5 typů anglických příslovcí (adverbs)

příslovce anglické příslovce

Příslovce v angličtině (adverb) je jedno z těch slov, která jsme slyšeli, ale málokdy si pamatujeme, co vlastně znamená. V tomto textu se dozvíte o 5 typech anglických příslovcí (adverbs) a o tom, jak je správně stupňovat.


Začněme však od úplných základů, tedy od definice příslovce v angličtině (adverb).

Co je to příslovce v angličtině (adverb)?

Příslovce v angličtině (adverb) je slovní druh, který popisuje sloveso (slovo popisující děj). Slovesa jako běhám (run), učím se (learn) apod. lze zpřesnit pomocí příslovce (adverb).

Jak mohu běžet nebo se učit? S radostí (happily), pomalu (slowly), intenzivně (intensely), vytrvale (persistently).

To jsou vlastně příslovce.

Již na první pohled je patrná jistá souvislost – anglická příslovce končí písmeny -ly. Obvykle.

V gramatice je však „příslovce“ velmi široká kategorie. Všechna tato slova odpovídají na otázky

 • how? (jak?),
 • in what way? (jakým způsobem?),
 • when? (kdy?),
 • how often? (jak často),
 • where? (kde?),
 • to what extent? (do jaké míry?).

Obecně tedy můžeme hovořit o 5 typech anglickýchpříslovcí (adverbs):

 1. Příslovce času (adverb of time);
 2. Příslovce místa (adverb of place);
 3. Příslovce způsobu (adverb of manner);
 4. Příslovce stupně (adverb of degree);
 5. a příslove frekvence (adverb of frequency).

A pak se také dozvíme:

 1. Kde je místo příslovce ve větě?
 2. Jak tvoříme anglická příslovce?
 3. Jaký je rozdíl mezi přídavným jménem a příslovcem?
 4. Jak se stupňují anglická příslovce (adverbs)?
 5. Jak si procvičujete používání anglických příslovcí v praxi?

5 typů anglických příslovcí (adverbs)


příslovce adverbs angličtina
Příslovce jsou slova, která popisují slovesa.

 

1. Co je to příslovce času v angličtině (adverb of time)?

Jak už název napovídá, příslovce času (adverb of time) doplňuje informaci o čase, ve kterém se děje sloveso (verb), které popisuje.

Jedná se například o:

 • never (nikdy)
 • lately (v poslední době)
 • just (jen co)
 • always (vždy)
 • recently (nedávno)
 • during (v průběhu)
 • yet (ještě ne)
 • soon (brzy)
 • sometimes (někdy)
 • usually (obvykle)
 • so far (do té doby).

Ve větách bychom je použili například takto:

 • So far, we have only learned about adverbs of time.

(Zatím jsme se učili pouze o příslovcích času.)

 • We haven’t gone much out lately.

(V poslední době nechodíme moc ven.)

 • She recently found a boyfriend.

(Nedávno si našla přítele.)

 • He hasn’t finished it yet.

(Ještě ji nedokončil.)

Suddenly, carefully a pár dalších základních příslovcí
„Náhle, trouba“ Viz také: Suddenly, carefully a některá další základní příslovce.

2. Co je to příslovce místa v angličtině (adverb of place)?

Příslovce místa (adverb of place) popisuje místo, kde se činnost odehrává. Příslovce místa se ráda vyskytují uprostřed nebo na konci věty, ale ne nutně. Vybočují také v tom smyslu, že jen málo z nich končí na -ly.

Jedná se například o:

 • here (zde)
 • there (tam)
 • nowhere (nikde)
 • everywhere (všude)
 • out (venku)
 • in (uprostřed)
 • above (nad)
 • below (pod)
 • inside (uvnitř)
 • outside (venku)

Například:

 • If you go to India, you will see people everywhere.

(Když pojedete do Indie, uvidíte všude lidi. – Mimochodem, tato věta je v prvním kondicionálu.)

 • Try to think outside the box!

(Zkuste přemýšlet „mimo krabici“ – mimo rámec.)

 • We can stop here and have breakfast.

(Zde se můžeme zastavit a posnídat.)

 • Below the blue sky, I saw a girl with eyes like stars.

(Pod modrou oblohou jsem viděl dívku s očima jako hvězdy.)

proč je výuka angličtiny jednoduchá

Viz také: 6 důvodů, proč je učení angličtiny snadné.

3. Co je to příslovce způsobu v angličtině (adverb of manner)?

Příslovce způsobu (adverb of manner) je pravděpodobně nejběžnějším typem příslovce. Právě tyto klasické případy obvykle končí na -ly.

Pokud slovo, z něhož pochází (přídavné jméno), končí na –l, pak ještě přidáváme -ly, abychom vytvořili příslovce, například: joyful-joyfully, grateful-gratefully.

Jmenujme alespoň některé z nich, například:

 • slowly (pomalu)
 • quickly (rychle)
 • sadly (bohužel)
 • calmly (klidně)
 • well (dobře)
 • politely (zdvořile)
 • loudly (hlasitě)
 • kindly (laskavě)
 • joyfully (radostně)

A ve větách:

 • He politely refused our offer.

(Zdvořile naši nabídku odmítl.)

 • A well-behaved kid made his bed neatly in the morning.

(Dobře vychované dítě ráno úhledně ustlalo postel)

 • He drank quickly and talked slowly.

(Pil rychle a mluvil pomalu.)

 • You did it really well.

(Udělal jsi to opravdu dobře.)

Lidé by tu často říkali:

 • You did it really good.

Problém je v tom, že good je přídavné jméno „dobrý“ – gramaticky správně je zde však příslovce, nikoli přídavné jméno: Udělal jsi to „dobře“, ne „Udělal jsi to dobrý“!

Rodilí mluvčí často zaměňují přídavná jména za příslovce1 a to je důvod, proč je dáma na následujícím memu tak naštvaná…

Anglická příslovce adverbs
Přestaňte se snažit udělat z „good“ (dobrý) příslovce. To se nestane! Viz také: Kdy WELL a kdy GOOD?

 

4. Co to jsou příslovce stupně v angličtině (adverb of degree)?

Příslovce stupně popisuje stupeň intenzity slovesa (verb), ale někdy také přídavného jména (adjective) nebo i jiného příslovce (adverb).

Příslovce stupně je například:

 • almost (téměř)
 • quite (celkem, dost)
 • nearly (témeř)
 • too (ve smyslu: příliš mnoho)
 • enough (dost)
 • just (jen co)
 • hardly (sotva)
 • simply (jednoduše)
 • so (takový, tak)

Například ve větách:

 • I’m so excited about the date!

(Jsem tak nadšená z toho rande!)

Anglické modální sloveso can could cannot
(Jsem) tak nadšená! Nemůžu se dočkat!

 • Be careful, you nearly killed her!

(Buď opatrnější, málem jsi ji zabil!)

 • I’m too happy to worry about it now.

(Jsem příliš šťastný, než abych si s tím dělal starosti – šťastný je přídavné jméno).

 • He drives quite slowly.

(Jezdí docela pomalu – první příslovce quite zde modifikuje druhé příslovce slowly!)

pozitivní anglické fráze na cestách
Ach bože, právě jsem tomu chudákovi vjela do cesty. Raději zpomalím, aby si nemyslel, že jsem nějaký blázen!

 

5. Co je to příslovce četnosti v angličtině (adverb of frequency)?

Příslovce četnosti (adverb of frequency) nám říká, jak často se něco děje. Obvykle se vyskytuje bezprostředně před popisovaným slovesem (verb).

Patří mezi ně příslovce jako:

 • never (nikdy)
 • always (vždy)
 • rarely (zřídka)
 • sometimes (někdy)
 • normally (obvykle, normálně)
 • seldom (zřídka, knižní forma)
 • usually (obvykle)
 • again (znovu)
příslovce frekvence, angličtina, adverbs of frequency
„Často zažívej dobrodružství. Miluj bez přerušení“ Viz také: Jak často používáte příslovce frekvence (adverbs of frequency)?

A ve větách:

 • I normally learn English in the evenings.

(Obvykle se učím angličtinu po večerech.)

 • I rarely get jealous.

(Málokdy propadám žárlivosti.)

 • She always makes silly excuses.

(Vždycky se hloupě vymlouvá.)

 • Ups, I did it again.

(Jejda, zase jsem to udělal)

Příslovce v písni v angličtině

Krátká přestávka.

Abyste si to všechno lépe zapamatovali, poslechněte si na chvíli tuto jednoduchou rock’n’rollovou písničku o různých typech (kinds of) příslovcí adverbs! 🙂

No, pojďme dál!

Místo příslovce v anglické větě

Jak je vidět z výše uvedených vět, příslovce se mohou vyskytovat na začátku věty, uprostřed i na konci.

Vkládání příslovcí na začátek (nebo celých frází s tzv. fronted adverbials) je jedním z prvků dobrého stylu psaní eseje. Proto je vhodné na tuto příležitost čas od času nezapomenout. To přitahuje pozornost a upozorňuje na popisovaný jev.

Například:

 • Surprisingly, English grammar turned out to be actually interesting!

(Překvapivě se ukázalo, že anglická gramatika je vlastně zajímavá).

 • Usually, he works at the office.

(Obvykle pracuje v kanceláři.)

Stojí za to si také pohrát se záměnou tvaru věty a vytvořit fronted adverbials. Například jednoduchou větu:

 • We met by the bus station.

(Setkali jsme se na autobusovém nádraží.)

můžeme nahradit mnohem lépe znějícím – dokonce poetickým – (přidejte čárku!):

 • By the bus station, we met.

(U autobusového nádraží, jsme se setkali.)

a tak dále:

 • She dance all night long → All night long, she danced.

(Tančila celou noc → Celou noc tančila).

 • He ran towards her as fas as he could. → As fast as he could, he ran towards her.

(Běžel k ní, jak nejrychleji mohl → Jak nejrychleji mohl, běžel k ní).

 • He waited for her in the best pub in town. → In the best pub in town, he waited for her.

(Čekal na ni v nejlepší hospodě ve městě → V nejlepší hospodě ve městě na ni čekal).

Tento trik však používáme pouze v písemné formě – v řeči to může znít docela směšně!

Jen nezapomeňte na čárku za příslovcem/příslovečným určením na začátku věty!

Fronted Adverbials. Jak ładnie zacząć zdanie po angielsku?
Viz také: Jak psát pěkné eseje a věty v angličtině ve 4 krocích.

Jak tvoříme anglická příslovce?

V angličtině obvykle tvoříme příslovce (adverbs) od přídavných jmen (adjectives). Například nice-nicely (hezký-hezky). Jak již bylo zmíněno, obvykle přidáváme pouze příponu -ly.

Kromě toho:

 1. Pokud přídavné jméno končí na –le, vypouštíme -e a místo něj přidáváme -y, například comfortable-comfortably (pohodlný-pohodlně). [vyslovujte: „komftybly“, nikoli „komfortably“].
 2. Pokud přídavné jméno končí na –y, nahraďte -y na –ily, například: easy-easily (jednoduchý – jednoduše).
 3. Pokud přídavné jméno končí na –ic, přidáváme –ally. Například: fantastic-fantastically (fantastický – fantasticky). [vyslovujte „fantastikly“ ne „fantastikaly“]

Některá příslovce nejsou odvozena od přídavných jmen (adjectives), ale od podstatných jmen (nouns). Na příklad day-daily (den-denně).

Anglická přídavná jména příslovce stupňování adverb
Přečtěte si také: Jak používat anglická přídavná jména lépe než básník na obrázku?

Příslovce (adverbs) a přídavná jména (adjectives) v anglickém jazyce

Jak jsme již viděli, většina příslovcí je odvozena od přídavných jmen. A to natolik, že někdy až příslovce a přídavná jména vypadají stejně.

Například:

 • small – small (malý – málo)
 • hard – hard (těžký – těžko)
 • fast –fast (rychlý – rychle)
 • cold – cold (studený – studeno)
 • late – late (pozdní – pozdě)
 • high – high (vysoký – vysoko)
anglická příslovce
Nikdy nepoužívám příslovce. Doslova nikdy. (Doslova je příslovce)

Příjemné případy

V některých případech jsou možné obě varianty – tedy jak klasická verze s koncovkou -ly, tak i verze, která vypadá stejně jako zdrojové přídavné jméno. Dobrou zprávou je, že prakticky vzato jsou pak obě verze správné!

Například:

 • cheap = cheaply the cheapest nebo most/least cheaply (levně → levněji/nejlevěji)
 • loud = loudly the loudest nebomost/least loudly (hlasitě → hlasitěji/nejhlasitěji)
 • quick = quicklyquickest nebo most/least quickly (rychle → rychleji/nejrychleji)
 • slow = slowlyslowest lub most/least slowly (pomalu → pomaleji, nejpomaleji)

Jak vidíte, funguje to i ve vyšším stupni stupňování příslovcí (část za šipkou).

Přesně. To nás přivádí k dalšímu tématu – stupňování příslovcí.

Anglická příslovce adverb gramatika
Nazval jsi přídavné jméno příslovcem. A použil jsi ho špatně! (Gramatický nacista)

Jak se stupňují anglická příslovce (adverbs)?

Posledním tématem, kterému se chci věnovat, je otázka stupňování příslovcí. Vypadá to podobně jako u stupňování přídavných jmen.

Zde máme zhruba tři možnosti.

1. Stupňování jednoslabičných příslovcí

Stejně jako u přídavných jmen přidáváme k jednoslabičným příslovcím koncovku -er, abychom z nich udělali něco „více“ (comparative). Aby to bylo „nejvíce“ (superlative) přidáváme příponu -est a před ni vkládáme člen the.

Například:

 • hardharderthe hardest (tvrdě → tvrději → nejtvrději)
 • fast → faster → the fastest (rychle → rychleji → nejrychleji)
 • high → higher → the highest (vysoko → výše → nejvýše)
 • easy → easier → the easiest (snadno → snadněji → nejsnadněji)

Tento případ se týká především příslovcí, která vypadají stejně jako přídavná jména, protože většina příslovcí má dvě nebo více slabik. Nebo je nelze vůbec stupňovat (again, daily, here atd.).

příslovce stupňování adverb
Přečtěte si také: Vše o stupňování anglických přídavných jmen.

2. Stupňování víceslabičných příslovcí

Zde ve vyšším stupni (comparative) přidáváme more (což znamená více) nebo less (méně). V nejvyšším stupni (superlative) přidáváme the most (nejvíce) nebo the least (nejméně).

 • slowly → more slowly → the most slowly (pomalu → pomaleji → nejpomaleji)
 • politely → more politely → the most politely (zdvořile → zdvořileji → nejzdvořileji)
 • carefully → less carefully → the least carefully (opatrně → opatrněji → nejopatrněji)
 • recently → less recently → the least recently (nedávno → dříve než naposledy → o mnoho dříve než naposledy)

3. Stupňování nepravidelných příslovcí

U vyjímek neexistují žádná pravidla. Je důležité si uvědomit, že:

 • little → less → the least (málo – méně – nejméně)
 • much → more → the most (hodně – více – nejvíce)
 • well → better → the best (dobře – lépe – nejlépe)
 • badly → worse → the worst (špatně – hůře – nejhůře)
 • far → farther (further) → the farthest (furthest) (daleko – dále – nejdále)

Jen si nepleťte výslovnost posledně jmenovaného s fur (kožešina), Fürher (Adolf) nebo forest (les ). 🙂

stupňování anglická gramatika příslovce

Jak si procvičujete používání anglických příslovcí v praxi?

Samozřejmě je zábavné si o tom všem přečíst, ale nejdůležitější je umět všechny tyto znalosti uplatnit v praxi!

Proto doporučuji učit se především celé, správné věty, které obsahují veškerou potřebnou gramatiku a slovní zásobu. Kde najít takové skvělé věty?

Například v online kurzu angličtiny Speakingo!

Jak to vypadá? Velmi dobře! Prohlížíte si hezké obrázky, posloucháte rodilého mluvčího a odpovídáte na otázky v celých větách na své úrovni. A váš partner – počítač nebo telefon – vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje. Takové učení je nejen efektivní, ale také příjemné!

Tímto způsobem se můžete rychle a efektivně naučit nejen příslovce, ale celý anglický jazyk!

A na této optimistické notě zakončeme tento příspěvek o anglických příslovcích. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, neváhejte je napsat do komentářů!

Komentujte odvážně (boldly), vytrvale (persistently), sebevědomě (confidently) a šťastně (happily)! 🙂


Do you speak English? No?

Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

První testovací týden dostanete zdarma!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail