pozytywne dobre wiadomości newsy

27 dobrych wiadomości na koniec 2019 roku, o których nikt nie mówi

Kończy się rok, czas podsumowania. Czy było tak strasznie? Niekoniecznie! Przeczytaj tych 27 dobrych wiadomości na koniec 2019 roku, o których nikt nie mówi!


Pozytywne wiadomości

Oglądacie pewnie cały rok wiadomości. Dowiedzieć się z nich można o wszystkich możliwych tragediach, dramatach. Z oburzających doniesień wywnioskować można, że świat schodzi na psy i wszystko dąży ku nieuniknionej zgubie.

czas present perfect continuous tense angielski
[Świat się jutro skończy] „On trzyma ten transparent od 15 lat!” Patrz również: Czekając na czas present perfect continuous.

Pozytywne newsy

Dzieje się tak w dużej mierze dlatego, że dla mediów „zła wiadomość to dobra wiadomość”.

Kogo interesuje, że milion pociągów przyjechał na czas – dużo łatwiej nakręcić reportaż o pani z Oławy, która przez spóźnienie pociągu spóźniła się do lekarza, ale już o marginalnych – lecz jakże spektakularnych – wypadkach kolejowych nie wspominając. W wyniku tego tracimy perspektywę i zapominamy, że jednak mimo wszystko świat staje się z każdym rokiem coraz lepszym, a nie coraz gorszym miejscem do życia!

27 dobrych wiadomości na koniec 2019 roku

Poniżej dobre wiadomości wybrane z tekstu 99 Good News Stories You Probably Didn’t Hear About In 2019, z australijskiej strony zajmującej się nauką i technologią Future Crunch.
Aby oczywiście nie tylko napawać się optymizmem, ale również trochę podszkolić swój język angielski przedstawiam zarówno oryginalny tekst jak i jego karygodnie dosłowne tłumaczenie.
Nie idź jednak na łatwiznę! Spróbuj czytać angielski oryginał, a dopiero jeśli pozytywny news będzie całkowicie niezrozumiały, odwołaj się do tłumaczenia.

pozytywne dobre wiadomości newsy

Dobre wiadomości o poziomie życia na świecie w 2019 roku

 • New research showed that the proportion of people in extreme poverty around the world fell from 36% in 1990 to 8.6% in 2018. Absolute numbers were down from 1.9 billion in 1990 to 610 million in 2018. Źródło: ODI 

Nowe badanie pokazało, że proporcja ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie na świecie spadła z 36% w 1990 (roku) do 8.6% w 2018. Liczby bezwzględne spadły z 1.9 miliarda (nie biliona! billion to miliard) w 1990 do 610 milionów w 2018 roku.

 • The biggest global story you didn’t hear about this year was the successful conclusion of India’s extraordinary sanitation drive. In the last five years, 90 million toilets have been built, 93% of households now have access, and 500 million people have stopped defecating in the open. Economic Times 

Największą globalną historią, o której nie słyszałeś tego roku była zwieńczony sukcesem koniec niezwykłych sanitarnych dążenia Indii. W przeciągu ostatnich pięciu lat 90 milionów toalet zostało zbudowanych, 93% gospodarstw domowych teraz ma dostęp (do ubikacji), a 500 milionów ludzi zaprzestało defekacji na wolnym (powietrzu).

 • According to the World Bank, India halved its poverty rate in the past 30 years, increased life expectancy at birth by 11.6 years, increased the average number of schooling years by 3.5 years, and increased per capita incomes.

Według Banku Światowego Indie zmniejszyły o połowę swój stopień ubóstwa w ciągu ostatnich 30 lat, zwiększyły „oczekiwanie (długości) życia” (średnią wieku) o 11.6 lat, zwiększyły średnią ilość lat szkolnych o 3.5 lat i zwiększył dochód na człowieka.

 • The second biggest story was in Save the Children’s 2019 Global Childhood Report showing that in the last 20 years, children’s lives have improved in 173 out of 176 countries. Compared to 2000, today there are:
  – 4.4 million fewer child deaths per year
  – 49 million fewer stunted children
  – 130 million more children in school
  – 94 million fewer child labourers
  – 11 million fewer girls forced into marriage or married early
  – 3 million fewer teen births per year
  – 12,000 fewer child homicides per year
  Naturally this was front page news everywhere.

Drugi największy news był w raporcie Uratuj Dzieci (pod tytułem) Globalny Raport Dzieciństwa 2019 pokazujący, że w ciągu ostatnich 20 lat życie dzieci polepszyło się w 173 z 176 krajów. W porównaniu do 2000 roku, dzisiaj jest:
– 4.4 miliona mniej śmierci dzieci na rok
– 49 milionów mniej dzieci z zahamowaniem rozwoju (z powodu niedożywienia, chorób itd.)
– 130 milionów więcej dzieci w szkole
– 94 miliony mniej dziecięcych pracowników
– 11 milionów mniej dziewczynek zmuszonych do małżeństwa lub wcześnie wydanych za mąż
– 3 miliony mniej nastoletnich śmierci rocznie
– 12 000 mniej zabójstw dzieci rocznie.

Naturalnie była to wiadomość na pierwszej stronie wszędzie (jak rozumiem to ironia).

 • Officials in Nepal reported that 8.8 million people have gained access to electricity since 2010, and that the country is on track for universal access by 2022. Rising Nepal 

Urzędnicy w Nepalu zaraportowali, że 8.8 miliona ludzi uzyskało dostęp do elektryczności od 2010 roku, a kraj jest na drodze do powszechnego dostępu (do elektryczności) do 2022 roku.

 • A new report on the social performance of 149 countries in the last five years, using indicators like nutrition, shelter, safety, education, health, rights and inclusiveness, said that only four countries have regressed overall since 2014. First Post 
praca z językiem angielskim
Patrz również: Praca z językiem angielskim jest lepiej płatna, a jakość życia wyższa [badania].

Dobre wiadomości o ochronie przyrody i ekologii w 2019 roku

 • New surveys revealed that the population of humpback whales in the South Atlantic region now number 24,900 — almost 93% of their population size before they were hunted to the brink of extinction. BBC 

Nowe badania pokazały, że populacja humbaków (wielorybów) w regionie południowego Atlantyku teraz liczy 24.900 – (to) niemal 93% rozmiaru ich populacji zanim (nie) zostały „wypolowane” na krawędź wyginięcia.

 • In Kenya, poaching rates have dropped by 85% for rhinos and 78% for elephants in the last five years. In South Africa, the number of rhinos killed by poachers fell by 25%, the fifth annual decrease in a row, and in Mozambique, one of Africa’s largest wildlife reserves went an entire year without losing a single elephant.

W Kenii stopa kłusownictwa spadła o 5% dla nosorożców i 78% dla słoni w przeciągu ostatnich pięciu lat. W RPA liczba nosorożców zabitych przez kłusowników spadła o 25%, (co jest) piątym corocznym spadkiem z kolei, a w Mozambiku, jednym z największych rezerwatów dzikiego życia w Afryce cały rok upłynął bez utraty nawet jednego słonia.

 • Chinese authorities began preparations for the creation of the largest national park in the country’s history, covering an area of 27,134 km², and home to more than 1,200 wild giant pandas. NatGeo 

Chińskie władze rozpoczęły przygotowania do stworzenia największego parku narodowego w historii kraju, pokrywającego obszar 27 134 km², domu ponad 1200 dzikich pand wielkich.

 • In July, Ethiopia smashed the world record for tree planting. Led by Prime Minister Abiy Ahmed, millions of Ethiopians planted 353 million trees in 12 hours. BBC 

W lipcu Etiopia pobiła rekord świata w sadzeniu drzew. Prowadzone przez premiera Abiy Ahmeda miliony Etiopczyków zasadziły 353 miliony drzew w 12 godzin.

 • In 2019, the United States passed a new law outlawing animal cruelty, China issued guidelines stating that from 2020 non-animal testing will be the preferred method for cosmetic products, and in Australia, cosmetics companies were banned from using data derived from animal testing.

W 2019 roku Stany Zjednoczone uchwaliły nowe prawo kryminalizujące okrucieństwo wobec zwierząt, Chiny wydały wytyczne głoszące, że od 2020 roku testowanie nie na zwierzętach będzie preferowaną metodą produkcji kosmetyków, a w Australii firmy kosmetyczne „zostały zabronione” od używania danych pochodzących z testów na zwierzętach.

 • Lazard, the industry’s benchmark, says that the cost of new wind and solar in 2019 dropped below the cost of keeping many of the world’s existing coal and nuclear power plants running. As Ramez Naam says, this year was well and truly the point at which we entered the next phase of the energy revolution. The question now is no longer “is it cheaper?” The question from here on is “how fast can we deploy?”

Lazard, punkt odniesienia tego przemysłu, mówi że koszt z nowych (urządzeń produkujących energię) z wietrznej i słonecznej spadł w 2019 roku poniżej kosztu utrzymania wielu z istniejących na świecie elektrowni węglowych i atomowych w użytku. Jak mówi Ramez Naam, ten rok był z powodzeniem i naprawdę punktem, w którym weszliśmy w nową fazę rewolucji energetycznej. Pytanie nie brzmi już „czy to jest tańsze?”. Pytanie od teraz brzmi „jak szybko uda się nam to wdrożyć?”

