The Beatles: Překlad textu Let It Be

The Beatles, Let it be

O čem je klasická píseň Let It Be od pravděpodobně nejslavnější anglické rockové kapely The Beatles? Seznamte se s překladem textu této písně do češtiny a její historii. A jako třešničku na dortu dodávám několik gramatických poznámek o samotném slovesu „to let“.


 

The Beatles – ikona britského rocku

Vraťme se o půl století nazpět. Z Liverpoolu se začínají do světa doléhat zvuky hudby, které měly navždy změnit svět. Je to doba hippies – lásky, květin, psychedelik a samozřejmě úžasné hudby, která dodnes nepřestává hýbat lidmi.

Pravděpodobně nejznámější kapelou tohoto období je anglická rocková kapela The Beatles (nebo „brouci“). Jsou jedním z mála hudebníků, kteří se zapsali na stránky světových dějin.

Samotný počet prodaných alb říká hodně – odhaduje se, že je to od 600 milionů až po miliardu kopií! Za své úspěchy dokonce obdrželi Řád Britského Impéria. Jejich písně byly dokonce analyzovány vědecky a jazykově!

Není pochyb o tom, že Beatles jsou ikonou britství, stejně jako hippie kontrakultury 60. let.

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Viz také: Jak se rychle a efektivně naučit anglicky sami?

 

Let it Be

Let It Be je jedna z posledních písní napsaná před rozpadem kapely a zároveň jedna z nejslavnějších písní The Beatles. Objevila se na stejnojmenném albu, který časopis Rolling Stone zařadil mezi první stovku alb všech dob (celkem nic moc, vzhledem k tomu, že ostatní alba Beatles dosáhla vyšších míst).

Ale o čem je text této rockové balady?

Když byl skladatel Paul McCartney na inspiraci pro napsání písně Let It Be dotázán, řekl:

 • One night during this tense time I had a dream. I saw my mum, who’d been dead 10 years or so. And it was so great to see her because that’s a wonderful ting about dreams: you actually are reunited with that person for a second; there they are and you appear to both be physically together again.

Jednou v noci během těchto intenzivních časů (protože hippies se nevyhýbali drogám) jsem měl sen. Viděl jsem svou mámu, která byla mrtvá 10 let nebo tak nějak (všimněte si pěkného využití času past perfect). A bylo skvělé ji vidět, protože to je ta úžasná věc na snech: jste opravdu na chvíli zpátky s tou osobou a vypadá to, že jste oba opět fyzicky spolu.

 • It was so wonderful for me and she was very reassuring. In the dream she said, ‘It’ll be all right.’ I’m not sure if she used the words ‘Let it be’ but that was the gist of her advice – it was, ‘Don’t worry too much, it will turn out OK.’ It was such a sweet dream I woke up thinking, „Oh, it was really great to visit with her again. I felt very blessed to have that dream.”

Bylo to pro mě tak úžasné a ona byla velmi „uklidňující“ (že všechno bude v pořádku, „povzbudivá“). V tom snu řekla: „Všechno bude v pořádku.“ Nejsem si jistý, jestli použila slova „Let it be” – to znamená, doslova „nech to být“ ve smyslu nebojte se, dejte tomu klid, je to tak, jak to je a všechno bude fungovat, a stejně s tím nemůžete nic dělat – ale to byl smysl její rady – bylo to „Neboj se příliš, skončí to dobře“. Byl to tak sladký sen, že jsem se probudil a pomyslel si: „Ach, bylo opravdu skvělé ji znovu navštívit. Cítil jsem se velmi „požehnaný“ (měl jsem velké štěstí), že mám tento sen.

 • So that got me writing the song “Let It Be.” I literally started off ‘Mother Mary’, which was her name, ‘When I find myself in times of trouble’, which I certainly found myself in. The song was based on that dream.

To (inspirovalo) „mě přimělo k psaní“ Let It Be. Doslova jsem začal s Matkou Marií ( Matka Marie je Matkou Boží), protože to bylo její jméno. „Když se ocitnu v dobách potíží“ (= když mám problémy), a to bylo určitě moje období. Píseň byla založena na tomto snu.

Je Let It Be náboženská píseň?

Spiritualita hrála důležitou roli v hippie kontrakultuře. Byla to také doba otevřenosti vůči filozofiím Dálného východu. McCartney sám odpovídá na otázku o duchovním rozměru této písně:

 • Mother Mary makes it a quasi-religious thing, so you can take it that way. I don’t mind. I’m quite happy if people want to use it to shore up their faith. I have no problem with that. I think it’s a great thing to have faith of any sort, particularly in the world we live in.

Matka Marie/Panna Maria dělá píseň kvazi-náboženskou, takže ji můžete vzít tímto způsobem. Nevadí mi to. Jsem vlastně rád, když ji lidé chtějí použít k budování své víry. Nemám s tím problém, myslím, že je skvělé v něco věřit, zejména ve světě, ve kterém žijeme.

O čem je tedy text této písně Beatles?

Text a překlad písně The Beatles „Let It Be”

První sloka

 • When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me

„Když se ocitám v časech soužení“, Přichází ke mně Matka Maria / Panna Maria

 • Speaking words of wisdom, let it be

Říkajíc slova moudrosti „nech to být“

 • And in my hour of darkness she is standing right in front of me

A v mé hodině temnoty stojí hned vedle mě.

 • Speaking words of wisdom, let it be

Říkajíc slova moudrosti „nech to být“

Refrén

 • Let it be, let it be, let it be, let it be

„Dej tomu klid“, „nech to“, „neboj se“, „stejně to nemůžeš změnit“

 • Whisper words of wisdom, let it be

Šeptej slova moudrosti: „nech to být.“

Druhá sloka

 • And when the broken-hearted people living in the world agree

A když lidé se zlomeným srdcem žijící ve světě souhlasí

 • There will be an answer, let it be

To je odpověď: nech to být

 • For though they may be parted, there is still a chance that they will see

I když mohou být od sebe odděleni, stále existuje šance, že uvidí

 • There will be an answer, let it be

Bude odpověď: „nech to být“

Refrén

 • Let it be, let it be, let it be, let it be

„Dej tomu klid“, „nech to“, „neboj se“, „stejně to nemůžeš změnit“

 • Yeah, there will be an answer, let it be

Ano, odpověď bude: „nech to být“

 • Let it be, let it be, let it be, let it be

„Dej tomu klid“, „nech to“, „neboj se“, „stejně to nemůžeš změnit“

 • Whisper words of wisdom, let it be

Šeptej slova moudrosti: „nech to být.“

 • Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be

„Dej tomu klid“, „nech to“, „neboj se“, ano, „stejně to nemůžeš změnit“

 • Whisper words of wisdom, let it be

Šeptej slova moudrosti: „nech to být.“

 

Třetí sloka

 • And when the night is cloudy there is still a light that shines on me

A když je noc zamračená, stále na mě svítí světlo.

 • Shine until tomorrow, let it be

Svítí až do zítřka, „nech to být“

 • I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me

Probouzím se do zvuku hudby, Mama Maria / Panna Maria přichází ke mně

 • Speaking words of wisdom, let it be

Říkajíc slova moudrosti „nech to být“

madre cituje o životě v angličtině

Refrén

 • Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be

„Dej tomu klid“, „nech to“, „neboj se“, ano, „stejně to nemůžeš změnit“

 • Yeah, there will be an answer, let it be

Odpověď bude nalezena, „nech to být“

 • Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be

„Dej tomu klid“, „nech to“, „neboj se“, ano, „stejně to nemůžeš změnit“

 • Yeah, there will be an answer, let it be

Ano, odpověď bude: „nech to být“

 • Let it be, let it be, let it be, let it be

„Dej tomu klid“, „nech to“, „neboj se“, „stejně to nemůžeš změnit“

 • Whisper words of wisdom, let it be

Šeptej slova moudrosti: „nech to být.“

autoři Paul McCartney a John Lennon

Lyrics © EMI Music Publishing, Sony/ATV Music Publishing LLC

The Beatles, Let it be
Já zakládajíc různé účty, abych získal bezplatné měsíční zkušební verze

 

Než si začneme zpívat, podívejme se na trochu gramatiky

1. Let – let – let

Let je nepravidelné sloveso. Znamená víceméně něco jako „dovolit“. Toto slovo je příjemné, protože ve všech časeh vypadá stejně: let-let-let

 • Can you let me in please?

(Mohl byste mě prosím pustit dovnitř – v přítomném čase)

 • Why did you let it happen?

(Proč jste dovolili, aby se to stalo – v minulém čase)

 • I’ve let her know about our decision.

(O našem rozhodnutí jsem ji již informoval. – v čase present perfect)

 • I won’t let him do it!

(Nedovolím mu to udělat – v budoucím čase)

Anglická slovesa

2. Let’s do it!

Pravděpodobně nejčastěji se však slovo let objevuje jako „let’s“ neboli pojďme, udělejme to:

 • Let’s do it!

Pojďme na to!

 • Let’s go to the party!

Pojďme na párty!

 • Let’s not worry about it now.

Nedělejme si s tím teď starosti .

Let’s je zkratka pro let us, což znamená „dovol nám“.

3. Let down a další fráze

Slovo let se rád objevuje v idiomech a frázích. Například v názvu jiné slavné písně Beatles:

 • Don’t let me down!

Nezklam mě!

 • Let me go.

Nech mě jít, pusť mě (metaforicky i doslovně)

 • live and let die

žít a nechat zemřít

 • let me know

dejte mi vědět, co a jak

 • let (někoho nebo něco) loose

nechat někoho nebo něco je obvykle o intenzivních událostech, pochází z pustit psa z vodítka

nebo

 • to let

k pronájmu, např.

 • rooms to let

pokoje k pronájmu

základní anglické fráze pro začátečníky
Viz také: Základní anglické fráze.

4. Make and let

Obě tato slova se mohou vyskytovat v konstrukci: sloveso + předmět + infinitiv bez „to“..

Například někoho nutíme, aby něco udělal:

 • She made me do it!

(Donutila mě / řekla mi, abych to udělal.)

 • Beer makes me feel tired.

(Z piva se cítím unavený)

Nebo něco povolíme:

 • Her parents wouldn’t let her go out alone.

(Její rodiče by ji nenechali odejít z domu samotnou – would naznačuje rozhodnutí opatrných pečovatelů naší přítelkyně)

 • Let me do it for you.

(Dovolte mi, abych to udělal za vás.)

Toto je jeden z problematických případů (výjimek), který stojí za to si pamatovat, když se učíte o gerundu a infinitivu:

gerund infinitiv

Make a let v trpném rodě

Zajímavou věcí – dychtivě kontrolovanou u zkoušek – v případě „make somebody do something“ je, že v trpném rodě – z ničeho nic – se nám objeví „to“:

 • She was made to do it.

(Byla k tomu donucena.)

 • I was made to dance.

(Byl jsem donucen tančit.)

Na druhou stranu u let je nepravděpodobné, že by se vyskytlo (s výjimkou několika idiomů) v trpném rodě. Místo toho nahradíme let na be allowed to (mít povolení):

 • She wouldn’t be allowed out alone.

(Nebylo jí dovoleno být sama mimo domov.)

 • I was allowed to do it for her.

(Bylo mi dovoleno to pro ni udělat.)

Píseň Beatles Let It Be s anglickým textem ke zpěvu

Neučte se jen očima! Otevřete ústa a zpívejte s Beatles!

Sousedé si budou stěžovat? Na tom nezáleží! „Nechte to být“!

Pojďme se naučit trochu anglicky!

Pokud se chcete dozvědět více o let, stejně jako o všech dalších důležitých praktických aspektech mluvení anglicky, zvu vás na online kurz angličtiny Speakingo. Učení je tu o konverzaci a dané věty obsahují všechny znalosti, které potřebujete.

A zajímavé je, že mluvíte anglicky s počítačem nebo telefonem, který vám rozumí, chválí vás nebo vás v případě potřeby opravuje. Žádný stres a žádné dojíždění!

To je důvod, proč učení na online kurzu angličtiny Speakingo je nejen rychlé a efektivní, ale také jednoduché a zábavné!

Nejlepší je prostě se zaregistrovat a vyzkoušet si tuto metodu učení na týden zdarma. Registrací se také přihlásíte k odběru zpravodaje Speakingo, takže budete mít aktuální informace o nových překladech písní z angličtiny a nejnovějších záznamech o výuce angličtiny na blogu Speakingo.


Don’t let yourself down!

Zaregistrujte se na online kurz angličtiny

Mluvte anglicky jako John Lennon a Paul McCartney!


Máte rádi The Beatles? Jaké další písně byste chtěli vidět v překladu? Napište do komentářů a uvidíme, co můžeme udělat! Udělejme to společně!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail