Falešné fotografie, které dobyly internet

Počítačová grafika umožňuje volně si hrát s realitou. Podívejte se na falešné fotografie, které dobyly internet, a upřímně se v komentáři přiznejte, které z 26 fotografií jste uvěřili!


Některé z těchto 26 fotografií jste už určitě viděli nebo jste je viděli někde v hlubinách internetu, na Facebooku nebo Instagramu. Mysleli jste si, že jsou skutečné? Nejsou!

Například pilot na obrázku výše, který si pořizuje „nejnebezpečnější selfie na světě“. Bohužel (nebo možná je to jen škoda!) je to padělek.

Co se rozumí pod pojmem „falešné fotografie“?

Z anglického slova fake znamená oklamaný, nepravdivý, zfalšovaný. Stejně jako známé fake news neboli nepravdivé a neobjektivní zprávy, které se šíří nejen na internetu. Zatímco ty druhé jsou vytvářeny za konkrétním politickým účelem, falešné fotografie vytvářejí znudění počítačoví grafici jen tak pro zábavu. Nebo snad ne vždy?

Podívejte se na tento výběr nejlepších falešných fotografií a napište do komentářů, které z nich jsou podle vás pravé!

Have to & must
„Viděl jsem to na internetu, tak to musí být pravda!“ Viz také: Have to & must. Musíš to vědět!

Falešné fotografie z internetu

A protože jste na stránkách pro výuku angličtiny, komentáře k těmto falešným fotografiím jsou v angličtině. Popisy i falešné fotografie jsem převzala z anglicky psaných webových stránek Instantly Modern.

Pokud se teprve začínáte učit anglicky, nezoufejte! Najdete zde také trestuhodně doslovný překlad anglických popisů a v těžších chvílích i jazykový komentář!

Falešná rýžová vlna

This viral image made some serious waves when it was originally posted! It seemed to show a chef expertly moving his wok to create a perfectly shaped tidal wave of rice. This immediately caused a trend, as budding cooks attempted to replicate it!
However, people were disappointed to find out that it was fake. There is no Photoshop trickery happening here — the wave technically exists, but it’s a sculpture that’s sold in a fake food shop in Tokyo.

Tento „virový“ (virální – viral) obrázek vyvolal při svém původním (prvním) zveřejnění pořádné vlny (zájmu)! Zdálo se, že kuchař zkušeně pohybuje pánví wok, aby vytvořil dokonale tvarovanou vlnu rýže. To okamžitě vyvolalo trend a začínající kuchaři se ho snažili napodobit!
Lidé však byli zklamaní, když zjistili, že se jedná o falešnou fotografii. Nejedná se o žádný (zvláštní) trik Photoshopu – vlna technicky (abychom byli spravedliví) existuje, ale je to socha prodávaná v obchodě s falešnými (umělými) potravinami v Tokiu.

Falešné fotografie Einsteina na kole

Podle všeho je značný počet „citátů Einsteina“, zejména těch z Facebooku, falešných. Jako na fotografii níže:

Many people cannot believe their eyes when they see this image of Albert Einstein calmly riding a bicycle while a bomb explodes behind him! Well, that’s probably because the image is entirely fake. It’s a composite of two images.
The photograph of the explosion was actually taken seven years after Einstein’s death, so there’s no way that he could have witnessed it. The image of Einstein is legitimate, taken in 1933, but he was safely cycling in Santa Barbara.

Mnoho lidí nevěří svým očím, když vidí obrázek Alberta Einsteina, jak klidně jede na kole, zatímco za ním vybuchuje (jaderná) bomba! Pravděpodobně je to proto, že obrázek je zcela falešný. Jedná se o kompozici (fotomontáž) dvou fotografií.
Fotografie výbuchu byla pořízena sedm let po Einsteinově smrti, takže není možné, aby byl jeho svědkem. Fotografie Einsteina je skutečná, pořízená v roce 1933, ale Einstein se bezpečně pohyboval na kole po Santa Barbaře.

Falešná fotografie univerzitního oddělení architektury a plánování

It seems pretty ironic that a college of architecture and planning would mess up their signage to this extent! This photo showing a botched sign has been shared millions of times online. While it does look realistic, it’s actually an edited photo.

Zdá se mi poněkud ironické, že vysoká škola architektury a plánování může takhle zkazit své značení! Fotografie, na které je vidět nepovedený nápis, byla na internetu sdílena milionkrát. Ačkoli vypadá realisticky, ve skutečnosti se jedná o upravenou fotografii.

Fotografie falešného lva od Metro Goldwyn Mayer

This image has been the source of an urban legend online, with thousands of internet users believing that this image shows a behind the scenes glimpse into the inner workings of film studio Metro Goldwyn Mayer.
It is said that this picture shows how they filmed the legendary ident, with Leo the MGM lion being strapped to a table. However, this image actually just shows a lion being scanned at the vet’s office. We hope the big cat was okay!

Tento snímek se stal zdrojem městské legendy na internetu, kdy tisíce uživatelů věřily, že je na něm zachyceno zákulisí filmového studia Metro Goldwyn Mayer.

Na této fotografii je údajně vidět, jak se natáčel legendární identifikační nápis (ident, neformální zkratka pro identification) se lvem MGM přivázaným ke stolu. Na tomto snímku je však ve skutečnosti zachycen pouze lev, který je skenován ve veterinární ordinaci. Doufáme, že s velkou kočkou bylo vše v pořádku!

Myšlenku falešných fotografií převzali další „aktivisté“.

Falešné odlesňování (deforestation)

This image went viral on the internet when it was created and shared in 2019. Environmental activists claimed that this photo showed the same patch of land ten years apart, and they shared the image with the hashtag ‘#10yearchallenge.’
You would be forgiven for thinking that the natural forest had been completely decimated. However, the photo had actually been cleverly cropped and edited. The image actually shows one complete area, with the trees only partially cut down in one segment.

Tento obrázek se stal „virálním“ (to znamená, že se šířil stejně rychle jako virus) na internetu, když byl vytvořen a sdílen v roce 2019. Ekologičtí aktivisté („environmentalisté“) tvrdili, že na této fotografii je stejný kousek země s odstupem deseti let, a snímek sdíleli s hashtagem „#10yearchallenge“.

Člověk by si myslel, že přirozený les byl zcela zdecimován. Fotografie však byla ve skutečnosti chytře oříznuta a upravena. Na snímku je ve skutečnosti vidět jedna ucelená oblast, přičemž stromy jsou v jednom úseku vykáceny jen částečně.

Najdete ve výše reported speech příklady závislé řeči a minulého času průběhového past perfect?

Falešná fotografie krávy na kapotě auta

The owner of this car will be pleased to know that it’s a completely fake image. While it may look genuine, the cow was simply been pasted onto the image to look like it was sitting on top of the vehicle.

Majitele tohoto vozu jistě potěší, že se jedná o zcela mylnou představu. Ačkoli může vypadat autenticky, kráva byla do obrázku jednoduše vlepena, aby vypadala, že sedí nahoře / na vozidle (on top of).

Co znamená slovo dab?

Dab znamená rozetřít, dotek.

Například:

  • She dabbed a little perfume behind her ears.

(Stříkne si za uši parfém.)

Toto slovo však získalo nový význam – jedná se o charakteristické taneční gesto pocházející z hiphopové scény v Atlantě. Přesně takový, jak je vidět na níže uvedené falešné fotografii, která údajně ukazuje „první dab v historii“.

If you’re an avid social media user, you will probably have come across this image before. It supposedly shows the first dab captured on camera, with a battalion of soldiers celebrating on a ship during World War I.
Sorry to burst your bubble, but this image was actually taken on the set of Christopher Nolan’s 2017 film Dunkirk. The movie was a critical and commercial hit, but this still wasn’t enough to prevent many people from falling for this hoax!

Pokud jste vášnivými uživateli sociálních médií, pravděpodobně jste se s tímto obrázkem již setkali. Údajně je na něm zachycen první dabuch s praporem vojáků slavících na lodi během první světové války.
Omlouváme se, že jsme vám „praskli bublinu (iluzi)“, ale tato fotografie byla skutečně pořízena na natáčení filmu Christophera Nolana Dunkirk v roce 2017. Film se stal kritickým (získal uznání kritiků) i komerčním hitem, ale ani to nestačilo k tomu, aby mnoho lidí nenaletělo na vtip (hoax)!

Všimněte si, že v angličtině se počet světových válek obvykle uvádí na konci: World War I, World War II.

Jste připraveni vzlétnout?

This viral image of a space shuttle received millions of shares online. It showed the aircraft dramatically taking off, peeking through the bright, blue, cloudy sky. However, the photograph was, in fact, heavily edited.

In reality, the image showed the space shuttle in a stationary position on the ground, preparing for take-off. The original photo is still very cool, so who knows why it was edited in the first place? Someone must have wanted to brush up on their Photoshop skills!

Tato virální fotografie raketoplánu získala miliony sdílení na internetu. Ukazoval letadlo, které „dramaticky vzlétlo“ (prudce a vzrušeně) a prozkoumávalo jasnou, modrou, zataženou oblohu. Nicméně ve skutečnosti byla fotografie silně upravena.
Ve skutečnosti snímek ukazoval raketoplán v nehybné poloze na zemi, jak se připravuje ke startu. Původní fotografie je stále velmi dobrá, takže kdo ví, proč byla vůbec vystřižena? Někdo si asi chtěl oprášit své dovednosti ve Photoshopu!

Stejně jako na další fotografii se lvem níže!

Černý tygr

This viral image of a supposedly rare black lion has been circulating on the internet for years. The image often gathers thousands of shares, with people marveling over this unique specimen.
The photo, however, is actually of a regular white lion, which has been digitally edited and recolored. It was originally posted on art website ‘deviantART’ in 2012 and has been reposted and shared for years. While albino animals certainly exist in nature, there is sadly no dark-colored equivalent.

Tento virální snímek údajně vzácného černého lva koluje po internetu již několik let. Obrázek často sbírá tisíce sdílení a lidé tento jedinečný exemplář obdivují.
Na fotografii je však ve skutečnosti obyčejný bílý lev, který byl digitálně upraven a přebarven. Původně byla zveřejněna na uměleckém webu deviantART v roce 2012 a v průběhu let byla opakovaně zveřejňována a sdílena. Ačkoli albíni v přírodě jistě existují, tmavý protějšek bohužel neexistuje.

Falešné útěky před medvědy

This viral image is sure to make you gasp, as it shows a group of four unlucky photographers being chased by an aggressive bear. It seems impressive and unlikely that such a dangerous situation was caught on camera. Well, this image is actually totally fabricated.

Tato virální fotografie ve vás jistě vyvolá „silné emoce“ (gasp), protože ukazuje skupinu čtyř nešťastných fotografů, které pronásleduje agresivní medvěd. Zdá se stejně působivé jako nepravděpodobné, že by tak nebezpečnou situaci zachytila kamera. Tento obraz je ve skutečnosti zcela vymyšlený.

Another fake bear attack, this photo shows a cyclist furiously pedaling away from an angry, furry creature. The photo was circulated widely online, with many users expressing their shock and horror at such a dangerous moment caught on camera! However, the image is not real.

Další falešný útok medvěda – na této fotografii cyklista zuřivě „odráží“ rozzuřeného chlupáče. Fotografie byla široce rozšířena na internetu a mnoho uživatelů vyjádřilo svůj šok a zděšení nad tak nebezpečným okamžikem „zachyceným na kameru“ (vyfotografovaným)! Tato představa však není pravdivá.

Zamrzlé kanály v Benátkách -FAKE!

This viral image is supposed to show Venice’s canals completely frozen over. However, it’s clear to see that this image is totally fake. The Venice canals do freeze but it is very, very rare and has only happened a handful of times throughout history.

Zamrzlé kanály v Benátkách - FAKE!

Na této virální fotografii jsou údajně zachyceny zcela zamrzlé kanály v Benátkách. Je však zřejmé, že tato představa je zcela mylná. Kanály v Benátkách zamrzají, ale je to velmi vzácné a v historii se to stalo jen několikrát.

Všimněte si důrazů ve větě Benátské kanály zamrzají: The Venice canals do freeze. A sibiřské jezero Bajkal často zamrzá – to je z fotografie.

Viral picture (Virální obrázek) kočky s lidským obočím

This is one seriously cute viral picture! Unfortunately, it’s not real. This image of a fluffy feline has been shared thousands of times online, as users marvel at its adorable white eyebrows and mustache combo. However, while the white mustache pattern in the cat’s fur is genuine, the eyebrows have been edited on.
Imagine bringing home a kitten from the adoption center to discover that it has human-like eyebrows! Would you be freaked out, or would you find it adorable?

Tohle je „vážně“ (opravdu) rozkošná „virální fotka“! Bohužel to není pravda. Tento obrázek huňatého kocoura byl na internetu sdílen tisíckrát, protože uživatelé obdivují jeho rozkošné bílé obočí doplněné knírkem. Zatímco bílý knír v kočičí srsti je pravý, obočí bylo upraveno.
Představte si, že si přinesete domů kotě z „adopčního centra“ (útulku) a zjistíte, že má obočí podobné lidskému! Byli byste zděšeni, nebo by vás to okouzlilo?

Tajemný hrad na ostrově z pohádky

This magical castle looks like it has been taken straight from the pages of a fantasy novel. That’s because it’s not real and has in fact been created using photo editing software. The image is actually composed of two photographs spliced together.
The image in the lower righthand corner shows a rock formation in Thailand, whilst the castle itself is actually located in Germany. This hasn’t stopped the edited photo from being shared millions of times online, however, with many users believing that it’s real.

Tento kouzelný zámek vypadá jako vystřižený přímo ze stránek fantasy románu (novel je „román“, nikoli „novela“!). To proto, že není skutečný a ve skutečnosti byl vytvořen pomocí softwaru pro úpravu fotografií. Obrázek je ve skutečnosti kompozicí dvou fotografií spojených dohromady (navzájem).
Na fotografii v pravém dolním rohu je zobrazen skalní útvar v Thajsku, zatímco samotný hrad se nachází v Německu. To však nezabránilo tomu, aby byla fotografie na internetu sdílena milionkrát a mnoho uživatelů ji považovalo za skutečnou.

Falešná fotografie žirafy trpasličí

Believe it or not, thousands of internet users have shared this photograph of a so-called dwarf giraffe, thinking that it shows a real creature. In reality, the image simply shows a photoshopped version of a real giraffe.

Věřte tomu nebo ne, ale tisíce uživatelů internetu sdílely tuto fotografii tzv. žirafu trpasličí v domnění, že se jedná o skutečného tvora. Ve skutečnosti je na fotce pouze photoshopem upravená verze skutečné žirafy.

Nejmenší zobák na světě

This image of a baby platypus went viral earlier this year. Users could not believe how cute the creature was, tagging their friends in photos and sharing the image all over their social media profiles. However, it was revealed that the image actually showed a plastic toy!

Tento obrázek malého australského zobáka (platypus) se „rozšířil jako požár“. – nebo jako v originále – „went viral“ (stal se virálním) na začátku tohoto roku. Uživatelé nemohli uvěřit, jak je to roztomilé stvoření, označovali na fotografiích své přátele a sdíleli obrázek na všech svých profilech na sociálních sítích. Ukázalo se však, že obrázek ve skutečnosti (actually neznamená „aktuální!!“) zobrazuje plastovou hračku!

Fake viral image: Krab nebo spiderwoman?

The image is definitely edited. However, the original photo is still weird. It shows a woman standing with one of her legs poised on top of a metal bar.

Fotografie je určitě upravená. Původní fotografie je však stále podivná. Zobrazuje ženu, která stojí s jednou nohou „nádherně opřenou“ (poised) na vrcholu (on top of) kovové tyče.

Velká voda v Austrálii

Every year since 2015, the same photo gets circulated during intense storms in Australia. This photo shows a waterfall forming over the Harbour Bridge in Sydney, due to heavy rainfall.

Many people share the photo on their social media profiles in shock, when in reality, it has been completely photoshopped. Spokespeople from the Australian government have debunked the photo, saying that cars wouldn’t even be allowed on the bridge in abnormal weather conditions. This doesn’t stop it from being shared.

Od roku 2015 koluje každoročně během intenzivních bouří v Austrálii stejná fotografie. Fotografie zachycuje vodopád, který se tvoří nad mostem Harbour Bridge v Sydney v důsledku silných dešťů.
Mnoho lidí tuto fotografii sdílí na svých profilech na sociálních sítích v šoku, i když ve skutečnosti byla kompletně upravena photoshopem. Mluvčí australské vlády fotografii zpochybnili s tím, že za tak neobvyklých povětrnostních podmínek by auta na most nesměla. To však nebrání jejímu sdílení (fotografie).

[Viz také: Zábavné otázky a odpovědi o Austrálii.]

Zklamaní milovníci balónů

This beautiful image would not look out of place as a desktop background! It shows two hot air balloons rising above a stunning starlit sky. However, the image has actually been heavily manipulated by a talented photo editor.
Only professional photographers, editors, or those with a keen eye could spot the tell-tale signs of clever editing. For example, the bright stars could only be captured using a long exposure time, which would have blurred the large balloons in the foreground.

Tento krásný obrázek by se nehodil jako pozadí pracovní plochy! Zobrazuje dva horkovzdušné balóny vznášející se nad nádhernou hvězdnou oblohou. Ve skutečnosti však byl snímek silně zmanipulován talentovaným fotoeditorem.
Pouze profesionální fotografové, editoři nebo ti, kteří mají bystré oko, mohou rozpoznat znaky chytré úpravy. Například jasné hvězdy bylo možné zachytit pouze s dlouhým expozičním časem, který by rozmazal velké balóny v popředí.

The Big Brother is Watching – Velký bratr se dívá

This viral photo is the epitome of irony. It shows a strategically placed CCTV camera outside of the former London home of author George Orwell. Orwell was famous for his dystopian novel, 1984, which warned readers about the effects of mass surveillance on the public.

The post can be traced back to a Facebook user who made the image his cover photo back in 2012. It has since been shared over 60,000 times! However, the image has been cleverly photoshopped.

Tato virální fotografie je ztělesněním ironie. Ukazuje strategicky umístěnou průmyslovou kameru před bývalým londýnským domem spisovatele George Orwella. Orwell byl známý svým dystopickým románem 1984, který varoval čtenáře před důsledky masového sledování společnosti.
Příspěvek pochází od uživatele Facebooku, který si ho v roce 2012 vyfotil na svou (profilovou) obálku. Od té doby byla sdílena více než 60 000krát! Fotografie však byla šikovně upravena photoshopem.

Falešná fotografie syrského sirotka

This emotional photograph is enough to move you to tears. It appears to show an orphaned child in Syria, lying in between the graves of his parents. However, you will be pleased to know that the photograph was actually staged.
The heart-breaking image still represents a serious issue, but it’s a comfort to know that the child in the picture was actually a friend of the photographer’s and was not in any emotional pain when the photo was taken.

Tato emotivní fotografie vás dojme k slzám. Zdá se, že zobrazuje osiřelé dítě v Sýrii, které leží mezi hroby svých rodičů. Jistě vás však potěší, že fotografie byla ve skutečnosti zinscenovaná.

Tato srdcervoucí fotografie stále zachycuje vážný problém, ale je uklidňující vědět, že dítě na snímku bylo ve skutečnosti přítelem fotografa a v době pořízení snímku neprožívalo žádnou citovou bolest.

Želví hora

Animal lovers were totally blown away when they saw this photo of a mountain circulating online. It seemed to show a rocky cliff face in the shape of a turtle’s head! Mother nature is truly amazing, but sadly, this is not a naturally occurring phenomenon.

Milovníci zvířat byli naprosto „unešeni“ (sraženi na kolena, ohromeni), když viděli tuto fotografii hory kolující po internetu. Zdálo se, že zobrazuje skalní stěnu útesu ve tvaru želví hlavy! Matka příroda je opravdu úžasná, ale bohužel se nejedná o přirozený jev.

Stejně jako u níže uvedených velkých osobností.

Obří kostra obřího člověka

Believe it or not, this fake viral image has been shared around the internet since 2002! It seems to show a huge human skull and other remains being excavated by an archaeologist. By 2004, the photo was being blogged and emailed on a daily basis, with people hailing the so-called ‘giant skeleton’ an important historical discovery.
The image was extensively edited, but this did not stop multiple online news outlets from sharing the false story. Don’t believe everything you read online!

Věřte tomu nebo ne, ale tato falešná virální fotografie se na internetu sdílí už od roku 2002! Zdá se, že zobrazuje obrovskou lidskou lebku a další ostatky vykopané archeologem. V roce 2004 byla fotografie denně zveřejňována na blozích a rozesílána e-mailem a lidé považovali takzvanou „obří kostru“ za významný historický objev.
Fotografie byla značně upravena, ale to nezabránilo mnoha internetovým zpravodajským serverům, aby tuto nepravdivou zprávu sdílely. Nevěřte všemu, co se dočtete na internetu!

Domácí kočky mohou být také velké. Nebo ne?

Calling all crazy cat ladies! This viral photo will definitely make you jealous. Get ready to fall in love with the world’s biggest, squishiest, and chubbiest cat. Everyone loves a cat meme, and this photo is no exception to the rule.
However, the photo itself is sadly not real. It has been edited to make this cat seem much bigger than it actually is. In reality, this fluffy feline is of average size. Oh well, at least it’s still cute!

Voláme všechny bláznivé kočky! Na tuto virální fotografii budete určitě žárlit. Připravte se zamilovat se do největší, nejměkčí (nejhoubovitější) huňaté kočky na světě. Všichni milují memy s kočkami a tato fotografie není výjimkou.
Samotná fotografie však bohužel není pravá. Byl upraven tak, aby kočka vypadala mnohem větší, než ve skutečnosti je. Ve skutečnosti je tato huňatá kočka střední velikosti. Alespoň je pořád roztomilý!

[Viz také: Citáty o kočkách v angličtině.]

Fialový les? Ani ve Skotsku!

This stunning photo shows a forest of vibrant purple trees, growing in a rural area of the Isle of Skye in Scotland. Actually, it doesn’t. The original photo wasn’t even taken in Scotland, and shows the Shotover River in New Zealand!
The trees are, in fact, a regular shade of forest green. Many people actually believed this image was real when it went viral, with some users even traveling to the Isle of Skye to find the purple trees! How awkward.

Tato úžasná fotografie zachycuje les zářivě fialových stromů rostoucích na venkově na ostrově Skye ve Skotsku. A vlastně vůbec ne. Původní fotografie nebyla pořízena ve Skotsku, ale na řece Shotover na Novém Zélandu!
Stromy mají ve skutečnosti pouhý odstín lesní zeleně. Mnoho lidí skutečně uvěřilo, že fotografie je skutečná, když se stala „virální“, a někteří uživatelé se dokonce vydali na výlet na ostrov Skye, aby našli fialové stromy! Jak trapné.

Kurz angličtiny, který dobývá internet, není žádný podvod!

Pokud si naopak chcete vyzkoušet, jaké to je učit se v kurzu angličtiny, který dobývá internet, pak máte ideální příležitost právě teď! Není to padělek!

V online kurzu angličtiny Speakingo se učíte mluvením v angličtině…. s telefonem nebo počítačem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje. A nikdy se nenaštve.

A VY se díváte na pěkné obrázky, posloucháte příjemného rodilého mluvčího, relaxujete – a vědomosti se vám dostanou do hlavy samy!

Myslíte si, že je to padělek?

Přesvědčte se sami nebo sama!

Stáhněte si aplikaci Speakingo do svého telefonu nebo se zaregistrujte na webu a vyzkoušejte, zda je taková rychlá a zábavná výuka angličtiny skutečně možná bez jakýchkoli závazků!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail