Xác minh địa chỉ email của bạn – nhấp vào liên kết trong email từ Speakingo (nó có thể là thư rác hoặc khuyến mãi).