. Jak tvoříme kladné věty v anglickém budoucím čase future simple?
 2. A co to je shall?
 3. Jak tvoříme otázky v čase future simple?
 4. Jak je to se záporem v čase future simple?
 5. Která slova jsou kolegové will (determinátory času future simple)?
 6. Používání slovesa will (u času future simple).
 7. Tři věštecké vtipy v angličtině v budoucím čase.
 8. Jak se nejlépe naučit anglicky teď a ne až někdy v budoucnu?

A nyní postupně:

1. Jak tvoříme oznamovací kladné věty v anglickém čase future simple?

Kladné věty v anglickém budoucím čase prostém future simple tvoříme podle tohoto schématu:

osoba (já, ty, Tom, mimozemšťané) + will (bude/budou ) + dance/sing/fly (tančit/zpívat/letět)

Například:

I will dance.(Budu tančit.)
You will sing.(Zazpíváš.)
She will swim.(Bude plavat.)
He will listen.(Bude poslouchat.)
It will rain.(Bude pršet.)
Tabulka: Časování v čase future simple v jednotném čísle.

A v množném čísle:

We will learn.(Naučíme se to.)
You will revise.(Opakujete.)
They will forget.(Zapomenou.)
Tabulka: Časování v čase future simple v množném čísle.

Jak vidíte, jedná se pravděpodobně o jeden z nejjednodušších časů v angličtině.

Ani legendární být a mít (to be and to have) nám nedělá problém:

 • You will have a lot of free time.

(Budete mít spoustu volného času).

 • They will be hungry.

(Budou mít hlad.)

Nic není třeba časovat!

Pokaždé je to prostě will + sloveso v základním tvaru a to je všechno!

anglicky cas budouci prosty future simple will
Málem jsem měl jasnozřivou přítelkyni, ale opustila mě dřív, než jsme se poznali.

Proč píšeme někdy will a někdy ‚ll ?

Angličané rádi všechno zkracují, zejména pomocná slovesa (ta, která mají pouze gramatickou funkci, tj. sama o sobě nic neznamenají – zde je to will ).

Zatímco v písemném projevu bychom se měli těmto zkratkám spíše vyhýbat (a rozhodně ve formálních dopisech), v mluveném projevu zřídka uslyšíme plné slovo will.

 • Tom will get this job. = Tom’ll get this job.

(Tom tu práci dostane.)

Takže jedním slovem

‚ll = will

zkratky v anglictine, formy stazene
Viz také: Krácení v angličtině neboli formy… stažené.

2. A co to je shall?

Dalo by se říci, že shall je starobylá forma will.

Proto se spíše přestává používat. Dnes ho používáme pouze v otázkách a pouze ve vztahu k sobě samým:

 • Shall I do it?

Měl (měla) bych to udělat?

nebo možná my:

 • Shall we proceed?

(Máme / můžeme pokračovat?)

Ale děláme to jen tehdy, když chceme být velmi zdvořilí, protože to není příliš „hovorový“ způsob mluvy – zavání to staromódní aristokratickou mluvou.

Pokud nechceme znít jako Shakespeare….. nebo Gandalf:

anglicka modalni slovesa
Pokud se neučíš, neprojdeš (pass an exam znamená projít = složit zkoušku) [Například maturitu!] Shall zde zní tak staromódně, až je to zábavné.

Shall v moderní angličtině – příklady

Měli bychom tedy dnes používat shall pouze ve zdvořilostních otázkách začínajících na Shall I nebo Shall we…?

U ostatních osob již shall neužíváme (pokud člověk není Gandalf).

Například:

 • Shall I open the window?

(Chceš možná, abych otevřel okno?)

 • What shall I do now?

(Co teď budu dělat – čekám na radu).

 • Shall we go to the opera tonight?

(Půjdeme dnes večer do opery?)

Shall I vs Will I

Všimněte si, že ačkoli obě slovesa shall a will mají podobnou funkci pomocného slovesa, v následujících kontextech se význam věty jemně liší:

 • Shall I do it for you?

(„Mám to udělat za vás?“ ptám se a nabízím).

 • Will I do it for you?

(„Udělám to pro tebe“ – Nevím, možná si dělám legraci, možná se ptám sám sebe, jestli to stojí za to.)

totéž bude s shall I a will you

 • Will you shut the door?

(Zavřete dveře? – takový je náš požadavek; shall tu dnes nezní dobře, ale příliš gandalfsky).

 • Shall I shut the door?

(Chceš, abych zavřel dveře? – Můj starostlivý návrh pro tebe.)

anglicka diplomacie v podnikani
Viz také: Anglická diplomacie aneb 7 způsobů, jak chodit kolem horké kaše.

3. A jak vůbec tvoříme otázky v čase future simple?

Jak vidíme z výše uvedeného příkladu zdvořilostních otázek s shall, otázky v budoucím čase prostém future simple se tradičně tvoří inverzí – tedy prohozením prvních dvou slov ve větě:

 • She will kiss him. → Will she kiss him?

(Kladná věta: Ona ho políbí → Otázka: Políbí ho?)

 • Ola will be happy. → Will Ola be happy?

(Ola bude šťastná → Bude Ola šťastná?).

 • They will like it! → Will they like it?

(Bude se jim to líbit! → Bude se jim to líbit?)

4. Jak je to se záporem v čase future simple?

Přidáváme pouze not:

 • They will love it. → They will not love it.

(Bude se jim to moc líbit → Nebude se jim to moc líbit).

 • Will she ask for it? → Will she not ask for it?

(Požádá o to? → Nepožádá o to?)

Tradičně i z lenosti budeme v hovorové řeči zkracovat will not → won’t

 • She will not answer. = She won’t answer.

(Neodpoví.)

anglicky cas budouci prosty future simple will
Chuck Norris nepředvídá budoucnost. Říká jí, co má dělat! Viz také: Proč navigace GPS mluví s Chuckem Norrisem v čase past simple?

5. Která slova jsou kolegové will?

Will se rádo objevuje ve spojení se slovy (definujícími anglické časy), jako jsou ta, která jsou níže uvedena tučně:

 • You’ll probably win a lottery.

(Pravděpodobně vyhrajete v loterii.)

 • I expect you will have three children.

(Očekávám, že budete mít tři děti.)

 • I’m sure you will be successful at work.

(Jsem si jist, že budete ve své práci úspěšní).

 • I don’t think you will have many problems in life.

(Myslím, že v životě nebudeš mít mnoho problémů).

 • I wonder what will happen.

(Zajímalo by mě, co se stane.)

to be going to, gonna, konstrukce, kdy uzivat
Viz také: Kdy použít kontrukci to be going to a kdy ne?

6. Použití slovesa will (budoucí čas future simple)

Nejdůležitější je však vědět, kdy vůbec použít anglický čas future simple!

Will (future simple) se používá k navržení něčeho.

 • I’ll tell you your future!

(Řeknu ti o tvé budoucnosti = udělám ti věštbu).

Will (future simple) se používá k vyjádření souhlasu.

 • OK, but I will not pay for it!

Fajn, ale nezaplatím ti za to.

Will (čas future simple) se používá pro slibování.

 • You will not regret this, Sir!

Nebudete toho litovat!

Will (future simple) se používá k tomu, abychom někoho požádali, aby něco udělal.

 • Will you look into the crystal ball, please?

Podíváte se prosím do křišťálové koule?

anglicky cas budouci prosty future simple will
Dovolte mi vyložit (podívat se, co říkají) vaše (tarotové) karty….. ODKOPNI HO

Will (future simple) se používá k předpovídání budoucnosti.

 • She’ll marry you!

(Vezme si tě!)

To však vůbec neznamená, že se definitivně rozhodla. Znamená to jen, že to tak předpovídáme)

Will a budoucí čas future simple se používají také v prvním kondicionálu (spekulování o budoucnosti).

 • If you show me your hand, I will tell you your future.

(Pokud mi ukážeš dlaň, to ti povím tvou budoucnost).

Viz také: Výhrůžky, spekulace a sliby v prvním kondicionálu (first contitional).

7. Tři věštecké vtipy v angličtině v budoucím čase future simple

A nyní něco na uvolnění…. tedy k upevnění znalostí!

Žába přichází k věštkyni

 • The fortune-teller says,” You will meet a beautiful girl next week who will want to know intimate things about you.”
  “That’s great!” says the frog.” Where will I meet her? The swamp? The pond?”
  The fortune teller looks into her ball,”Her biology class.“

Věštkyně říká: „V příštím týdnu potkáš krásnou dívku, která bude chtít znát tvé intimní záležitosti“.

„To je skvělé!“ řekne žába. „Kde se s ní setkám? (V) bažině? (V) jezeře?“

Víla se podívá do své koule „(V) hodině biologie“.

zkratky v anglictine, formy stazene
Viz také: Krácení v angličtině neboli formy… stažené.

Chlap přijde za věštkyní

 • A man goes to the fortune teller, who tells him, „Two women want to marry me. Who will be the lucky one?“
 • The fortune teller answers, „You will marry Angelina, Beatrice will be the lucky one.“

Muž přijde k věštkyni, který jí řekne: „Dvě ženy si mě chtějí vzít. Která z nich bude ta šťastná?

Věštkyně odpoví: „Vezmi si Angelinu a Beatrice bude ta šťastná.“

vtipne vtipy v anglictine
Viz také: Vtipné vtipy v angličtině

Král přichází k věštkyni

 • A medieval fortune-teller prophesises that the king’s favourite horse will soon die. The horse dies a short time later. The king is angry with the fortune-teller, he is certain that his prophecy brought about the horse’s death. He calls the fortune-teller and commanded him, „Prophet, tell me when you will die!“
 • The fortune-teller realizes that the king is planning to kill him immediately, no matter what answer he gives, so he has to answer carefully. „I do not know when I will die,“ he answer finally. „I only know that whenever I die, the king will die three days later.“

Středověká věštkyně předpoví, že králův oblíbený kůň brzy zemře. Kůň krátce nato zemře. Král se na věštkyni rozzuří, je si jistý, že její předpověď způsobila smrt koně. Zavolá si věštkyni a přikáže jí: „Prorokyně, řekni mi, kdy zemřeš!“

Věštkyně si uvědomuje, že král ji hodlá okamžitě zabít, ať už odpoví jakkoli, a proto musí odpovídat opatrně. „Nevím, kdy zemřu,“ odpoví nakonec. „Vím jen, že ať už zemřu kdykoliv, král zemře o tři dny později.“

Vtipy z Upjoke

 

8. Věštím vám zářnou budoucnost s angličtinou!

Nemusíme být jasnovidci, abychom věděli, jak moc ovlivňuje znalost angličtiny náš život. Máme lepší a lépe placenou práci, snadno cestujeme, máme přístup k informacím z celého světa, můžeme mluvit téměř s kýmkoli. Samé výhody!

Ale angličtina se sama od sebe nenaučí – to je stejně jisté jako Nostradamova předpověď!

Tady bohužel nejsou žádně zkratky – musíme cvičit, cvičit, cvičit!

Navíc cvičení na papíře nemusí nutně stačit – pokud chceme mluvit správně anglicky, musíme trénovat ústa, ne oči!

Proto doporučuji online kurz angličtiny Speakingo, který je založen na mluvení!

Online kurz angličtiny, speakingo

Zajímavé je, že zde mluvíte anglicky pomocí telefonu nebo počítače, který vám rozumí, chválí vás a případně opravuje. Stejně jako dítě, které se učí svůj mateřský jazyk, si tímto způsobem přirozeně osvojujete všechny gramatické struktury. Neučíte se také zbytečná slovíčka, ale 2000 nejoblíbenějších anglických slovíček, jejichž znalost vám umožní porozumět 90 % všech anglických konverzací!

Každopádně je nejlepší vyzkoušet si, zda vám tento způsob učení vyhovuje. Můžete si zdarma a nezávazně vyzkoušet, jak to funguje, stačí kliknout na červené tlačítko „Začít se učit“ níže, zaregistrovat se a užít si týden učení zdarma!

S online kurzem angličtiny Speakingo vám věštím jen úspěch!

Je nyní vše jasné s budoucím časem prostým future simple? Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte napsat do komentářů! Nejsem věštec, ale podívejme se, co odpovím!


Přihlaste se na kurz angličtiny a v budoucnu si za toto rozhodnutí poděkujete!

Nečekejte až hvězda spadne z nebe – vezměte svůj osud do vlastních rukou!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
nauka anglictiny hlaskovani abeceda
Anglická abeceda: výuka hláskování

Když porovnáme domácí abecedu s abecedou v angličtině, nezaznamenáme radikální rozdíly. Ano, nejsou v něm žádné české znaky. Místo toho se objevuje písmeno Q, které sice není v naší abecedě, ale většina krajanů ho dobře zná.

Číst dále »
Angličtina, slovesa smyslů
„Smyslová“ verbs of senses

Verbs of senses jsou slovesa, která používáme k tomu, abychom popsali to, co cítíme, vidíme nebo slyšíme. Zajímavé je, že v angličtině se řídí vlastními zákony, které stojí za to znát, aby nedošlo ke zbytečné chybě!

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail