Chào mừng !

  • Bạn đang học: 1 Những bài học 1 mức độ
  • Câu hỏi lặp lại:
  • Câu hỏi đã học:
  • Câu trả lời đúng:

Chọn mức độ tiến bộ để kiểm tra: người mới bắt đầu (A1) người mới bắt đầu (A2) trung cấp (B1) trung cấp (B2) nâng cao (C1) nâng cao (C2)

Bài học: 1

Hãy nhớ về dấu phẩy, dấu nháy đơn và chữ in hoa - tất cả đều quan trọng!

  • Số lượng của tất cả các chính tả được thực hiện: 0
  • Tỷ lệ thành công tổng thể trong tất cả các chính tả: 0%
Khối đọc chính tả Câu trả lời đúng Câu trả lời sai Tỷ lệ phần trăm câu trả lời đúng