Anglická přídavná jména – jsi nudný nebo znuděný?

Anglická přídavná jména

Anglická přídavná jména (adjectives) v sobě skrývají zajímavé problémy, zajímavé konstrukce a nuance, o které bych se s vámi dnes rád podělil. Naučte se je používat lépe než básník na obrázku a Donald Trump!


/Básník na obrázku prohlašuje:

Já, s mým podivným výběrem přídavných jmen.

Ty, se svými svalnatými zuby a vagínou ve směru hodinových ručiček./

Co jsou anglická přídavná jména (adjectives)?

Anglická přídavná jména (adjectives) jsou slova, která popisují věci (podstatná jménanouns). Mezi ně patří všechna slova jako krásný (beautiful), dlouhý (long), zelený (green), také levnější (cheaper) nebo nejdražší (the most expensive), stejně jako titulní nudný (boring) a znuděný (bored).

Dobrou zprávou je, že pro všechny osoby (he, she, it, we, you, they) vypadá anglické přídavné jméno stejně. Nemusíme nic skloňovat (jako v češtině)!

Co to znamená? Obrovská pomoc při učení angličtiny!

Anglické přídavné jméno beautiful znamená například: krásný, krásná, krásné, krásnou, krásným, krásnými… – vidíte, o kolik těžší je pro Angličana naučit se česky než pro nás naučit se anglicky!

Používání přídavných jmen v angličtině se považuje za dobrý styl. Chceme-li působit inteligentně, můžeme jich vyjmenovat několik, což se ne vždy ovšem daří, o čemž více níže.

Ale co naše bored a boring, nudný nebo znuděný? Začněme tedy s druhým případem, po kterém bude následovat diskuse o některých konstrukcích, v nichž se anglická přídavná jména spojují s určitými slovními druhy nebo slovy. Ale postupně!

V tomto příspěvku se dozvíte o:

 1. Přídavná jména s koncovkou –ing a koncovkou -ed.
 2. Jak rozeznáte anglické přídavné jméno od podstatného jména nebo slovesa?
 3. Pořadí přídavných jmen v anglické větě.
 4. Co následuje po přídavném jménu (about, of, for, to, with etc.)?
 5. Anglická přídavná jména jako skupiny osob.
 6. Stupňování anglických přídavných jmen.
 7. Cvičení s anglickými přídavnými jmény.
Anglická přídavná jména
Přídavná jména jsou slova určující vlastnosti, která se přidávají k podstatnému jménu, aby ho změnila nebo popsala. Hurá!

1. Anglická přídavná jména s koncovkou –ing a –ed

Anglická přídavná jména lze tvořit přidáním koncovky -ing a koncovky -ed.

Významově se však od sebe výrazně liší.

Porovnejte:

Přídavná jména se zakončením -ing

 • boring (nudný)
 • tiring (únavný)
 • interesting (zajímavý)

Přídavná jména s koncovkou -ed

 • bored (znuděný)
 • tired (unavený)
 • interested (mající zájem)

Anglická přídavná jména s koncovkou -ing a –ed ve větách

 • I’m so bored, that’s the most boring text about English adjectives I have ever read.

(Nudím se, tohle je nejnudnější text o anglických přídavných jménech, jaký jsem kdy četl.)

 • She’s so tiring, I’m too tired to continue talking to her.

(Je tak únavná, že jsem příliš unavený na to, abych se s ní dál bavil.)

 • I find it interesting that people are interested in my blog.

(„Přijde mi zajímavé“, že se lidé zajímají o můj blog. – všimněte si, že říkáme interested in)

Dalšími podobnými příklady takových dvojic přídavných jmen jsou:

 • shocking – shocked (šokující – šokovaný)
 • surprising – surprised (překvapující – překvapený)
 • disappointing – disappointed (rozčarující – rozčarovaný)
50 nejoblíbenějších anglických přídavných jmen
Viz také: 50 nejoblíbenějších anglických přídavných jmen.

2. Jak se rozlišuje anglické přídavné jméno od slovesa nebo podstatného jména?

Je také dobré vědět, že anglická přídavná jména někdy vypadají stejně jako anglická slovesa (tj. slova popisující děj – verbs).

Například „to shock“ znamená šokovat někoho.

Proto:

 • This artist is shocking the audience with his creativity. This is shocking!

(Tento umělec šokuje publikum svou kreativitou – je to šokující! )

V prvním případě je shocking sloveso (co dělá? šokuje) a v druhém případě je to přídavné jméno (jaký je? šokující).

anglické přídavné jméno
Hlasité a časté opakování extrémních přídavných jmen na skutečnosti nic nemění.

Porovnejte s:

 • The teacher bored the class with grammar exercises. Everyone was so bored.

(Učitel nudil třídu gramatickými cvičeními. Všichni se nudili.)

Stejně jako zde, první bored je sloveso (co dělal? nudil je) a druhé je přídavné jméno (jací byli všichni? znudění).

Zajímavé je, že i v této větě může přídavné jméno s koncovkou -ing vypadat stejně jako sloveso v průběhovém tvaru (tj. také s koncovkou -ing):

 • The teacher was boring the class with grammar exercises. It was so boring.

(Učitel nudil třídu s gramatickými cvičeními. Bylo to tak nudné.)

Také slovo blind bude znamenat slepý (přídavné jméno – adjective), stejně jako oslepit (sloveso – verb). To je to, o čem mluví zlá kočka:

Anglická přídavná jména

Brrr 😉

Podstatné jméno jako přídavné jméno

Angličtináři také rádi používají trik, kdy za sebou uvedou dvě podstatná jména a pak se jedno stává… přídavným jménem.

Například:

Ale

 • a horse racekoňské dostihy

V druhém případě už kůň není podstatné jméno, ale funguje jako přídavné jméno, tj. modifikuje podstatné jméno race.

 • a history teacher – učitel dějepisu
 • a war story – válečný příběh
 • an internet shop – internetový obchod
 • a tennis ball – tenisový míček
 • a computer specialist – počítačový specialista

3. Pořadí anglických přídavných jmen ve větě

Chceme-li v jedné větě použít několik anglických přídavných jmen, existuje (alespoň teoreticky) určité pořadí, v jakém bychom je měli uvádět.

Anglická přídavná jména se v zásadě dělí na

 • ty, které vyjadřují fakta (nový – new, dřevěný – wooden, čtvercový – square)
 • a přídavná jména vyjadřující názor (krásny – beautiful, chutný – delicious, zajímavý – interesting).

Pořadí anglických přídavných jmen ve větě je určeno jednoduchým pravidlem:
Vyjadřujeme názory před fakty

Anglická přídavná jména
„Musel bych použít řadu přídavných jmen, abych popsal, jak moc se mi líbíš.

Proto řekneme například:

 • A beautiful wooden house.

(Krásný dřevěný dům.)

 • An interesting young lady.

(Zajímavá mladá dáma.)

V češtině je to podobné – přece jen bychom raději neříkali „dřevěný pěkný dům“, ale „pěkný dřevěný dům“. A tady se dostáváme k našemu Donaldu Trumpovi, který miluje přídavná jména. Zlomyslníci tvrdí, že jich uvádí tolik, že někdy zapomene na začátek věty a ukončí ji přídavným jménem, čímž věta ztratí smysl. Podívejte se na obrázek níže:

stupňování anglických přídavných jmen trump usa
Doufám, že máte báječný, úžasný, velkolepý, krásný… snažím se vymyslet další přídavné jméno… skvělý.

Pokud se tedy chceme podobně jako Donald Trump blýsknout hromadou přídavných jmen (pokud neztratíme nit a neukončíme větu přídavným jménem!), mělo by být pořadí následující:

velikost → věk → barva → původ → materiál → podstatné jméno

Například:

 • This is a small, old, brown, English, wooden pipe.

(Je to malá, stará, hnědá, anglická dřevěná dýmka.)

S tímto typem věty se však nesetkáváme často, takže bych se nad ní nijak zvlášť nepozastavoval.

Čárka v seznamech přídavných jmen

V takovýchto seznamech je také problém s čárkami.

Stručně řečeno:

Pokud jsou přídavná jména rovnocenná, pak (coordinate adjectives) – jako ve větě výše – píšeme čárku. Ačkoli nám to výše uvedené pravidlo zakazuje, kdybychom je prohodili na jejich místech, nic by se nestalo.

Někdy je však jejich význam „kumulativní“ (cumulative adjectives ), například: bright blue sky (jasně modrá obloha).

Kdybychom je oddělili spojkou and význam by se změnil: bright and blue sky (jasná a modrá obloha). V takových případech se čárka neuvádí.

Opět si nemyslím, že je to téma1, které by vás nemělo nechat spát!

Anglická přídavná jména
Výborné použití řady přídavných jmen.

4. Oblíbené výrazy a konstrukce s anglickými přídavnými jmény

Na úvod několik jednoduchých příkladů přídavných jmen ve větách:

 • Be careful!

(Buďte opatrní!)

 • I’m tired and I’m getting hungry.

(Jsem unavený a začínám být hladový.)

 • Your girlfriend seems nice.

(Tvoje přítelkyně vypadá milá.)

 • The dinner smells delicious… but it tastes a bit strange.

(Večeře krásně voní… ale chutná trochu divně.)

 • This list becomes more and more boring.

(Tento seznam je stále nudnější.)

Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?

Anglická přídavná jména s infinitivem (adjektivum + to…)

Velmi často používáme anglická přídavná jména ve spojení s infinitivem. Je to rozhodně jednodušší, než se zdá.

Například:

 • It is impossible to understand a woman.

(Je nemožné porozumět ženě – impossible je naše přídavné jméno, za nímž následuje „to„, po němž musí přijít infinitiv – tedy sloveso v základním, slovníkovém tvaru.)

Zajímavé je, že tuto větu lze také obrátit vzhůru nohama:

 • A woman is impossible to understand.

(Žena je nemožná do porozumění.)

Ta druhá věta zní trochu literárně.

Porovnejte:

 • It’s difficult to read your handwriting.

(Je obtížné přečíst váš rukopis.)

 • Your handwriting is difficult to read.

(Váš rukopis je špatně čitelný.)

Tuto konstrukci můžeme obohatit o další podstatné jméno:

 • This is a hard nut to crack.

(To je těžký oříšek do rozlousknutí.)

Bez podstatného jména „a nut“ by to bylo:

 • This is hard to crack.

(To je obtížné rozlousknout.)

prepositions, předložky
Viz také: Anglické předložky. Nulová logika.

Přídavné jméno + of you

Tímto způsobem můžeme vyjádřit svůj názor na to, co někdo dělá:

 • It was nice of you to take care of your ex-girlfriend.

(Je od tebe hezké, že se staráš o svou bývalou přítelkyni.)

 • It’s stupid of him to quit job when he has a baby and no savings.

(Je od něj hloupé, že dal výpověď, když má dítě a žádné úspory.)

 • I think it’s quite unfair of him to criticise you.

(Myslím, že od něj není správné tě kritizovat.)

Mezi anglická přídavná jména, která můžeme tímto způsobem použít, patří:

 • kind (laskavý)
 • clever (chytrý)
 • sensible (rozumný)
 • silly (hloupý)
 • careless (neopatrný)
 • (in)considerate ((ne)ohleduplný)

V angličtině se někdy prolínají přídavná jména a příslovce, ale o tom až v následujícím příspěvku.

příslovce anglická adverbs
Nevíte, co jsou to příslovce? Pracujte s tím! Přečtěte si také: 5 typů anglických příslovcí (adverbs)

Přídavné jméno + na někoho (adjective + to)

Pokud však chceme říci, že někdo je na někoho:

 • nice (milý)
 • good (dobrý)
 • polite (zdvořilý)
 • generous (velkorysý)
 • unfriendly (nepřátelský)

Nebudeme používat „of“, ale „to„. Například:

 • She was very kind to me.

(Byla na mně velmi laskavá.)

 • Why were you so impolite to her mother?

(Proč jsi byl na její matku tak hrubý?)

Opačná přídavná jména, anglická antonyma, přídavná jména s opačným významem, kurz angličtiny
Viz také: Protikladná přídavná jména – anglická antonyma.

adjective + about vs. adjective + withfor

Pod tímto složitě znějícím názvem se skrývá jednoduchý vztah.

Můžeme být:

 • annoyed (otrávení)
 • angry (rozlobení)
 • furious (zuřiví)

„About něco“ ale „with někdo for dělání něčeho“ 🙂

Například:

 • I don’t get angry about things I cannot change.

(Nerozčiluju se kvůli věcem, které nemůžu změnit.)

 • She got furious with me for forgetting her birthday.

(Strašně se na mě zlobila, prože jsem zapomněl na její narozeniny.)

dny v týdnu v angličtině
Nezapomněl jsem na tvoje narozeniny. Jen jsem zapomněl, co je dnes za den. Viz také: Dny v týdnu v angličtině.

Přídavná jména + about

Anglická přídavná jména jako:

 • excited (vzrušený)
 • upset (rozrušený)
 • nervous (nervózní)
 • happy (šťastný)
 • worried (ustaraný)

Se obvykle vyskytují s about.

Například:

 • I’m so excited about going out tonight.

(Jsem tak nadšená z toho, že si večer vyjdu do města.)

 • Anna is upset about still not being invited for a date.

(Anna je stále naštvaná, že nebyla pozvána na rande.)

přídavné jméno, příslovce
„Takže jsi udělal „dobro“? Superman dělá „dobro“. Ty jsi si vedl „dobře“. Viz také: Good, nebo well?


Anglická přídavná jména + with

Následující anglická přídavná jména se naopak obvykle používají s with:

 • disappointed (zklamaný)
 • pleased (spokojený)
 • satisfied (uspokojený)
 • delighted (potěšený)
 • fed up with (otrávený, mít něčeho po krk)

Například:

 • I was delighted with her reaction.

(Její reakce mě potěšila.)

 • Were you disappointed with the outcome of the meeting?

(Byl jste zklamaný výsledkem schůzky?)

Viz také: Nebezpečné vztahy přídavných jmen s různými slovními druhy.
Viz také: Nebezpečné vztahy přídavných jmen s různými slovními druhy.

Anglické přídavné jméno (adjective) + at nebo by

Anglická přídavná jména jako:

 • shocked (šokovaný)
 • amazed (ohromený)
 • surprised (překvapený)

Se mohou kombinovat s „at“ nebo s „by“, obě varianty jsou správné.

Například:

 • She didn’t seem to be surprised by the news.

(Nezdálo se, že by zprávami byla překvapená.)

 • He, on the other hand, was totally shocked at what she said.

(On byl naopak tím co řekla naprosto šokovaný.)

naučit se anglicky je jednoduché
Viz také: Roztomilé memy se psy v angličtině.

Anglické přídavné jméno sorry + about a for

Anglické sloveso „sorry“ se může kombinovat se slovesem „about„, pokud vás něco mrzí:

 • I’m sorry about my behaviour last night.

(Omlouvám se za své chování minulý večer/noc.)

Paradoxně je zde „chování“ podstatné jméno, které znamená „věc“.

Stejné přídavné jméno se může kombinovat také s „for“, když označuje nějakou činnost, dělání něčeho:

 • I’m sorry for being such an asshole.