 • New Zealand passed a bill to reach zero carbon by 2050, committed to planting a billion trees in the next decade, and said it would run its grid entirely from clean energy by 2035. Independent 

Nowa Zelandia uchwaliła ustawę o osiągnięciu zerowej (emisji) węgla do 2050 roku, zobowiązała się zasadzić miliard drzew w następnej dekadzie i powiedziała, że jej sieć energetyczna przenosić będzie w całości czystą energię do 2035 roku.

 • Chile reached its 2025 clean energy targets six years ahead of schedule, and along with eight other Latin American countries set a collective target of 70% renewable energy use by 2030, more than double what the European Union is currently planning. Reuters 

Chile osiągnęło swój cel czystej energii (który mieli osiągnąć dopiero w roku) 2025 o sześć lat przed planem i wraz z ośmioma innymi krajami Ameryki Łacińskiej ustawili wspólny cel używania w 70% odnawialnej energii do 2030 roku, ponad dwa razy więcej niż obecne plany Unii Europejskiej.

 • The world’s sixth largest economy, the United Kingdom, generated more electricity from wind, sun, water and biomass in the third quarter of the year than from coal, oil and gas. Carbon Brief 

Szósta gospodarka na świecie, Zjednoczone Królestwo („Anglia”) wytworzyła więcej energii z wiatru, słońca, wody i biomasy w trzecim kwartale roku niż z węgla, ropy i gazu.

 • In March, the European Union announced that plastic cutlery, plates, straws, cotton buds, balloons, food containers and polystyrene cups would no longer be allowed by 2021, and the Indian state of Tamil Nadu, home to 80 million people, imposed a full ban on all single use plastic.

W marcu Unia Europejska ogłosiła, że plastikowe sztućce, talerzyki, słomki, patyczki do uszu, pojemniki na jedzenie i poliestrowe kubeczki nie będą już dozwolone do (po) 2021 roku, a indyjski stan Tamil Nadu, dom (w którym mieszka) 80 milionów ludzi wprowadził całkowity zakaz wszelkiego jednorazowego plastiku.

ekologiczne halloween
Patrz również: Ekologiczne Halloween – w tym roku zamiast z plastiku zrób dekoracje z prawdziwych zwłok!

Dobre wiadomości o zdrowiu na świecie w 2019 roku

 • Algeria and Argentina officially eliminated malaria this year, and the WHO said that in the last eight years, malaria infections in Cambodia, China, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam dropped by 76%, and deaths fell by 95%. India also reported a huge reduction in malaria, with 2.6 million fewer cases in 2018 than in 2017. Nature

Algieria i Argentyna oficjalnie wyeliminowały malarię w tym roku, a Światowa Organizacja Zdrowia WHO powiedziała, że w ostatnich ośmiu latach zakażenia malarią w Kambodży, Chinach, Laosie, Myanmar, Tajlandii i Wietnamie spadły o 76%, a śmiertelność o 96%. Indie również zaraportowały wielki spadek (zachorowań na) malarię, z 2.6 milionami mniej przypadków w 2019 niż w 2017.

 • The Global Burden of Disease Report said that between 1990 and 2017, the number of kids and teenagers dying around the world decreased by more than half, from 13.77 million to 6.64 million. CNN 

Raport Globalnego Problemu Chorób „powiedział”, że pomiędzy 1990 i 2017 ilość dzieciaków i nastolatków umierających na świecie zmniejszyła się o ponad połowę, z 13.77 milionów do 6.64 milionów.

 • Remember bird flu, the disease that was going to be the next global pandemic? There hasn’t been a single H5N1 human infection since February 2017. STAT 

Pamiętacie ptasią grypę, chorobę, która miała być kolejną globalną pandemią? Nie było ani jednego przypadku zakażenia człowieka H5N1 od lutego 2017 roku.

 • According to the United Nations, global HIV-related deaths have fallen to 770,000, a third lower than in 2010 when 1.2 million deaths were recorded. Deutsche Welle 

Według ONZ światowa śmiertelność z powodu HIV spadła do 770 000, jedną-trzecią mniej niż w 2010 gdy zarejestrowano 1.2 miliona zgonów.

 • The CDC announced that cigarette smoking among US adults has reached an all-time low of 13.7% (a decline of two-thirds in the last 50 years) and in the UK, the number of cigarettes being smoked fell by nearly a quarter between 2011 and 2018. Cancer UK 

Amerykańskie Centrum Kontroli i Przeciwdziałania Chorobom CDC oświadczyło, że palenie papierosów wśród amerykańskich dorosłych osiągnęło niż wszechczasów 13.7% (spadek o dwie-trzecie w ciągu ostatnich 50 lat), a w UK ilość wypalanych papierosów spadła o niemal jedną-czwartą pomiędzy 2011 i 2018 rokiem.

 • Russian officials reported that alcohol consumption has decreased by 43% since 2003. As a result average life expectancy in 2018 reached its highest level ever. BBC 

Rosyjscy urzędnicy zaraportowali, że konsumpcja alkoholu spadła o 43% od 2003 roku. W wyniku tego średnie „oczekiwanie” (długość) życia w 2018 osiągnęło najwyższy poziom (jaki) kiedykolwiek (tam mieli).

podwójne zaprzeczenia angielski double negative
Patrz również: Powiedz stanowcze „NIE!” podwójnym przeczeniom w języku angielskim!

Dobre wiadomości o pokoju, bezpieczeństwie i prawach człowieka w 2019 roku

 • Democracy is proving far more resilient than the headlines suggest. Since 2000, the number of democracies has risen from 90 to 97, including 11 countries that became democratic for the first time ever, and in 2019, 2 billion people in 50 countries voted, the largest number in history. Al Jazeera 

Demokracja dowodzi, że jest dużo bardziej prężna niż sugerują nagłówki (gazet). Od 2000 liczba demokracji wzrosła od 90 do 97, wliczając w to 11 krajów, które stały się demokratyczne po raz pierwszy „kiedykolwiek” (w ich historii), a w 2019 roku 2 miliardy ludzi w 50 krajach głosowało, co jest największą liczbą w historii.

 • The number of people killed in wars around the world reached its lowest level in seven years, and battle fatalities have fallen by 43% since 2014. PRIO 

Liczba ludzi zabitych w wojnach dookoła świata doszła do najniższego poziomu od siedmiu lat a (ilość) zabitych w bitwach spadła o 43% od 2014 roku.

 • This year Saudi Arabia granted women the right to travel overseas, register births, marriage & divorce, receive family documents, be eligible as guardians to minors, and congregate in the same places as men. Reuters 

Tego roku Arabia Saudyjska udzieliła kobietom prawo do podróżowania za granicę, zgłaszania narodzin, małżeństw i rozwodów, (oraz) otrzymywania dokumentów rodzinnych, bycia zdolnymi do pełnienia funkcji opiekunów nieletnich i spotykania się w tych samych miejscach co mężczyźni.

 • India’s parliament approved a bill that criminalises the practice of triple talaq which allows a husband to divorce his wife by repeating the word „talaq” three times. BBC

Indyjski parlament wprowadził ustawę, która kryminalizuje praktykę potrójnego talaq, która pozwala mężowi rozwieść się z żoną poprzez powtórzenie słowa „talaq” trzy razy.

 • The 2019 Global Terrorism Index  revealed that deaths from terrorism decreased by 15.2% last year, the fourth consecutive year of improvement. The overall number of terror attacks fell by a third, deaths halved, and attacks by Daesh fell by 71%.

Globalny Indeks Terroryzmu z 2019 roku ujawnił, że (ilość) śmierci z powodu terroryzmu zmniejszyła się o 15.2% ubiegłego roku, (co jest) czwartym, kolejnym rokiem polepszenia (sytuacji). Ogólna liczba ataków terrorystycznych spadła o jedną-trzecią, (ilość ofiar) śmiertelnych o połowę, a ataki Daesz spadły o 71% [w politycznie poprawnej Anglii unika się nazwy „Państwo Islamskie” jaką bojownicy z Daesz sobie sami nadali, ponieważ sugeruje to, że „religia pokoju” mogłaby mieć coś z wspólnego z terroryzmem].

 • Global executions fell by almost a third last year, reaching their lowest figure in at least a decade. Amnesty International 

Egzekucje (wyroków śmierci) na świecie spadły o niemal jedną-trzecią, osiągając najniższą liczbę co najmniej w ostatniej dekadzie.

 • A new study covering 90% of the world’s population showed that the international homicide rate has dropped by 20% since 1990. Eureka Alert

Nowe badanie obejmujące 90% światowej populacji pokazało, że międzynarodowa stopa morderstw spadła o 20% od 1990 roku.

postanowienia noworoczne
Patrz również: Jak dotrzymać postanowień noworocznych?

Zacznij dobrze 2020 rok!

Kolejny pozytywny news jest taki, że możesz dobrze zacząć 2020 rok!

Zrobić w nim wszystko to, co zawsze pragnąłeś!

Na przykład… nauczyć się języka angielskiego!

Nie ma na co czekać!

Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Najlepiej opłać sobie od razu z góry pół roku nauki tak, żeby nie było już odwrotu!

Ty sam z przyszłości podziękujesz sobie za tę decyzję!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

A przynajmniej wypróbuj przez tydzień po rejestracji zupełnie za darmo!


A jakie Wy słyszeliście dobre, pozytywne wiadomości i newsy w 2019 roku? Podzielcie się nimi w komentarzach!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Jedna odpowiedź

 1. Super wiadomości!

  Od razu człowiekowi się lepiej zaczyna nowy rok:)

  Oby w przyszłym było jeszcze lepiej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!