słodkie cytaty o miłości po angielsku

42 słodkie cytaty o miłości po angielsku

Miłość niesie ze sobą ogromną moc – którą tu możemy zaprzęgnąć również do nauki języka angielskiego! Poznaj 42 mądre, smutne oraz słodkie cytaty o miłości po angielsku z polskim tłumaczeniem.


 

Cytaty o miłości

Największe ludzkie szczęścia i tragedie wydarzają się w obszarze miłości. Cała literatura i poezja opisuje to uczucie, gdy zaparowują nam okulary, a serce zaczyna szybciej bić.

Poniżej wybór słodkich cytatów o miłości z polskim tłumaczeniem – jak zwykle  w celach dydaktycznych zbyt dosłownym. Nauka całych zdań po angielsku – na przykład cytatów o miłości właśnie – jest doskonałą metodą nauki języka angielskiego.

A może nawet uda Ci się przyspieszyć bicie czyjegoś serca, jeśli wyszepczesz komuś do ucha jeden z poniższych cytatów o miłości… po angielsku!

 Miłość niesie ze sobą ogromną moc – którą tu możemy zaprzęgnąć również do nauki języka angielskiego! Poznaj 42 mądre, smutne oraz słodkie cytaty o miłości po angielsku z polskim tłumaczeniem
Patrz również: Pytanie o podmiot i dopełnienie (subject and object questions) do Romea i Julii

Słodkie cytaty o miłości 1-10

 • “You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.” -Dr. Suess

Wiesz, że jesteś zakochany/zakochana gdy nie potrafisz zasnąć, ponieważ rzeczywistość jest w końcu lepsza niż Twoje sny/marzenia.

 • “Love does not consist of gazing at each other, but in looking outward together in the same direction.”― Antoine de Saint-Exupéry, Airman’s Odyssey

Miłość nie składa się z/polega na wpatrywaniu się w siebie, lecz na wspólnym patrzeniu na zewnątrz w tym samym kierunku.

 • “I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.” – Marilyn Monroe

Jestem samolubna, niecierpliwa i trochę niepewna siebie. Popełniam błędy, jestem poza kontrolą i czasami trudno jest sobie ze mną poradzić. Jeśli jednak nie jesteś w stanie poradzić sobie ze mną gdy jestem w najgorszym (nastroju, zachowaniu), to pewnie-jak-piekło (idiom: możesz być pewien), że nie zasługujesz na mnie, gdy jestem w swoim najlepszym (humorze).

angielskie idiomy o miłości
„Pozwól że policzę (wymienię) na ile sposobów Cię kocham. (Już) zgubiłem się (bo to taka wielka liczba). Patrz również: 54 angielskie idiomy o miłości.
 • “Never love anyone who treats you like you’re ordinary.” – Oscar Wilde

Nigdy nie kochaj nikogo kto traktuje cię jakbyś był/a (kimś) zwyczajnym.

 • “He that falls in love with himself will have no rivals.” -Benjamin Franklin

Ten kto zakochuje się w sobie samym nie będzie miał rywali.

 • “You may not be her first, her last, or her only. She loved before she may love again. But if she loves you now, what else matters? She’s not perfect—you aren’t either, and the two of you may never be perfect together but if she can make you laugh, cause you to think twice, and admit to being human and making mistakes, hold onto her and give her the most you can. She may not be thinking about you every second of the day, but she will give you a part of her that she knows you can break—her heart. So don’t hurt her, don’t change her, don’t analyze and don’t expect more than she can give. Smile when she makes you happy, let her know when she makes you mad, and miss her when she’s not there.” – Bob Marley

Być może nie jesteś jej pierwszym, jej ostatnim czy jej jedynym. Kochała wcześniej i może pokochać znowu. Jeśli jednak cię kocha, to co innego ma znaczenie? Nie jest doskonała – ty też nie jesteś, a was dwoje być może nigdy „nie będziecie doskonale razem” (doskonała parą), ale jeśli ona potrafi cię rozśmieszyć, sprawić byś coś ponownie rozważył (dosłownie: pomyślał o tym dwa razy) i przyznał się do bycia człowiekiem i popełniania błędów, trzymaj się jej i daj jej najwięcej jak potrafisz. Być może nie myśli o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci tę część siebie, o której wie, że możesz ją złamać – jej serce. Więc jej nie rań, nie zmieniaj jej, nie analizuj i nie oczekuj więcej, niż może dać. Uśmiechaj się, gdy cię uszczęśliwia, pokaż jej, gdy cię doprowadza do obłędu (mad – może znaczyć tu obłęd miłosny, jak i zwyczajnie… wkurzać kogoś) i tęsknij za nią, gdy jej nie ma.

 • “The opposite of love is not hate; it’s indifference.” – Elie Wiesel

Przeciwnością miłości nie jest nienawiść; to obojętność.

 • “To love and be loved is to feel the sun from both sides.” – David Viscott

Kochać i być kochanym to czuć słońce z obu stron.

 • “Love is an irresistible desire to be irresistibly desired.” – Robern Frost

Miłość to niepowstrzymane pożądanie by być niepowstrzymanie pożądanym.

 • “A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous.”- Ingrid Bergman

Pocałunek jest kochaną sztuczką wymyśloną przez naturę by powstrzymać mowę gdy słowa stają się zbyteczne.

angielski tarzan
Czytaj również: Czy jesteś nieśmiałym Tarzanem gdy trzeba powiedzieć coś po angielsku?

Cytaty o miłości po angielsku 11-20

 • “I’m in love with you,” he said quietly.
 • „Augustus,” I said.
 • „I am,” he said. He was staring at me, and I could see the corners of his eyes crinkling. „I’m in love with you, and I’m not in the business of denying myself the simple pleasure of saying true things. I’m in love with you, and I know that love is just a shout into the void, and that oblivion is inevitable, and that we’re all doomed and that there will come a day when all our labor has been returned to dust, and I know the sun will swallow the only earth we’ll ever have, and I am in love with you.” – John Green, The Fault in Our Stars

– „Jestem w Tobie zakochany” powiedział cicho.

– „Auguście,” powiedziałam.

– „Jestem,” powiedział. Wpatrywał się we mnie i widziałam, jak mrużył kącik oczu. „Kocham Cię i nie jestem zainteresowany odmawianiem sobie prostej przyjemności mówienia prawdy. Zakochałem się w Tobie i wiem, że miłość jest tylko krzykiem w nicość, że zapomnienie jest nieuniknione, że wszyscy jesteśmy z góry skazani na przegraną i że przyjdzie dzień, gdy wszystkie nasze starania obrócą się w pył i wiem, że słońce połknie jedyną ziemię, jaką kiedykolwiek będziemy mieli i jestem w Tobie zakochany.”

 • “Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.” – Martin Luther King Jr.

Ciemność nie odegna ciemności: tylko światło może to zrobić. Nienawiść nie odegna nienawiści: tylko miłość może to zrobić.

 • “Once upon a time there was a boy who loved a girl, and her laughter was a question he wanted to spend his whole life answering.” – Nicole Krauss, The History of Love

„Za siedmioma górami”/Był kiedyś chłopiec, który pokochał dziewczynę, a jej śmiech był pytaniem, odpowiedzi (na które) chciał całe życie szukać.

 • “Love is a fire. But whether it is going to warm your hearth or burn down your house, you can never tell.” – Joan Crawford

Miłość jest ogniem. Ale czy rozgrzeje ci serce czy spali ci dom, nigdy nie wiesz (dosłownie: nie potrafisz powiedzieć).

Miłosny boomerang w Back To You (Louis Tomlinson, Bebe Rexha)
Patrz również: Miłosny boomerang w Back To You (Louis Tomlinson, Bebe Rexha).
 • “Better to have loved and lost, than to have never loved at all.” – St. Augustine

Lepiej kochać i stracić, niż nie kochać nigdy. św. Augustyn

 • “Of all forms of caution, caution in love is perhaps the most fatal to true happiness.” – Bertrand Russell,The Conquest of Happiness

Spośród wszystkich rodzajów przezorności, przezorność w miłości jest być może najbardziej śmiertelna dla prawdziwego szczęścia.

 • “What Is Love? I have met in the streets a very poor young man who was in love. His hat was old, his coat worn, the water passed through his shoes and the stars through his soul” – Victor Hugo , Les Misérables

Czym jest miłość? Spotkałem na ulicy bardzo biednego, młodego człowieka, który był zakochany. Jego kapelusz był stary, jego płaszcz znoszony, w butach miał wodę a w duszy gwiazdy.

 • “What is hell? I maintain that it is the suffering of being unable to love.” – Fyodor Dostoevsky, The Brothers Karamazov

Czym jest piekło? Uważam, że jest to cierpienia bycia niezdolnym do kochania.

 • “There are two basic motivating forces: fear and love. When we are afraid, we pull back from life. When we are in love, we open to all that life has to offer with passion, excitement, and acceptance. We need to learn to love ourselves first, in all our glory and our imperfections. If we cannot love ourselves, we cannot fully open to our ability to love others or our potential to create. Evolution and all hopes for a better world rest in the fearlessness and open-hearted vision of people who embrace life.” – John Lennon

Istnieją dwie podstawowe siły motywujące: strach i miłość. Gdy się boimy, wycofujemy się z życia. Gdy kochamy otwieramy się na wszystko, co życia ma do zaoferowania z pasją, podnieceniem i akceptacją. Musimy (jednak) najpierw nauczyć się kochać samych siebie, w całej naszej chwale i niedoskonałościach, nie jesteśmy w stanie w pełni otworzyć się na naszą zdolność kochania innych czy nasz twórczy potencjał. Rozwój i wszystkie nadzieje na lepszy świat spoczywają w nieustraszoności i wizji ludzi z otwartym sercem, którzy obejmują (są otwarci na) życie.

 • “I don’t trust people who don’t love themselves and tell me, 'I love you.’ … There is an African saying which is: Be careful when a naked person offers you a shirt.” – Maya Angelou

Nie ufam ludziom, którzy nie kochają siebie samych i mówią mi „kocham cię” (…) Jest takie afrykańskie powiedzenie: Uważaj, gdy ktoś nagi chce ci dać koszulę.

madre cytaty o zyciu po angielsku
Czytaj również: 34 mądre cytaty o życiu po angielsku

 

Słodkie cytaty o miłości po angielsku 21-30

 • “I want to do with you what spring does with the cherry trees.” – Pablo Neruda, Twenty Love Poems and a Song of Despair

Chcę zrobić z Tobą to, co wiosna robi z drzewami czereśni.

 • “If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. If they don’t, they never were.” – Kahlil Gibran

Jeśli kogoś kochasz, puść ich, ponieważ jeśli wrócą, zawsze byli twoimi. Jeśli nie, nigdy nie byli.

 • “Letting go doesn’t mean that you don’t care about someone anymore. It’s just realizing that the only person you really have control over is yourself.” – Deborah Reber, Chicken Soup for the Teenage Soul

Puszczenie nie oznacza, że już ci na kimś nie zależy/cię nie obchodzi. To tylko uświadomienie sobie, że jedyną osobą nad którą naprawdę sprawujesz kontrolę jesteś ty sam/a.

 • “We are all alone, born alone, die alone, and—in spite of True Romance magazines—we shall all someday look back on our lives and see that, in spite of our company, we were alone the whole way. I do not say lonely—at least, not all the time—but essentially, and finally, alone. This is what makes your self-respect so important, and I don’t see how you can respect yourself if you must look in the hearts and minds of others for your happiness.” – Hunter S. Thompson, The Proud Highway: Saga of a Desperate Southern Gentleman

Wszyscy jesteśmy sami, rodzimy się sami, umieramy sami i – wbrew magazynom Prawdziwa Romantyka – wszyscy pewnego dnia spojrzymy wstecz na swoje życia i zobaczymy, że pomimo naszego towarzystwa, przez cały czas byliśmy sami. Nie mówię samotni – przynajmniej nie przez cały czas – lecz esencjonalnie i ostatecznie sami. To sprawia, że twój szacunek do samej/samego siebie jest taki ważny i nie widzę jak możesz szanować siebie jeśli musisz patrzeć w serca i umysły innych (w poszukiwaniu) swojego szczęścia.

 • “It is easy to love people in memory; the hard thing is to love them when they are there in front of you.” – John Updike, My Father’s Tears and Other Stories

Łatwo jest kochać ludzi w pamięci; trudną rzeczą jest jest kochać ich gdy są tu przed tobą.

 • “Tears shed for another person are not a sign of weakness. They are a sign of a pure heart.” – José N. Harris, Mi Vida: A Story of Faith, Hope and Love

Łzy (uronione) dla innej osoby nie są oznaką słabości. Są znakiem czystego serca.

seks pomaga w nauce języka angielskiego
Czytaj równieś: 4 sposoby w jakie seks może pomóc Ci w nauce języka angielskiego.
 • “Have enough courage to trust love one more time and always one more time.” – Maya Angelou

Miej wystarczająco (dużo) odwagi by zaufać miłości jeszcze raz i zawsze jeszcze raz.

 • “The beginning of love is the will to let those we love be perfectly themselves, the resolution not to twist them to fit our own image. If in loving them we do not love what they are, but only their potential likeness to ourselves, then we do not love them: we only love the reflection of ourselves we find in them” – Thomas Merton, No Man Is an Island

Początkiem miłości jest chęć pozwolenia tym, których kochamy by byli doskonale sobą. Postanowienie by nie przekręcać ich na swój obraz („na swoją modłę”). Jeśli w naszym kochaniu nie miłujemy tego, kim są, lecz ich potencjalne podobieństwo do nas samych, to ich nie kochamy: kochamy jedynie odbicie nas samych, które w nich odnajdujemy.

 • “You don’t love someone because they’re perfect, you love them in spite of the fact that they’re not.” – Jodi Picoult, My Sister’s Keeper

Nie kochasz kogoś, ponieważ są doskonali, kochasz ich pomimo tego, że nie są.

 • “You know, when it works, love is pretty amazing. It’s not overrated. There’s a reason for all those songs.” – Sarah Dessen, This Lullaby

No wiesz, jak to działa, miłość jest całkiem niesamowita. Nie jest przereklamowana. Jest powód dla wszystkich tych piosenek.

Brandy have you ever
Czytaj również: Piosenka o miłości „Have You Ever” Brandy Norwood z czasem present perfect w tle

Cytaty o miłości po angielsku 31-42

 • “For the two of us, home isn’t a place. It is a person. And we are finally home.” – Stephanie Perkins, Anna and the French Kiss

Dla nas dwojga, dom nie jest miejscem. Jest osobą. I w końcu jesteśmy w domu.

 • “When we love, we always strive to become better than we are. When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.” – Paulo Coelho, The Alchemist

Gdy kochamy, zawsze próbujemy stać się lepszymi niż jesteśmy. Gdy staramy się być lepszymi niż jesteśmy, wszystko wokół nas również staje się lepsze.

 • „Sing like no one’s listening, love like you’ve never been hurt, dance like nobody’s watching, and live like its heaven on earth. ” – Mark Twain

Śpiewaj jakby nikt nie słuchał, kochaj jakbyś nigdy nie został zraniony, tańcz jakby nikt nie patrzył i żyj jakby to było niebo na ziemi.

 • “Every heart sings a song, incomplete, until another heart whispers back. Those who wish to sing always find a song. At the touch of a lover, everyone becomes a poet.” – Plato

Każde serce śpiewa pieśń niepełną, dopóki inne serce nie odpowie mu szeptem. Ci, którzy pragną śpiewać zawsze odnajdują swoją pieśń. Za dotknięciem kochanka, każdy staje się poetą. – Platon

 • “You could have had anything else in the world, and you asked for me.”
  She smiled up at him. Filthy as he was, covered in blood and dirt, he was the most beautiful thing she’d ever seen.
  „But I don’t want anything else in the world.” Cassandra Clare, City of Glass

Mogłaś mieć cokolwiek innego na świecie, ale poprosiłaś o mnie”

Uśmiechnęła się do niego. Był brudny, pokryty krwią i brudem, był najpiękniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek widziała.

„Ale ja nie chcę czegokolwiek innego na świecie”.

frejzale angielski
Patrz również: Nieprzyzwoite phrasal verbs, których nie poznasz w szkole
 • “There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.” – Friedrich Nietzsche

Zawsze jest odrobina szaleństwa w miłości. Ale jest również odrobina rozsądku w szaleństwie.

 • “We’re all a little weird. And life is a little weird. And when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall into mutually satisfying weirdness—and call it love—true love.” – Robert Fulghum, True Love

Wszyscy jesteśmy trochę dziwni. I życie jest trochę dziwne. I gdy odnajdujemy kogoś, kogo dziwność jest kompatybilna z naszą łączymy z nimi (nasze siły) i popadamy we wzajemnie satysfakcjonującą dziwotę.

 • “Love takes off masks that we fear we cannot live without and know we cannot live within.” – James Baldwin

Miłość zdejmuje maski, bez których boimy się żyć, a z którymi nie potrafimy żyć.

 • “I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you.” – Roy Croft

Kocham cię nie tylko za to kim jesteś, ale za to kim ja jestem, gdy jestem z tobą.

 • “Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.” – Lao Tzu

Bycie głęboko kochanym daje ci siłę, podczas gdy kochanie kogoś głęboko daje ci odwagę.

 • “Love doesn’t just sit there, like a stone, it has to be made, like bread; remade all the time, made new.” – Ursula K. Le Guin, The Lathe of Heaven

Miłość nie siedzi sobie tak po prostu, jak kamień, musi być tworzona, jak chleb, robiona od nowa za każdym razem, tworzona na nowo.

 • “Love is like the wind, you can’t see it, but you can feel it.” – Nicholas Sparks

Miłość jest jak wiatr, nie widzisz jej, ale ją czujesz.

Przebrane spośród tysięcy słodkich cytatów o miłości

na stronie internetowej po angielsku Goodreads

 

Zakochaj się w języku angielskim!

Słodkie cytaty o miłości po angielsku, jak i mądre cytaty o życiu czy śmieszne dowcipy to przykłady nauki języka angielskiego pełnymi zdaniami.

Tak właśnie wygląda nauka języka angielskiego na kursie online Speakingo.

Inteligentnie rozprawiasz sobie na nim z komputerem czy telefonem według zadanych zdań (na przykład dwa z powyższych cytatów o miłości zawarłem nawet w dydaktyce kursu) i w ten sposób uczysz się angielskiego jak dziecko – nie przejmujesz się gramatyką, ale ona – jak i 2000 najpopularniejszych angielskich słów zawartych w kursie – same wchodzą Ci do głowy.

A co ciekawe nie gadasz w pustkę, tylko Speakingo rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby poprawia, dzięki czemu nie utrwalisz sobie w głowie błędnych konstrukcji! Taka nauka jest nie tylko bardzo skuteczna, ale tez po prostu przyjmemna!

Możesz uczyć się kiedy chcesz i gdzie chcesz, bez dojazdów, bez wielkich kosztów, bez obciążenia czasowego i finansowego, łatwo i przyjemnie!

Wypróbuj kurs języka angielskiego online Speakingo przez tydzień zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


A jakie są Wasze ulubione, słodkie (a może smutne?) cytaty o miłości po angielsku? Napiszcie je w komentarzach!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
pozytywne angielskie zwroty
Pozytywne angielskie zwroty

Myślisz, że możesz? Myślisz, że nie możesz? Bez względu na to, którą opcję wybierzesz – masz rację! Pozytywne myślenie pomaga w życiu. Co więcej ten czasami wręcz naiwny optymizm stanowi fundament amerykańskiej kultury. Poznaj więc tych kilka pozytywnych angielskich zwrotów – bo możesz!

Czytaj dalej »
gry angielskie
Gry angielskie, czyli w co najchętniej grają Anglicy

Zastanawialiście się czy gry angielskie zasadniczo różnią się od tych, które znamy w Polsce? Czy Anglicy także grają w Scrabble i Monopoly albo w co bawią się angielskiego dzieciaki? Przygotowaliśmy krótkie zestawienie gier i zabaw, które cieszą się dużą popularnością wśród naszych przyjaciół na Wyspach.

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!