(Omlouvám se, že jsem takový „k***t“.)

nejhorší anglické nadávky a vulgární výrazy s překladem
Viz také: Nejhorší nadávky podle Angličanů.

5. Anglická přídavná jména jako skupiny osob

Pokud dáme před anglické přídavné jméno určitý člen „the, vytvoříme skupinu lidí, kteří sdílejí vlastnost popsanou tímto přídavným jménem. Například:

 • poor – chudý → the poor – chudí
 • dead – mrtvý → the dead – mrtví
 • sick – nemocný → the sick – nemocní

Za zmínku stojí dvě věci:

 • bude vždy v množném čísle (chceme-li mluvit o jednom člověku, řekneme a poor guy, a sick child)
 • ačkoli se jedná o množné číslo, nepřidáváme koncovku -s the poors, the deads.
Superlativy, anglická přídavná jména nejvyššího stupně
„Miluji superlativy/přídavná jména v nejvyšším stupni. Jsou prostě nejlepší!“ Viz také: Superlativy: anglická přídavná jména nejvyššího stupně.

6. Stupňování anglických přídavných jmen

Legendární stupňování přídavných jmen je široké téma, které popisuji v samostatných příspěvcích o vyšším stupni (comparative adjective) a nejvyšším stupni přídavného jména (superlative).

Stručně řečeno, krátká jednoslabičná přídavná jména stupňujeme podle vzorce:

 • big – bigger – the biggest

(velký – větší – největší)

 • nice – niceer – the nicest

(milý – milejší – nejmilejší)

 • strong – stronger – the strongest

(silný – silnější – nejsilnější)

Naproti tomu delší přídavná jména stupňujeme podle následujícího schématu:

 • beautiful – more beautiful – the most beautiful

(krásný – krásnější – nejkrásnější)

 • disappointed – more disappointed – the most disappointed

(zklamaný – více zklamaný – nejvíce zklamaný)

 • generous – more generous – the most generous

(velkorysý – velkorysejší – nejvelkorysejší)

Více se o tom dočtete v příspěvku o stupňování přídavných jmen v angličtině.

stupňování anglických přídavných jmen
Viz záznam o stupňování přídavných jmen v angličtině

7. Cvičení s anglickými přídavnými jmény

Teorie je samozřejmě jedna věc a praxe druhá. V online kurzu angličtiny Speakingo jsem připravil mnoho vět s přídavnými jmény v různých gramatických konstrukcích, jejich pořadí, stupňování atd. Nejlepším způsobem, jak si je procvičit, je říkat správné věty nahlas, aby naše znalosti nebyly jen v mozku, ale také „na jazyku“.

Věty jsou navíc doplněny krásnými fotografiemi a nahrávkami rodilých mluvčích. A vy se „jen“ ptáte a odpovídáte, zatímco počítač nebo telefon rozumí tomu, co říkáte, chválí vás nebo opravuje. A nikdy neztrácí trpělivost, ani když se chcete učit uprostřed noci!

Každopádně nejlepší je zaregistrovat se dvěma kliknutími níže a vyzkoušet si tuto metodu výuky angličtiny online zdarma a nezávazně!

Je nyní vše jasné o anglických přídavných jménech? Pokud máte další dotazy nebo připomínky, komentujte směle níže!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Co znamená YOLO, BFF, XOXO?

Angličané milují nejrůznější zkratky, jejichž význam je obtížný uhodnout i pro ty, kteří znají angličtinu. Prozkoumejte 10 anglických internetových zkratek a zjistěte, co znamená YOLO, BFF, TTYL, XOXO, BTW, PM, GR8, IMO, LOL, ROTFL! EZ?

Číst dále »
Den v anglické základní škole

Váháte, zda poslat dítě do anglické základní školy, nebo se vrátit do České republiky? Nebo se chcete stát učitelem či učitelkou v Anglii? Jelikož jsem několik let učila jako supply teacher (učitel zásobování) v Londýně, popisuji v tomto textu typický den v anglické základní škole.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail