UP! Không có trang web như vậy.

Nhưng có rất nhiều người khác!

Nếu bạn muốn bắt đầu học, hãy truy cập trang chủ của khóa học tiếng Anh trực tuyến Speakingo!

 

Và nếu bạn muốn đọc thêm, hãy xem blog tiếng Anh của speakingo!

 


Tại sao học tiếng Anh lại khó khăn như vậy